பதுளை மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

276,211

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 49.29%
49.29% Complete
Generic placeholder image

251,706

சஜித் பிரேமதாஸ 44.92%
44.92% Complete
Generic placeholder image

14,806

அநுர குமார திசாநாயக்க 2.64%
2.64% Complete
Generic placeholder image

1,702

ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 0.30%
0.30% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 560,345
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 6,978
மொத்த வாக்கெடுப்பு 567,323
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 657,766

பதுளை வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

பசறை
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 28,845 55.61%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 20,038 38.63%
அநுர குமார திசாநாயக்க 714 1.38%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 230 0.44%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 227 0.44%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 180 0.35%
எஸ்.அமரசிங்க 148 0.29%
அஜந்த பெரேரா 133 0.26%
ரொஹான் பல்லேவத்த 128 0.25%
கெட்டகொட ஜயந்த 124 0.24%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 102 0.20%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 94 0.18%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 85 0.16%
மஹேஷ் சேனாநாயக 84 0.16%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 73 0.14%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 68 0.13%
அஜந்த டி சொய்சா 68 0.13%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 59 0.11%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 49 0.09%
அநுர டி சொய்சா 41 0.08%
சரத் மனமேந்திர 40 0.08%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 40 0.08%
பியசிறி விஜேநாயக்க 35 0.07%
சமன் பெரேரா 31 0.06%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 31 0.06%
அசோக வடிகமங்காவ 30 0.06%
ரஜீவ விஜேசிங்க 28 0.05%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 25 0.05%
சமரவீர வீரவன்னி 23 0.04%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 22 0.04%
துமிந்த நாகமுவ 20 0.04%
சரத் கீர்த்திரத்ன 16 0.03%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 15 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 15 0.03%
சந்திரசேக்கர 9 0.02%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 51,870
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 979
மொத்த வாக்கெடுப்பு 52,849
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 63,210

வெலிமடை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 30,670 48.15%
சஜித் பிரேமதாஸ 29,673 46.58%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,671 2.62%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 166 0.26%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 164 0.26%
அஜந்த பெரேரா 161 0.25%
மஹேஷ் சேனாநாயக 153 0.24%
ரொஹான் பல்லேவத்த 100 0.16%
எஸ்.அமரசிங்க 89 0.14%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 87 0.14%
கெட்டகொட ஜயந்த 87 0.14%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 82 0.13%
அஜந்த டி சொய்சா 68 0.11%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 63 0.10%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 52 0.08%
துமிந்த நாகமுவ 46 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 46 0.07%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 37 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 36 0.06%
பியசிறி விஜேநாயக்க 30 0.05%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 27 0.04%
அநுர டி சொய்சா 26 0.04%
அசோக வடிகமங்காவ 22 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 22 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 22 0.03%
சரத் மனமேந்திர 16 0.03%
சமன் பெரேரா 14 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 11 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 11 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 11 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 10 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 9 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 7 0.01%
சந்திரசேக்கர 6 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 6 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 63,701
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 632
மொத்த வாக்கெடுப்பு 64,333
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 74,786

மஹியங்கனை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 46,267 55.33%
சஜித் பிரேமதாஸ 32,345 38.68%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,534 3.03%
ரொஹான் பல்லேவத்த 280 0.33%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 258 0.31%
அஜந்த பெரேரா 228 0.27%
மஹேஷ் சேனாநாயக 195 0.23%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 190 0.23%
அஜந்த டி சொய்சா 124 0.15%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 97 0.12%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 94 0.11%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 93 0.11%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 89 0.11%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 87 0.10%
கெட்டகொட ஜயந்த 83 0.10%
எஸ்.அமரசிங்க 69 0.08%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 59 0.07%
துமிந்த நாகமுவ 54 0.06%
பியசிறி விஜேநாயக்க 51 0.06%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 45 0.05%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 40 0.05%
அசோக வடிகமங்காவ 38 0.05%
அநுர டி சொய்சா 33 0.04%
ரஜீவ விஜேசிங்க 33 0.04%
சரத் கீர்த்திரத்ன 30 0.04%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 29 0.03%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 27 0.03%
சமரவீர வீரவன்னி 27 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 26 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 25 0.03%
சரத் மனமேந்திர 22 0.03%
சமன் பெரேரா 19 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 12 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 9 0.01%
சந்திரசேக்கர 8 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 83,620
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 728
மொத்த வாக்கெடுப்பு 84,348
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 97,450

பண்டாரவளை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 34,528 48.79%
சஜித் பிரேமதாஸ 32,242 45.56%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,915 2.71%
மஹேஷ் சேனாநாயக 207 0.29%
ரொஹான் பல்லேவத்த 189 0.27%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 188 0.27%
அஜந்த பெரேரா 161 0.23%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 155 0.22%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 118 0.17%
எஸ்.அமரசிங்க 112 0.16%
அஜந்த டி சொய்சா 105 0.15%
கெட்டகொட ஜயந்த 87 0.12%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 72 0.10%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 67 0.09%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 63 0.09%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 62 0.09%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 58 0.08%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 53 0.07%
பியசிறி விஜேநாயக்க 36 0.05%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 35 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 34 0.05%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 32 0.05%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 29 0.04%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 29 0.04%
அநுர டி சொய்சா 25 0.04%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 24 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 24 0.03%
சரத் மனமேந்திர 19 0.03%
சமன் பெரேரா 19 0.03%
சமரவீர வீரவன்னி 18 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 16 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 16 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 14 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 14 0.02%
சந்திரசேக்கர 8 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 70,774
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 770
மொத்த வாக்கெடுப்பு 71,544
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 83,693

ஹப்புத்தளை
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 29,641 54.29%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 21,993 40.28%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,023 1.87%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 221 0.40%
எஸ்.அமரசிங்க 161 0.29%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 149 0.27%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 128 0.23%
அஜந்த பெரேரா 114 0.21%
மஹேஷ் சேனாநாயக 113 0.21%
கெட்டகொட ஜயந்த 113 0.21%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 90 0.16%
ரொஹான் பல்லேவத்த 86 0.16%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 78 0.14%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 73 0.13%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 72 0.13%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 64 0.12%
அஜந்த டி சொய்சா 57 0.10%
துமிந்த நாகமுவ 42 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 35 0.06%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 35 0.06%
பியசிறி விஜேநாயக்க 33 0.06%
சரத் மனமேந்திர 29 0.05%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 29 0.05%
ரஜீவ விஜேசிங்க 29 0.05%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 27 0.05%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 24 0.04%
அசோக வடிகமங்காவ 22 0.04%
அநுர டி சொய்சா 21 0.04%
சமன் பெரேரா 21 0.04%
சமரவீர வீரவன்னி 20 0.04%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 17 0.03%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 14 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 10 0.02%
சந்திரசேக்கர 7 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 7 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 54,598
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 784
மொத்த வாக்கெடுப்பு 55,382
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 65,289

ஹாலி-எல
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 28,502 48.68%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 26,485 45.24%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,379 2.36%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 199 0.34%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 188 0.32%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 167 0.29%
மஹேஷ் சேனாநாயக 156 0.27%
அஜந்த பெரேரா 147 0.25%
எஸ்.அமரசிங்க 132 0.23%
கெட்டகொட ஜயந்த 125 0.21%
ரொஹான் பல்லேவத்த 119 0.20%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 92 0.16%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 86 0.15%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 77 0.13%
அஜந்த டி சொய்சா 77 0.13%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 64 0.11%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 49 0.08%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 49 0.08%
பியசிறி விஜேநாயக்க 46 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 46 0.08%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 43 0.07%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 33 0.06%
ரஜீவ விஜேசிங்க 33 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 32 0.05%
சரத் மனமேந்திர 30 0.05%
அநுர டி சொய்சா 30 0.05%
சமன் பெரேரா 24 0.04%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 24 0.04%
சமரவீர வீரவன்னி 23 0.04%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 22 0.04%
அசோக வடிகமங்காவ 21 0.04%
சரத் கீர்த்திரத்ன 18 0.03%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 14 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 8 0.01%
சந்திரசேக்கர 7 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 58,547
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 824
மொத்த வாக்கெடுப்பு 59,371
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 69,776

பதுளை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 23,029 50.49%
சஜித் பிரேமதாஸ 19,912 43.66%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,522 3.34%
மஹேஷ் சேனாநாயக 188 0.41%
அஜந்த பெரேரா 88 0.19%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 88 0.19%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 88 0.19%
ரொஹான் பல்லேவத்த 78 0.17%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 63 0.14%
எஸ்.அமரசிங்க 55 0.12%
துமிந்த நாகமுவ 41 0.09%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 39 0.09%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 39 0.09%
அஜந்த டி சொய்சா 39 0.09%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 36 0.08%
கெட்டகொட ஜயந்த 35 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 34 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 32 0.07%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 23 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 22 0.05%
அநுர டி சொய்சா 21 0.05%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 19 0.04%
சரத் மனமேந்திர 15 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 15 0.03%
சமன் பெரேரா 14 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 12 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 11 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 9 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 9 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 9 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 6 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 6 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 6 0.01%
சந்திரசேக்கர 3 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 1 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 45,607
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 623
மொத்த வாக்கெடுப்பு 46,230
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 54,289

வியலுவ
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 24,401 56.66%
சஜித் பிரேமதாஸ 16,227 37.68%
அநுர குமார திசாநாயக்க 795 1.85%
அஜந்த பெரேரா 165 0.38%
ரொஹான் பல்லேவத்த 156 0.36%
மஹேஷ் சேனாநாயக 128 0.30%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 126 0.29%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 105 0.24%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 90 0.21%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 84 0.20%
கெட்டகொட ஜயந்த 80 0.19%
அஜந்த டி சொய்சா 80 0.19%
எஸ்.அமரசிங்க 73 0.17%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 55 0.13%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 54 0.13%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 53 0.12%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 39 0.09%
துமிந்த நாகமுவ 38 0.09%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 38 0.09%
பியசிறி விஜேநாயக்க 30 0.07%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 28 0.07%
அசோக வடிகமங்காவ 24 0.06%
அநுர டி சொய்சா 21 0.05%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 21 0.05%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 20 0.05%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 17 0.04%
ரஜீவ விஜேசிங்க 17 0.04%
சரத் மனமேந்திர 16 0.04%
சமரவீர வீரவன்னி 16 0.04%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 15 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 15 0.03%
சமன் பெரேரா 12 0.03%
சரத் கீர்த்திரத்ன 12 0.03%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 9 0.02%
சந்திரசேக்கர 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 43,062
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 521
மொத்த வாக்கெடுப்பு 43,583
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 50,956

ஊவா - பரணகம
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 27,028 51.23%
சஜித் பிரேமதாஸ 22,787 43.19%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,207 2.29%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 208 0.39%
அஜந்த பெரேரா 184 0.35%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 137 0.26%
மஹேஷ் சேனாநாயக 106 0.20%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 99 0.19%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 92 0.17%
ரொஹான் பல்லேவத்த 90 0.17%
கெட்டகொட ஜயந்த 88 0.17%
அஜந்த டி சொய்சா 81 0.15%
எஸ்.அமரசிங்க 80 0.15%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 61 0.12%
துமிந்த நாகமுவ 57 0.11%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 51 0.10%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 47 0.09%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 40 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 37 0.07%
பியசிறி விஜேநாயக்க 35 0.07%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 29 0.06%
அநுர டி சொய்சா 24 0.05%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 23 0.04%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 23 0.04%
சரத் மனமேந்திர 21 0.04%
ரஜீவ விஜேசிங்க 19 0.04%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 17 0.03%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 16 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 14 0.03%
சரத் கீர்த்திரத்ன 13 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 11 0.02%
சமன் பெரேரா 10 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 10 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 8 0.02%
சந்திரசேக்கர 4 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 52,757
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 506
மொத்த வாக்கெடுப்பு 53,263
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 61,637

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 21,772 60.80%
சஜித் பிரேமதாஸ 11,532 32.20%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,046 5.71%
மஹேஷ் சேனாநாயக 225 0.63%
துமிந்த நாகமுவ 31 0.09%
ரொஹான் பல்லேவத்த 31 0.09%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 24 0.07%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 20 0.06%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 20 0.06%
அஜந்த பெரேரா 16 0.04%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 11 0.03%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 10 0.03%
எஸ்.அமரசிங்க 9 0.03%
சரத் கீர்த்திரத்ன 5 0.01%
அஜந்த டி சொய்சா 5 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 4 0.01%
அநுர டி சொய்சா 4 0.01%
சமன் பெரேரா 4 0.01%
கெட்டகொட ஜயந்த 4 0.01%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 3 0.01%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 3 0.01%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 3 0.01%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 3 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 3 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 3 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 3 0.01%
சரத் மனமேந்திர 2 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 2 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 2 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 2 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 2 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 2 0.01%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 1 0.00%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 1 0.00%
சந்திரசேக்கர 1 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 35,809
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 611
மொத்த வாக்கெடுப்பு 36,420
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 36,680

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019