ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

855,870

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 59.28%
59.28% Complete
Generic placeholder image

494,671

සජිත් ප්‍රේමදාස 34.26%
34.26% Complete
Generic placeholder image

61,760

අනුර කුමාර දිසානායක 4.28%
4.28% Complete
Generic placeholder image

11,272

මහේෂ් සේනානායක 0.78%
0.78% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 1,443,800
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 15,751
මුළු ඡන්ද විමසී 1,459,551
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 1,751,892

ගම්පහ ආසන ප්‍රතිපල

ජා ඇළ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 71,690 58.76%
සජිත් ප්‍රේමදාස 41,649 34.14%
අනුර කුමාර දිසානායක 5,556 4.55%
මහේෂ් සේනානායක 1,527 1.25%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 0 0.00%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 0 0.00%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 0 0.00%
පියසිරි විජේනායක 0 0.00%
අජන්තා පෙරේරා 0 0.00%
අරුණ ද සොයිසා 0 0.00%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 0 0.00%
එස්. අමරසිංහ 0 0.00%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 0 0.00%
අශෝක වඩිගමංගාව 0 0.00%
ආරියවංශ දිසානායක 0 0.00%
සමන් පෙරේරා 0 0.00%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 0 0.00%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 0 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 0 0.00%
දුමින්ද නාගමුව 0 0.00%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 0 0.00%
නාමල් රාජපක්ෂ 0 0.00%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 0 0.00%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 0 0.00%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 0 0.00%
ජයන්ත කැටගොඩ
0 0.00%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 0 0.00%
සරත් කිර්තිරත්න 0 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 0 0.00%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 0 0.00%
සිරිතුංග ජයසුරිය 0 0.00%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 0 0.00%
රාජීව විජේසිංහ 0 0.00%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 0 0.00%
අජන්ත ද සොයිසා 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 121,997
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,625
මුළු ඡන්ද විමසී 123,622
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 153,164

ගම්පහ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 84,507 67.31%
සජිත් ප්‍රේමදාස 31,984 25.48%
අනුර කුමාර දිසානායක 6,256 4.98%
මහේෂ් සේනානායක 932 0.74%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 627 0.50%
අජන්තා පෙරේරා 247 0.20%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 145 0.12%
දුමින්ද නාගමුව 108 0.09%
ආරියවංශ දිසානායක 99 0.08%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 61 0.05%
නාමල් රාජපක්ෂ 60 0.05%
අජන්ත ද සොයිසා 56 0.04%
එස්. අමරසිංහ 53 0.04%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 47 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 34 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 31 0.02%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 29 0.02%
ජයන්ත කැටගොඩ
28 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 28 0.02%
පියසිරි විජේනායක 22 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 21 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 20 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 19 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 17 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 15 0.01%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 15 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 15 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 14 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 12 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 11 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 9 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 8 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 7 0.01%
සමන් පෙරේරා 6 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 125,547
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,191
මුළු ඡන්ද විමසී 126,738
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 151,418

මහර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 83,989 64.43%
සජිත් ප්‍රේමදාස 38,407 29.46%
අනුර කුමාර දිසානායක 5,547 4.26%
මහේෂ් සේනානායක 804 0.62%
අජන්තා පෙරේරා 269 0.21%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 235 0.18%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 157 0.12%
දුමින්ද නාගමුව 110 0.08%
ආරියවංශ දිසානායක 98 0.08%
එස්. අමරසිංහ 87 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 82 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 82 0.06%
අජන්ත ද සොයිසා 68 0.05%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 63 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
44 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 35 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 26 0.02%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 26 0.02%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 24 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 23 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 21 0.02%
පියසිරි විජේනායක 20 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 18 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 16 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 14 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 14 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 13 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 10 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 9 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 8 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 8 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 7 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 6 0.00%
සමන් පෙරේරා 6 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 130,350
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,166
මුළු ඡන්ද විමසී 131,516
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 156,924

වත්තල
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 49,463 47.72%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 48,214 46.51%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,428 3.31%
මහේෂ් සේනානායක 899 0.87%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 258 0.25%
ආරියවංශ දිසානායක 191 0.18%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 129 0.12%
අජන්තා පෙරේරා 127 0.12%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 111 0.11%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 95 0.09%
එස්. අමරසිංහ 70 0.07%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 64 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 61 0.06%
අජන්ත ද සොයිසා 57 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 56 0.05%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 51 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
44 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 41 0.04%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 41 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 36 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 28 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 27 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 24 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 22 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 19 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 17 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 14 0.01%
පියසිරි විජේනායක 12 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 12 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 12 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 9 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 9 0.01%
සමන් පෙරේරා 8 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 7 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 6 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 103,662
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,418
මුළු ඡන්ද විමසී 105,080
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 129,912

අත්තනගල්ල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 66,850 58.98%
සජිත් ප්‍රේමදාස 39,548 34.89%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,829 4.26%
මහේෂ් සේනානායක 503 0.44%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 252 0.22%
අජන්තා පෙරේරා 231 0.20%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 177 0.16%
ආරියවංශ දිසානායක 120 0.11%
එස්. අමරසිංහ 85 0.08%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 76 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 71 0.06%
අජන්ත ද සොයිසා 69 0.06%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 63 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 54 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 51 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
46 0.04%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 39 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 33 0.03%
පියසිරි විජේනායක 23 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 22 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 21 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 18 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 18 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 17 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 16 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 15 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 15 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 15 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 14 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 14 0.01%
අරුණ ද සොයිසා 13 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 12 0.01%
සමන් පෙරේරා 8 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 5 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 5 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 113,348
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 960
මුළු ඡන්ද විමසී 114,308
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 135,618

මිනුවන්ගොඩ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 69,978 61.03%
සජිත් ප්‍රේමදාස 37,212 32.45%
අනුර කුමාර දිසානායක 5,259 4.59%
මහේෂ් සේනානායක 646 0.56%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 269 0.23%
අජන්තා පෙරේරා 251 0.22%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 129 0.11%
ආරියවංශ දිසානායක 127 0.11%
එස්. අමරසිංහ 86 0.08%
අජන්ත ද සොයිසා 86 0.08%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 76 0.07%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 55 0.05%
නාමල් රාජපක්ෂ 53 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 50 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 43 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 34 0.03%
ජයන්ත කැටගොඩ
34 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 30 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 25 0.02%
පියසිරි විජේනායක 24 0.02%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 24 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 18 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 18 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 18 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 17 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 16 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 14 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 12 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 11 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 10 0.01%
සමන් පෙරේරා 9 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 9 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 8 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 8 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 7 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 114,666
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,123
මුළු ඡන්ද විමසී 115,789
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 137,067

බියගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 68,145 63.13%
සජිත් ප්‍රේමදාස 33,715 31.24%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,188 3.88%
මහේෂ් සේනානායක 646 0.60%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 215 0.20%
අජන්තා පෙරේරා 211 0.20%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 126 0.12%
දුමින්ද නාගමුව 73 0.07%
ආරියවංශ දිසානායක 71 0.07%
එස්. අමරසිංහ 58 0.05%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 58 0.05%
නාමල් රාජපක්ෂ 54 0.05%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 52 0.05%
අජන්ත ද සොයිසා 52 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
40 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 30 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 23 0.02%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 21 0.02%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 20 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 14 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 14 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 14 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 13 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 11 0.01%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 11 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 11 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 10 0.01%
පියසිරි විජේනායක 10 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 10 0.01%
සමන් පෙරේරා 6 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 5 0.00%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 4 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 3 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 2 0.00%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 107,938
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 902
මුළු ඡන්ද විමසී 108,840
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 128,417

කැලණිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 43,668 57.57%
සජිත් ප්‍රේමදාස 27,521 36.28%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,134 4.13%
මහේෂ් සේනානායක 589 0.78%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 138 0.18%
අජන්තා පෙරේරා 122 0.16%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 90 0.12%
ආරියවංශ දිසානායක 76 0.10%
එස්. අමරසිංහ 47 0.06%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 47 0.06%
අජන්ත ද සොයිසා 46 0.06%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 43 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 41 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 37 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 30 0.04%
ජයන්ත කැටගොඩ
26 0.03%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 25 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 19 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 16 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 15 0.02%
පියසිරි විජේනායක 13 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 12 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 11 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 10 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 9 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 9 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 9 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 8 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 8 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 7 0.01%
සමන් පෙරේරා 7 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 7 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 7 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 4 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 75,855
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 899
මුළු ඡන්ද විමසී 76,754
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 93,979

දොම්පේ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 67,754 66.92%
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,629 28.28%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,070 3.03%
මහේෂ් සේනානායක 341 0.34%
අජන්තා පෙරේරා 272 0.27%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 229 0.23%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 136 0.13%
ආරියවංශ දිසානායක 90 0.09%
අජන්ත ද සොයිසා 79 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 70 0.07%
එස්. අමරසිංහ 68 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 54 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 45 0.04%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 41 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 35 0.03%
ජයන්ත කැටගොඩ
35 0.03%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 32 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 28 0.03%
පියසිරි විජේනායක 23 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 20 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 20 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 20 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 20 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 19 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 19 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 17 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 17 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 14 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 14 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 9 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 9 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 7 0.01%
සමන් පෙරේරා 6 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 5 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 101,251
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 684
මුළු ඡන්ද විමසී 101,935
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 117,950

මීරිගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 61,478 59.53%
සජිත් ප්‍රේමදාස 35,184 34.07%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,720 4.57%
මහේෂ් සේනානායක 365 0.35%
අජන්තා පෙරේරා 228 0.22%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 178 0.17%
ආරියවංශ දිසානායක 139 0.13%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 139 0.13%
එස්. අමරසිංහ 96 0.09%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 77 0.07%
අජන්ත ද සොයිසා 74 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 70 0.07%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 52 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 51 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 48 0.05%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 40 0.04%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 38 0.04%
ජයන්ත කැටගොඩ
33 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 27 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 26 0.03%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 26 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 25 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 22 0.02%
පියසිරි විජේනායක 21 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 21 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 20 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 13 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 12 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 11 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 11 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 10 0.01%
සමන් පෙරේරා 7 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 7 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 5 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 5 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 103,279
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 981
මුළු ඡන්ද විමසී 104,260
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 124,599

දිවුලපිටිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 55,371 59.93%
සජිත් ප්‍රේමදාස 32,149 34.80%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,117 3.37%
මහේෂ් සේනානායක 399 0.43%
අජන්තා පෙරේරා 221 0.24%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 179 0.19%
ආරියවංශ දිසානායක 121 0.13%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 121 0.13%
එස්. අමරසිංහ 78 0.08%
අජන්ත ද සොයිසා 70 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 64 0.07%
දුමින්ද නාගමුව 57 0.06%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 56 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 54 0.06%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 32 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 30 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 28 0.03%
ජයන්ත කැටගොඩ
27 0.03%
පියසිරි විජේනායක 26 0.03%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 25 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 19 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 17 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 17 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 16 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 15 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 13 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 13 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 13 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 12 0.01%
සමන් පෙරේරා 7 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 7 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 6 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 4 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.00%
සරත් කිර්තිරත්න 4 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 92,392
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 780
මුළු ඡන්ද විමසී 93,172
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 110,231

කටාන
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 71,565 58.10%
සජිත් ප්‍රේමදාස 43,053 34.95%
අනුර කුමාර දිසානායක 5,343 4.34%
මහේෂ් සේනානායක 1,375 1.12%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 351 0.28%
අජන්තා පෙරේරා 247 0.20%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 173 0.14%
ආරියවංශ දිසානායක 133 0.11%
අජන්ත ද සොයිසා 93 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 92 0.07%
එස්. අමරසිංහ 79 0.06%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 79 0.06%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 73 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 59 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 52 0.04%
ජයන්ත කැටගොඩ
52 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 46 0.04%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 35 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 32 0.03%
පියසිරි විජේනායක 27 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 25 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 21 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 21 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 20 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 19 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 18 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 17 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 15 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 14 0.01%
සමන් පෙරේරා 12 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 12 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 9 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 8 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 6 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 123,180
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,786
මුළු ඡන්ද විමසී 124,966
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 153,448

මීගමුව
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 44,032 53.03%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 31,743 38.23%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,132 4.98%
මහේෂ් සේනානායක 1,546 1.86%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 199 0.24%
ආරියවංශ දිසානායක 159 0.19%
අජන්තා පෙරේරා 138 0.17%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 128 0.15%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 111 0.13%
එස්. අමරසිංහ 91 0.11%
අජන්ත ද සොයිසා 76 0.09%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 69 0.08%
ජයන්ත කැටගොඩ
58 0.07%
දුමින්ද නාගමුව 55 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 52 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 50 0.06%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 46 0.06%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 40 0.05%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 35 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 29 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 28 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 24 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 24 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 24 0.03%
පියසිරි විජේනායක 22 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 18 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 17 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 17 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 16 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 16 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 15 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 11 0.01%
සමන් පෙරේරා 8 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 6 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 83,039
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,430
මුළු ඡන්ද විමසී 84,469
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 110,551

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 30,918 65.37%
සජිත් ප්‍රේමදාස 12,125 25.64%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,181 6.73%
මහේෂ් සේනානායක 700 1.48%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 143 0.30%
දුමින්ද නාගමුව 41 0.09%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 26 0.06%
අජන්තා පෙරේරා 21 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 19 0.04%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 17 0.04%
අජන්ත ද සොයිසා 17 0.04%
එස්. අමරසිංහ 13 0.03%
නාමල් රාජපක්ෂ 9 0.02%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 8 0.02%
ආරියවංශ දිසානායක 8 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 6 0.01%
පියසිරි විජේනායක 4 0.01%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 4 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 4 0.01%
ජයන්ත කැටගොඩ
4 0.01%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 3 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 3 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 3 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 3 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 2 0.00%
අරුණ ද සොයිසා 2 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 2 0.00%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 2 0.00%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 2 0.00%
සිරිතුංග ජයසුරිය 2 0.00%
රාජීව විජේසිංහ 2 0.00%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 1 0.00%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 1 0.00%
සමන් පෙරේරා 0 0.00%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 47,296
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 806
මුළු ඡන්ද විමසී 48,102
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 48,614

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019