ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

166,841

සජිත් ප්‍රේමදාස 72.10%
72.10% Complete
Generic placeholder image

54,135

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 23.39%
23.39% Complete
Generic placeholder image

3,730

අනුර කුමාර දිසානායක 1.61%
1.61% Complete
Generic placeholder image

1,101

ආරියවංශ දිසානායක 0.48%
0.48% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 231,410
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,832
මුළු ඡන්ද විමසී 233,242
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 281,114

ත්‍රිකුණාමලය ආසන ප්‍රතිපල

ත්‍රිකුණාමලය
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 56,594 78.02%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 12,818 17.67%
අනුර කුමාර දිසානායක 713 0.98%
ආරියවංශ දිසානායක 438 0.60%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 325 0.45%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 230 0.32%
එස්. අමරසිංහ 131 0.18%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 107 0.15%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 92 0.13%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 89 0.12%
අජන්තා පෙරේරා 84 0.12%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 80 0.11%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 68 0.09%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 64 0.09%
ජයන්ත කැටගොඩ
61 0.08%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 59 0.08%
මහේෂ් සේනානායක 58 0.08%
සිරිතුංග ජයසුරිය 51 0.07%
රාජීව විජේසිංහ 51 0.07%
අජන්ත ද සොයිසා 42 0.06%
අරුණ ද සොයිසා 41 0.06%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 41 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 36 0.05%
නාමල් රාජපක්ෂ 30 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 27 0.04%
සරත් කිර්තිරත්න 26 0.04%
පියසිරි විජේනායක 25 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 25 0.03%
සමන් පෙරේරා 23 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 22 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 22 0.03%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 21 0.03%
සමරවීර වීරවන්නි 16 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 15 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 12 0.02%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 72,537
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 762
මුළු ඡන්ද විමසී 73,299
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 90,881

සේරුවිල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 31,303 49.90%
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,205 44.96%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,598 2.55%
ආරියවංශ දිසානායක 194 0.31%
දුමින්ද නාගමුව 189 0.30%
අජන්තා පෙරේරා 177 0.28%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 139 0.22%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 113 0.18%
මහේෂ් සේනානායක 81 0.13%
එස්. අමරසිංහ 68 0.11%
නාමල් රාජපක්ෂ 66 0.11%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 61 0.10%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 56 0.09%
ජයන්ත කැටගොඩ
56 0.09%
අජන්ත ද සොයිසා 56 0.09%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 48 0.08%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 34 0.05%
පියසිරි විජේනායක 30 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 26 0.04%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 25 0.04%
රාජීව විජේසිංහ 24 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 21 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 19 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 19 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 18 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 17 0.03%
සමන් පෙරේරා 13 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 13 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 13 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 13 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 11 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 10 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 8 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 7 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 6 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 62,737
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 333
මුළු ඡන්ද විමසී 63,070
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 72,888

මූතුර්
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 74,171 90.15%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 4,925 5.99%
අනුර කුමාර දිසානායක 809 0.98%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 502 0.61%
ආරියවංශ දිසානායක 451 0.55%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 192 0.23%
එස්. අමරසිංහ 128 0.16%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 127 0.15%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 127 0.15%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 90 0.11%
ජයන්ත කැටගොඩ
87 0.11%
අජන්තා පෙරේරා 61 0.07%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 61 0.07%
රාජීව විජේසිංහ 56 0.07%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 54 0.07%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 45 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 40 0.05%
සිරිතුංග ජයසුරිය 35 0.04%
අජන්ත ද සොයිසා 34 0.04%
පියසිරි විජේනායක 30 0.04%
මහේෂ් සේනානායක 30 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 24 0.03%
සමන් පෙරේරා 22 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 21 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 18 0.02%
දුමින්ද නාගමුව 18 0.02%
නාමල් රාජපක්ෂ 17 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 17 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 17 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 17 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 16 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 15 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 9 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 6 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 4 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 82,276
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 576
මුළු ඡන්ද විමසී 82,852
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 103,197

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 7,871 56.79%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 5,089 36.72%
අනුර කුමාර දිසානායක 610 4.40%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 74 0.53%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 49 0.35%
මහේෂ් සේනානායක 30 0.22%
දුමින්ද නාගමුව 21 0.15%
අජන්තා පෙරේරා 19 0.14%
ආරියවංශ දිසානායක 18 0.13%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 13 0.09%
එස්. අමරසිංහ 10 0.07%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 8 0.06%
අජන්ත ද සොයිසා 6 0.04%
ජයන්ත කැටගොඩ
4 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 3 0.02%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 3 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 3 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 3 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 3 0.02%
නාමල් රාජපක්ෂ 3 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 3 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 3 0.02%
පියසිරි විජේනායක 2 0.01%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 2 0.01%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 2 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 2 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 2 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 1 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 1 0.01%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 1 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 1 0.01%
සමන් පෙරේරා 0 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 0 0.00%
සිරිතුංග ජයසුරිය 0 0.00%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 13,860
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 161
මුළු ඡන්ද විමසී 14,021
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 14,148

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019