රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

448,044

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 59.93%
59.93% Complete
Generic placeholder image

264,503

සජිත් ප්‍රේමදාස 35.38%
35.38% Complete
Generic placeholder image

18,887

අනුර කුමාර දිසානායක 2.53%
2.53% Complete
Generic placeholder image

1,662

අජන්තා පෙරේරා 0.22%
0.22% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 747,671
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 5,853
මුළු ඡන්ද විමසී 753,524
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 864,978

රත්නපුර ආසන ප්‍රතිපල

කොලොන්න
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 83,520 68.05%
සජිත් ප්‍රේමදාස 32,052 26.12%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,747 3.87%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 274 0.22%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 259 0.21%
අජන්තා පෙරේරා 240 0.20%
ආරියවංශ දිසානායක 213 0.17%
මහේෂ් සේනානායක 186 0.15%
නාමල් රාජපක්ෂ 123 0.10%
අජන්ත ද සොයිසා 116 0.09%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 100 0.08%
එස්. අමරසිංහ 96 0.08%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 84 0.07%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 62 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 62 0.05%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 61 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
60 0.05%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 53 0.04%
පියසිරි විජේනායක 47 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 44 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 40 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 38 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 33 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 28 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 24 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 24 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 20 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 19 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 18 0.01%
සමන් පෙරේරා 17 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 17 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 17 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 15 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 13 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 8 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 122,730
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 828
මුළු ඡන්ද විමසී 123,558
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 144,558

නිවිතිගල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 50,806 58.35%
සජිත් ප්‍රේමදාස 32,691 37.55%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,344 1.54%
අජන්තා පෙරේරා 211 0.24%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 200 0.23%
ආරියවංශ දිසානායක 199 0.23%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 162 0.19%
මහේෂ් සේනානායක 160 0.18%
එස්. අමරසිංහ 151 0.17%
අජන්ත ද සොයිසා 110 0.13%
ජයන්ත කැටගොඩ
102 0.12%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 98 0.11%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 95 0.11%
නාමල් රාජපක්ෂ 90 0.10%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 79 0.09%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 69 0.08%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 57 0.07%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 53 0.06%
පියසිරි විජේනායක 40 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 31 0.04%
රාජීව විජේසිංහ 31 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 30 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 30 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 30 0.03%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 28 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 28 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 25 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 25 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 23 0.03%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 21 0.02%
සමන් පෙරේරා 16 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 16 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 11 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 5 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 87,071
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 723
මුළු ඡන්ද විමසී 87,794
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 99,796

බලන්ගොඩ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 53,120 56.42%
සජිත් ප්‍රේමදාස 36,421 38.69%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,160 2.29%
අජන්තා පෙරේරා 253 0.27%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 220 0.23%
ආරියවංශ දිසානායක 217 0.23%
මහේෂ් සේනානායක 206 0.22%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 179 0.19%
එස්. අමරසිංහ 154 0.16%
අජන්ත ද සොයිසා 137 0.15%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 124 0.13%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 114 0.12%
ජයන්ත කැටගොඩ
87 0.09%
නාමල් රාජපක්ෂ 84 0.09%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 77 0.08%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 66 0.07%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 62 0.07%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 58 0.06%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 47 0.05%
පියසිරි විජේනායක 46 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 43 0.05%
අරුණ ද සොයිසා 37 0.04%
රාජීව විජේසිංහ 37 0.04%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 32 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 27 0.03%
සමන් පෙරේරා 25 0.03%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 20 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 19 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 18 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 16 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 12 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 11 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 9 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 7 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 94,147
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 741
මුළු ඡන්ද විමසී 94,888
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 109,756

කලවාන
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 35,399 61.86%
සජිත් ප්‍රේමදාස 19,291 33.71%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,221 2.13%
අජන්තා පෙරේරා 173 0.30%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 133 0.23%
ආරියවංශ දිසානායක 105 0.18%
මහේෂ් සේනානායක 100 0.17%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 89 0.16%
අජන්ත ද සොයිසා 75 0.13%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 61 0.11%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 57 0.10%
එස්. අමරසිංහ 57 0.10%
නාමල් රාජපක්ෂ 49 0.09%
දුමින්ද නාගමුව 42 0.07%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 40 0.07%
ජයන්ත කැටගොඩ
40 0.07%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 39 0.07%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 37 0.06%
අරුණ ද සොයිසා 26 0.05%
පියසිරි විජේනායක 25 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 22 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 22 0.04%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 18 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 15 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 12 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 12 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 11 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 10 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 9 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 9 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 7 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 6 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 5 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.01%
සමන් පෙරේරා 3 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 57,224
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 415
මුළු ඡන්ද විමසී 57,639
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 65,310

රක්වාන
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 48,867 53.86%
සජිත් ප්‍රේමදාස 38,008 41.89%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,743 1.92%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 217 0.24%
අජන්තා පෙරේරා 200 0.22%
ආරියවංශ දිසානායක 181 0.20%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 166 0.18%
මහේෂ් සේනානායක 150 0.17%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 136 0.15%
එස්. අමරසිංහ 114 0.13%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 101 0.11%
අජන්ත ද සොයිසා 98 0.11%
නාමල් රාජපක්ෂ 87 0.10%
ජයන්ත කැටගොඩ
80 0.09%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 73 0.08%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 66 0.07%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 61 0.07%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 53 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 39 0.04%
පියසිරි විජේනායක 32 0.04%
සිරිතුංග ජයසුරිය 30 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 29 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 29 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 26 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 21 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 18 0.02%
සමන් පෙරේරා 17 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 16 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 15 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 15 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 13 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 12 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 10 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 8 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 7 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 90,738
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 757
මුළු ඡන්ද විමසී 91,495
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 106,025

පැල්මඩුල්ල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 41,469 54.33%
සජිත් ප්‍රේමදාස 31,845 41.72%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,315 1.72%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 160 0.21%
අජන්තා පෙරේරා 146 0.19%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 126 0.17%
මහේෂ් සේනානායක 120 0.16%
ආරියවංශ දිසානායක 119 0.16%
එස්. අමරසිංහ 112 0.15%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 108 0.14%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 87 0.11%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 82 0.11%
ජයන්ත කැටගොඩ
81 0.11%
අජන්ත ද සොයිසා 67 0.09%
නාමල් රාජපක්ෂ 61 0.08%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 52 0.07%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 45 0.06%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 36 0.05%
රාජීව විජේසිංහ 35 0.05%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 30 0.04%
පියසිරි විජේනායක 25 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 21 0.03%
සමන් පෙරේරා 21 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 20 0.03%
දුමින්ද නාගමුව 20 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 20 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 17 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 17 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 16 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 13 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 11 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 11 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 10 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 8 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 76,329
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 606
මුළු ඡන්ද විමසී 76,935
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 88,540

ඇහැලියගොඩ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 50,993 61.11%
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,855 34.58%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,946 2.33%
අජන්තා පෙරේරා 202 0.24%
මහේෂ් සේනානායක 175 0.21%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 160 0.19%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 140 0.17%
ආරියවංශ දිසානායක 111 0.13%
එස්. අමරසිංහ 95 0.11%
අජන්ත ද සොයිසා 76 0.09%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 65 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 63 0.08%
ජයන්ත කැටගොඩ
60 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 59 0.07%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 49 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 48 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 40 0.05%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 33 0.04%
පියසිරි විජේනායක 30 0.04%
රාජීව විජේසිංහ 29 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 26 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 25 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 22 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 19 0.02%
සමන් පෙරේරා 14 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 14 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 14 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 13 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 12 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 12 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 12 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 10 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 8 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 7 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 83,441
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 587
මුළු ඡන්ද විමසී 84,028
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 97,311

රත්නපුර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 64,809 60.58%
සජිත් ප්‍රේමදාස 37,400 34.96%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,733 2.55%
මහේෂ් සේනානායක 237 0.22%
අජන්තා පෙරේරා 223 0.21%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 197 0.18%
ආරියවංශ දිසානායක 180 0.17%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 138 0.13%
අජන්ත ද සොයිසා 121 0.11%
එස්. අමරසිංහ 105 0.10%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 91 0.09%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 90 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 80 0.07%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 69 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
59 0.06%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 58 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 43 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 34 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 30 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 30 0.03%
පියසිරි විජේනායක 27 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 27 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 25 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 25 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 20 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 20 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 17 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 16 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 15 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 15 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 15 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 13 0.01%
සමන් පෙරේරා 12 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 6 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 6 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 106,986
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 818
මුළු ඡන්ද විමසී 107,804
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 123,967

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 19,061 65.72%
සජිත් ප්‍රේමදාස 7,940 27.37%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,678 5.79%
මහේෂ් සේනානායක 183 0.63%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 23 0.08%
දුමින්ද නාගමුව 16 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 15 0.05%
අජන්තා පෙරේරා 14 0.05%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 10 0.03%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 10 0.03%
අජන්ත ද සොයිසා 9 0.03%
ආරියවංශ දිසානායක 7 0.02%
එස්. අමරසිංහ 6 0.02%
නාමල් රාජපක්ෂ 5 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 4 0.01%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 3 0.01%
සමන් පෙරේරා 3 0.01%
අරුණ ද සොයිසා 2 0.01%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 2 0.01%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 2 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 2 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 2 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 1 0.00%
පියසිරි විජේනායක 1 0.00%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 1 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 1 0.00%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 1 0.00%
ජයන්ත කැටගොඩ
1 0.00%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 1 0.00%
සරත් කිර්තිරත්න 1 0.00%
අශෝක වඩිගමංගාව 0 0.00%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 0 0.00%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 0 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 0 0.00%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 29,005
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 378
මුළු ඡන්ද විමසී 29,383
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 29,716

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019