මොණරාගල දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

208,814

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 65.34%
65.34% Complete
Generic placeholder image

92,539

සජිත් ප්‍රේමදාස 28.95%
28.95% Complete
Generic placeholder image

11,235

අනුර කුමාර දිසානායක 3.52%
3.52% Complete
Generic placeholder image

917

අජන්තා පෙරේරා 0.29%
0.29% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 319,604
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 3,000
මුළු ඡන්ද විමසී 322,604
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 366,524

මොණරාගල ආසන ප්‍රතිපල

බිබිල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 44,351 63.05%
සජිත් ප්‍රේමදාස 21,914 31.15%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,264 3.22%
අජන්තා පෙරේරා 224 0.32%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 222 0.32%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 199 0.28%
මහේෂ් සේනානායක 131 0.19%
ආරියවංශ දිසානායක 107 0.15%
දුමින්ද නාගමුව 89 0.13%
නාමල් රාජපක්ෂ 78 0.11%
අජන්ත ද සොයිසා 73 0.10%
එස්. අමරසිංහ 61 0.09%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 60 0.09%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 59 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 50 0.07%
ජයන්ත කැටගොඩ
50 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 45 0.06%
පියසිරි විජේනායක 41 0.06%
අරුණ ද සොයිසා 38 0.05%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 33 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 32 0.05%
අශෝක වඩිගමංගාව 31 0.04%
රාජීව විජේසිංහ 21 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 19 0.03%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 19 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 18 0.03%
සරත් කිර්තිරත්න 16 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 16 0.02%
සමන් පෙරේරා 15 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 14 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 13 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 12 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 10 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 9 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 6 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 70,340
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 573
මුළු ඡන්ද විමසී 70,913
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 81,662

මොනරාගල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 59,360 63.99%
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,688 30.93%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,537 2.74%
අජන්තා පෙරේරා 275 0.30%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 248 0.27%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 216 0.23%
ආරියවංශ දිසානායක 188 0.20%
මහේෂ් සේනානායක 145 0.16%
අජන්ත ද සොයිසා 110 0.12%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 89 0.10%
ජයන්ත කැටගොඩ
82 0.09%
එස්. අමරසිංහ 73 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 70 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 69 0.07%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 66 0.07%
දුමින්ද නාගමුව 58 0.06%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 58 0.06%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 56 0.06%
පියසිරි විජේනායක 42 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 39 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 29 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 28 0.03%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 26 0.03%
සමන් පෙරේරා 25 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 24 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 24 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 24 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 24 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 22 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 16 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 14 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 13 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 9 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 6 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 6 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 92,759
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,059
මුළු ඡන්ද විමසී 93,818
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 108,090

වැල්ලවාය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 91,349 67.76%
සජිත් ප්‍රේමදාස 35,557 26.37%
අනුර කුමාර දිසානායක 5,094 3.78%
අජන්තා පෙරේරා 403 0.30%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 337 0.25%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 281 0.21%
මහේෂ් සේනානායක 232 0.17%
ආරියවංශ දිසානායක 215 0.16%
අජන්ත ද සොයිසා 165 0.12%
දුමින්ද නාගමුව 132 0.10%
නාමල් රාජපක්ෂ 125 0.09%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 79 0.06%
එස්. අමරසිංහ 75 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
69 0.05%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 66 0.05%
පියසිරි විජේනායක 61 0.05%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 61 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 57 0.04%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 54 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 50 0.04%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 49 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 41 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 36 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 32 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 31 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 31 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 24 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 24 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 20 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 18 0.01%
සමන් පෙරේරා 16 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 12 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 10 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 9 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 134,818
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,034
මුළු ඡන්ද විමසී 135,852
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 154,442

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 13,754 63.42%
සජිත් ප්‍රේමදාස 6,380 29.42%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,340 6.18%
මහේෂ් සේනානායක 79 0.36%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 23 0.11%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 21 0.10%
අජන්තා පෙරේරා 15 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 12 0.06%
ආරියවංශ දිසානායක 10 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 10 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 8 0.04%
එස්. අමරසිංහ 7 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 4 0.02%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 3 0.01%
නාමල් රාජපක්ෂ 3 0.01%
ජයන්ත කැටගොඩ
3 0.01%
අජන්ත ද සොයිසා 3 0.01%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 2 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 2 0.01%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 2 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 1 0.00%
පියසිරි විජේනායක 1 0.00%
අරුණ ද සොයිසා 1 0.00%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 1 0.00%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 1 0.00%
අශෝක වඩිගමංගාව 1 0.00%
සමන් පෙරේරා 0 0.00%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 0 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 0 0.00%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 0 0.00%
සරත් කිර්තිරත්න 0 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 0 0.00%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 0 0.00%
සිරිතුංග ජයසුරිය 0 0.00%
රාජීව විජේසිංහ 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 21,687
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 334
මුළු ඡන්ද විමසී 22,021
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 22,330

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019