මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

238,649

සජිත් ප්‍රේමදාස 78.70%
78.70% Complete
Generic placeholder image

38,460

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 12.68%
12.68% Complete
Generic placeholder image

13,228

එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 4.36%
4.36% Complete
Generic placeholder image

2,363

ආරියවංශ දිසානායක 0.78%
0.78% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 303,221
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 4,258
මුළු ඡන්ද විමසී 307,479
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 398,301

මඩකලපුව ආසන ප්‍රතිපල

පදිරිප්පුව
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 54,132 83.05%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 7,948 12.19%
ආරියවංශ දිසානායක 767 1.18%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 238 0.37%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 191 0.29%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 188 0.29%
අනුර කුමාර දිසානායක 156 0.24%
එස්. අමරසිංහ 150 0.23%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 133 0.20%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 129 0.20%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 113 0.17%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 100 0.15%
ජයන්ත කැටගොඩ
100 0.15%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 90 0.14%
අජන්තා පෙරේරා 82 0.13%
රාජීව විජේසිංහ 71 0.11%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 66 0.10%
අජන්ත ද සොයිසා 58 0.09%
මහේෂ් සේනානායක 49 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 44 0.07%
සිරිතුංග ජයසුරිය 42 0.06%
පියසිරි විජේනායක 41 0.06%
අරුණ ද සොයිසා 38 0.06%
සමන් පෙරේරා 31 0.05%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 30 0.05%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 29 0.04%
සරත් කිර්තිරත්න 27 0.04%
දුමින්ද නාගමුව 22 0.03%
සමරවීර වීරවන්නි 22 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 21 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 21 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 19 0.03%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 18 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 10 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 65,179
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 674
මුළු ඡන්ද විමසී 65,853
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 91,945

මඩකලපුව
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 109,449 78.13%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 12,594 8.99%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 12,122 8.65%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,499 1.07%
ආරියවංශ දිසානායක 913 0.65%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 519 0.37%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 335 0.24%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 246 0.18%
එස්. අමරසිංහ 218 0.16%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 211 0.15%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 184 0.13%
රාජීව විජේසිංහ 184 0.13%
ජයන්ත කැටගොඩ
176 0.13%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 159 0.11%
අජන්තා පෙරේරා 157 0.11%
මහේෂ් සේනානායක 132 0.09%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 124 0.09%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 111 0.08%
අජන්ත ද සොයිසා 92 0.07%
සිරිතුංග ජයසුරිය 63 0.05%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 61 0.04%
නාමල් රාජපක්ෂ 57 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 55 0.04%
අශෝක වඩිගමංගාව 49 0.04%
සරත් කිර්තිරත්න 49 0.04%
පියසිරි විජේනායක 46 0.03%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 43 0.03%
සමන් පෙරේරා 41 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 37 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 36 0.03%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 34 0.02%
දුමින්ද නාගමුව 32 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 25 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 20 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 9 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 140,082
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 2,480
මුළු ඡන්ද විමසී 142,562
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 181,169

කල්කුඩා
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 65,847 75.96%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 16,663 19.22%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 652 0.75%
ආරියවංශ දිසානායක 648 0.75%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 346 0.40%
අනුර කුමාර දිසානායක 300 0.35%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 255 0.29%
අජන්තා පෙරේරා 237 0.27%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 168 0.19%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 150 0.17%
එස්. අමරසිංහ 148 0.17%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 145 0.17%
අජන්ත ද සොයිසා 105 0.12%
ජයන්ත කැටගොඩ
96 0.11%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 88 0.10%
මහේෂ් සේනානායක 85 0.10%
අශෝක වඩිගමංගාව 72 0.08%
රාජීව විජේසිංහ 69 0.08%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 63 0.07%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 63 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 62 0.07%
පියසිරි විජේනායක 60 0.07%
සිරිතුංග ජයසුරිය 53 0.06%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 45 0.05%
අරුණ ද සොයිසා 36 0.04%
සරත් කිර්තිරත්න 32 0.04%
දුමින්ද නාගමුව 31 0.04%
සමන් පෙරේරා 30 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 30 0.03%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 27 0.03%
සමරවීර වීරවන්නි 21 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 21 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 20 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 17 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 7 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 86,692
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 924
මුළු ඡන්ද විමසී 87,616
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 113,665

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 9,221 81.83%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,255 11.14%
අනුර කුමාර දිසානායක 349 3.10%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 266 2.36%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 59 0.52%
ආරියවංශ දිසානායක 35 0.31%
ජයන්ත කැටගොඩ
8 0.07%
අජන්ත ද සොයිසා 8 0.07%
එස්. අමරසිංහ 7 0.06%
සරත් කිර්තිරත්න 6 0.05%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 5 0.04%
මහේෂ් සේනානායක 5 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 5 0.04%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 5 0.04%
අජන්තා පෙරේරා 4 0.04%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 4 0.04%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 4 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 3 0.03%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 3 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 3 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 3 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 3 0.03%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 2 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 2 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 1 0.01%
සමන් පෙරේරා 1 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 1 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 0 0.00%
පියසිරි විජේනායක 0 0.00%
අරුණ ද සොයිසා 0 0.00%
දුමින්ද නාගමුව 0 0.00%
නාමල් රාජපක්ෂ 0 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 0 0.00%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 0 0.00%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 11,268
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 180
මුළු ඡන්ද විමසී 11,448
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 11,522

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019