පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

147,340

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 53.01%
53.01% Complete
Generic placeholder image

112,473

සජිත් ප්‍රේමදාස 40.47%
40.47% Complete
Generic placeholder image

12,284

අනුර කුමාර දිසානායක 4.42%
4.42% Complete
Generic placeholder image

802

මහේෂ් සේනානායක 0.29%
0.29% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 277,924
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 2,563
මුළු ඡන්ද විමසී 280,487
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 326,443

පොළොන්නරුව ආසන ප්‍රතිපල

පොළොන්නරුව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 62,882 50.33%
සජිත් ප්‍රේමදාස 54,238 43.41%
අනුර කුමාර දිසානායක 5,045 4.04%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 340 0.27%
මහේෂ් සේනානායක 321 0.26%
ආරියවංශ දිසානායක 287 0.23%
අජන්තා පෙරේරා 269 0.22%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 253 0.20%
දුමින්ද නාගමුව 150 0.12%
නාමල් රාජපක්ෂ 125 0.10%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 124 0.10%
එස්. අමරසිංහ 93 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 88 0.07%
අජන්ත ද සොයිසා 87 0.07%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 67 0.05%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 62 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
58 0.05%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 50 0.04%
අරුණ ද සොයිසා 45 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 40 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 32 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 32 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 28 0.02%
පියසිරි විජේනායක 28 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 27 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 24 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 23 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 21 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 21 0.02%
සමන් පෙරේරා 20 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 20 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 16 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 14 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 13 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 7 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 124,950
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,334
මුළු ඡන්ද විමසී 126,284
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 148,401

මැදිරිගිරිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 34,022 51.44%
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,324 42.82%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,734 4.13%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 136 0.21%
මහේෂ් සේනානායක 124 0.19%
අජන්තා පෙරේරා 100 0.15%
ආරියවංශ දිසානායක 98 0.15%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 90 0.14%
දුමින්ද නාගමුව 67 0.10%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 58 0.09%
නාමල් රාජපක්ෂ 54 0.08%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 45 0.07%
අජන්ත ද සොයිසා 45 0.07%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 33 0.05%
එස්. අමරසිංහ 22 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 22 0.03%
ජයන්ත කැටගොඩ
21 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 16 0.02%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 13 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 13 0.02%
පියසිරි විජේනායක 12 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 12 0.02%
සමන් පෙරේරා 11 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 10 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 10 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 9 0.01%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 9 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 9 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 5 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 4 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 4 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 4 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 3 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.00%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 2 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 66,144
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 417
මුළු ඡන්ද විමසී 66,561
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 77,499

මින්නේරිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 41,151 58.65%
සජිත් ප්‍රේමදාස 24,076 34.31%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,271 4.66%
මහේෂ් සේනානායක 214 0.31%
අජන්තා පෙරේරා 185 0.26%
දුමින්ද නාගමුව 177 0.25%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 161 0.23%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 151 0.22%
ආරියවංශ දිසානායක 147 0.21%
අජන්ත ද සොයිසා 78 0.11%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 66 0.09%
නාමල් රාජපක්ෂ 55 0.08%
එස්. අමරසිංහ 52 0.07%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 40 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 33 0.05%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 32 0.05%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 32 0.05%
ජයන්ත කැටගොඩ
32 0.05%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 27 0.04%
පියසිරි විජේනායක 24 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 21 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 20 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 17 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 15 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 13 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 11 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 10 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 9 0.01%
සමන් පෙරේරා 9 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 9 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 8 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 6 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 5 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 4 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 3 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 70,164
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 561
මුළු ඡන්ද විමසී 70,725
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 83,307

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 9,285 55.71%
සජිත් ප්‍රේමදාස 5,835 35.01%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,234 7.40%
මහේෂ් සේනානායක 143 0.86%
දුමින්ද නාගමුව 32 0.19%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 22 0.13%
අජන්තා පෙරේරා 16 0.10%
ආරියවංශ දිසානායක 15 0.09%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 14 0.08%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 12 0.07%
එස්. අමරසිංහ 10 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 8 0.05%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 6 0.04%
ජයන්ත කැටගොඩ
5 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 4 0.02%
සමන් පෙරේරා 3 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 3 0.02%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 2 0.01%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 2 0.01%
අජන්ත ද සොයිසා 2 0.01%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 1 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 1 0.01%
පියසිරි විජේනායක 1 0.01%
අරුණ ද සොයිසා 1 0.01%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 1 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 1 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 1 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 1 0.01%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 1 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 1 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 1 0.01%
සිරිතුංග ජයසුරිය 1 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 1 0.01%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 0 0.00%
රාජීව විජේසිංහ 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 16,666
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 251
මුළු ඡන්ද විමසී 16,917
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 17,236

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019