කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

727,713

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 53.19%
53.19% Complete
Generic placeholder image

559,921

සජිත් ප්‍රේමදාස 40.92%
40.92% Complete
Generic placeholder image

53,803

අනුර කුමාර දිසානායක 3.93%
3.93% Complete
Generic placeholder image

10,335

මහේෂ් සේනානායක 0.76%
0.76% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 1,368,177
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 15,333
මුළු ඡන්ද විමසී 1,383,510
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 1,670,403

කොළඹ ආසන ප්‍රතිපල

මැද කොළඹ
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 80,076 80.33%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 16,341 16.39%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,528 1.53%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 207 0.21%
මහේෂ් සේනානායක 186 0.19%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 170 0.17%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 166 0.17%
ආරියවංශ දිසානායක 157 0.16%
එස්. අමරසිංහ 120 0.12%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 77 0.08%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 56 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
51 0.05%
අජන්තා පෙරේරා 50 0.05%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 50 0.05%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 41 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 37 0.04%
නාමල් රාජපක්ෂ 34 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 33 0.03%
අජන්ත ද සොයිසා 31 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 27 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 25 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 24 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 22 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 20 0.02%
දුමින්ද නාගමුව 19 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 18 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 17 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 17 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 14 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 13 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 13 0.01%
සමන් පෙරේරා 12 0.01%
පියසිරි විජේනායක 11 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 9 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 8 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 99,680
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,156
මුළු ඡන්ද විමසී 100,836
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 124,354

මොරටුව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 57,645 57.83%
සජිත් ප්‍රේමදාස 36,390 36.50%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,534 3.55%
මහේෂ් සේනානායක 906 0.91%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 190 0.19%
අජන්තා පෙරේරා 157 0.16%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 124 0.12%
ආරියවංශ දිසානායක 106 0.11%
අජන්ත ද සොයිසා 91 0.09%
නාමල් රාජපක්ෂ 70 0.07%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 53 0.05%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 52 0.05%
එස්. අමරසිංහ 35 0.04%
ජයන්ත කැටගොඩ
33 0.03%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 26 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 24 0.02%
දුමින්ද නාගමුව 24 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 24 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 23 0.02%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 22 0.02%
පියසිරි විජේනායක 19 0.02%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 18 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 17 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 15 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 13 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 13 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 12 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 11 0.01%
සමන් පෙරේරා 10 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 9 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 7 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 6 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.00%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 3 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 99,687
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,008
මුළු ඡන්ද විමසී 100,695
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 118,956

කැස්බෑව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 99,062 67.68%
සජිත් ප්‍රේමදාස 37,430 25.57%
අනුර කුමාර දිසානායක 7,343 5.02%
මහේෂ් සේනානායක 1,172 0.80%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 267 0.18%
අජන්තා පෙරේරා 204 0.14%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 130 0.09%
ආරියවංශ දිසානායක 93 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 86 0.06%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 72 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 62 0.04%
අජන්ත ද සොයිසා 53 0.04%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 47 0.03%
එස්. අමරසිංහ 39 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 30 0.02%
ජයන්ත කැටගොඩ
28 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 22 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 22 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 21 0.01%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 17 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 16 0.01%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 16 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 15 0.01%
පියසිරි විජේනායක 12 0.01%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 12 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 12 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 11 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 10 0.01%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 10 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 10 0.01%
සමන් පෙරේරා 9 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 9 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 8 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 6 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 146,360
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,444
මුළු ඡන්ද විමසී 147,804
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 174,829

කඩුවෙල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 98,807 65.35%
සජිත් ප්‍රේමදාස 41,747 27.61%
අනුර කුමාර දිසානායක 7,605 5.03%
මහේෂ් සේනානායක 1,424 0.94%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 315 0.21%
අජන්තා පෙරේරා 255 0.17%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 145 0.10%
ආරියවංශ දිසානායක 103 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 101 0.07%
අජන්ත ද සොයිසා 83 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 75 0.05%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 69 0.05%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 59 0.04%
එස්. අමරසිංහ 51 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 32 0.02%
ජයන්ත කැටගොඩ
30 0.02%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 23 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 22 0.01%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 22 0.01%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 22 0.01%
පියසිරි විජේනායක 21 0.01%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 21 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 21 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 18 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 17 0.01%
සමන් පෙරේරා 16 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 13 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 13 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 12 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 11 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 11 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 9 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 6 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 5 0.00%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 4 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 151,188
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,498
මුළු ඡන්ද විමසී 152,686
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 183,787

හෝමාගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 106,102 67.84%
සජිත් ප්‍රේමදාස 40,157 25.68%
අනුර කුමාර දිසානායක 7,596 4.86%
මහේෂ් සේනානායක 946 0.60%
අජන්තා පෙරේරා 291 0.19%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 266 0.17%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 180 0.12%
නාමල් රාජපක්ෂ 104 0.07%
ආරියවංශ දිසානායක 90 0.06%
අජන්ත ද සොයිසා 79 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 68 0.04%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 57 0.04%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 56 0.04%
එස්. අමරසිංහ 52 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 40 0.03%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 33 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 32 0.02%
ජයන්ත කැටගොඩ
30 0.02%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 27 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 25 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 22 0.01%
පියසිරි විජේනායක 19 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 15 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 15 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 15 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 12 0.01%
අරුණ ද සොයිසා 11 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 11 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 10 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 10 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 8 0.01%
සමන් පෙරේරා 8 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 8 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 3 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 156,400
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,314
මුළු ඡන්ද විමසී 157,714
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 186,252

අවිස්සාවේල්ල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 61,755 60.85%
සජිත් ප්‍රේමදාස 34,532 34.03%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,184 3.14%
මහේෂ් සේනානායක 364 0.36%
අජන්තා පෙරේරා 256 0.25%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 171 0.17%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 156 0.15%
ආරියවංශ දිසානායක 154 0.15%
එස්. අමරසිංහ 95 0.09%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 87 0.09%
අජන්ත ද සොයිසා 82 0.08%
දුමින්ද නාගමුව 73 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 70 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 66 0.07%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 44 0.04%
ජයන්ත කැටගොඩ
41 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 40 0.04%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 38 0.04%
පියසිරි විජේනායක 33 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 32 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 21 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 20 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 19 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 19 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 18 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 17 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 16 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 15 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 14 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 12 0.01%
සමන් පෙරේරා 12 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 12 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 10 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 9 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 101,490
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 887
මුළු ඡන්ද විමසී 102,377
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 119,905

මහරගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 71,893 65.60%
සජිත් ප්‍රේමදාස 29,688 27.09%
අනුර කුමාර දිසානායක 5,820 5.31%
මහේෂ් සේනානායක 1,165 1.06%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 235 0.21%
අජන්තා පෙරේරා 172 0.16%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 82 0.07%
දුමින්ද නාගමුව 58 0.05%
නාමල් රාජපක්ෂ 56 0.05%
ආරියවංශ දිසානායක 54 0.05%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 54 0.05%
අජන්ත ද සොයිසා 41 0.04%
එස්. අමරසිංහ 30 0.03%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 24 0.02%
ජයන්ත කැටගොඩ
24 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 23 0.02%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 21 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 21 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 15 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 13 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 12 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 12 0.01%
අරුණ ද සොයිසා 11 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 11 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 11 0.01%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 10 0.01%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 10 0.01%
පියසිරි විජේනායක 6 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 6 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 5 0.00%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 5 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.00%
සමන් පෙරේරා 3 0.00%
සරත් කිර්තිරත්න 3 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 3 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 109,601
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,129
මුළු ඡන්ද විමසී 110,730
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 133,614

රත්මලාන
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 28,085 51.48%
සජිත් ප්‍රේමදාස 23,156 42.45%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,124 3.89%
මහේෂ් සේනානායක 500 0.92%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 111 0.20%
අජන්තා පෙරේරා 94 0.17%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 71 0.13%
ආරියවංශ දිසානායක 49 0.09%
දුමින්ද නාගමුව 37 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 36 0.07%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 33 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 32 0.06%
එස්. අමරසිංහ 30 0.06%
අජන්ත ද සොයිසා 26 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 20 0.04%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 17 0.03%
ජයන්ත කැටගොඩ
15 0.03%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 13 0.02%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 12 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 11 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 11 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 9 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 6 0.01%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 6 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 6 0.01%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 6 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 6 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 6 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 5 0.01%
සමන් පෙරේරා 4 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 4 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 3 0.01%
පියසිරි විජේනායක 2 0.00%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 54,550
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 698
මුළු ඡන්ද විමසී 55,248
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 69,128

කොලොන්නාව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 53,232 48.62%
සජිත් ප්‍රේමදාස 50,456 46.08%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,940 3.60%
මහේෂ් සේනානායක 526 0.48%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 173 0.16%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 152 0.14%
අජන්තා පෙරේරා 131 0.12%
ආරියවංශ දිසානායක 129 0.12%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 96 0.09%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 94 0.09%
අජන්ත ද සොයිසා 67 0.06%
එස්. අමරසිංහ 66 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 51 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
43 0.04%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 35 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 34 0.03%
දුමින්ද නාගමුව 30 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 29 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 24 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 18 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 17 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 15 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 15 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 15 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 14 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 14 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 13 0.01%
අරුණ ද සොයිසා 12 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 11 0.01%
පියසිරි විජේනායක 10 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 8 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 8 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 7 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 5 0.00%
සමන් පෙරේරා 5 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 109,495
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,135
මුළු ඡන්ද විමසී 110,630
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 132,381

කොළඹ - බටහිර
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 21,345 73.07%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 6,644 22.74%
අනුර කුමාර දිසානායක 647 2.21%
මහේෂ් සේනානායක 236 0.81%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 53 0.18%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 42 0.14%
ආරියවංශ දිසානායක 29 0.10%
අජන්තා පෙරේරා 27 0.09%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 26 0.09%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 22 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 16 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 15 0.05%
එස්. අමරසිංහ 15 0.05%
රාජීව විජේසිංහ 12 0.04%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 9 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 9 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 9 0.03%
නාමල් රාජපක්ෂ 8 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 6 0.02%
ජයන්ත කැටගොඩ
6 0.02%
අජන්ත ද සොයිසා 6 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 5 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 5 0.02%
දුමින්ද නාගමුව 4 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 4 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 4 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 3 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 3 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 1 0.00%
පියසිරි විජේනායක 1 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 1 0.00%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 0 0.00%
සමන් පෙරේරා 0 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 0 0.00%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 29,213
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 458
මුළු ඡන්ද විමසී 29,671
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 40,187

බොරැල්ල
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 27,436 56.28%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 18,850 38.67%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,500 3.08%
මහේෂ් සේනානායක 329 0.67%
ආරියවංශ දිසානායක 74 0.15%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 69 0.14%
අජන්තා පෙරේරා 60 0.12%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 58 0.12%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 52 0.11%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 43 0.09%
එස්. අමරසිංහ 30 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
30 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 28 0.06%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 24 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 18 0.04%
අජන්ත ද සොයිසා 15 0.03%
දුමින්ද නාගමුව 14 0.03%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 12 0.02%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 12 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 11 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 11 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 10 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 8 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 8 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 6 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 6 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 6 0.01%
අරුණ ද සොයිසා 5 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 5 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 5 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 5 0.01%
පියසිරි විජේනායක 4 0.01%
සමන් පෙරේරා 4 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 2 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 48,752
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 672
මුළු ඡන්ද විමසී 49,424
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 61,169

කොළඹ - නැගෙනහිර
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,599 55.81%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 19,619 38.28%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,750 3.42%
මහේෂ් සේනානායක 571 1.11%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 85 0.17%
අජන්තා පෙරේරා 76 0.15%
ආරියවංශ දිසානායක 74 0.14%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 56 0.11%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 40 0.08%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 38 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 33 0.06%
එස්. අමරසිංහ 30 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
25 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 22 0.04%
දුමින්ද නාගමුව 21 0.04%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 21 0.04%
නාමල් රාජපක්ෂ 19 0.04%
අජන්ත ද සොයිසා 19 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 17 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 17 0.03%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 15 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 12 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 12 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 11 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 9 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 9 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 9 0.02%
සමන් පෙරේරා 9 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 6 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 5 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 5 0.01%
පියසිරි විජේනායක 3 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 3 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 3 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 51,245
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 727
මුළු ඡන්ද විමසී 51,972
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 65,398

උතුර කොළඹ
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 52,983 72.94%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 16,986 23.38%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,084 1.49%
මහේෂ් සේනානායක 199 0.27%
ආරියවංශ දිසානායක 193 0.27%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 136 0.19%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 121 0.17%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 113 0.16%
එස්. අමරසිංහ 97 0.13%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 73 0.10%
අජන්තා පෙරේරා 68 0.09%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 62 0.09%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 55 0.08%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 51 0.07%
ජයන්ත කැටගොඩ
44 0.06%
අජන්ත ද සොයිසා 41 0.06%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 34 0.05%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 32 0.04%
නාමල් රාජපක්ෂ 32 0.04%
දුමින්ද නාගමුව 23 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 23 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 22 0.03%
සමන් පෙරේරා 21 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 18 0.02%
පියසිරි විජේනායක 17 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 16 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 15 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 15 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 15 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 13 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 11 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 9 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 8 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 8 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 5 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 72,643
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,355
මුළු ඡන්ද විමසී 73,998
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 93,705

කෝට්ටේ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 31,853 54.56%
සජිත් ප්‍රේමදාස 22,628 38.76%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,439 4.18%
මහේෂ් සේනානායක 875 1.50%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 152 0.26%
අජන්තා පෙරේරා 75 0.13%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 53 0.09%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 43 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 29 0.05%
ආරියවංශ දිසානායක 28 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 26 0.04%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 25 0.04%
අජන්ත ද සොයිසා 21 0.04%
එස්. අමරසිංහ 15 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 15 0.03%
ජයන්ත කැටගොඩ
11 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 10 0.02%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 8 0.01%
අරුණ ද සොයිසා 8 0.01%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 8 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 8 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 8 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 6 0.01%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 6 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 5 0.01%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 5 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 4 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 4 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 4 0.01%
පියසිරි විජේනායක 3 0.01%
සමන් පෙරේරා 3 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 3 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 2 0.00%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 2 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 1 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 58,386
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 745
මුළු ඡන්ද විමසී 59,131
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 73,926

දෙහිවල
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 25,004 53.74%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 19,122 41.10%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,480 3.18%
මහේෂ් සේනානායක 414 0.89%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 86 0.18%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 68 0.15%
අජන්තා පෙරේරා 59 0.13%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 37 0.08%
ආරියවංශ දිසානායක 29 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 28 0.06%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 27 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 19 0.04%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 16 0.03%
අජන්ත ද සොයිසා 16 0.03%
එස්. අමරසිංහ 15 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 14 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 13 0.03%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 9 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 7 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 7 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 7 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 6 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 6 0.01%
ජයන්ත කැටගොඩ
5 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 5 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 4 0.01%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 4 0.01%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 4 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 4 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 3 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 3 0.01%
සමන් පෙරේරා 2 0.00%
පියසිරි විජේනායක 1 0.00%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 1 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 46,525
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 576
මුළු ඡන්ද විමසී 47,101
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 58,892

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 21,717 65.89%
සජිත් ප්‍රේමදාස 8,294 25.16%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,229 6.76%
මහේෂ් සේනානායක 522 1.58%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 37 0.11%
අජන්තා පෙරේරා 27 0.08%
දුමින්ද නාගමුව 27 0.08%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 16 0.05%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 13 0.04%
නාමල් රාජපක්ෂ 6 0.02%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 5 0.02%
එස්. අමරසිංහ 5 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 5 0.02%
ආරියවංශ දිසානායක 5 0.02%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 5 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 5 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 5 0.02%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 5 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 4 0.01%
ජයන්ත කැටගොඩ
4 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 4 0.01%
අජන්ත ද සොයිසා 4 0.01%
පියසිරි විජේනායක 3 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 3 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 3 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 3 0.01%
සමන් පෙරේරා 2 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 1 0.00%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 1 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 1 0.00%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 1 0.00%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 0 0.00%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 0 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 0 0.00%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 32,962
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 531
මුළු ඡන්ද විමසී 33,493
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 33,920

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019