නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

277,913

සජිත් ප්‍රේමදාස 58.28%
58.28% Complete
Generic placeholder image

175,823

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 36.87%
36.87% Complete
Generic placeholder image

5,891

අනුර කුමාර දිසානායක 1.24%
1.24% Complete
Generic placeholder image

2,130

ආරියවංශ දිසානායක 0.45%
0.45% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 476,864
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 7,155
මුළු ඡන්ද විමසී 484,019
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 569,028

නුවරඑළිය ආසන ප්‍රතිපල

නුවර එළිය - මස්කෙළිය
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 174,413 66.37%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 75,499 28.73%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,256 0.86%
ආරියවංශ දිසානායක 1,348 0.51%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 891 0.34%
එස්. අමරසිංහ 879 0.33%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 702 0.27%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 653 0.25%
ජයන්ත කැටගොඩ
592 0.23%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 564 0.21%
අජන්තා පෙරේරා 502 0.19%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 486 0.18%
අජන්ත ද සොයිසා 406 0.15%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 344 0.13%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 339 0.13%
මහේෂ් සේනානායක 293 0.11%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 253 0.10%
නාමල් රාජපක්ෂ 229 0.09%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 203 0.08%
සිරිතුංග ජයසුරිය 193 0.07%
රාජීව විජේසිංහ 177 0.07%
පියසිරි විජේනායක 176 0.07%
අශෝක වඩිගමංගාව 176 0.07%
අරුණ ද සොයිසා 174 0.07%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 133 0.05%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 125 0.05%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 122 0.05%
සමරවීර වීරවන්නි 107 0.04%
සමන් පෙරේරා 104 0.04%
දුමින්ද නාගමුව 99 0.04%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 89 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 87 0.03%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 79 0.03%
සරත් කිර්තිරත්න 63 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 34 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 262,790
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 4,358
මුළු ඡන්ද විමසී 267,148
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 318,528

කොත්මලේ
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 36,901 54.70%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 27,572 40.87%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,057 1.57%
ආරියවංශ දිසානායක 212 0.31%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 166 0.25%
එස්. අමරසිංහ 157 0.23%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 123 0.18%
අජන්තා පෙරේරා 116 0.17%
ජයන්ත කැටගොඩ
115 0.17%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 112 0.17%
අජන්ත ද සොයිසා 97 0.14%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 96 0.14%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 84 0.12%
මහේෂ් සේනානායක 80 0.12%
නාමල් රාජපක්ෂ 60 0.09%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 54 0.08%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 51 0.08%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 41 0.06%
රාජීව විජේසිංහ 39 0.06%
පියසිරි විජේනායක 34 0.05%
අරුණ ද සොයිසා 30 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 27 0.04%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 27 0.04%
අශෝක වඩිගමංගාව 26 0.04%
සිරිතුංග ජයසුරිය 25 0.04%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 23 0.03%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 22 0.03%
දුමින්ද නාගමුව 22 0.03%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 19 0.03%
සමන් පෙරේරා 17 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 16 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 15 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 12 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 8 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 67,459
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 833
මුළු ඡන්ද විමසී 68,292
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 80,139

හඟුරන්කෙත
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 30,999 52.50%
සජිත් ප්‍රේමදාස 24,995 42.33%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,153 1.95%
ආරියවංශ දිසානායක 261 0.44%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 160 0.27%
අජන්තා පෙරේරා 159 0.27%
මහේෂ් සේනානායක 151 0.26%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 114 0.19%
එස්. අමරසිංහ 110 0.19%
අජන්ත ද සොයිසා 105 0.18%
ජයන්ත කැටගොඩ
93 0.16%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 88 0.15%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 88 0.15%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 63 0.11%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 59 0.10%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 46 0.08%
පියසිරි විජේනායක 41 0.07%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 38 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 38 0.06%
සිරිතුංග ජයසුරිය 30 0.05%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 29 0.05%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 25 0.04%
සමන් පෙරේරා 22 0.04%
දුමින්ද නාගමුව 22 0.04%
රාජීව විජේසිංහ 22 0.04%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 21 0.04%
සමරවීර වීරවන්නි 18 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 16 0.03%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 15 0.03%
සරත් කිර්තිරත්න 15 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 15 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 11 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 11 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 8 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 5 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 59,046
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 680
මුළු ඡන්ද විමසී 59,726
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 69,644

වලපනේ
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 33,908 48.51%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 32,602 46.65%
අනුර කුමාර දිසානායක 787 1.13%
ආරියවංශ දිසානායක 299 0.43%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 227 0.32%
එස්. අමරසිංහ 207 0.30%
අජන්තා පෙරේරා 162 0.23%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 161 0.23%
මහේෂ් සේනානායක 140 0.20%
ජයන්ත කැටගොඩ
136 0.19%
අජන්ත ද සොයිසා 130 0.19%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 128 0.18%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 114 0.16%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 108 0.15%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 89 0.13%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 78 0.11%
නාමල් රාජපක්ෂ 71 0.10%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 57 0.08%
රාජීව විජේසිංහ 56 0.08%
පියසිරි විජේනායක 45 0.06%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 44 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 33 0.05%
අශෝක වඩිගමංගාව 32 0.05%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 31 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 31 0.04%
සමරවීර වීරවන්නි 30 0.04%
සිරිතුංග ජයසුරිය 30 0.04%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 28 0.04%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 27 0.04%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 25 0.04%
සරත් කිර්තිරත්න 21 0.03%
සමන් පෙරේරා 20 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 17 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 14 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 69,892
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 978
මුළු ඡන්ද විමසී 70,870
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 82,593

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 9,151 51.77%
සජිත් ප්‍රේමදාස 7,696 43.54%
අනුර කුමාර දිසානායක 638 3.61%
මහේෂ් සේනානායක 75 0.42%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 18 0.10%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 11 0.06%
අජන්තා පෙරේරා 10 0.06%
එස්. අමරසිංහ 10 0.06%
ආරියවංශ දිසානායක 10 0.06%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 8 0.05%
නාමල් රාජපක්ෂ 7 0.04%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 5 0.03%
අජන්ත ද සොයිසා 5 0.03%
දුමින්ද නාගමුව 4 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 4 0.02%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 3 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 3 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 3 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 2 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 2 0.01%
ජයන්ත කැටගොඩ
2 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 2 0.01%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 1 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 1 0.01%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 1 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 1 0.01%
සමන් පෙරේරා 1 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 1 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 1 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 1 0.01%
පියසිරි විජේනායක 0 0.00%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 0 0.00%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 0 0.00%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 0 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 17,677
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 306
මුළු ඡන්ද විමසී 17,983
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 18,124

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019