වන්නි දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

174,739

සජිත් ප්‍රේමදාස 82.12%
82.12% Complete
Generic placeholder image

26,105

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 12.27%
12.27% Complete
Generic placeholder image

2,546

ආරියවංශ දිසානායක 1.20%
1.20% Complete
Generic placeholder image

1,295

එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 0.61%
0.61% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 212,778
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 3,294
මුළු ඡන්ද විමසී 216,072
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 282,119

වන්නි ආසන ප්‍රතිපල

වවුනියාව
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 65,141 77.83%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 13,715 16.39%
ආරියවංශ දිසානායක 901 1.08%
අනුර කුමාර දිසානායක 667 0.80%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 522 0.62%
එස්. අමරසිංහ 234 0.28%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 210 0.25%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 191 0.23%
ජයන්ත කැටගොඩ
145 0.17%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 140 0.17%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 140 0.17%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 139 0.17%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 135 0.16%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 135 0.16%
අජන්තා පෙරේරා 133 0.16%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 97 0.12%
සරත් කිර්තිරත්න 89 0.11%
රාජීව විජේසිංහ 87 0.10%
මහේෂ් සේනානායක 76 0.09%
සිරිතුංග ජයසුරිය 71 0.08%
නාමල් රාජපක්ෂ 67 0.08%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 66 0.08%
අරුණ ද සොයිසා 64 0.08%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 60 0.07%
අජන්ත ද සොයිසා 59 0.07%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 58 0.07%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 48 0.06%
පියසිරි විජේනායක 47 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 44 0.05%
අශෝක වඩිගමංගාව 41 0.05%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 41 0.05%
සමරවීර වීරවන්නි 41 0.05%
සමන් පෙරේරා 38 0.05%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 37 0.04%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 22 0.03%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 83,701
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,331
මුළු ඡන්ද විමසී 85,032
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 113,193

මුලතිව්
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 47,594 86.19%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 4,252 7.70%
ආරියවංශ දිසානායක 902 1.63%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 251 0.45%
එස්. අමරසිංහ 188 0.34%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 185 0.34%
අනුර කුමාර දිසානායක 162 0.29%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 143 0.26%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 139 0.25%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 116 0.21%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 100 0.18%
සරත් කිර්තිරත්න 98 0.18%
ජයන්ත කැටගොඩ
94 0.17%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 91 0.16%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 82 0.15%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 78 0.14%
රාජීව විජේසිංහ 75 0.14%
මහේෂ් සේනානායක 69 0.13%
අරුණ ද සොයිසා 59 0.11%
පියසිරි විජේනායක 52 0.09%
සිරිතුංග ජයසුරිය 51 0.09%
අජන්තා පෙරේරා 46 0.08%
අජන්ත ද සොයිසා 46 0.08%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 42 0.08%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 42 0.08%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 35 0.06%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 33 0.06%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 32 0.06%
සමන් පෙරේරා 30 0.05%
දුමින්ද නාගමුව 30 0.05%
නාමල් රාජපක්ෂ 30 0.05%
සමරවීර වීරවන්නි 30 0.05%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 17 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 16 0.03%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 7 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 55,217
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 979
මුළු ඡන්ද විමසී 56,196
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 72,538

මන්නාරම
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 53,602 84.73%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 6,435 10.17%
ආරියවංශ දිසානායක 695 1.10%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 378 0.60%
අනුර කුමාර දිසානායක 180 0.28%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 161 0.25%
එස්. අමරසිංහ 150 0.24%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 150 0.24%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 143 0.23%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 130 0.21%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 121 0.19%
ජයන්ත කැටගොඩ
109 0.17%
අජන්තා පෙරේරා 94 0.15%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 79 0.12%
අජන්ත ද සොයිසා 71 0.11%
සරත් කිර්තිරත්න 62 0.10%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 61 0.10%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 59 0.09%
සිරිතුංග ජයසුරිය 59 0.09%
මහේෂ් සේනානායක 57 0.09%
රාජීව විජේසිංහ 57 0.09%
පියසිරි විජේනායක 42 0.07%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 41 0.06%
අරුණ ද සොයිසා 39 0.06%
නාමල් රාජපක්ෂ 39 0.06%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 36 0.06%
අශෝක වඩිගමංගාව 35 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 34 0.05%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 27 0.04%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 26 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 24 0.04%
සමන් පෙරේරා 24 0.04%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 19 0.03%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 13 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 13 0.02%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 63,265
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 837
මුළු ඡන්ද විමසී 64,102
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 85,394

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 8,402 79.30%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 1,703 16.07%
අනුර කුමාර දිසානායක 147 1.39%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 144 1.36%
ආරියවංශ දිසානායක 48 0.45%
අජන්තා පෙරේරා 14 0.13%
මහේෂ් සේනානායක 14 0.13%
එස්. අමරසිංහ 13 0.12%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 11 0.10%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 10 0.09%
සරත් කිර්තිරත්න 10 0.09%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 7 0.07%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 6 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
6 0.06%
පියසිරි විජේනායක 5 0.05%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 5 0.05%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 4 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 4 0.04%
නාමල් රාජපක්ෂ 4 0.04%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 4 0.04%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 4 0.04%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 3 0.03%
අරුණ ද සොයිසා 3 0.03%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.03%
සිරිතුංග ජයසුරිය 3 0.03%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 3 0.03%
අජන්ත ද සොයිසා 3 0.03%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 2 0.02%
සමන් පෙරේරා 2 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 2 0.02%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 2 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 2 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 1 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 1 0.01%
දුමින්ද නාගමුව 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 10,595
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 147
මුළු ඡන්ද විමසී 10,742
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 10,994

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019