දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

259,673

සජිත් ප්‍රේමදාස 63.09%
63.09% Complete
Generic placeholder image

135,058

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 32.82%
32.82% Complete
Generic placeholder image

7,460

අනුර කුමාර දිසානායක 1.81%
1.81% Complete
Generic placeholder image

2,214

එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 0.54%
0.54% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 411,570
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 3,158
මුළු ඡන්ද විමසී 414,728
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 503,790

දිගාමඩුල්ල ආසන ප්‍රතිපල

අම්පාර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 89,674 64.69%
සජිත් ප්‍රේමදාස 42,241 30.47%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,984 2.87%
අජන්තා පෙරේරා 442 0.32%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 298 0.22%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 289 0.21%
ආරියවංශ දිසානායක 217 0.16%
මහේෂ් සේනානායක 203 0.15%
දුමින්ද නාගමුව 162 0.12%
නාමල් රාජපක්ෂ 158 0.11%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 112 0.08%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 96 0.07%
අජන්ත ද සොයිසා 88 0.06%
එස්. අමරසිංහ 81 0.06%
ජයන්ත කැටගොඩ
62 0.04%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 54 0.04%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 47 0.03%
පියසිරි විජේනායක 43 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 40 0.03%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 31 0.02%
රාජීව විජේසිංහ 31 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 29 0.02%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 27 0.02%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 25 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 24 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 23 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 22 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 22 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 17 0.01%
සමන් පෙරේරා 16 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 16 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 14 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 13 0.01%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 10 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 5 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 138,616
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 772
මුළු ඡන්ද විමසී 139,388
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 159,857

පොතුවිල්
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 100,952 80.62%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 20,116 16.06%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,061 0.85%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 716 0.57%
ආරියවංශ දිසානායක 454 0.36%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 217 0.17%
එස්. අමරසිංහ 172 0.14%
අජන්තා පෙරේරා 160 0.13%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 159 0.13%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 135 0.11%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 126 0.10%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 110 0.09%
ජයන්ත කැටගොඩ
94 0.08%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 69 0.06%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 69 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 68 0.05%
අජන්ත ද සොයිසා 57 0.05%
රාජීව විජේසිංහ 55 0.04%
මහේෂ් සේනානායක 47 0.04%
සිරිතුංග ජයසුරිය 38 0.03%
නාමල් රාජපක්ෂ 36 0.03%
පියසිරි විජේනායක 33 0.03%
දුමින්ද නාගමුව 30 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 30 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 29 0.02%
සමන් පෙරේරා 29 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 26 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 22 0.02%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 21 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 19 0.02%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 18 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 17 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 15 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 14 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 7 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 125,221
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 925
මුළු ඡන්ද විමසී 126,146
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 159,694

සමන්තුරේ
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 57,910 86.22%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 7,151 10.65%
අනුර කුමාර දිසානායක 572 0.85%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 410 0.61%
ආරියවංශ දිසානායක 184 0.27%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 105 0.16%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 102 0.15%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 88 0.13%
එස්. අමරසිංහ 88 0.13%
ජයන්ත කැටගොඩ
64 0.10%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 60 0.09%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 45 0.07%
අජන්තා පෙරේරා 43 0.06%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 39 0.06%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 36 0.05%
මහේෂ් සේනානායක 29 0.04%
අජන්ත ද සොයිසා 29 0.04%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 27 0.04%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 17 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 17 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 16 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 15 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 15 0.02%
අශෝක වඩිගමංගාව 12 0.02%
නාමල් රාජපක්ෂ 12 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 12 0.02%
පියසිරි විජේනායක 11 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 10 0.01%
සමරවීර වීරවන්නි 10 0.01%
දුමින්ද නාගමුව 9 0.01%
සමන් පෙරේරා 8 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 8 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 8 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 2 0.00%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 1 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 67,165
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 494
මුළු ඡන්ද විමසී 67,659
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 85,911

කල්මුනේ
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 47,309 83.08%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 7,286 12.79%
අනුර කුමාර දිසානායක 709 1.25%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 644 1.13%
ආරියවංශ දිසානායක 135 0.24%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 117 0.21%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 106 0.19%
අජන්තා පෙරේරා 73 0.13%
එස්. අමරසිංහ 72 0.13%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 58 0.10%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 57 0.10%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 56 0.10%
ජයන්ත කැටගොඩ
45 0.08%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 29 0.05%
මහේෂ් සේනානායක 29 0.05%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 20 0.04%
අජන්ත ද සොයිසා 19 0.03%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 18 0.03%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 18 0.03%
රාජීව විජේසිංහ 17 0.03%
පියසිරි විජේනායක 15 0.03%
අශෝක වඩිගමංගාව 14 0.02%
නාමල් රාජපක්ෂ 12 0.02%
සිරිතුංග ජයසුරිය 12 0.02%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 12 0.02%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 9 0.02%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 9 0.02%
සමරවීර වීරවන්නි 9 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 7 0.01%
සමන් පෙරේරා 7 0.01%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 6 0.01%
සරත් කිර්තිරත්න 5 0.01%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 5 0.01%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 3 0.01%
දුමින්ද නාගමුව 3 0.01%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 56,945
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 555
මුළු ඡන්ද විමසී 57,500
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 74,068

තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 11,261 47.67%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 10,831 45.85%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,134 4.80%
එම් .එල් ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා 146 0.62%
මහේෂ් සේනානායක 56 0.24%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 30 0.13%
ආරියවංශ දිසානායක 29 0.12%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 16 0.07%
අපරැක්කේ පුණ්‍යානන්ද හිමි 15 0.06%
දුමින්ද නාගමුව 15 0.06%
එස්. අමරසිංහ 14 0.06%
අජන්තා පෙරේරා 12 0.05%
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු 7 0.03%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 7 0.03%
සුබ්‍රමනියම් ගුණරත්නම් 7 0.03%
නාමල් රාජපක්ෂ 5 0.02%
සරත් කිර්තිරත්න 5 0.02%
අරුණ ද සොයිසා 4 0.02%
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල 4 0.02%
පියසිරි විජේනායක 3 0.01%
අශෝක වඩිගමංගාව 3 0.01%
රාජීව විජේසිංහ 3 0.01%
ඒ. එච්. එම්. අලව් 3 0.01%
අජන්ත ද සොයිසා 3 0.01%
ඒ . එස් . පී . ලියනගේ 2 0.01%
අයිදුරුස් මහමදු ඉල්ලියාස් 2 0.01%
ජයන්ත කැටගොඩ
2 0.01%
සරත් මනමේන්ද්‍ර 1 0.00%
චන්ද්‍රසේකර සමන්සිරි හේරත් 1 0.00%
පී. එම්. එදිරිසිංහ 1 0.00%
සමරවීර වීරවන්නි 1 0.00%
බැද්දෙගමගේ නන්දිමිත්‍ර 0 0.00%
සමන් පෙරේරා 0 0.00%
වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන 0 0.00%
සිරිතුංග ජයසුරිය 0 0.00%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 23,623
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 412
මුළු ඡන්ද විමසී 24,035
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 24,260

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019