மொனராகலை மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

208,814

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 65.34%
65.34% Complete
Generic placeholder image

92,539

சஜித் பிரேமதாஸ 28.95%
28.95% Complete
Generic placeholder image

11,235

அநுர குமார திசாநாயக்க 3.52%
3.52% Complete
Generic placeholder image

917

அஜந்த பெரேரா 0.29%
0.29% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 319,604
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 3,000
மொத்த வாக்கெடுப்பு 322,604
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 366,524

மொனராகலை வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

பிபில
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 44,351 63.05%
சஜித் பிரேமதாஸ 21,914 31.15%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,264 3.22%
அஜந்த பெரேரா 224 0.32%
ரொஹான் பல்லேவத்த 222 0.32%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 199 0.28%
மஹேஷ் சேனாநாயக 131 0.19%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 107 0.15%
துமிந்த நாகமுவ 89 0.13%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 78 0.11%
அஜந்த டி சொய்சா 73 0.10%
எஸ்.அமரசிங்க 61 0.09%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 60 0.09%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 59 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 50 0.07%
கெட்டகொட ஜயந்த 50 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 45 0.06%
பியசிறி விஜேநாயக்க 41 0.06%
அநுர டி சொய்சா 38 0.05%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 33 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 32 0.05%
அசோக வடிகமங்காவ 31 0.04%
ரஜீவ விஜேசிங்க 21 0.03%
சரத் மனமேந்திர 19 0.03%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 19 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 18 0.03%
சரத் கீர்த்திரத்ன 16 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 16 0.02%
சமன் பெரேரா 15 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 14 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 13 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 12 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 10 0.01%
சந்திரசேக்கர 9 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 6 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 70,340
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 573
மொத்த வாக்கெடுப்பு 70,913
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 81,662

மொனராகலை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 59,360 63.99%
சஜித் பிரேமதாஸ 28,688 30.93%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,537 2.74%
அஜந்த பெரேரா 275 0.30%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 248 0.27%
ரொஹான் பல்லேவத்த 216 0.23%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 188 0.20%
மஹேஷ் சேனாநாயக 145 0.16%
அஜந்த டி சொய்சா 110 0.12%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 89 0.10%
கெட்டகொட ஜயந்த 82 0.09%
எஸ்.அமரசிங்க 73 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 70 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 69 0.07%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 66 0.07%
துமிந்த நாகமுவ 58 0.06%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 58 0.06%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 56 0.06%
பியசிறி விஜேநாயக்க 42 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 39 0.04%
சரத் மனமேந்திர 29 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 28 0.03%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 26 0.03%
சமன் பெரேரா 25 0.03%
அநுர டி சொய்சா 24 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 24 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 24 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 24 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 22 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 16 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 14 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 13 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 9 0.01%
சந்திரசேக்கர 6 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 6 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 92,759
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,059
மொத்த வாக்கெடுப்பு 93,818
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 108,090

வெல்லவாய
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 91,349 67.76%
சஜித் பிரேமதாஸ 35,557 26.37%
அநுர குமார திசாநாயக்க 5,094 3.78%
அஜந்த பெரேரா 403 0.30%
ரொஹான் பல்லேவத்த 337 0.25%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 281 0.21%
மஹேஷ் சேனாநாயக 232 0.17%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 215 0.16%
அஜந்த டி சொய்சா 165 0.12%
துமிந்த நாகமுவ 132 0.10%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 125 0.09%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 79 0.06%
எஸ்.அமரசிங்க 75 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 69 0.05%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 66 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 61 0.05%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 61 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 57 0.04%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 54 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 50 0.04%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 49 0.04%
அநுர டி சொய்சா 41 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 36 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 32 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 31 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 31 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 24 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 24 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 20 0.01%
சரத் மனமேந்திர 18 0.01%
சமன் பெரேரா 16 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 12 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 10 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 9 0.01%
சந்திரசேக்கர 3 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 134,818
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,034
மொத்த வாக்கெடுப்பு 135,852
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 154,442

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 13,754 63.42%
சஜித் பிரேமதாஸ 6,380 29.42%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,340 6.18%
மஹேஷ் சேனாநாயக 79 0.36%
ரொஹான் பல்லேவத்த 23 0.11%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 21 0.10%
அஜந்த பெரேரா 15 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 12 0.06%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 10 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 10 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 8 0.04%
எஸ்.அமரசிங்க 7 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 4 0.02%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 3 0.01%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 3 0.01%
கெட்டகொட ஜயந்த 3 0.01%
அஜந்த டி சொய்சா 3 0.01%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 2 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 2 0.01%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 2 0.01%
சரத் மனமேந்திர 1 0.00%
பியசிறி விஜேநாயக்க 1 0.00%
அநுர டி சொய்சா 1 0.00%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 1 0.00%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 1 0.00%
அசோக வடிகமங்காவ 1 0.00%
சமன் பெரேரா 0 0.00%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 0 0.00%
சந்திரசேக்கர 0 0.00%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 0 0.00%
சரத் கீர்த்திரத்ன 0 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 0 0.00%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 0 0.00%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 0 0.00%
ரஜீவ விஜேசிங்க 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 21,687
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 334
மொத்த வாக்கெடுப்பு 22,021
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 22,330

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019