මාතර දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

374,481

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 67.25%
67.25% Complete
Generic placeholder image

149,026

සජිත් ප්‍රේමදාස 26.76%
26.76% Complete
Generic placeholder image

23,439

අනුර කුමාර දිසානායක 4.21%
4.21% Complete
Generic placeholder image

1,436

මහේෂ් සේනානායක 0.26%
0.26% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 556,868
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 3,782
මුළු ඡන්ද විමසී 560,650
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 652,417

මාතර ආසන ප්‍රතිපල

හක්මන
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 55,814 71.13%
සජිත් ප්‍රේමදාස 18,346 23.38%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,750 3.50%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 202 0.26%
අජන්තා පෙරේරා 169 0.22%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 158 0.20%
මහේෂ් සේනානායක 131 0.17%
නාමල් රාජපක්ෂ 87 0.11%
අජන්ත ද සොයිසා 87 0.11%
ආරියවංශ දිසානායක 76 0.10%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 67 0.09%
එස්. අමරසිංහ 59 0.08%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 47 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 46 0.06%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 44 0.06%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 44 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 33 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 31 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 31 0.04%
ජයන්ත කැටගොඩ
31 0.04%
පියසිරි විජේනායක 29 0.04%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 26 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 22 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 19 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 19 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 18 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 18 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 18 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 10 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 9 0.01%
සමන් පෙරේරා 8 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 8 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 7 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 4 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 78,471
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 419
මුළු ඡන්ද විමසී 78,890
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 91,543

දෙණියාය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 54,472 64.04%
සජිත් ප්‍රේමදාස 25,763 30.29%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,786 3.28%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 214 0.25%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 196 0.23%
අජන්තා පෙරේරා 192 0.23%
මහේෂ් සේනානායක 177 0.21%
අජන්ත ද සොයිසා 123 0.14%
ආරියවංශ දිසානායක 112 0.13%
එස්. අමරසිංහ 106 0.12%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 80 0.09%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 80 0.09%
නාමල් රාජපක්ෂ 78 0.09%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 65 0.08%
දුමින්ද නාගමුව 64 0.08%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 63 0.07%
ජයන්ත කැටගොඩ
55 0.06%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 52 0.06%
පියසිරි විජේනායක 41 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 40 0.05%
අරුණ ද සොයිසා 36 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 28 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 27 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 26 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 25 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 25 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 21 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 18 0.02%
සමන් පෙරේරා 17 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 17 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 17 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 16 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 16 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 9 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 5 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 85,062
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 731
මුළු ඡන්ද විමසී 85,793
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 100,264

වැලිගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 52,439 65.93%
සජිත් ප්‍රේමදාස 23,065 29.00%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,692 3.38%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 199 0.25%
මහේෂ් සේනානායක 180 0.23%
අජන්තා පෙරේරා 168 0.21%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 116 0.15%
ආරියවංශ දිසානායක 79 0.10%
නාමල් රාජපක්ෂ 59 0.07%
අජන්ත ද සොයිසා 56 0.07%
එස්. අමරසිංහ 51 0.06%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 45 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 42 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
41 0.05%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 40 0.05%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 31 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 25 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 23 0.03%
පියසිරි විජේනායක 21 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 21 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 20 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 15 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 13 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 12 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 11 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 11 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 11 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 10 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 9 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 8 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 6 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 6 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 5 0.01%
සමන් පෙරේරා 4 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 79,537
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 491
මුළු ඡන්ද විමසී 80,028
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 94,655

මාතර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 47,203 63.66%
සජිත් ප්‍රේමදාස 21,747 29.33%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,084 5.51%
මහේෂ් සේනානායක 374 0.50%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 119 0.16%
අජන්තා පෙරේරා 103 0.14%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 87 0.12%
ආරියවංශ දිසානායක 46 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 46 0.06%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 39 0.05%
අජන්ත ද සොයිසා 38 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 33 0.04%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 28 0.04%
එස්. අමරසිංහ 27 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 19 0.03%
ජයන්ත කැටගොඩ
19 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 15 0.02%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 14 0.02%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 13 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 12 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 11 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 10 0.01%
පියසිරි විජේනායක 9 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 6 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 6 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 6 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 6 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 5 0.01%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 5 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 5 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 4 0.01%
සමන් පෙරේරා 3 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.00%
සරත් කිර්තිරත්න 3 0.00%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 74,150
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 563
මුළු ඡන්ද විමසී 74,713
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 87,076

කඹුරුපිටිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 48,140 71.53%
සජිත් ප්‍රේමදාස 15,517 23.06%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,427 3.61%
අජන්තා පෙරේරා 185 0.27%
මහේෂ් සේනානායක 172 0.26%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 130 0.19%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 114 0.17%
ආරියවංශ දිසානායක 71 0.11%
අජන්ත ද සොයිසා 60 0.09%
නාමල් රාජපක්ෂ 56 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 45 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 40 0.06%
එස්. අමරසිංහ 36 0.05%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 28 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 27 0.04%
පියසිරි විජේනායක 27 0.04%
ජයන්ත කැටගොඩ
27 0.04%
දුමින්ද නාගමුව 25 0.04%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 21 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 21 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 17 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 16 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 15 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 12 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 11 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 9 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 8 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 7 0.01%
සමන් පෙරේරා 7 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 7 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 6 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 6 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 5 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 5 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 4 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 67,304
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 396
මුළු ඡන්ද විමසී 67,700
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 79,236

අකුරැස්ස
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 53,478 66.81%
සජිත් ප්‍රේමදාස 21,415 26.75%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,787 4.73%
මහේෂ් සේනානායක 149 0.19%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 149 0.19%
අජන්තා පෙරේරා 137 0.17%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 124 0.15%
ආරියවංශ දිසානායක 83 0.10%
අජන්ත ද සොයිසා 81 0.10%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 77 0.10%
නාමල් රාජපක්ෂ 65 0.08%
එස්. අමරසිංහ 63 0.08%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 56 0.07%
ජයන්ත කැටගොඩ
39 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 29 0.04%
පියසිරි විජේනායක 24 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 24 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 24 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 24 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 24 0.03%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 23 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 21 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 20 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 20 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 19 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 18 0.02%
සමන් පෙරේරා 16 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 14 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 10 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 9 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 8 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 8 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 8 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.00%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 80,049
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 499
මුළු ඡන්ද විමසී 80,548
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 93,616

දෙවිනුවර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 43,556 67.32%
සජිත් ප්‍රේමදාස 17,391 26.88%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,760 4.27%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 131 0.20%
මහේෂ් සේනානායක 126 0.19%
අජන්තා පෙරේරා 121 0.19%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 74 0.11%
ආරියවංශ දිසානායක 63 0.10%
නාමල් රාජපක්ෂ 61 0.09%
අජන්ත ද සොයිසා 58 0.09%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 37 0.06%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 31 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 29 0.04%
එස්. අමරසිංහ 28 0.04%
ජයන්ත කැටගොඩ
25 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 20 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 19 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 17 0.03%
පියසිරි විජේනායක 14 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 14 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 13 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 13 0.02%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 12 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 12 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 12 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 11 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 10 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 8 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 7 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 6 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 6 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 5 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 4 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 3 0.00%
සමන් පෙරේරා 3 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 64,700
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 355
මුළු ඡන්ද විමසී 65,055
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 77,788

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 19,379 70.23%
සජිත් ප්‍රේමදාස 5,782 20.95%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,153 7.80%
මහේෂ් සේනානායක 127 0.46%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 30 0.11%
දුමින්ද නාගමුව 26 0.09%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 15 0.05%
අජන්තා පෙරේරා 11 0.04%
නාමල් රාජපක්ෂ 11 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 9 0.03%
ආරියවංශ දිසානායක 8 0.03%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 6 0.02%
එස්. අමරසිංහ 5 0.02%
ජයන්ත කැටගොඩ
5 0.02%
අජන්ත ද සොයිසා 5 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 3 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 3 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 3 0.01%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 2 0.01%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 2 0.01%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 2 0.01%
පියසිරි විජේනායක 1 0.00%
අශෝක වඩිගමංගාව 1 0.00%
සමන් පෙරේරා 1 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 1 0.00%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 1 0.00%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 1 0.00%
රාජීව විජේසිංහ 1 0.00%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 1 0.00%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 0 0.00%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 0 0.00%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 0 0.00%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 0 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 0 0.00%
සිරිතුංග ජයසුරිය 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 27,595
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 328
මුළු ඡන්ද විමසී 27,923
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 28,239

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019