කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

652,278

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 57.90%
57.90% Complete
Generic placeholder image

416,961

සජිත් ප්‍රේමදාස 37.01%
37.01% Complete
Generic placeholder image

36,178

අනුර කුමාර දිසානායක 3.21%
3.21% Complete
Generic placeholder image

3,296

මහේෂ් සේනානායක 0.29%
0.29% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 1,126,610
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 8,522
මුළු ඡන්ද විමසී 1,135,132
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 1,331,705

කුරුණෑගල ආසන ප්‍රතිපල

බිංගිරිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 42,161 56.73%
සජිත් ප්‍රේමදාස 29,247 39.35%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,514 2.04%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 0 0.00%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 0 0.00%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 0 0.00%
පියසිරි විජේනායක 0 0.00%
අජන්තා පෙරේරා 0 0.00%
අරුණ ද සොයිසා 0 0.00%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 0 0.00%
එස්. අමරසිංහ 0 0.00%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 0 0.00%
අශෝක වඩිගමංගාව 0 0.00%
ආරියවංශ දිසානායක 0 0.00%
සමන් පෙරේරා 0 0.00%
මහේෂ් සේනානායක 0 0.00%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 0 0.00%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 0 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 0 0.00%
දුමින්ද නාගමුව 0 0.00%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 0 0.00%
නාමල් රාජපක්ෂ 0 0.00%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 0 0.00%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 0 0.00%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 0 0.00%
ජයන්ත කැටගොඩ
0 0.00%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 0 0.00%
සරත් කිර්තිරත්න 0 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 0 0.00%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 0 0.00%
සිරිතුංග ජයසුරිය 0 0.00%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 0 0.00%
රාජීව විජේසිංහ 0 0.00%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 0 0.00%
අජන්ත ද සොයිසා 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 74,318
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 479
මුළු ඡන්ද විමසී 74,797
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 89,746

හිරියාල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 46,443 57.44%
සජිත් ප්‍රේමදාස 30,232 37.39%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,538 3.14%
අජන්තා පෙරේරා 209 0.26%
ආරියවංශ දිසානායක 198 0.24%
මහේෂ් සේනානායක 197 0.24%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 144 0.18%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 134 0.17%
අජන්ත ද සොයිසා 81 0.10%
එස්. අමරසිංහ 65 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 64 0.08%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 56 0.07%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 48 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
44 0.05%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 41 0.05%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 41 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 32 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 30 0.04%
දුමින්ද නාගමුව 27 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 24 0.03%
පියසිරි විජේනායක 23 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 23 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 21 0.03%
සමන් පෙරේරා 19 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 18 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 17 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 16 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 15 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 12 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 11 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 10 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 10 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 10 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 6 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 80,861
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 590
මුළු ඡන්ද විමසී 81,451
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 97,456

කටුගම්පොල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 47,832 59.43%
සජිත් ප්‍රේමදාස 29,041 36.08%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,284 2.84%
මහේෂ් සේනානායක 205 0.25%
අජන්තා පෙරේරා 198 0.25%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 129 0.16%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 110 0.14%
ආරියවංශ දිසානායක 95 0.12%
නාමල් රාජපක්ෂ 55 0.07%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 51 0.06%
අජන්ත ද සොයිසා 51 0.06%
එස්. අමරසිංහ 50 0.06%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 46 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 37 0.05%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 35 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 30 0.04%
ජයන්ත කැටගොඩ
26 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 23 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 21 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 21 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 20 0.02%
පියසිරි විජේනායක 16 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 15 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 14 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 14 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 12 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 10 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 9 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 8 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 8 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 7 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 5 0.01%
සමන් පෙරේරා 3 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.00%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 80,486
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 517
මුළු ඡන්ද විමසී 81,003
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 95,449

කුලියාපිටිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 44,701 53.11%
සජිත් ප්‍රේමදාස 35,807 42.54%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,159 2.57%
මහේෂ් සේනානායක 216 0.26%
අජන්තා පෙරේරා 193 0.23%
ආරියවංශ දිසානායක 147 0.17%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 114 0.14%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 113 0.13%
දුමින්ද නාගමුව 63 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 61 0.07%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 60 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 53 0.06%
අජන්ත ද සොයිසා 53 0.06%
එස්. අමරසිංහ 49 0.06%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 40 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 39 0.05%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 39 0.05%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 35 0.04%
ජයන්ත කැටගොඩ
30 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 23 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 20 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 17 0.02%
පියසිරි විජේනායක 15 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 15 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 15 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 15 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 15 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 15 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 11 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 11 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 8 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 6 0.01%
සමන් පෙරේරා 4 0.00%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 4 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 1 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 84,167
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 595
මුළු ඡන්ද විමසී 84,762
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 100,268

මාවතගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 41,961 55.14%
සජිත් ප්‍රේමදාස 30,124 39.58%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,468 3.24%
මහේෂ් සේනානායක 232 0.30%
අජන්තා පෙරේරා 190 0.25%
ආරියවංශ දිසානායක 161 0.21%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 142 0.19%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 132 0.17%
එස්. අමරසිංහ 76 0.10%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 73 0.10%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 56 0.07%
අජන්ත ද සොයිසා 54 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 44 0.06%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 38 0.05%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 37 0.05%
පියසිරි විජේනායක 36 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
30 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 29 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 27 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 25 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 19 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 16 0.02%
සමන් පෙරේරා 15 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 15 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 14 0.02%
දුමින්ද නාගමුව 13 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 13 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 11 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 10 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 9 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 8 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 6 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 6 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 6 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 76,100
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 581
මුළු ඡන්ද විමසී 76,681
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 91,431

යාපහුව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 55,823 59.86%
සජිත් ප්‍රේමදාස 32,581 34.93%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,944 3.16%
ආරියවංශ දිසානායක 274 0.29%
අජන්තා පෙරේරා 239 0.26%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 170 0.18%
මහේෂ් සේනානායක 156 0.17%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 153 0.16%
නාමල් රාජපක්ෂ 100 0.11%
අජන්ත ද සොයිසා 89 0.10%
එස්. අමරසිංහ 79 0.08%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 74 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 67 0.07%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 55 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 53 0.06%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 44 0.05%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 43 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
30 0.03%
පියසිරි විජේනායක 27 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 27 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 26 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 25 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 22 0.02%
දුමින්ද නාගමුව 20 0.02%
සමන් පෙරේරා 19 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 18 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 16 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 14 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 13 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 13 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 13 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 12 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 10 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 9 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 93,262
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 683
මුළු ඡන්ද විමසී 93,945
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 110,915

දොඩංගස්ලන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 32,074 56.21%
සජිත් ප්‍රේමදාස 21,489 37.66%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,078 3.64%
අජන්තා පෙරේරා 173 0.30%
මහේෂ් සේනානායක 159 0.28%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 130 0.23%
ආරියවංශ දිසානායක 124 0.22%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 121 0.21%
අජන්ත ද සොයිසා 85 0.15%
නාමල් රාජපක්ෂ 53 0.09%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 52 0.09%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 47 0.08%
එස්. අමරසිංහ 44 0.08%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 39 0.07%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 37 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
36 0.06%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 29 0.05%
අරුණ ද සොයිසා 27 0.05%
රාජීව විජේසිංහ 27 0.05%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 26 0.05%
පියසිරි විජේනායක 24 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 20 0.04%
අශෝක වඩිගමංගාව 19 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 16 0.03%
සමරවීර වීරවන්නි 16 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 16 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 14 0.02%
සමන් පෙරේරා 13 0.02%
දුමින්ද නාගමුව 13 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 13 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 11 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 10 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 10 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 9 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 57,057
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 540
මුළු ඡන්ද විමසී 57,597
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 69,356

ගල්ගමුව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 50,185 59.17%
සජිත් ප්‍රේමදාස 30,373 35.81%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,553 3.01%
අජන්තා පෙරේරා 260 0.31%
ආරියවංශ දිසානායක 244 0.29%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 179 0.21%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 153 0.18%
මහේෂ් සේනානායක 113 0.13%
අජන්ත ද සොයිසා 88 0.10%
නාමල් රාජපක්ෂ 72 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 64 0.08%
එස්. අමරසිංහ 59 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 55 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
41 0.05%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 40 0.05%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 33 0.04%
පියසිරි විජේනායක 31 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 31 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 24 0.03%
දුමින්ද නාගමුව 23 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 22 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 19 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 17 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 16 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 16 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 16 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 14 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 12 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 11 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 10 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 10 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 9 0.01%
සමන් පෙරේරා 7 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 5 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 84,809
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 518
මුළු ඡන්ද විමසී 85,327
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 99,948

නිකවැරටිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 44,354 56.50%
සජිත් ප්‍රේමදාස 30,286 38.58%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,194 2.79%
ආරියවංශ දිසානායක 247 0.31%
අජන්තා පෙරේරා 201 0.26%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 155 0.20%
මහේෂ් සේනානායක 146 0.19%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 138 0.18%
අජන්ත ද සොයිසා 81 0.10%
නාමල් රාජපක්ෂ 78 0.10%
එස්. අමරසිංහ 68 0.09%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 58 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 56 0.07%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 48 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
45 0.06%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 43 0.05%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 42 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 30 0.04%
රාජීව විජේසිංහ 20 0.03%
දුමින්ද නාගමුව 19 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 19 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 18 0.02%
පියසිරි විජේනායක 17 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 15 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 14 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 14 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 14 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 14 0.02%
සමන් පෙරේරා 13 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 12 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 12 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 12 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 10 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 7 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 7 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 78,507
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 477
මුළු ඡන්ද විමසී 78,984
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 93,010

වාරියපොළ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 40,261 62.91%
සජිත් ප්‍රේමදාස 20,591 32.17%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,984 3.10%
අජන්තා පෙරේරා 167 0.26%
මහේෂ් සේනානායක 167 0.26%
ආරියවංශ දිසානායක 146 0.23%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 113 0.18%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 90 0.14%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 49 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 46 0.07%
අජන්ත ද සොයිසා 46 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 35 0.05%
එස්. අමරසිංහ 32 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
27 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 26 0.04%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 25 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 19 0.03%
පියසිරි විජේනායක 17 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 17 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 16 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 15 0.02%
දුමින්ද නාගමුව 13 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 11 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 10 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 10 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 9 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 9 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 9 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 8 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 7 0.01%
සමන් පෙරේරා 6 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 6 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 5 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 4 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 3 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 63,999
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 474
මුළු ඡන්ද විමසී 64,473
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 75,394

පඬුුවස්නුවර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 35,508 57.01%
සජිත් ප්‍රේමදාස 24,238 38.92%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,441 2.31%
අජන්තා පෙරේරා 161 0.26%
මහේෂ් සේනානායක 138 0.22%
ආරියවංශ දිසානායක 134 0.22%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 93 0.15%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 91 0.15%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 52 0.08%
අජන්ත ද සොයිසා 50 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 48 0.08%
එස්. අමරසිංහ 43 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 34 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
26 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 25 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 24 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 23 0.04%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 18 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 13 0.02%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 13 0.02%
සමන් පෙරේරා 12 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 10 0.02%
පියසිරි විජේනායක 10 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 10 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 10 0.02%
දුමින්ද නාගමුව 9 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 9 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 7 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 6 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 5 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 5 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 4 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 4 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 3 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 62,279
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 419
මුළු ඡන්ද විමසී 62,698
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 73,474

දඹදෙණිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 47,006 60.31%
සජිත් ප්‍රේමදාස 27,041 34.69%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,506 3.22%
මහේෂ් සේනානායක 249 0.32%
අජන්තා පෙරේරා 196 0.25%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 118 0.15%
ආරියවංශ දිසානායක 116 0.15%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 111 0.14%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 77 0.10%
නාමල් රාජපක්ෂ 53 0.07%
අජන්ත ද සොයිසා 53 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 44 0.06%
එස්. අමරසිංහ 43 0.06%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 42 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 27 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 27 0.03%
ජයන්ත කැටගොඩ
24 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 22 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 21 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 17 0.02%
පියසිරි විජේනායක 17 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 17 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 15 0.02%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 14 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 13 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 12 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 11 0.01%
සමන් පෙරේරා 11 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 11 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 8 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 8 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 5 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 5 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 5 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 77,947
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 666
මුළු ඡන්ද විමසී 78,613
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 92,781

පොල්ගහවෙල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 36,836 57.98%
සජිත් ප්‍රේමදාස 23,458 36.92%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,085 3.28%
මහේෂ් සේනානායක 219 0.34%
අජන්තා පෙරේරා 151 0.24%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 106 0.17%
ආරියවංශ දිසානායක 101 0.16%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 88 0.14%
අජන්ත ද සොයිසා 49 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 48 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 43 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 36 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 30 0.05%
එස්. අමරසිංහ 29 0.05%
පියසිරි විජේනායක 28 0.04%
ජයන්ත කැටගොඩ
25 0.04%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 24 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 22 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 17 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 17 0.03%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 14 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 14 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 12 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 10 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 9 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 9 0.01%
සමන් පෙරේරා 8 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 8 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 7 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 5 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 5 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 5 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 4 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 3 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 63,529
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 472
මුළු ඡන්ද විමසී 64,001
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 75,819

කුරුණෑගල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 41,940 55.68%
සජිත් ප්‍රේමදාස 29,021 38.53%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,030 4.02%
මහේෂ් සේනානායක 431 0.57%
අජන්තා පෙරේරා 134 0.18%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 119 0.16%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 98 0.13%
ආරියවංශ දිසානායක 87 0.12%
නාමල් රාජපක්ෂ 44 0.06%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 43 0.06%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 42 0.06%
එස්. අමරසිංහ 40 0.05%
අජන්ත ද සොයිසා 38 0.05%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 26 0.03%
ජයන්ත කැටගොඩ
25 0.03%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 24 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 21 0.03%
සමන් පෙරේරා 19 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 16 0.02%
දුමින්ද නාගමුව 15 0.02%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 13 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 10 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 10 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 10 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 9 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 9 0.01%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 8 0.01%
පියසිරි විජේනායක 6 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 6 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 6 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 6 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 6 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 5 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.00%
රාජීව විජේසිංහ 3 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 75,323
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 621
මුළු ඡන්ද විමසී 75,944
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 90,702

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 45,193 61.10%
සජිත් ප්‍රේමදාස 23,432 31.68%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,400 5.95%
මහේෂ් සේනානායක 463 0.63%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 88 0.12%
අජන්තා පෙරේරා 47 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 41 0.06%
ආරියවංශ දිසානායක 31 0.04%
එස්. අමරසිංහ 30 0.04%
දුමින්ද නාගමුව 29 0.04%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 28 0.04%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 23 0.03%
අජන්ත ද සොයිසා 23 0.03%
නාමල් රාජපක්ෂ 18 0.02%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 11 0.01%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 11 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 11 0.01%
අරුණ ද සොයිසා 9 0.01%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 8 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 8 0.01%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 7 0.01%
ජයන්ත කැටගොඩ
7 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 7 0.01%
පියසිරි විජේනායක 6 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 6 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 5 0.01%
සමන් පෙරේරා 4 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 4 0.01%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 3 0.00%
සරත් කිර්තිරත්න 3 0.00%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 3 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 2 0.00%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 2 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 2 0.00%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 1 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 73,966
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 890
මුළු ඡන්ද විමසී 74,856
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 75,956

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019