හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

278,804

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 66.17%
66.17% Complete
Generic placeholder image

108,906

සජිත් ප්‍රේමදාස 25.85%
25.85% Complete
Generic placeholder image

26,295

අනුර කුමාර දිසානායක 6.24%
6.24% Complete
Generic placeholder image

845

අජන්තා පෙරේරා 0.20%
0.20% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 421,374
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 3,179
මුළු ඡන්ද විමසී 424,553
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 485,786

හම්බන්තොට ආසන ප්‍රතිපල

තංගල්ල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 72,673 69.53%
සජිත් ප්‍රේමදාස 22,141 21.18%
අනුර කුමාර දිසානායක 7,830 7.49%
අජන්තා පෙරේරා 227 0.22%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 212 0.20%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 206 0.20%
මහේෂ් සේනානායක 187 0.18%
ආරියවංශ දිසානායක 142 0.14%
නාමල් රාජපක්ෂ 109 0.10%
අජන්ත ද සොයිසා 97 0.09%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 72 0.07%
දුමින්ද නාගමුව 68 0.07%
එස්. අමරසිංහ 59 0.06%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 57 0.05%
පියසිරි විජේනායක 53 0.05%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 45 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 40 0.04%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 35 0.03%
ජයන්ත කැටගොඩ
34 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 25 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 24 0.02%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 24 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 22 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 20 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 20 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 19 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 15 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 13 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 12 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 10 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 9 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 9 0.01%
සමන් පෙරේරා 7 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 7 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 104,525
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 696
මුළු ඡන්ද විමසී 105,221
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 121,212

තිස්සමහාරාමය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 91,577 62.55%
සජිත් ප්‍රේමදාස 43,460 29.68%
අනුර කුමාර දිසානායක 8,749 5.98%
අජන්තා පෙරේරා 296 0.20%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 284 0.19%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 276 0.19%
ආරියවංශ දිසානායක 225 0.15%
මහේෂ් සේනානායක 206 0.14%
අජන්ත ද සොයිසා 139 0.09%
නාමල් රාජපක්ෂ 113 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 102 0.07%
එස්. අමරසිංහ 101 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 90 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 82 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
78 0.05%
පියසිරි විජේනායක 72 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 57 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 55 0.04%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 55 0.04%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 53 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 42 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 34 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 33 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 32 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 27 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 26 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 23 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 23 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 19 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 18 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 16 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 15 0.01%
සමන් පෙරේරා 14 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 13 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 146,409
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,007
මුළු ඡන්ද විමසී 147,416
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 169,555

මුල්කිරිගල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 58,903 67.73%
සජිත් ප්‍රේමදාස 22,329 25.68%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,192 4.82%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 201 0.23%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 180 0.21%
අජන්තා පෙරේරා 153 0.18%
මහේෂ් සේනානායක 135 0.16%
ආරියවංශ දිසානායක 101 0.12%
අජන්ත ද සොයිසා 91 0.10%
නාමල් රාජපක්ෂ 72 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 67 0.08%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 51 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 49 0.06%
එස්. අමරසිංහ 47 0.05%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 44 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
41 0.05%
පියසිරි විජේනායක 36 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 32 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 24 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 23 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 22 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 20 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 20 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 20 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 18 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 15 0.02%
සමන් පෙරේරා 14 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 13 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 10 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 9 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 9 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 9 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 8 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 4 0.00%
අශෝක වඩිගමංගාව 4 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 86,966
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 691
මුළු ඡන්ද විමසී 87,657
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 99,833

බෙලිඅත්ත
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 42,668 66.01%
සජිත් ප්‍රේමදාස 17,029 26.34%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,793 5.87%
අජන්තා පෙරේරා 163 0.25%
මහේෂ් සේනානායක 131 0.20%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 125 0.19%
ආරියවංශ දිසානායක 96 0.15%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 91 0.14%
නාමල් රාජපක්ෂ 56 0.09%
අජන්ත ද සොයිසා 54 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 50 0.08%
දුමින්ද නාගමුව 38 0.06%
එස්. අමරසිංහ 32 0.05%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 28 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 25 0.04%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 24 0.04%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 23 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 23 0.04%
පියසිරි විජේනායක 22 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 22 0.03%
ජයන්ත කැටගොඩ
22 0.03%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 13 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 13 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 11 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 11 0.02%
සමන් පෙරේරා 11 0.02%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 10 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 9 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 8 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 8 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 8 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 7 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 7 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 7 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 64,641
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 483
මුළු ඡන්ද විමසී 65,124
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 75,851

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 12,983 68.94%
සජිත් ප්‍රේමදාස 3,947 20.96%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,731 9.19%
මහේෂ් සේනානායක 67 0.36%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 15 0.08%
දුමින්ද නාගමුව 13 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 9 0.05%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 9 0.05%
අජන්තා පෙරේරා 6 0.03%
නාමල් රාජපක්ෂ 6 0.03%
ආරියවංශ දිසානායක 5 0.03%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 4 0.02%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 4 0.02%
එස්. අමරසිංහ 4 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 4 0.02%
අජන්ත ද සොයිසා 4 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 3 0.02%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 3 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 2 0.01%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 2 0.01%
සමන් පෙරේරා 2 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 2 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 1 0.01%
පියසිරි විජේනායක 1 0.01%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 1 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 1 0.01%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 1 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 1 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 1 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 1 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 0 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 0 0.00%
ජයන්ත කැටගොඩ
0 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 0 0.00%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 18,833
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 302
මුළු ඡන්ද විමසී 19,135
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 19,535

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019