බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

276,211

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 49.29%
49.29% Complete
Generic placeholder image

251,706

සජිත් ප්‍රේමදාස 44.92%
44.92% Complete
Generic placeholder image

14,806

අනුර කුමාර දිසානායක 2.64%
2.64% Complete
Generic placeholder image

1,702

ආරියවංශ දිසානායක 0.30%
0.30% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 560,345
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 6,978
මුළු ඡන්ද විමසී 567,323
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 657,766

බදුල්ල ආසන ප්‍රතිපල

පස්සර
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,845 55.61%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 20,038 38.63%
අනුර කුමාර දිසානායක 714 1.38%
ආරියවංශ දිසානායක 230 0.44%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 227 0.44%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 180 0.35%
එස්. අමරසිංහ 148 0.29%
අජන්තා පෙරේරා 133 0.26%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 128 0.25%
ජයන්ත කැටගොඩ
124 0.24%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 102 0.20%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 94 0.18%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 85 0.16%
මහේෂ් සේනානායක 84 0.16%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 73 0.14%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 68 0.13%
අජන්ත ද සොයිසා 68 0.13%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 59 0.11%
නාමල් රාජපක්ෂ 49 0.09%
අරුණ ද සොයිසා 41 0.08%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 40 0.08%
සිරිතුංග ජයසුරිය 40 0.08%
පියසිරි විජේනායක 35 0.07%
සමන් පෙරේරා 31 0.06%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 31 0.06%
අශෝක වඩිගමංගාව 30 0.06%
රාජීව විජේසිංහ 28 0.05%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 25 0.05%
සමරවීර වීරවන්නි 23 0.04%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 22 0.04%
දුමින්ද නාගමුව 20 0.04%
සරත් කිර්තිරත්න 16 0.03%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 15 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 15 0.03%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 9 0.02%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 51,870
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 979
මුළු ඡන්ද විමසී 52,849
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 63,210

වැලිමඩ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 30,670 48.15%
සජිත් ප්‍රේමදාස 29,673 46.58%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,671 2.62%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 166 0.26%
ආරියවංශ දිසානායක 164 0.26%
අජන්තා පෙරේරා 161 0.25%
මහේෂ් සේනානායක 153 0.24%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 100 0.16%
එස්. අමරසිංහ 89 0.14%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 87 0.14%
ජයන්ත කැටගොඩ
87 0.14%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 82 0.13%
අජන්ත ද සොයිසා 68 0.11%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 63 0.10%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 52 0.08%
දුමින්ද නාගමුව 46 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 46 0.07%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 37 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 36 0.06%
පියසිරි විජේනායක 30 0.05%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 27 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 26 0.04%
අශෝක වඩිගමංගාව 22 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 22 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 22 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 16 0.03%
සමන් පෙරේරා 14 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 11 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 11 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 11 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 10 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 9 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 7 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 6 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 6 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 63,701
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 632
මුළු ඡන්ද විමසී 64,333
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 74,786

මහියංගනය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 46,267 55.33%
සජිත් ප්‍රේමදාස 32,345 38.68%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,534 3.03%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 280 0.33%
ආරියවංශ දිසානායක 258 0.31%
අජන්තා පෙරේරා 228 0.27%
මහේෂ් සේනානායක 195 0.23%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 190 0.23%
අජන්ත ද සොයිසා 124 0.15%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 97 0.12%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 94 0.11%
නාමල් රාජපක්ෂ 93 0.11%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 89 0.11%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 87 0.10%
ජයන්ත කැටගොඩ
83 0.10%
එස්. අමරසිංහ 69 0.08%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 59 0.07%
දුමින්ද නාගමුව 54 0.06%
පියසිරි විජේනායක 51 0.06%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 45 0.05%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 40 0.05%
අශෝක වඩිගමංගාව 38 0.05%
අරුණ ද සොයිසා 33 0.04%
රාජීව විජේසිංහ 33 0.04%
සරත් කිර්තිරත්න 30 0.04%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 29 0.03%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 27 0.03%
සමරවීර වීරවන්නි 27 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 26 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 25 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 22 0.03%
සමන් පෙරේරා 19 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 12 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 9 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 8 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 83,620
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 728
මුළු ඡන්ද විමසී 84,348
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 97,450

බණ්ඩාරවෙල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 34,528 48.79%
සජිත් ප්‍රේමදාස 32,242 45.56%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,915 2.71%
මහේෂ් සේනානායක 207 0.29%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 189 0.27%
ආරියවංශ දිසානායක 188 0.27%
අජන්තා පෙරේරා 161 0.23%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 155 0.22%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 118 0.17%
එස්. අමරසිංහ 112 0.16%
අජන්ත ද සොයිසා 105 0.15%
ජයන්ත කැටගොඩ
87 0.12%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 72 0.10%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 67 0.09%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 63 0.09%
නාමල් රාජපක්ෂ 62 0.09%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 58 0.08%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 53 0.07%
පියසිරි විජේනායක 36 0.05%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 35 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 34 0.05%
සිරිතුංග ජයසුරිය 32 0.05%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 29 0.04%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 29 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 25 0.04%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 24 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 24 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 19 0.03%
සමන් පෙරේරා 19 0.03%
සමරවීර වීරවන්නි 18 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 16 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 16 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 14 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 14 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 8 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 70,774
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 770
මුළු ඡන්ද විමසී 71,544
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 83,693

හපුතලේ
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 29,641 54.29%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 21,993 40.28%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,023 1.87%
ආරියවංශ දිසානායක 221 0.40%
එස්. අමරසිංහ 161 0.29%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 149 0.27%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 128 0.23%
අජන්තා පෙරේරා 114 0.21%
මහේෂ් සේනානායක 113 0.21%
ජයන්ත කැටගොඩ
113 0.21%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 90 0.16%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 86 0.16%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 78 0.14%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 73 0.13%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 72 0.13%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 64 0.12%
අජන්ත ද සොයිසා 57 0.10%
දුමින්ද නාගමුව 42 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 35 0.06%
සිරිතුංග ජයසුරිය 35 0.06%
පියසිරි විජේනායක 33 0.06%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 29 0.05%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 29 0.05%
රාජීව විජේසිංහ 29 0.05%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 27 0.05%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 24 0.04%
අශෝක වඩිගමංගාව 22 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 21 0.04%
සමන් පෙරේරා 21 0.04%
සමරවීර වීරවන්නි 20 0.04%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 17 0.03%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 14 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 10 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 7 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 7 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 54,598
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 784
මුළු ඡන්ද විමසී 55,382
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 65,289

හාලිඇල
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,502 48.68%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 26,485 45.24%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,379 2.36%
ආරියවංශ දිසානායක 199 0.34%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 188 0.32%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 167 0.29%
මහේෂ් සේනානායක 156 0.27%
අජන්තා පෙරේරා 147 0.25%
එස්. අමරසිංහ 132 0.23%
ජයන්ත කැටගොඩ
125 0.21%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 119 0.20%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 92 0.16%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 86 0.15%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 77 0.13%
අජන්ත ද සොයිසා 77 0.13%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 64 0.11%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 49 0.08%
සිරිතුංග ජයසුරිය 49 0.08%
පියසිරි විජේනායක 46 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 46 0.08%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 43 0.07%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 33 0.06%
රාජීව විජේසිංහ 33 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 32 0.05%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 30 0.05%
අරුණ ද සොයිසා 30 0.05%
සමන් පෙරේරා 24 0.04%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 24 0.04%
සමරවීර වීරවන්නි 23 0.04%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 22 0.04%
අශෝක වඩිගමංගාව 21 0.04%
සරත් කිර්තිරත්න 18 0.03%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 14 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 8 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 7 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 58,547
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 824
මුළු ඡන්ද විමසී 59,371
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 69,776

බදුල්ල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 23,029 50.49%
සජිත් ප්‍රේමදාස 19,912 43.66%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,522 3.34%
මහේෂ් සේනානායක 188 0.41%
අජන්තා පෙරේරා 88 0.19%
ආරියවංශ දිසානායක 88 0.19%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 88 0.19%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 78 0.17%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 63 0.14%
එස්. අමරසිංහ 55 0.12%
දුමින්ද නාගමුව 41 0.09%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 39 0.09%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 39 0.09%
අජන්ත ද සොයිසා 39 0.09%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 36 0.08%
ජයන්ත කැටගොඩ
35 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 34 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 32 0.07%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 23 0.05%
පියසිරි විජේනායක 22 0.05%
අරුණ ද සොයිසා 21 0.05%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 19 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 15 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 15 0.03%
සමන් පෙරේරා 14 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 12 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 11 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 9 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 9 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 9 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 6 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 6 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 6 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 1 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 45,607
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 623
මුළු ඡන්ද විමසී 46,230
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 54,289

වියලුව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 24,401 56.66%
සජිත් ප්‍රේමදාස 16,227 37.68%
අනුර කුමාර දිසානායක 795 1.85%
අජන්තා පෙරේරා 165 0.38%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 156 0.36%
මහේෂ් සේනානායක 128 0.30%
ආරියවංශ දිසානායක 126 0.29%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 105 0.24%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 90 0.21%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 84 0.20%
ජයන්ත කැටගොඩ
80 0.19%
අජන්ත ද සොයිසා 80 0.19%
එස්. අමරසිංහ 73 0.17%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 55 0.13%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 54 0.13%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 53 0.12%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 39 0.09%
දුමින්ද නාගමුව 38 0.09%
නාමල් රාජපක්ෂ 38 0.09%
පියසිරි විජේනායක 30 0.07%
සිරිතුංග ජයසුරිය 28 0.07%
අශෝක වඩිගමංගාව 24 0.06%
අරුණ ද සොයිසා 21 0.05%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 21 0.05%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 20 0.05%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 17 0.04%
රාජීව විජේසිංහ 17 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 16 0.04%
සමරවීර වීරවන්නි 16 0.04%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 15 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 15 0.03%
සමන් පෙරේරා 12 0.03%
සරත් කිර්තිරත්න 12 0.03%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 9 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 43,062
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 521
මුළු ඡන්ද විමසී 43,583
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 50,956

ඌවපරණගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 27,028 51.23%
සජිත් ප්‍රේමදාස 22,787 43.19%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,207 2.29%
ආරියවංශ දිසානායක 208 0.39%
අජන්තා පෙරේරා 184 0.35%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 137 0.26%
මහේෂ් සේනානායක 106 0.20%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 99 0.19%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 92 0.17%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 90 0.17%
ජයන්ත කැටගොඩ
88 0.17%
අජන්ත ද සොයිසා 81 0.15%
එස්. අමරසිංහ 80 0.15%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 61 0.12%
දුමින්ද නාගමුව 57 0.11%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 51 0.10%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 47 0.09%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 40 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 37 0.07%
පියසිරි විජේනායක 35 0.07%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 29 0.06%
අරුණ ද සොයිසා 24 0.05%
සිරිතුංග ජයසුරිය 23 0.04%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 23 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 21 0.04%
රාජීව විජේසිංහ 19 0.04%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 17 0.03%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 16 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 14 0.03%
සරත් කිර්තිරත්න 13 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 11 0.02%
සමන් පෙරේරා 10 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 10 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 8 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 52,757
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 506
මුළු ඡන්ද විමසී 53,263
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 61,637

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 21,772 60.80%
සජිත් ප්‍රේමදාස 11,532 32.20%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,046 5.71%
මහේෂ් සේනානායක 225 0.63%
දුමින්ද නාගමුව 31 0.09%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 31 0.09%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 24 0.07%
ආරියවංශ දිසානායක 20 0.06%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 20 0.06%
අජන්තා පෙරේරා 16 0.04%
නාමල් රාජපක්ෂ 11 0.03%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 10 0.03%
එස්. අමරසිංහ 9 0.03%
සරත් කිර්තිරත්න 5 0.01%
අජන්ත ද සොයිසා 5 0.01%
පියසිරි විජේනායක 4 0.01%
අරුණ ද සොයිසා 4 0.01%
සමන් පෙරේරා 4 0.01%
ජයන්ත කැටගොඩ
4 0.01%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 3 0.01%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 3 0.01%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 3 0.01%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 3 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 3 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 3 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 3 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 2 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 2 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 2 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 2 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 2 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 2 0.01%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 1 0.00%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 1 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 1 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 35,809
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 611
මුළු ඡන්ද විමසී 36,420
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 36,680

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019