යාපනය දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

312,722

සජිත් ප්‍රේමදාස 83.86%
83.86% Complete
Generic placeholder image

23,261

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 6.24%
6.24% Complete
Generic placeholder image

6,845

එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 1.84%
1.84% Complete
Generic placeholder image

6,790

ආරියවංශ දිසානායක 1.82%
1.82% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 372,913
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 11,251
මුළු ඡන්ද විමසී 384,164
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 564,714

යාපනය ආසන ප්‍රතිපල

මනිපායි
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 31,369 84.69%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,859 5.02%
ආරියවංශ දිසානායක 790 2.13%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 534 1.44%
එස්. අමරසිංහ 281 0.76%
සරත් කිර්තිරත්න 183 0.49%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 160 0.43%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 124 0.33%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 122 0.33%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 117 0.32%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 108 0.29%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 103 0.28%
ජයන්ත කැටගොඩ
103 0.28%
අනුර කුමාර දිසානායක 102 0.28%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 89 0.24%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 88 0.24%
රාජීව විජේසිංහ 87 0.23%
සිරිතුංග ජයසුරිය 86 0.23%
මහේෂ් සේනානායක 67 0.18%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 65 0.18%
අජන්ත ද සොයිසා 65 0.18%
අරුණ ද සොයිසා 63 0.17%
අජන්තා පෙරේරා 54 0.15%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 54 0.15%
පියසිරි විජේනායක 48 0.13%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 46 0.12%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 45 0.12%
නාමල් රාජපක්ෂ 40 0.11%
සමන් පෙරේරා 33 0.09%
දුමින්ද නාගමුව 31 0.08%
සමරවීර වීරවන්නි 29 0.08%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 26 0.07%
අශෝක වඩිගමංගාව 26 0.07%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 24 0.06%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 17 0.05%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 37,038
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,210
මුළු ඡන්ද විමසී 38,248
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 55,783

උඩුපිඩ්ඩි
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 19,307 81.74%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,334 5.65%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 942 3.99%
ආරියවංශ දිසානායක 529 2.24%
එස්. අමරසිංහ 172 0.73%
ජයන්ත කැටගොඩ
84 0.36%
සරත් කිර්තිරත්න 83 0.35%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 74 0.31%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 73 0.31%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 73 0.31%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 69 0.29%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 69 0.29%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 69 0.29%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 65 0.28%
අනුර කුමාර දිසානායක 63 0.27%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 63 0.27%
රාජීව විජේසිංහ 58 0.25%
මහේෂ් සේනානායක 55 0.23%
අජන්තා පෙරේරා 50 0.21%
අරුණ ද සොයිසා 41 0.17%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 41 0.17%
සිරිතුංග ජයසුරිය 39 0.17%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 31 0.13%
අජන්ත ද සොයිසා 30 0.13%
පියසිරි විජේනායක 27 0.11%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 27 0.11%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 26 0.11%
සමරවීර වීරවන්නි 22 0.09%
අශෝක වඩිගමංගාව 19 0.08%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 19 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 18 0.08%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 16 0.07%
සමන් පෙරේරා 14 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 14 0.06%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 5 0.02%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 23,621
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 857
මුළු ඡන්ද විමසී 24,478
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 38,879

කිලිනොච්චිය
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 55,585 87.11%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 3,238 5.07%
ආරියවංශ දිසානායක 1,041 1.63%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 526 0.82%
එස්. අමරසිංහ 406 0.64%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 230 0.36%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 205 0.32%
අනුර කුමාර දිසානායක 197 0.31%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 195 0.31%
සරත් කිර්තිරත්න 165 0.26%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 152 0.24%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 139 0.22%
පියසිරි විජේනායක 130 0.20%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 129 0.20%
ජයන්ත කැටගොඩ
126 0.20%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 125 0.20%
මහේෂ් සේනානායක 101 0.16%
සිරිතුංග ජයසුරිය 97 0.15%
අජන්තා පෙරේරා 95 0.15%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 92 0.14%
රාජීව විජේසිංහ 90 0.14%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 74 0.12%
අරුණ ද සොයිසා 73 0.11%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 71 0.11%
අජන්ත ද සොයිසා 70 0.11%
සමරවීර වීරවන්නි 67 0.11%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 57 0.09%
සමන් පෙරේරා 56 0.09%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 56 0.09%
අශෝක වඩිගමංගාව 48 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 46 0.07%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 41 0.06%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 39 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 37 0.06%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 14 0.02%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 63,813
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,782
මුළු ඡන්ද විමසී 65,595
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 86,670

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 17,961 84.69%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,563 7.37%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 810 3.82%
අනුර කුමාර දිසානායක 239 1.13%
ආරියවංශ දිසානායක 121 0.57%
සරත් කිර්තිරත්න 80 0.38%
එස්. අමරසිංහ 56 0.26%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 40 0.19%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 37 0.17%
නාමල් රාජපක්ෂ 27 0.13%
සිරිතුංග ජයසුරිය 27 0.13%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 20 0.09%
ජයන්ත කැටගොඩ
20 0.09%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 18 0.08%
මහේෂ් සේනානායක 16 0.08%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 16 0.08%
අරුණ ද සොයිසා 14 0.07%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 13 0.06%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 13 0.06%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 12 0.06%
අජන්තා පෙරේරා 10 0.05%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 10 0.05%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 10 0.05%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 10 0.05%
අජන්ත ද සොයිසා 10 0.05%
පියසිරි විජේනායක 8 0.04%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 8 0.04%
දුමින්ද නාගමුව 8 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 7 0.03%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 7 0.03%
සමන් පෙරේරා 6 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 5 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 4 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 3 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 21,209
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 557
මුළු ඡන්ද විමසී 21,766
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 22,041

කෝපායි
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 30,835 83.44%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,858 5.03%
ආරියවංශ දිසානායක 897 2.43%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 462 1.25%
එස්. අමරසිංහ 354 0.96%
සරත් කිර්තිරත්න 194 0.53%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 181 0.49%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 149 0.40%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 145 0.39%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 145 0.39%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 130 0.35%
රාජීව විජේසිංහ 125 0.34%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 123 0.33%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 120 0.32%
ජයන්ත කැටගොඩ
115 0.31%
මහේෂ් සේනානායක 112 0.30%
අනුර කුමාර දිසානායක 100 0.27%
සිරිතුංග ජයසුරිය 86 0.23%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 80 0.22%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 74 0.20%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 71 0.19%
පියසිරි විජේනායක 57 0.15%
අජන්ත ද සොයිසා 55 0.15%
අජන්තා පෙරේරා 51 0.14%
සමරවීර වීරවන්නි 51 0.14%
අරුණ ද සොයිසා 50 0.14%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 48 0.13%
අශෝක වඩිගමංගාව 46 0.12%
දුමින්ද නාගමුව 43 0.12%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 39 0.11%
සමන් පෙරේරා 38 0.10%
නාමල් රාජපක්ෂ 35 0.09%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 35 0.09%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 26 0.07%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 23 0.06%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 36,953
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,074
මුළු ඡන්ද විමසී 38,027
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 57,711

චාවකච්චේරි
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,007 84.75%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,775 5.37%
ආරියවංශ දිසානායක 656 1.99%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 377 1.14%
එස්. අමරසිංහ 289 0.87%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 125 0.38%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 123 0.37%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 116 0.35%
සරත් කිර්තිරත්න 116 0.35%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 113 0.34%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 101 0.31%
අනුර කුමාර දිසානායක 98 0.30%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 91 0.28%
ජයන්ත කැටගොඩ
89 0.27%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 89 0.27%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 83 0.25%
රාජීව විජේසිංහ 75 0.23%
අජන්තා පෙරේරා 72 0.22%
සිරිතුංග ජයසුරිය 67 0.20%
මහේෂ් සේනානායක 54 0.16%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 50 0.15%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 49 0.15%
නාමල් රාජපක්ෂ 42 0.13%
පියසිරි විජේනායක 41 0.12%
අරුණ ද සොයිසා 41 0.12%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 41 0.12%
අජන්ත ද සොයිසා 40 0.12%
සමරවීර වීරවන්නි 39 0.12%
සමන් පෙරේරා 37 0.11%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 29 0.09%
අශෝක වඩිගමංගාව 27 0.08%
දුමින්ද නාගමුව 27 0.08%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 25 0.08%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 21 0.06%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 21 0.06%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 33,046
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 871
මුළු ඡන්ද විමසී 33,917
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 53,247

වඩ්ඩුකොඩ්ඩ
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 26,238 82.44%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,728 5.43%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 727 2.28%
ආරියවංශ දිසානායක 594 1.87%
එස්. අමරසිංහ 238 0.75%
සරත් කිර්තිරත්න 186 0.58%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 161 0.51%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 129 0.41%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 126 0.40%
අනුර කුමාර දිසානායක 126 0.40%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 125 0.39%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 119 0.37%
ජයන්ත කැටගොඩ
104 0.33%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 93 0.29%
මහේෂ් සේනානායක 87 0.27%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 82 0.26%
රාජීව විජේසිංහ 82 0.26%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 79 0.25%
සිරිතුංග ජයසුරිය 78 0.25%
අජන්තා පෙරේරා 68 0.21%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 68 0.21%
අරුණ ද සොයිසා 60 0.19%
අජන්ත ද සොයිසා 54 0.17%
පියසිරි විජේනායක 51 0.16%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 51 0.16%
සමරවීර වීරවන්නි 50 0.16%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 49 0.15%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 44 0.14%
අශෝක වඩිගමංගාව 39 0.12%
නාමල් රාජපක්ෂ 38 0.12%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 38 0.12%
දුමින්ද නාගමුව 35 0.11%
සමන් පෙරේරා 32 0.10%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 25 0.08%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 21 0.07%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 31,825
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,259
මුළු ඡන්ද විමසී 33,084
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 47,856

කන්කසන්තුරේ
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 23,773 83.20%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,688 5.91%
ආරියවංශ දිසානායක 586 2.05%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 475 1.66%
සරත් කිර්තිරත්න 191 0.67%
එස්. අමරසිංහ 190 0.66%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 119 0.42%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 106 0.37%
අනුර කුමාර දිසානායක 101 0.35%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 99 0.35%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 92 0.32%
ජයන්ත කැටගොඩ
88 0.31%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 86 0.30%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 81 0.28%
සිරිතුංග ජයසුරිය 75 0.26%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 68 0.24%
අජන්තා පෙරේරා 66 0.23%
මහේෂ් සේනානායක 64 0.22%
අජන්ත ද සොයිසා 63 0.22%
රාජීව විජේසිංහ 60 0.21%
අරුණ ද සොයිසා 58 0.20%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 58 0.20%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 51 0.18%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 48 0.17%
පියසිරි විජේනායක 38 0.13%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 37 0.13%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 37 0.13%
සමරවීර වීරවන්නි 31 0.11%
අශෝක වඩිගමංගාව 25 0.09%
සමන් පෙරේරා 24 0.08%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 23 0.08%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 23 0.08%
දුමින්ද නාගමුව 20 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 18 0.06%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 12 0.04%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 28,574
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 988
මුළු ඡන්ද විමසී 29,562
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 63,428

පේදුරුතුඩුව
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 19,931 82.31%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,848 7.63%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 644 2.66%
ආරියවංශ දිසානායක 431 1.78%
එස්. අමරසිංහ 117 0.48%
සරත් කිර්තිරත්න 90 0.37%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 79 0.33%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 77 0.32%
ජයන්ත කැටගොඩ
69 0.28%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 68 0.28%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 66 0.27%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 66 0.27%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 60 0.25%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 59 0.24%
අනුර කුමාර දිසානායක 57 0.24%
රාජීව විජේසිංහ 57 0.24%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 47 0.19%
අරුණ ද සොයිසා 45 0.19%
මහේෂ් සේනානායක 43 0.18%
අජන්තා පෙරේරා 42 0.17%
නාමල් රාජපක්ෂ 38 0.16%
අජන්ත ද සොයිසා 36 0.15%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 33 0.14%
සිරිතුංග ජයසුරිය 33 0.14%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 25 0.10%
අශෝක වඩිගමංගාව 25 0.10%
දුමින්ද නාගමුව 21 0.09%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 21 0.09%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 21 0.09%
සමරවීර වීරවන්නි 18 0.07%
පියසිරි විජේනායක 17 0.07%
සමන් පෙරේරා 14 0.06%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 6 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 6 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 6 0.02%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 24,216
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 710
මුළු ඡන්ද විමසී 24,926
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 36,677

යාපනය
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 20,792 85.51%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,617 6.65%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 466 1.92%
ආරියවංශ දිසානායක 288 1.18%
සරත් කිර්තිරත්න 124 0.51%
එස්. අමරසිංහ 104 0.43%
අනුර කුමාර දිසානායක 96 0.39%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 75 0.31%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 63 0.26%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 58 0.24%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 52 0.21%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 52 0.21%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 47 0.19%
ජයන්ත කැටගොඩ
44 0.18%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 42 0.17%
අජන්තා පෙරේරා 36 0.15%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 35 0.14%
මහේෂ් සේනානායක 34 0.14%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 29 0.12%
රාජීව විජේසිංහ 29 0.12%
අජන්ත ද සොයිසා 23 0.09%
සිරිතුංග ජයසුරිය 22 0.09%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 21 0.09%
අරුණ ද සොයිසා 19 0.08%
දුමින්ද නාගමුව 18 0.07%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 17 0.07%
නාමල් රාජපක්ෂ 17 0.07%
අශෝක වඩිගමංගාව 16 0.07%
සමන් පෙරේරා 16 0.07%
පියසිරි විජේනායක 15 0.06%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 15 0.06%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 10 0.04%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 9 0.04%
සමරවීර වීරවන්නි 9 0.04%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 4 0.02%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 24,314
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 616
මුළු ඡන්ද විමසී 24,930
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 33,153

කයිට්ස්
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 11,319 69.82%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 2,917 17.99%
ආරියවංශ දිසානායක 382 2.36%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 223 1.38%
එස්. අමරසිංහ 117 0.72%
සරත් කිර්තිරත්න 112 0.69%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 93 0.57%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 72 0.44%
අජන්තා පෙරේරා 70 0.43%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 65 0.40%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 59 0.36%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 58 0.36%
අජන්ත ද සොයිසා 54 0.33%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 50 0.31%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 47 0.29%
මහේෂ් සේනානායක 47 0.29%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 44 0.27%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 44 0.27%
ජයන්ත කැටගොඩ
42 0.26%
රාජීව විජේසිංහ 41 0.25%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 37 0.23%
සිරිතුංග ජයසුරිය 36 0.22%
පියසිරි විජේනායක 32 0.20%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 31 0.19%
අශෝක වඩිගමංගාව 30 0.19%
අනුර කුමාර දිසානායක 30 0.19%
අරුණ ද සොයිසා 28 0.17%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 23 0.14%
සමරවීර වීරවන්නි 22 0.14%
නාමල් රාජපක්ෂ 21 0.13%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 20 0.12%
දුමින්ද නාගමුව 15 0.09%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 11 0.07%
සමන් පෙරේරා 10 0.06%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 9 0.06%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 16,211
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 479
මුළු ඡන්ද විමසී 16,690
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 22,651

නල්ලුර්
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 27,605 86.02%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,836 5.72%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 659 2.05%
ආරියවංශ දිසානායක 475 1.48%
අනුර කුමාර දිසානායක 166 0.52%
එස්. අමරසිංහ 147 0.46%
සරත් කිර්තිරත්න 111 0.35%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 89 0.28%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 82 0.26%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 78 0.24%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 74 0.23%
ජයන්ත කැටගොඩ
72 0.22%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 68 0.21%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 56 0.17%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 51 0.16%
මහේෂ් සේනානායක 50 0.16%
අජන්තා පෙරේරා 46 0.14%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 40 0.12%
සිරිතුංග ජයසුරිය 37 0.12%
රාජීව විජේසිංහ 35 0.11%
අජන්ත ද සොයිසා 32 0.10%
අරුණ ද සොයිසා 31 0.10%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 31 0.10%
අශෝක වඩිගමංගාව 30 0.09%
පියසිරි විජේනායක 27 0.08%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 23 0.07%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 22 0.07%
දුමින්ද නාගමුව 19 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 19 0.06%
සමන් පෙරේරා 18 0.06%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 18 0.06%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 17 0.05%
සමරවීර වීරවන්නි 16 0.05%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 7 0.02%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 6 0.02%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 32,093
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 848
මුළු ඡන්ද විමසී 32,941
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 46,888

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019