කළුතර දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

482,920

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 59.49%
59.49% Complete
Generic placeholder image

284,213

සජිත් ප්‍රේමදාස 35.01%
35.01% Complete
Generic placeholder image

27,681

අනුර කුමාර දිසානායක 3.41%
3.41% Complete
Generic placeholder image

3,213

මහේෂ් සේනානායක 0.40%
0.40% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 811,763
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 6,847
මුළු ඡන්ද විමසී 818,610
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 955,079

කළුතර ආසන ප්‍රතිපල

බේරුවල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 48,037 47.58%
සජිත් ප්‍රේමදාස 47,654 47.20%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,172 3.14%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 266 0.26%
මහේෂ් සේනානායක 252 0.25%
අජන්තා පෙරේරා 228 0.23%
ආරියවංශ දිසානායක 142 0.14%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 127 0.13%
එස්. අමරසිංහ 97 0.10%
දුමින්ද නාගමුව 97 0.10%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 91 0.09%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 86 0.09%
අජන්ත ද සොයිසා 78 0.08%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 62 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 60 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
58 0.06%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 54 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 49 0.05%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 48 0.05%
පියසිරි විජේනායක 42 0.04%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 33 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 24 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 23 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 23 0.02%
සමන් පෙරේරා 22 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 21 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 16 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 16 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 15 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 15 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 14 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 13 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 9 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 6 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 100,954
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 885
මුළු ඡන්ද විමසී 101,839
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 121,686

මතුගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 55,932 60.42%
සජිත් ප්‍රේමදාස 31,451 33.98%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,028 3.27%
මහේෂ් සේනානායක 257 0.28%
අජන්තා පෙරේරා 226 0.24%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 199 0.22%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 164 0.18%
ආරියවංශ දිසානායක 139 0.15%
එස්. අමරසිංහ 111 0.12%
නාමල් රාජපක්ෂ 96 0.10%
දුමින්ද නාගමුව 93 0.10%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 85 0.09%
අජන්ත ද සොයිසා 84 0.09%
ජයන්ත කැටගොඩ
82 0.09%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 81 0.09%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 75 0.08%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 70 0.08%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 46 0.05%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 39 0.04%
පියසිරි විජේනායක 38 0.04%
සිරිතුංග ජයසුරිය 31 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 29 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 25 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 24 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 22 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 21 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 21 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 20 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 17 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 15 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 14 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 9 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 8 0.01%
සමන් පෙරේරා 7 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 7 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 92,566
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 786
මුළු ඡන්ද විමසී 93,352
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 109,804

අගලවත්ත
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 52,400 61.36%
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,744 33.66%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,319 2.72%
අජන්තා පෙරේරා 243 0.28%
මහේෂ් සේනානායක 203 0.24%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 185 0.22%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 182 0.21%
ආරියවංශ දිසානායක 149 0.17%
එස්. අමරසිංහ 111 0.13%
අජන්ත ද සොයිසා 106 0.12%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 83 0.10%
දුමින්ද නාගමුව 67 0.08%
ජයන්ත කැටගොඩ
62 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 55 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 53 0.06%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 45 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 41 0.05%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 40 0.05%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 35 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 33 0.04%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 30 0.04%
පියසිරි විජේනායක 24 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 24 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 22 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 19 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 18 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 17 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 15 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 14 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 12 0.01%
සමන් පෙරේරා 10 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 8 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 8 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 7 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 7 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 85,391
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 492
මුළු ඡන්ද විමසී 85,883
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 99,484

කළුතර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 59,796 59.82%
සජිත් ප්‍රේමදාස 34,076 34.09%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,034 4.04%
මහේෂ් සේනානායක 542 0.54%
අජන්තා පෙරේරා 241 0.24%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 179 0.18%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 157 0.16%
දුමින්ද නාගමුව 109 0.11%
ආරියවංශ දිසානායක 98 0.10%
නාමල් රාජපක්ෂ 75 0.08%
අජන්ත ද සොයිසා 71 0.07%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 59 0.06%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 55 0.06%
එස්. අමරසිංහ 53 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
40 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 39 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 34 0.03%
පියසිරි විජේනායක 30 0.03%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 30 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 29 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 27 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 24 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 21 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 21 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 18 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 18 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 18 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 15 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 12 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 11 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 9 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 8 0.01%
සමන් පෙරේරා 7 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 6 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 99,965
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 870
මුළු ඡන්ද විමසී 100,835
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 119,526

බුලත්සිංහල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 42,021 59.51%
සජිත් ප්‍රේමදාස 25,407 35.98%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,468 2.08%
අජන්තා පෙරේරා 187 0.26%
මහේෂ් සේනානායක 169 0.24%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 169 0.24%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 151 0.21%
එස්. අමරසිංහ 110 0.16%
ආරියවංශ දිසානායක 93 0.13%
අජන්ත ද සොයිසා 78 0.11%
දුමින්ද නාගමුව 74 0.10%
නාමල් රාජපක්ෂ 68 0.10%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 67 0.09%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 59 0.08%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 50 0.07%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 50 0.07%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 44 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
42 0.06%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 34 0.05%
අරුණ ද සොයිසා 29 0.04%
සිරිතුංග ජයසුරිය 26 0.04%
පියසිරි විජේනායක 25 0.04%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 25 0.04%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 21 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 21 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 20 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 20 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 18 0.03%
සමන් පෙරේරා 13 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 13 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 12 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 12 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 10 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 8 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 70,617
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 503
මුළු ඡන්ද විමසී 71,120
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 82,439

හොරණ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 69,822 64.30%
සජිත් ප්‍රේමදාස 32,967 30.36%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,532 3.25%
මහේෂ් සේනානායක 412 0.38%
අජන්තා පෙරේරා 299 0.28%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 239 0.22%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 146 0.13%
ආරියවංශ දිසානායක 120 0.11%
එස්. අමරසිංහ 105 0.10%
නාමල් රාජපක්ෂ 93 0.09%
අජන්ත ද සොයිසා 81 0.07%
දුමින්ද නාගමුව 75 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 64 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
64 0.06%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 61 0.06%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 52 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 47 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 44 0.04%
පියසිරි විජේනායක 36 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 35 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 33 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 30 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 28 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 26 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 23 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 21 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 21 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 19 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 17 0.02%
සමන් පෙරේරා 16 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 14 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 14 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 13 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 11 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 108,583
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 883
මුළු ඡන්ද විමසී 109,466
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 128,005

පානදුර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 57,447 58.01%
සජිත් ප්‍රේමදාස 35,761 36.11%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,904 3.94%
මහේෂ් සේනානායක 649 0.66%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 184 0.19%
අජන්තා පෙරේරා 161 0.16%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 137 0.14%
දුමින්ද නාගමුව 89 0.09%
ආරියවංශ දිසානායක 85 0.09%
එස්. අමරසිංහ 59 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 58 0.06%
අජන්ත ද සොයිසා 55 0.06%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 54 0.05%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 50 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
34 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 33 0.03%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 30 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 25 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 20 0.02%
පියසිරි විජේනායක 18 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 17 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 17 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 16 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 16 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 15 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 14 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 14 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 13 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 11 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 10 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 9 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 8 0.01%
සමන් පෙරේරා 7 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 5 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 99,028
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 827
මුළු ඡන්ද විමසී 99,855
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 118,719

බණ්ඩාරගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 74,879 62.17%
සජිත් ප්‍රේමදාස 38,981 32.37%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,312 3.58%
මහේෂ් සේනානායක 432 0.36%
අජන්තා පෙරේරා 295 0.24%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 206 0.17%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 193 0.16%
ආරියවංශ දිසානායක 124 0.10%
දුමින්ද නාගමුව 108 0.09%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 90 0.07%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 87 0.07%
එස්. අමරසිංහ 82 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 77 0.06%
අජන්ත ද සොයිසා 74 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
59 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 52 0.04%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 44 0.04%
පියසිරි විජේනායක 36 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 35 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 32 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 32 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 30 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 24 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 22 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 20 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 20 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 15 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 15 0.01%
සමන් පෙරේරා 14 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 12 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 10 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 7 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 7 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 7 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 4 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 120,437
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 944
මුළු ඡන්ද විමසී 121,381
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 140,199

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 22,586 66.00%
සජිත් ප්‍රේමදාස 9,172 26.80%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,912 5.59%
මහේෂ් සේනානායක 297 0.87%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 48 0.14%
දුමින්ද නාගමුව 27 0.08%
අජන්තා පෙරේරා 22 0.06%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 19 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 16 0.05%
එස්. අමරසිංහ 12 0.04%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 12 0.04%
නාමල් රාජපක්ෂ 10 0.03%
අජන්ත ද සොයිසා 10 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 9 0.03%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 8 0.02%
සමන් පෙරේරා 8 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 7 0.02%
ආරියවංශ දිසානායක 6 0.02%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 4 0.01%
පියසිරි විජේනායක 4 0.01%
අරුණ ද සොයිසා 4 0.01%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 4 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 4 0.01%
ජයන්ත කැටගොඩ
4 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 4 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 2 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 2 0.01%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 2 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 2 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 2 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 1 0.00%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 1 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 1 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 0 0.00%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 34,222
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 657
මුළු ඡන්ද විමසී 34,879
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 35,218

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019