පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

230,760

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 50.83%
50.83% Complete
Generic placeholder image

199,356

සජිත් ප්‍රේමදාස 43.91%
43.91% Complete
Generic placeholder image

12,912

අනුර කුමාර දිසානායක 2.84%
2.84% Complete
Generic placeholder image

2,204

මහේෂ් සේනානායක 0.49%
0.49% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 453,976
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 4,478
මුළු ඡන්ද විමසී 458,454
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 599,042

පුත්තලම ආසන ප්‍රතිපල

හලාවත
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 51,233 54.57%
සජිත් ප්‍රේමදාස 37,512 39.96%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,977 3.17%
මහේෂ් සේනානායක 427 0.45%
අජන්තා පෙරේරා 252 0.27%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 201 0.21%
ආරියවංශ දිසානායක 193 0.21%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 158 0.17%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 107 0.11%
අජන්ත ද සොයිසා 85 0.09%
එස්. අමරසිංහ 79 0.08%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 71 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 61 0.07%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 54 0.06%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 50 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 45 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
42 0.04%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 40 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 39 0.04%
පියසිරි විජේනායක 34 0.04%
සිරිතුංග ජයසුරිය 26 0.03%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 23 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 21 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 18 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 17 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 17 0.02%
සමන් පෙරේරා 16 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 16 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 14 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 12 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 11 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 10 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 9 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 8 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 7 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 93,885
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 984
මුළු ඡන්ද විමසී 94,869
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 122,963

පුත්තලම
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 76,385 71.28%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 26,118 24.37%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,896 1.77%
ආරියවංශ දිසානායක 390 0.36%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 336 0.31%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 200 0.19%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 186 0.17%
එස්. අමරසිංහ 163 0.15%
මහේෂ් සේනානායක 157 0.15%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 157 0.15%
අජන්තා පෙරේරා 156 0.15%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 142 0.13%
ජයන්ත කැටගොඩ
99 0.09%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 66 0.06%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 65 0.06%
අජන්ත ද සොයිසා 63 0.06%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 59 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 53 0.05%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 46 0.04%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 41 0.04%
සිරිතුංග ජයසුරිය 40 0.04%
පියසිරි විජේනායක 39 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 34 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 31 0.03%
දුමින්ද නාගමුව 29 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 28 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 27 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 26 0.02%
සමන් පෙරේරා 24 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 24 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 19 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 17 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 16 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 16 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 7 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 107,155
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,283
මුළු ඡන්ද විමසී 108,438
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 142,408

නාත්තන්ඩිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 38,832 58.02%
සජිත් ප්‍රේමදාස 24,308 36.32%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,190 3.27%
මහේෂ් සේනානායක 555 0.83%
අජන්තා පෙරේරා 140 0.21%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 128 0.19%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 113 0.17%
ආරියවංශ දිසානායක 110 0.16%
අජන්ත ද සොයිසා 55 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 49 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 48 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 43 0.06%
එස්. අමරසිංහ 40 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 30 0.04%
දුමින්ද නාගමුව 30 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 30 0.04%
ජයන්ත කැටගොඩ
28 0.04%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 27 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 22 0.03%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 16 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 16 0.02%
පියසිරි විජේනායක 15 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 15 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 14 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 14 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 12 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 11 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 11 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 6 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 6 0.01%
සමන් පෙරේරා 5 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 5 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 3 0.00%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 2 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 66,931
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 668
මුළු ඡන්ද විමසී 67,599
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 94,055

වෙන්නප්පුව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 45,969 59.29%
සජිත් ප්‍රේමදාස 26,624 34.34%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,902 3.74%
මහේෂ් සේනානායක 761 0.98%
අජන්තා පෙරේරා 204 0.26%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 179 0.23%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 128 0.17%
ආරියවංශ දිසානායක 94 0.12%
අජන්ත ද සොයිසා 72 0.09%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 64 0.08%
දුමින්ද නාගමුව 63 0.08%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 45 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 45 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 37 0.05%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 37 0.05%
එස්. අමරසිංහ 35 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
29 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 28 0.04%
පියසිරි විජේනායක 26 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 26 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 21 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 16 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 15 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 15 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 14 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 13 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 12 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 9 0.01%
සමන් පෙරේරා 9 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 9 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 9 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 9 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 5 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 4 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 77,530
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 714
මුළු ඡන්ද විමසී 78,244
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 109,810

ආණමඩුව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 60,963 64.07%
සජිත් ප්‍රේමදාස 29,842 31.36%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,183 2.29%
අජන්තා පෙරේරා 326 0.34%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 236 0.25%
ආරියවංශ දිසානායක 226 0.24%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 213 0.22%
මහේෂ් සේනානායක 174 0.18%
අජන්ත ද සොයිසා 115 0.12%
නාමල් රාජපක්ෂ 112 0.12%
එස්. අමරසිංහ 76 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 71 0.07%
දුමින්ද නාගමුව 68 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 60 0.06%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 51 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 40 0.04%
ජයන්ත කැටගොඩ
40 0.04%
පියසිරි විජේනායක 39 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 36 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 32 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 28 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 27 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 27 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 24 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 19 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 17 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 15 0.02%
සමන් පෙරේරා 14 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 14 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 13 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 11 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 10 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 9 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 9 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 8 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 95,148
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 643
මුළු ඡන්ද විමසී 95,791
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 116,053

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 7,645 57.36%
සජිත් ප්‍රේමදාස 4,685 35.15%
අනුර කුමාර දිසානායක 764 5.73%
මහේෂ් සේනානායක 130 0.98%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 20 0.15%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 15 0.11%
අජන්තා පෙරේරා 11 0.08%
ආරියවංශ දිසානායක 11 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 8 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 7 0.05%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 5 0.04%
එස්. අමරසිංහ 4 0.03%
ජයන්ත කැටගොඩ
4 0.03%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 3 0.02%
දුමින්ද නාගමුව 3 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 2 0.02%
සමන් පෙරේරා 2 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 2 0.02%
අජන්ත ද සොයිසා 2 0.02%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 1 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 1 0.01%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 1 0.01%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 1 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 0 0.00%
පියසිරි විජේනායක 0 0.00%
අරුණ ද සොයිසා 0 0.00%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 0 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 0 0.00%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 0 0.00%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 0 0.00%
සරත් කිර්තිරත්න 0 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 0 0.00%
සිරිතුංග ජයසුරිය 0 0.00%
රාජීව විජේසිංහ 0 0.00%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 13,327
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 186
මුළු ඡන්ද විමසී 13,513
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 13,753

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019