කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

320,484

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 55.66%
55.66% Complete
Generic placeholder image

228,032

සජිත් ප්‍රේමදාස 39.60%
39.60% Complete
Generic placeholder image

15,043

අනුර කුමාර දිසානායක 2.61%
2.61% Complete
Generic placeholder image

1,711

මහේෂ් සේනානායක 0.30%
0.30% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 575,831
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 5,152
මුළු ඡන්ද විමසී 580,983
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 676,440

කෑගල්ල ආසන ප්‍රතිපල

අරණායක
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 24,294 56.39%
සජිත් ප්‍රේමදාස 17,075 39.63%
අනුර කුමාර දිසානායක 752 1.75%
අජන්තා පෙරේරා 120 0.28%
ආරියවංශ දිසානායක 96 0.22%
මහේෂ් සේනානායක 81 0.19%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 80 0.19%
දුමින්ද නාගමුව 66 0.15%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 60 0.14%
අජන්ත ද සොයිසා 45 0.10%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 42 0.10%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 39 0.09%
නාමල් රාජපක්ෂ 35 0.08%
එස්. අමරසිංහ 34 0.08%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 32 0.07%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 26 0.06%
පියසිරි විජේනායක 25 0.06%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 24 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
23 0.05%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 14 0.03%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 12 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 11 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 11 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 11 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 10 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 9 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 9 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 8 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 8 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 7 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 6 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 6 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 4 0.01%
සමන් පෙරේරා 4 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 3 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 43,082
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 288
මුළු ඡන්ද විමසී 43,370
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 50,780

යටියන්තොට
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 32,753 51.62%
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,215 44.47%
අනුර කුමාර දිසානායක 990 1.56%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 145 0.23%
ආරියවංශ දිසානායක 125 0.20%
අජන්තා පෙරේරා 119 0.19%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 99 0.16%
මහේෂ් සේනානායක 97 0.15%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 96 0.15%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 93 0.15%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 80 0.13%
එස්. අමරසිංහ 65 0.10%
ජයන්ත කැටගොඩ
65 0.10%
අජන්ත ද සොයිසා 61 0.10%
නාමල් රාජපක්ෂ 53 0.08%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 37 0.06%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 36 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 30 0.05%
අරුණ ද සොයිසා 30 0.05%
පියසිරි විජේනායක 26 0.04%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 26 0.04%
දුමින්ද නාගමුව 25 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 24 0.04%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 19 0.03%
සමන් පෙරේරා 17 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 17 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 16 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 15 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 14 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 13 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 13 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 12 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 8 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 7 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 6 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 63,447
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 659
මුළු ඡන්ද විමසී 64,106
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 74,836

මාවනැල්ල
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 37,967 50.09%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 34,443 45.44%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,856 2.45%
මහේෂ් සේනානායක 211 0.28%
අජන්තා පෙරේරා 178 0.23%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 133 0.18%
ආරියවංශ දිසානායක 123 0.16%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 83 0.11%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 77 0.10%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 71 0.09%
අජන්ත ද සොයිසා 65 0.09%
දුමින්ද නාගමුව 59 0.08%
එස්. අමරසිංහ 58 0.08%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 57 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 41 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 40 0.05%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 39 0.05%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 35 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
31 0.04%
රාජීව විජේසිංහ 29 0.04%
පියසිරි විජේනායක 27 0.04%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 20 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 19 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 18 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 15 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 15 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 15 0.02%
සමන් පෙරේරා 13 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 12 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 12 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 10 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 8 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 7 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 6 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 6 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 75,799
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 561
මුළු ඡන්ද විමසී 76,360
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 91,492

දැඩිගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 41,632 56.84%
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,097 38.36%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,164 2.95%
මහේෂ් සේනානායක 213 0.29%
අජන්තා පෙරේරා 162 0.22%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 106 0.14%
ආරියවංශ දිසානායක 88 0.12%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 87 0.12%
නාමල් රාජපක්ෂ 64 0.09%
අජන්ත ද සොයිසා 61 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 55 0.08%
දුමින්ද නාගමුව 53 0.07%
එස්. අමරසිංහ 51 0.07%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 46 0.06%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 44 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 35 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
26 0.04%
පියසිරි විජේනායක 25 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 23 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 21 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 20 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 17 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 17 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 17 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 14 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 14 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 14 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 14 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 12 0.02%
සමන් පෙරේරා 11 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 11 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 8 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 6 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 6 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 6 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 73,240
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 593
මුළු ඡන්ද විමසී 73,833
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 86,351

දැරණියගල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 31,392 54.30%
සජිත් ප්‍රේමදාස 23,733 41.05%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,116 1.93%
අජන්තා පෙරේරා 143 0.25%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 122 0.21%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 117 0.20%
ආරියවංශ දිසානායක 106 0.18%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 101 0.17%
මහේෂ් සේනානායක 97 0.17%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 96 0.17%
ජයන්ත කැටගොඩ
73 0.13%
නාමල් රාජපක්ෂ 69 0.12%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 67 0.12%
එස්. අමරසිංහ 66 0.11%
දුමින්ද නාගමුව 61 0.11%
අජන්ත ද සොයිසා 52 0.09%
අරුණ ද සොයිසා 48 0.08%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 39 0.07%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 36 0.06%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 36 0.06%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 27 0.05%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 26 0.05%
පියසිරි විජේනායක 25 0.04%
සමන් පෙරේරා 22 0.04%
සිරිතුංග ජයසුරිය 18 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 17 0.03%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 16 0.03%
සමරවීර වීරවන්නි 15 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 14 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 12 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 12 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 12 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 9 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 9 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 7 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 57,811
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 471
මුළු ඡන්ද විමසී 58,282
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 67,424

කෑගල්ල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 36,109 61.52%
සජිත් ප්‍රේමදාස 19,341 32.95%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,032 3.46%
මහේෂ් සේනානායක 263 0.45%
අජන්තා පෙරේරා 129 0.22%
ආරියවංශ දිසානායක 88 0.15%
දුමින්ද නාගමුව 84 0.14%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 83 0.14%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 83 0.14%
අජන්ත ද සොයිසා 58 0.10%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 38 0.06%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 37 0.06%
එස්. අමරසිංහ 37 0.06%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 33 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 27 0.05%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 26 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 22 0.04%
ජයන්ත කැටගොඩ
22 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 18 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 18 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 18 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 17 0.03%
පියසිරි විජේනායක 14 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 12 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 12 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 12 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 10 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 9 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 8 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 8 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 7 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 6 0.01%
සමන් පෙරේරා 5 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 4 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 58,694
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 625
මුළු ඡන්ද විමසී 59,319
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 69,473

රඹුක්කන
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 31,902 59.54%
සජිත් ප්‍රේමදාස 18,657 34.82%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,828 3.41%
මහේෂ් සේනානායක 202 0.38%
අජන්තා පෙරේරා 154 0.29%
ආරියවංශ දිසානායක 115 0.21%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 89 0.17%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 72 0.13%
අජන්ත ද සොයිසා 51 0.10%
එස්. අමරසිංහ 49 0.09%
දුමින්ද නාගමුව 43 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 40 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 40 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 38 0.07%
ජයන්ත කැටගොඩ
37 0.07%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 29 0.05%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 27 0.05%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 26 0.05%
සිරිතුංග ජයසුරිය 20 0.04%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 18 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 15 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 14 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 14 0.03%
පියසිරි විජේනායක 13 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 13 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 12 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 10 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 10 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 9 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 8 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 7 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 7 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 7 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 6 0.01%
සමන් පෙරේරා 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 53,584
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 519
මුළු ඡන්ද විමසී 54,103
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 63,798

රුවන්වැල්ල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 35,714 56.71%
සජිත් ප්‍රේමදාස 24,604 39.07%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,403 2.23%
අජන්තා පෙරේරා 125 0.20%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 123 0.20%
මහේෂ් සේනානායක 120 0.19%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 93 0.15%
ආරියවංශ දිසානායක 89 0.14%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 75 0.12%
අජන්ත ද සොයිසා 63 0.10%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 56 0.09%
දුමින්ද නාගමුව 52 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 51 0.08%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 45 0.07%
එස්. අමරසිංහ 44 0.07%
ජයන්ත කැටගොඩ
42 0.07%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 33 0.05%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 28 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 22 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 22 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 22 0.03%
පියසිරි විජේනායක 21 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 19 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 16 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 16 0.03%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 15 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 14 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 11 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 9 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 8 0.01%
සමන් පෙරේරා 7 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 7 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 7 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 3 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 62,981
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 570
මුළු ඡන්ද විමසී 63,551
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 74,386

ගලිගමුව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 32,376 58.36%
සජිත් ප්‍රේමදාස 20,475 36.91%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,405 2.53%
මහේෂ් සේනානායක 174 0.31%
අජන්තා පෙරේරා 138 0.25%
ආරියවංශ දිසානායක 85 0.15%
දුමින්ද නාගමුව 82 0.15%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 82 0.15%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 70 0.13%
අජන්ත ද සොයිසා 64 0.12%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 56 0.10%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 54 0.10%
එස්. අමරසිංහ 54 0.10%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 50 0.09%
ජයන්ත කැටගොඩ
38 0.07%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 34 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 33 0.06%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 28 0.05%
පියසිරි විජේනායක 22 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 20 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 17 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 14 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 13 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 11 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 11 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 11 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 11 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 10 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 10 0.02%
සමන් පෙරේරා 7 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 6 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 6 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 6 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 5 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 55,480
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 472
මුළු ඡන්ද විමසී 55,952
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 65,331

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 19,869 62.65%
සජිත් ප්‍රේමදාස 9,868 31.12%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,497 4.72%
මහේෂ් සේනානායක 253 0.80%
දුමින්ද නාගමුව 39 0.12%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 28 0.09%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 20 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 17 0.05%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 16 0.05%
අජන්තා පෙරේරා 14 0.04%
එස්. අමරසිංහ 11 0.03%
ආරියවංශ දිසානායක 11 0.03%
නාමල් රාජපක්ෂ 11 0.03%
ජයන්ත කැටගොඩ
7 0.02%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 5 0.02%
සමන් පෙරේරා 4 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 4 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 4 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 4 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 4 0.01%
පියසිරි විජේනායක 3 0.01%
අරුණ ද සොයිසා 3 0.01%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 3 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 3 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 3 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 2 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 2 0.01%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 2 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 2 0.01%
අජන්ත ද සොයිසා 2 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 1 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 1 0.00%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 0 0.00%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 0 0.00%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 31,713
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 394
මුළු ඡන්ද විමසී 32,107
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 32,569

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019