මාතලේ දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

187,821

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 55.37%
55.37% Complete
Generic placeholder image

134,291

සජිත් ප්‍රේමදාස 39.59%
39.59% Complete
Generic placeholder image

8,890

අනුර කුමාර දිසානායක 2.62%
2.62% Complete
Generic placeholder image

899

මහේෂ් සේනානායක 0.27%
0.27% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 339,221
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 3,252
මුළු ඡන්ද විමසී 342,473
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 401,496

මාතලේ ආසන ප්‍රතිපල

ලග්ගල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 36,363 60.23%
සජිත් ප්‍රේමදාස 21,384 35.42%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,070 1.77%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 0 0.00%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 0 0.00%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 0 0.00%
පියසිරි විජේනායක 0 0.00%
අජන්තා පෙරේරා 0 0.00%
අරුණ ද සොයිසා 0 0.00%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 0 0.00%
එස්. අමරසිංහ 0 0.00%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 0 0.00%
අශෝක වඩිගමංගාව 0 0.00%
ආරියවංශ දිසානායක 0 0.00%
සමන් පෙරේරා 0 0.00%
මහේෂ් සේනානායක 0 0.00%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 0 0.00%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 0 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 0 0.00%
දුමින්ද නාගමුව 0 0.00%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 0 0.00%
නාමල් රාජපක්ෂ 0 0.00%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 0 0.00%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 0 0.00%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 0 0.00%
ජයන්ත කැටගොඩ
0 0.00%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 0 0.00%
සරත් කිර්තිරත්න 0 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 0 0.00%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 0 0.00%
සිරිතුංග ජයසුරිය 0 0.00%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 0 0.00%
රාජීව විජේසිංහ 0 0.00%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 0 0.00%
අජන්ත ද සොයිසා 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 60,378
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 501
මුළු ඡන්ද විමසී 60,879
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 69,632

රත්තොට
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 37,390 48.43%
සජිත් ප්‍රේමදාස 35,774 46.34%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,717 2.22%
ආරියවංශ දිසානායක 232 0.30%
අජන්තා පෙරේරා 222 0.29%
මහේෂ් සේනානායක 215 0.28%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 187 0.24%
එස්. අමරසිංහ 156 0.20%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 147 0.19%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 135 0.17%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 118 0.15%
අජන්ත ද සොයිසා 118 0.15%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 109 0.14%
ජයන්ත කැටගොඩ
83 0.11%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 68 0.09%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 56 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 54 0.07%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 53 0.07%
දුමින්ද නාගමුව 33 0.04%
සිරිතුංග ජයසුරිය 30 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 27 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 26 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 26 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 25 0.03%
පියසිරි විජේනායක 24 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 23 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 23 0.03%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 22 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 19 0.02%
සමන් පෙරේරා 19 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 19 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 17 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 16 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 15 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 5 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 77,203
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 678
මුළු ඡන්ද විමසී 77,881
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 93,503

දඹුල්ල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 68,177 61.11%
සජිත් ප්‍රේමදාස 37,717 33.81%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,221 2.89%
අජන්තා පෙරේරා 307 0.28%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 255 0.23%
මහේෂ් සේනානායක 241 0.22%
ආරියවංශ දිසානායක 240 0.22%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 222 0.20%
අජන්ත ද සොයිසා 141 0.13%
එස්. අමරසිංහ 120 0.11%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 101 0.09%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 89 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 84 0.08%
ජයන්ත කැටගොඩ
78 0.07%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 60 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 58 0.05%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 56 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 41 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 36 0.03%
පියසිරි විජේනායක 33 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 32 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 31 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 30 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 30 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 24 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 23 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 21 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 20 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 15 0.01%
සමන් පෙරේරා 15 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 14 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 13 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 13 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 8 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 6 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 111,572
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,000
මුළු ඡන්ද විමසී 112,572
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 132,221

මාතලේ
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 33,251 48.01%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 32,486 46.90%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,895 2.74%
මහේෂ් සේනානායක 223 0.32%
ආරියවංශ දිසානායක 159 0.23%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 140 0.20%
අජන්තා පෙරේරා 129 0.19%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 108 0.16%
එස්. අමරසිංහ 102 0.15%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 77 0.11%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 72 0.10%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 71 0.10%
අජන්ත ද සොයිසා 68 0.10%
නාමල් රාජපක්ෂ 48 0.07%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 44 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
40 0.06%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 37 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 33 0.05%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 32 0.05%
රාජීව විජේසිංහ 27 0.04%
පියසිරි විජේනායක 24 0.03%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 22 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 21 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 19 0.03%
දුමින්ද නාගමුව 19 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 18 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 17 0.02%
සමන් පෙරේරා 16 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 16 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 11 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 11 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 8 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 8 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 5 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 69,261
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 812
මුළු ඡන්ද විමසී 70,073
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 84,846

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 13,405 64.43%
සජිත් ප්‍රේමදාස 6,165 29.63%
අනුර කුමාර දිසානායක 987 4.74%
මහේෂ් සේනානායක 113 0.54%
ආරියවංශ දිසානායක 17 0.08%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 16 0.08%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 14 0.07%
අජන්තා පෙරේරා 13 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 13 0.06%
එස්. අමරසිංහ 12 0.06%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 12 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 7 0.03%
අජන්ත ද සොයිසා 5 0.02%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 4 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 4 0.02%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 3 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 3 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 2 0.01%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 2 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 2 0.01%
පියසිරි විජේනායක 1 0.00%
අරුණ ද සොයිසා 1 0.00%
සමන් පෙරේරා 1 0.00%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 1 0.00%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 1 0.00%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 1 0.00%
ජයන්ත කැටගොඩ
1 0.00%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 1 0.00%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 0 0.00%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 0 0.00%
අශෝක වඩිගමංගාව 0 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 0 0.00%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 0 0.00%
සරත් කිර්තිරත්න 0 0.00%
රාජීව විජේසිංහ 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 20,807
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 261
මුළු ඡන්ද විමසී 21,068
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 21,294

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019