අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

342,223

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 58.97%
58.97% Complete
Generic placeholder image

202,348

සජිත් ප්‍රේමදාස 34.87%
34.87% Complete
Generic placeholder image

22,879

අනුර කුමාර දිසානායක 3.94%
3.94% Complete
Generic placeholder image

1,635

ආරියවංශ දිසානායක 0.28%
0.28% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 580,346
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 4,916
මුළු ඡන්ද විමසී 585,262
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 682,450

අනුරාධපුර ආසන ප්‍රතිපල

අනුරාධපුර-නැගෙනහිර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 49,708 60.71%
සජිත් ප්‍රේමදාස 25,910 31.64%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,567 5.58%
මහේෂ් සේනානායක 309 0.38%
අජන්තා පෙරේරා 216 0.26%
ආරියවංශ දිසානායක 207 0.25%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 155 0.19%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 111 0.14%
නාමල් රාජපක්ෂ 69 0.08%
අජන්ත ද සොයිසා 63 0.08%
දුමින්ද නාගමුව 54 0.07%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 53 0.06%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 44 0.05%
එස්. අමරසිංහ 42 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
35 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 33 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 33 0.04%
පියසිරි විජේනායක 25 0.03%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 24 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 23 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 22 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 22 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 21 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 19 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 17 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 17 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 15 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 12 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 12 0.01%
සමන් පෙරේරා 9 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 9 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 7 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 6 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 6 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 4 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 81,879
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 836
මුළු ඡන්ද විමසී 82,715
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 97,314

මිහින්තලේ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 30,815 57.36%
සජිත් ප්‍රේමදාස 19,320 35.96%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,245 4.18%
ආරියවංශ දිසානායක 186 0.35%
අජන්තා පෙරේරා 134 0.25%
මහේෂ් සේනානායක 124 0.23%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 120 0.22%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 115 0.21%
අජන්ත ද සොයිසා 74 0.14%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 48 0.09%
නාමල් රාජපක්ෂ 48 0.09%
දුමින්ද නාගමුව 46 0.09%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 45 0.08%
එස්. අමරසිංහ 42 0.08%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 41 0.08%
ජයන්ත කැටගොඩ
35 0.07%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 34 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 33 0.06%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 26 0.05%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 23 0.04%
පියසිරි විජේනායක 19 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 17 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 13 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 13 0.02%
සමන් පෙරේරා 12 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 12 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 11 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 11 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 11 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 11 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 10 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 10 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 9 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 8 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 53,723
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 461
මුළු ඡන්ද විමසී 54,184
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 64,810

කලාවැව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 63,306 60.89%
සජිත් ප්‍රේමදාස 34,215 32.91%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,023 3.87%
අජන්තා පෙරේරා 334 0.32%
ආරියවංශ දිසානායක 276 0.27%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 251 0.24%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 229 0.22%
මහේෂ් සේනානායක 211 0.20%
අජන්ත ද සොයිසා 143 0.14%
එස්. අමරසිංහ 93 0.09%
නාමල් රාජපක්ෂ 85 0.08%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 77 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 65 0.06%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 57 0.05%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 55 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
53 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 50 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 49 0.05%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 39 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 38 0.04%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 36 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 33 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 27 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 26 0.03%
පියසිරි විජේනායක 26 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 26 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 23 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 21 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 20 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 16 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 15 0.01%
සමන් පෙරේරා 14 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 14 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 12 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 103,960
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 773
මුළු ඡන්ද විමසී 104,733
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 123,938

අනුරාධපුර-බටහිර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 51,091 59.35%
සජිත් ප්‍රේමදාස 30,301 35.20%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,789 3.24%
ආරියවංශ දිසානායක 251 0.29%
අජන්තා පෙරේරා 248 0.29%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 191 0.22%
මහේෂ් සේනානායක 167 0.19%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 167 0.19%
අජන්ත ද සොයිසා 93 0.11%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 72 0.08%
එස්. අමරසිංහ 70 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 70 0.08%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 65 0.08%
ජයන්ත කැටගොඩ
53 0.06%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 51 0.06%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 48 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 41 0.05%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 35 0.04%
පියසිරි විජේනායක 32 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 28 0.03%
දුමින්ද නාගමුව 25 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 25 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 24 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 22 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 19 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 19 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 16 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 15 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 12 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 11 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 10 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 9 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 8 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 7 0.01%
සමන් පෙරේරා 5 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 86,090
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 683
මුළු ඡන්ද විමසී 86,773
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 102,705

හොරොව්පොතාන
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 36,698 54.42%
සජිත් ප්‍රේමදාස 27,274 40.44%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,967 2.92%
ආරියවංශ දිසානායක 206 0.31%
අජන්තා පෙරේරා 196 0.29%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 146 0.22%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 145 0.22%
මහේෂ් සේනානායක 96 0.14%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 71 0.11%
අජන්ත ද සොයිසා 64 0.09%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 63 0.09%
නාමල් රාජපක්ෂ 57 0.08%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 47 0.07%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 45 0.07%
ජයන්ත කැටගොඩ
45 0.07%
එස්. අමරසිංහ 40 0.06%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 30 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 23 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 20 0.03%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 19 0.03%
පියසිරි විජේනායක 19 0.03%
දුමින්ද නාගමුව 19 0.03%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 17 0.03%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 15 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 14 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 13 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 13 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 13 0.02%
සමන් පෙරේරා 12 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 12 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 9 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 8 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 8 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 7 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 7 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 67,438
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 484
මුළු ඡන්ද විමසී 67,922
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 79,155

කැකිරාව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 39,361 56.65%
සජිත් ප්‍රේමදාස 26,538 38.19%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,929 2.78%
ආරියවංශ දිසානායක 219 0.32%
අජන්තා පෙරේරා 183 0.26%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 166 0.24%
මහේෂ් සේනානායක 150 0.22%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 128 0.18%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 75 0.11%
අජන්ත ද සොයිසා 74 0.11%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 63 0.09%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 62 0.09%
නාමල් රාජපක්ෂ 60 0.09%
එස්. අමරසිංහ 54 0.08%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 43 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
41 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 31 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 29 0.04%
පියසිරි විජේනායක 28 0.04%
දුමින්ද නාගමුව 28 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 23 0.03%
සමන් පෙරේරා 21 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 21 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 19 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 18 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 14 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 14 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 13 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 13 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 12 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 11 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 11 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 10 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 10 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 9 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 69,481
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 493
මුළු ඡන්ද විමසී 69,974
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 83,254

මැදවච්චිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 42,287 60.40%
සජිත් ප්‍රේමදාස 23,423 33.46%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,619 3.74%
ආරියවංශ දිසානායක 231 0.33%
අජන්තා පෙරේරා 216 0.31%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 177 0.25%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 177 0.25%
මහේෂ් සේනානායක 117 0.17%
අජන්ත ද සොයිසා 88 0.13%
නාමල් රාජපක්ෂ 69 0.10%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 57 0.08%
එස්. අමරසිංහ 49 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 42 0.06%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 41 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
40 0.06%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 35 0.05%
අරුණ ද සොයිසා 31 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 28 0.04%
දුමින්ද නාගමුව 28 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 27 0.04%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 26 0.04%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 23 0.03%
පියසිරි විජේනායක 19 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 17 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 17 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 17 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 16 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 15 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 14 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 14 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 12 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 12 0.02%
සමන් පෙරේරා 11 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 10 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 1 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 70,006
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 537
මුළු ඡන්ද විමසී 70,543
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 82,173

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 28,957 60.62%
සජිත් ප්‍රේමදාස 15,367 32.17%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,740 5.74%
මහේෂ් සේනානායක 248 0.52%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 67 0.14%
ආරියවංශ දිසානායක 59 0.12%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 42 0.09%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 32 0.07%
අජන්තා පෙරේරා 31 0.06%
අජන්ත ද සොයිසා 30 0.06%
එස්. අමරසිංහ 19 0.04%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 17 0.04%
දුමින්ද නාගමුව 17 0.04%
නාමල් රාජපක්ෂ 17 0.04%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 13 0.03%
පියසිරි විජේනායක 11 0.02%
ජයන්ත කැටගොඩ
11 0.02%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 10 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 8 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 8 0.02%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 7 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 7 0.01%
අරුණ ද සොයිසා 6 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 6 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 6 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 5 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 4 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 4 0.01%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 4 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 4 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 4 0.01%
සමන් පෙරේරා 3 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 2 0.00%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 2 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 1 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 47,769
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 649
මුළු ඡන්ද විමසී 48,418
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 49,101

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019