ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

466,148

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 64.26%
64.26% Complete
Generic placeholder image

217,401

සජිත් ප්‍රේමදාස 29.97%
29.97% Complete
Generic placeholder image

27,006

අනුර කුමාර දිසානායක 3.72%
3.72% Complete
Generic placeholder image

2,542

මහේෂ් සේනානායක 0.35%
0.35% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 725,358
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 5,878
මුළු ඡන්ද විමසී 731,236
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 858,749

ගාල්ල ආසන ප්‍රතිපල

බද්දේගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 51,698 63.56%
සජිත් ප්‍රේමදාස 24,945 30.67%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,811 3.46%
මහේෂ් සේනානායක 238 0.29%
අජන්තා පෙරේරා 229 0.28%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 176 0.22%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 170 0.21%
ආරියවංශ දිසානායක 120 0.15%
අජන්ත ද සොයිසා 97 0.12%
දුමින්ද නාගමුව 86 0.11%
නාමල් රාජපක්ෂ 82 0.10%
එස්. අමරසිංහ 81 0.10%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 64 0.08%
ජයන්ත කැටගොඩ
61 0.08%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 53 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 50 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 41 0.05%
පියසිරි විජේනායක 38 0.05%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 33 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 29 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 24 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 24 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 23 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 19 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 18 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 18 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 15 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 14 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 14 0.02%
සමන් පෙරේරා 12 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 12 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 12 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 10 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 9 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 8 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 81,334
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 657
මුළු ඡන්ද විමසී 81,991
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 95,503

හිනිඳුම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 54,299 62.66%
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,046 32.37%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,479 2.86%
අජන්තා පෙරේරා 209 0.24%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 184 0.21%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 183 0.21%
මහේෂ් සේනානායක 164 0.19%
ආරියවංශ දිසානායක 105 0.12%
අජන්ත ද සොයිසා 102 0.12%
නාමල් රාජපක්ෂ 85 0.10%
එස්. අමරසිංහ 75 0.09%
දුමින්ද නාගමුව 74 0.09%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 72 0.08%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 60 0.07%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 56 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
56 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 35 0.04%
පියසිරි විජේනායක 35 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 35 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 31 0.04%
රාජීව විජේසිංහ 31 0.04%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 30 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 29 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 24 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 24 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 19 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 17 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 16 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 15 0.02%
සමන් පෙරේරා 13 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 12 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 12 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 10 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 8 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 6 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 86,651
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 624
මුළු ඡන්ද විමසී 87,275
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 100,295

කරන්දෙණිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 42,664 70.29%
සජිත් ප්‍රේමදාස 14,437 23.79%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,199 3.62%
අජන්තා පෙරේරා 177 0.29%
දුමින්ද නාගමුව 165 0.27%
මහේෂ් සේනානායක 143 0.24%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 141 0.23%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 122 0.20%
නාමල් රාජපක්ෂ 77 0.13%
අජන්ත ද සොයිසා 65 0.11%
ආරියවංශ දිසානායක 49 0.08%
අරුණ ද සොයිසා 43 0.07%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 42 0.07%
එස්. අමරසිංහ 41 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 38 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
32 0.05%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 31 0.05%
පියසිරි විජේනායක 23 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 23 0.04%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 23 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 20 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 19 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 15 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 14 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 13 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 12 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 12 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 11 0.02%
සමන් පෙරේරා 10 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 7 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 7 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 7 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 4 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 4 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 60,693
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 415
මුළු ඡන්ද විමසී 61,108
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 73,981

බළපිටිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 28,185 66.07%
සජිත් ප්‍රේමදාස 12,567 29.46%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,127 2.64%
මහේෂ් සේනානායක 112 0.26%
අජන්තා පෙරේරා 91 0.21%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 85 0.20%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 77 0.18%
ආරියවංශ දිසානායක 39 0.09%
අජන්ත ද සොයිසා 38 0.09%
එස්. අමරසිංහ 36 0.08%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 29 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 28 0.07%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 27 0.06%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 23 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
22 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 21 0.05%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 15 0.04%
පියසිරි විජේනායක 12 0.03%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 12 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 12 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 11 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 10 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 10 0.02%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 9 0.02%
සමන් පෙරේරා 9 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 9 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 8 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 6 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 6 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 6 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 5 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 3 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 3 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 42,658
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 306
මුළු ඡන්ද විමසී 42,964
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 52,844

අක්මීමණ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 51,418 63.58%
සජිත් ප්‍රේමදාස 24,117 29.82%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,745 4.63%
මහේෂ් සේනානායක 340 0.42%
අජන්තා පෙරේරා 196 0.24%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 163 0.20%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 129 0.16%
ආරියවංශ දිසානායක 89 0.11%
අජන්ත ද සොයිසා 77 0.10%
දුමින්ද නාගමුව 74 0.09%
එස්. අමරසිංහ 69 0.09%
නාමල් රාජපක්ෂ 65 0.08%
ජයන්ත කැටගොඩ
49 0.06%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 41 0.05%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 31 0.04%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 28 0.03%
පියසිරි විජේනායක 26 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 25 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 24 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 21 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 16 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 16 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 16 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 14 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 13 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 12 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 9 0.01%
සමන් පෙරේරා 8 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 8 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 8 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 7 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 7 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 6 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 5 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 80,875
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 605
මුළු ඡන්ද විමසී 81,480
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 95,614

රත්ගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 42,756 67.92%
සජිත් ප්‍රේමදාස 17,062 27.11%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,896 3.01%
මහේෂ් සේනානායක 176 0.28%
අජන්තා පෙරේරා 157 0.25%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 97 0.15%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 89 0.14%
ආරියවංශ දිසානායක 74 0.12%
නාමල් රාජපක්ෂ 67 0.11%
අජන්ත ද සොයිසා 56 0.09%
දුමින්ද නාගමුව 50 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 43 0.07%
ජයන්ත කැටගොඩ
39 0.06%
පියසිරි විජේනායක 38 0.06%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 32 0.05%
එස්. අමරසිංහ 30 0.05%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 27 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 26 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 22 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 22 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 19 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 18 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 18 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 16 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 16 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 16 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 16 0.03%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 14 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 13 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 10 0.02%
සමන් පෙරේරා 8 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 8 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 7 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 5 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 4 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 62,947
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 581
මුළු ඡන්ද විමසී 63,528
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 76,853

බෙන්තර ඇල්පිටිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 49,734 66.70%
සජිත් ප්‍රේමදාස 20,606 27.63%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,511 3.37%
අජන්තා පෙරේරා 222 0.30%
මහේෂ් සේනානායක 213 0.29%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 171 0.23%
දුමින්ද නාගමුව 127 0.17%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 114 0.15%
ආරියවංශ දිසානායක 98 0.13%
අජන්ත ද සොයිසා 79 0.11%
එස්. අමරසිංහ 68 0.09%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 56 0.08%
පියසිරි විජේනායක 50 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 50 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 44 0.06%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 41 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
41 0.06%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 36 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 32 0.04%
සමන් පෙරේරා 31 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 30 0.04%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 28 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 21 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 21 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 21 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 16 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 16 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 15 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 13 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 12 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 12 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 12 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 12 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 9 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 4 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 74,566
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 499
මුළු ඡන්ද විමසී 75,065
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 88,427

ගාල්ල
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 31,248 46.89%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 31,108 46.68%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,044 4.57%
මහේෂ් සේනානායක 424 0.64%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 95 0.14%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 93 0.14%
අජන්තා පෙරේරා 63 0.09%
ආරියවංශ දිසානායක 51 0.08%
දුමින්ද නාගමුව 51 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 49 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 48 0.07%
ජයන්ත කැටගොඩ
42 0.06%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 30 0.05%
එස්. අමරසිංහ 30 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 29 0.04%
නාමල් රාජපක්ෂ 29 0.04%
අජන්ත ද සොයිසා 28 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 18 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 17 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 15 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 13 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 13 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 13 0.02%
පියසිරි විජේනායක 12 0.02%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 11 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 11 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 8 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 7 0.01%
සමන් පෙරේරා 7 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 7 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 7 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 6 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 6 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 4 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 1 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 66,638
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 673
මුළු ඡන්ද විමසී 67,311
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 80,618

හබරාදුව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 47,659 69.40%
සජිත් ප්‍රේමදාස 17,487 25.46%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,264 3.30%
මහේෂ් සේනානායක 197 0.29%
අජන්තා පෙරේරා 148 0.22%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 122 0.18%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 119 0.17%
දුමින්ද නාගමුව 92 0.13%
අජන්ත ද සොයිසා 73 0.11%
ආරියවංශ දිසානායක 61 0.09%
නාමල් රාජපක්ෂ 50 0.07%
එස්. අමරසිංහ 41 0.06%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 37 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
36 0.05%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 29 0.04%
පියසිරි විජේනායක 28 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 24 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 22 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 21 0.03%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 20 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 18 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 16 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 14 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 14 0.02%
සමන් පෙරේරා 11 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 9 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 9 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 9 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 8 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 8 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 8 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 7 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 6 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 5 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 3 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 68,675
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 600
මුළු ඡන්ද විමසී 69,275
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 81,062

අම්බලන්ගොඩ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 41,528 65.78%
සජිත් ප්‍රේමදාස 17,793 28.19%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,480 3.93%
මහේෂ් සේනානායක 234 0.37%
අජන්තා පෙරේරා 156 0.25%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 148 0.23%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 105 0.17%
දුමින්ද නාගමුව 87 0.14%
අජන්ත ද සොයිසා 74 0.12%
ආරියවංශ දිසානායක 71 0.11%
නාමල් රාජපක්ෂ 49 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 37 0.06%
එස්. අමරසිංහ 35 0.06%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 33 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
27 0.04%
පියසිරි විජේනායක 24 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 22 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 22 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 22 0.03%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 19 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 19 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 16 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 15 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 15 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 14 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 13 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 12 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 11 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 10 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 10 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 9 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 7 0.01%
සමන් පෙරේරා 6 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 4 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 63,129
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 525
මුළු ඡන්ද විමසී 63,654
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 75,507

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 25,099 67.48%
සජිත් ප්‍රේමදාස 9,093 24.45%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,450 6.59%
මහේෂ් සේනානායක 301 0.81%
දුමින්ද නාගමුව 52 0.14%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 40 0.11%
අජන්තා පෙරේරා 18 0.05%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 14 0.04%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 12 0.03%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 11 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 11 0.03%
අජන්ත ද සොයිසා 11 0.03%
නාමල් රාජපක්ෂ 10 0.03%
එස්. අමරසිංහ 9 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 6 0.02%
ආරියවංශ දිසානායක 5 0.01%
සමන් පෙරේරා 5 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 5 0.01%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 4 0.01%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 4 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 4 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 4 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 4 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 3 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 2 0.01%
පියසිරි විජේනායක 2 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 2 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 2 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 2 0.01%
ජයන්ත කැටගොඩ
2 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 2 0.01%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 1 0.00%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 1 0.00%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 1 0.00%
රාජීව විජේසිංහ 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 37,192
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 393
මුළු ඡන්ද විමසී 37,585
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 38,045

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019