මහනුවර දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

471,502

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 50.43%
50.43% Complete
Generic placeholder image

417,355

සජිත් ප්‍රේමදාස 44.64%
44.64% Complete
Generic placeholder image

23,539

අනුර කුමාර දිසානායක 2.52%
2.52% Complete
Generic placeholder image

3,619

මහේෂ් සේනානායක 0.39%
0.39% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 934,875
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 9,020
මුළු ඡන්ද විමසී 943,895
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 1,111,860

මහනුවර ආසන ප්‍රතිපල

කුණ්ඩසාලේ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 43,788 53.81%
සජිත් ප්‍රේමදාස 33,293 40.92%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,539 3.12%
මහේෂ් සේනානායක 344 0.42%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 155 0.19%
ආරියවංශ දිසානායක 143 0.18%
අජන්තා පෙරේරා 140 0.17%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 137 0.17%
එස්. අමරසිංහ 91 0.11%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 84 0.10%
අජන්ත ද සොයිසා 72 0.09%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 62 0.08%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 54 0.07%
ජයන්ත කැටගොඩ
53 0.07%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 39 0.05%
නාමල් රාජපක්ෂ 37 0.05%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 36 0.04%
දුමින්ද නාගමුව 35 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 33 0.04%
පියසිරි විජේනායක 28 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 20 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 20 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 20 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 19 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 19 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 18 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 15 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 14 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 11 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 10 0.01%
සමන් පෙරේරා 10 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 10 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 10 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 6 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 5 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 81,370
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 700
මුළු ඡන්ද විමසී 82,070
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 97,309

පාතදුම්බර
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 35,848 50.20%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 32,057 44.89%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,439 2.02%
ආරියවංශ දිසානායක 213 0.30%
මහේෂ් සේනානායක 208 0.29%
එස්. අමරසිංහ 159 0.22%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 157 0.22%
අජන්තා පෙරේරා 153 0.21%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 123 0.17%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 102 0.14%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 101 0.14%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 94 0.13%
ජයන්ත කැටගොඩ
81 0.11%
අජන්ත ද සොයිසා 75 0.11%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 64 0.09%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 60 0.08%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 50 0.07%
දුමින්ද නාගමුව 39 0.05%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 39 0.05%
නාමල් රාජපක්ෂ 35 0.05%
රාජීව විජේසිංහ 33 0.05%
පියසිරි විජේනායක 30 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 28 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 24 0.03%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 22 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 21 0.03%
සමන් පෙරේරා 21 0.03%
සමරවීර වීරවන්නි 21 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 20 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 20 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 19 0.03%
සරත් කිර්තිරත්න 16 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 14 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 14 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 14 0.02%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 71,414
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 684
මුළු ඡන්ද විමසී 72,098
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 86,342

යටිනුවර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 38,765 58.32%
සජිත් ප්‍රේමදාස 24,244 36.48%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,021 3.04%
මහේෂ් සේනානායක 302 0.45%
අජන්තා පෙරේරා 146 0.22%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 125 0.19%
ආරියවංශ දිසානායක 112 0.17%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 92 0.14%
අජන්ත ද සොයිසා 67 0.10%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 63 0.09%
එස්. අමරසිංහ 57 0.09%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 51 0.08%
ජයන්ත කැටගොඩ
49 0.07%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 42 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 42 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 36 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 32 0.05%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 29 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 20 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 16 0.02%
පියසිරි විජේනායක 16 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 16 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 15 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 14 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 14 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 13 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 12 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 11 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 9 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 8 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 8 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 7 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 7 0.01%
සමන් පෙරේරා 3 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 66,464
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 584
මුළු ඡන්ද විමසී 67,048
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 79,471

නාවලපිටිය
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 39,887 49.51%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 36,436 45.22%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,740 2.16%
ආරියවංශ දිසානායක 284 0.35%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 224 0.28%
අජන්තා පෙරේරා 189 0.23%
මහේෂ් සේනානායක 179 0.22%
එස්. අමරසිංහ 178 0.22%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 138 0.17%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 127 0.16%
ජයන්ත කැටගොඩ
126 0.16%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 116 0.14%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 102 0.13%
අජන්ත ද සොයිසා 102 0.13%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 82 0.10%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 63 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 62 0.08%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 60 0.07%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 45 0.06%
සිරිතුංග ජයසුරිය 44 0.05%
පියසිරි විජේනායක 36 0.04%
දුමින්ද නාගමුව 36 0.04%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 36 0.04%
අශෝක වඩිගමංගාව 35 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 34 0.04%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 31 0.04%
රාජීව විජේසිංහ 31 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 26 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 26 0.03%
සමන් පෙරේරා 24 0.03%
සමරවීර වීරවන්නි 19 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 18 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 14 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 11 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 6 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 80,567
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,030
මුළු ඡන්ද විමසී 81,597
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 96,659

මහනුවර
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 16,334 51.36%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 13,795 43.38%
අනුර කුමාර දිසානායක 966 3.04%
මහේෂ් සේනානායක 282 0.89%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 81 0.25%
අජන්තා පෙරේරා 41 0.13%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 38 0.12%
ආරියවංශ දිසානායක 37 0.12%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 33 0.10%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 25 0.08%
එස්. අමරසිංහ 22 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 19 0.06%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 17 0.05%
අජන්ත ද සොයිසා 13 0.04%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 11 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 10 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 10 0.03%
ජයන්ත කැටගොඩ
9 0.03%
දුමින්ද නාගමුව 8 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 8 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 8 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 6 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 5 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 5 0.02%
පියසිරි විජේනායක 4 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 4 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 4 0.01%
අරුණ ද සොයිසා 2 0.01%
සමන් පෙරේරා 2 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 2 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 2 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 1 0.00%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 0 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 0 0.00%
සරත් කිර්තිරත්න 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 31,804
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 409
මුළු ඡන්ද විමසී 32,213
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 40,507

සෙංකඩගල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 35,242 53.07%
සජිත් ප්‍රේමදාස 27,399 41.26%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,189 3.30%
මහේෂ් සේනානායක 509 0.77%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 162 0.24%
ආරියවංශ දිසානායක 122 0.18%
අජන්තා පෙරේරා 112 0.17%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 86 0.13%
එස්. අමරසිංහ 58 0.09%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 54 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 50 0.08%
අජන්ත ද සොයිසා 44 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 40 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 32 0.05%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 29 0.04%
ජයන්ත කැටගොඩ
29 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 28 0.04%
දුමින්ද නාගමුව 28 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 27 0.04%
පියසිරි විජේනායක 15 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 15 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 14 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 14 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 13 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 13 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 13 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 11 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 11 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 10 0.02%
සමන් පෙරේරා 9 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 9 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 8 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 5 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 4 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 1 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 66,405
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 666
මුළු ඡන්ද විමසී 67,071
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 82,680

උඩුනුවර
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 33,131 47.60%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 33,003 47.41%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,913 2.75%
මහේෂ් සේනානායක 261 0.38%
ආරියවංශ දිසානායක 146 0.21%
අජන්තා පෙරේරා 126 0.18%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 122 0.18%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 109 0.16%
එස්. අමරසිංහ 93 0.13%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 72 0.10%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 67 0.10%
ජයන්ත කැටගොඩ
61 0.09%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 53 0.08%
අජන්ත ද සොයිසා 51 0.07%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 42 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 42 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 40 0.06%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 35 0.05%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 31 0.04%
පියසිරි විජේනායක 24 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 23 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 22 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 18 0.03%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 17 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 15 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 13 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 12 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 11 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 11 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 9 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 9 0.01%
සමන් පෙරේරා 8 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 8 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 5 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 4 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 69,607
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 563
මුළු ඡන්ද විමසී 70,170
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 82,842

ගම්පොල
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 46,531 52.95%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 37,648 42.84%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,469 1.67%
ආරියවංශ දිසානායක 244 0.28%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 192 0.22%
මහේෂ් සේනානායක 181 0.21%
එස්. අමරසිංහ 171 0.19%
අජන්තා පෙරේරා 160 0.18%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 118 0.13%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 118 0.13%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 117 0.13%
ජයන්ත කැටගොඩ
112 0.13%
අජන්ත ද සොයිසා 98 0.11%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 93 0.11%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 77 0.09%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 62 0.07%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 61 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 52 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 48 0.05%
පියසිරි විජේනායක 30 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 28 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 27 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 25 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 24 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 23 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 21 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 21 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 20 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 20 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 19 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 19 0.02%
සමන් පෙරේරා 17 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 17 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 10 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 8 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 87,881
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 816
මුළු ඡන්ද විමසී 88,697
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 105,054

උඩුදුම්බර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 29,334 58.11%
සජිත් ප්‍රේමදාස 19,098 37.83%
අනුර කුමාර දිසානායක 748 1.48%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 142 0.28%
ආරියවංශ දිසානායක 135 0.27%
අජන්තා පෙරේරා 120 0.24%
මහේෂ් සේනානායක 105 0.21%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 98 0.19%
එස්. අමරසිංහ 78 0.15%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 68 0.13%
අජන්ත ද සොයිසා 56 0.11%
නාමල් රාජපක්ෂ 50 0.10%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 47 0.09%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 45 0.09%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 38 0.08%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 38 0.08%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 38 0.08%
ජයන්ත කැටගොඩ
36 0.07%
පියසිරි විජේනායක 23 0.05%
රාජීව විජේසිංහ 18 0.04%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 17 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 17 0.03%
දුමින්ද නාගමුව 16 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 15 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 13 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 12 0.02%
සමන් පෙරේරා 11 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 10 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 9 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 8 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 8 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 7 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 7 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 7 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 6 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 50,478
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 345
මුළු ඡන්ද විමසී 50,823
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 57,764

හේවාහැට
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,166 48.80%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 27,263 47.24%
අනුර කුමාර දිසානායක 791 1.37%
ආරියවංශ දිසානායක 190 0.33%
අජන්තා පෙරේරා 136 0.24%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 125 0.22%
මහේෂ් සේනානායක 116 0.20%
එස්. අමරසිංහ 103 0.18%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 84 0.15%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 82 0.14%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 64 0.11%
අජන්ත ද සොයිසා 63 0.11%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 60 0.10%
ජයන්ත කැටගොඩ
57 0.10%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 52 0.09%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 37 0.06%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 36 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 36 0.06%
රාජීව විජේසිංහ 26 0.05%
සිරිතුංග ජයසුරිය 22 0.04%
පියසිරි විජේනායක 21 0.04%
සමරවීර වීරවන්නි 21 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 20 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 19 0.03%
දුමින්ද නාගමුව 17 0.03%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 17 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 14 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 14 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 13 0.02%
සමන් පෙරේරා 11 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 10 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 9 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 8 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 7 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 6 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 57,716
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 627
මුළු ඡන්ද විමසී 58,343
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 69,251

තෙල්දෙණිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 20,296 50.28%
සජිත් ප්‍රේමදාස 18,238 45.18%
අනුර කුමාර දිසානායක 681 1.69%
ආරියවංශ දිසානායක 109 0.27%
මහේෂ් සේනානායක 107 0.27%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 96 0.24%
එස්. අමරසිංහ 85 0.21%
අජන්තා පෙරේරා 84 0.21%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 79 0.20%
අජන්ත ද සොයිසා 58 0.14%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 57 0.14%
ජයන්ත කැටගොඩ
53 0.13%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 51 0.13%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 50 0.12%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 46 0.11%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 31 0.08%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 28 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 28 0.07%
දුමින්ද නාගමුව 23 0.06%
රාජීව විජේසිංහ 17 0.04%
පියසිරි විජේනායක 16 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 16 0.04%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 15 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 14 0.03%
සමන් පෙරේරා 13 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 13 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 10 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 9 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 9 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 8 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 8 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 6 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 6 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 5 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 3 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 40,368
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 422
මුළු ඡන්ද විමසී 40,790
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 47,510

හාරිස්පත්තුව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 64,298 48.53%
සජිත් ප්‍රේමදාස 62,044 46.83%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,401 2.57%
මහේෂ් සේනානායක 383 0.29%
අජන්තා පෙරේරා 251 0.19%
ආරියවංශ දිසානායක 245 0.18%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 227 0.17%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 219 0.17%
අජන්ත ද සොයිසා 139 0.10%
එස්. අමරසිංහ 137 0.10%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 121 0.09%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 108 0.08%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 97 0.07%
ජයන්ත කැටගොඩ
86 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 85 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 80 0.06%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 68 0.05%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 60 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 56 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 43 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 42 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 38 0.03%
පියසිරි විජේනායක 33 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 31 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 27 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 26 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 25 0.02%
සමන් පෙරේරා 25 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 19 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 18 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 17 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 17 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 16 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 10 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 5 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 132,497
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,135
මුළු ඡන්ද විමසී 133,632
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 158,903

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 34,748 63.69%
සජිත් ප්‍රේමදාස 16,303 29.88%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,683 4.92%
මහේෂ් සේනානායක 507 0.93%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 55 0.10%
දුමින්ද නාගමුව 40 0.07%
අජන්තා පෙරේරා 34 0.06%
ආරියවංශ දිසානායක 24 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 23 0.04%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 22 0.04%
එස්. අමරසිංහ 13 0.02%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 12 0.02%
නාමල් රාජපක්ෂ 10 0.02%
අජන්ත ද සොයිසා 8 0.01%
ජයන්ත කැටගොඩ
7 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 7 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 7 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 7 0.01%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 6 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 6 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 4 0.01%
සමන් පෙරේරා 4 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.01%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 4 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 4 0.01%
පියසිරි විජේනායක 3 0.01%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 3 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 2 0.00%
අරුණ ද සොයිසා 2 0.00%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 2 0.00%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 2 0.00%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 1 0.00%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 1 0.00%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 1 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 54,559
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 762
මුළු ඡන්ද විමසී 55,321
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 55,936

ගලගෙදර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 24,829 56.76%
සජිත් ප්‍රේමදාස 16,839 38.49%
අනුර කුමාර දිසානායක 959 2.19%
මහේෂ් සේනානායක 135 0.31%
අජන්තා පෙරේරා 132 0.30%
ආරියවංශ දිසානායක 105 0.24%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 93 0.21%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 78 0.18%
එස්. අමරසිංහ 77 0.18%
අජන්ත ද සොයිසා 49 0.11%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 48 0.11%
නාමල් රාජපක්ෂ 44 0.10%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 39 0.09%
ජයන්ත කැටගොඩ
38 0.09%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 32 0.07%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 31 0.07%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 27 0.06%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 25 0.06%
රාජීව විජේසිංහ 22 0.05%
පියසිරි විජේනායක 19 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 16 0.04%
සිරිතුංග ජයසුරිය 13 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 12 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 10 0.02%
දුමින්ද නාගමුව 9 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 9 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 9 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 8 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 8 0.02%
සමන් පෙරේරා 7 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 7 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 5 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 4 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 4 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 3 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 43,745
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 277
මුළු ඡන්ද විමසී 44,022
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 51,632

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019