கொழும்பு மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

727,713

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 53.19%
53.19% Complete
Generic placeholder image

559,921

சஜித் பிரேமதாஸ 40.92%
40.92% Complete
Generic placeholder image

53,803

அநுர குமார திசாநாயக்க 3.93%
3.93% Complete
Generic placeholder image

10,335

மஹேஷ் சேனாநாயக 0.76%
0.76% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 1,368,177
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 15,333
மொத்த வாக்கெடுப்பு 1,383,510
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 1,670,403

கொழும்பு வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

கொழும்பு - மத்திய
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 80,076 80.33%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 16,341 16.39%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,528 1.53%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 207 0.21%
மஹேஷ் சேனாநாயக 186 0.19%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 170 0.17%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 166 0.17%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 157 0.16%
எஸ்.அமரசிங்க 120 0.12%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 77 0.08%
ரொஹான் பல்லேவத்த 56 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 51 0.05%
அஜந்த பெரேரா 50 0.05%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 50 0.05%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 41 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 37 0.04%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 34 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 33 0.03%
அஜந்த டி சொய்சா 31 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 27 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 25 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 24 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 22 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 20 0.02%
துமிந்த நாகமுவ 19 0.02%
சரத் மனமேந்திர 18 0.02%
அநுர டி சொய்சா 17 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 17 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 14 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 13 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 13 0.01%
சமன் பெரேரா 12 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 11 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 9 0.01%
சந்திரசேக்கர 8 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 99,680
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,156
மொத்த வாக்கெடுப்பு 100,836
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 124,354

மொரட்டுவ
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 57,645 57.83%
சஜித் பிரேமதாஸ 36,390 36.50%
அநுர குமார திசாநாயக்க 3,534 3.55%
மஹேஷ் சேனாநாயக 906 0.91%
ரொஹான் பல்லேவத்த 190 0.19%
அஜந்த பெரேரா 157 0.16%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 124 0.12%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 106 0.11%
அஜந்த டி சொய்சா 91 0.09%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 70 0.07%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 53 0.05%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 52 0.05%
எஸ்.அமரசிங்க 35 0.04%
கெட்டகொட ஜயந்த 33 0.03%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 26 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 24 0.02%
துமிந்த நாகமுவ 24 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 24 0.02%
அநுர டி சொய்சா 23 0.02%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 22 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 19 0.02%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 18 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 17 0.02%
சரத் மனமேந்திர 15 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 13 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 13 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 12 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 11 0.01%
சமன் பெரேரா 10 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 9 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 7 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 6 0.01%
சந்திரசேக்கர 3 0.00%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 3 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 99,687
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,008
மொத்த வாக்கெடுப்பு 100,695
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 118,956

கெஸ்பேவ
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 99,062 67.68%
சஜித் பிரேமதாஸ 37,430 25.57%
அநுர குமார திசாநாயக்க 7,343 5.02%
மஹேஷ் சேனாநாயக 1,172 0.80%
ரொஹான் பல்லேவத்த 267 0.18%
அஜந்த பெரேரா 204 0.14%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 130 0.09%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 93 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 86 0.06%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 72 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 62 0.04%
அஜந்த டி சொய்சா 53 0.04%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 47 0.03%
எஸ்.அமரசிங்க 39 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 30 0.02%
கெட்டகொட ஜயந்த 28 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 22 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 22 0.02%
அநுர டி சொய்சா 21 0.01%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 17 0.01%
சரத் மனமேந்திர 16 0.01%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 16 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 15 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 12 0.01%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 12 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 12 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 11 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 10 0.01%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 10 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 10 0.01%
சமன் பெரேரா 9 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 9 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 8 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 6 0.00%
சந்திரசேக்கர 4 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 146,360
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,444
மொத்த வாக்கெடுப்பு 147,804
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 174,829

கடுவலை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 98,807 65.35%
சஜித் பிரேமதாஸ 41,747 27.61%
அநுர குமார திசாநாயக்க 7,605 5.03%
மஹேஷ் சேனாநாயக 1,424 0.94%
ரொஹான் பல்லேவத்த 315 0.21%
அஜந்த பெரேரா 255 0.17%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 145 0.10%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 103 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 101 0.07%
அஜந்த டி சொய்சா 83 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 75 0.05%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 69 0.05%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 59 0.04%
எஸ்.அமரசிங்க 51 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 32 0.02%
கெட்டகொட ஜயந்த 30 0.02%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 23 0.02%
அநுர டி சொய்சா 22 0.01%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 22 0.01%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 22 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 21 0.01%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 21 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 21 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 18 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 17 0.01%
சமன் பெரேரா 16 0.01%
சரத் மனமேந்திர 13 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 13 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 12 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 11 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 11 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 9 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 6 0.00%
சந்திரசேக்கர 5 0.00%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 4 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 151,188
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,498
மொத்த வாக்கெடுப்பு 152,686
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 183,787

ஹோமாகம
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 106,102 67.84%
சஜித் பிரேமதாஸ 40,157 25.68%
அநுர குமார திசாநாயக்க 7,596 4.86%
மஹேஷ் சேனாநாயக 946 0.60%
அஜந்த பெரேரா 291 0.19%
ரொஹான் பல்லேவத்த 266 0.17%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 180 0.12%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 104 0.07%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 90 0.06%
அஜந்த டி சொய்சா 79 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 68 0.04%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 57 0.04%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 56 0.04%
எஸ்.அமரசிங்க 52 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 40 0.03%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 33 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 32 0.02%
கெட்டகொட ஜயந்த 30 0.02%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 27 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 25 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 22 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 19 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 15 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 15 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 15 0.01%
சரத் மனமேந்திர 12 0.01%
அநுர டி சொய்சா 11 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 11 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 10 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 10 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 8 0.01%
சமன் பெரேரா 8 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 8 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 3 0.00%
சந்திரசேக்கர 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 156,400
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,314
மொத்த வாக்கெடுப்பு 157,714
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 186,252

அவிசாவளை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 61,755 60.85%
சஜித் பிரேமதாஸ 34,532 34.03%
அநுர குமார திசாநாயக்க 3,184 3.14%
மஹேஷ் சேனாநாயக 364 0.36%
அஜந்த பெரேரா 256 0.25%
ரொஹான் பல்லேவத்த 171 0.17%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 156 0.15%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 154 0.15%
எஸ்.அமரசிங்க 95 0.09%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 87 0.09%
அஜந்த டி சொய்சா 82 0.08%
துமிந்த நாகமுவ 73 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 70 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 66 0.07%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 44 0.04%
கெட்டகொட ஜயந்த 41 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 40 0.04%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 38 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 33 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 32 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 21 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 20 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 19 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 19 0.02%
அநுர டி சொய்சா 18 0.02%
சரத் மனமேந்திர 17 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 16 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 15 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 14 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 12 0.01%
சமன் பெரேரா 12 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 12 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 10 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 9 0.01%
சந்திரசேக்கர 3 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 101,490
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 887
மொத்த வாக்கெடுப்பு 102,377
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 119,905

மஹரகம
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 71,893 65.60%
சஜித் பிரேமதாஸ 29,688 27.09%
அநுர குமார திசாநாயக்க 5,820 5.31%
மஹேஷ் சேனாநாயக 1,165 1.06%
ரொஹான் பல்லேவத்த 235 0.21%
அஜந்த பெரேரா 172 0.16%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 82 0.07%
துமிந்த நாகமுவ 58 0.05%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 56 0.05%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 54 0.05%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 54 0.05%
அஜந்த டி சொய்சா 41 0.04%
எஸ்.அமரசிங்க 30 0.03%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 24 0.02%
கெட்டகொட ஜயந்த 24 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 23 0.02%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 21 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 21 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 15 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 13 0.01%
சரத் மனமேந்திர 12 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 12 0.01%
அநுர டி சொய்சா 11 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 11 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 11 0.01%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 10 0.01%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 10 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 6 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 6 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 5 0.00%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 5 0.00%
சந்திரசேக்கர 4 0.00%
சமன் பெரேரா 3 0.00%
சரத் கீர்த்திரத்ன 3 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 3 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 109,601
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,129
மொத்த வாக்கெடுப்பு 110,730
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 133,614

இரத்மலானை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 28,085 51.48%
சஜித் பிரேமதாஸ 23,156 42.45%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,124 3.89%
மஹேஷ் சேனாநாயக 500 0.92%
ரொஹான் பல்லேவத்த 111 0.20%
அஜந்த பெரேரா 94 0.17%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 71 0.13%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 49 0.09%
துமிந்த நாகமுவ 37 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 36 0.07%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 33 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 32 0.06%
எஸ்.அமரசிங்க 30 0.06%
அஜந்த டி சொய்சா 26 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 20 0.04%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 17 0.03%
கெட்டகொட ஜயந்த 15 0.03%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 13 0.02%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 12 0.02%
அநுர டி சொய்சா 11 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 11 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 9 0.02%
சரத் மனமேந்திர 6 0.01%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 6 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 6 0.01%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 6 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 6 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 6 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 5 0.01%
சமன் பெரேரா 4 0.01%
சந்திரசேக்கர 4 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 4 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 3 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 2 0.00%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 54,550
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 698
மொத்த வாக்கெடுப்பு 55,248
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 69,128

கொலன்னாவை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 53,232 48.62%
சஜித் பிரேமதாஸ 50,456 46.08%
அநுர குமார திசாநாயக்க 3,940 3.60%
மஹேஷ் சேனாநாயக 526 0.48%
ரொஹான் பல்லேவத்த 173 0.16%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 152 0.14%
அஜந்த பெரேரா 131 0.12%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 129 0.12%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 96 0.09%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 94 0.09%
அஜந்த டி சொய்சா 67 0.06%
எஸ்.அமரசிங்க 66 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 51 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 43 0.04%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 35 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 34 0.03%
துமிந்த நாகமுவ 30 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 29 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 24 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 18 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 17 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 15 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 15 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 15 0.01%
சரத் மனமேந்திர 14 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 14 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 13 0.01%
அநுர டி சொய்சா 12 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 11 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 10 0.01%
சந்திரசேக்கர 8 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 8 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 7 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 5 0.00%
சமன் பெரேரா 5 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 109,495
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,135
மொத்த வாக்கெடுப்பு 110,630
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 132,381

கொழும்பு - மேற்கு
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 21,345 73.07%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 6,644 22.74%
அநுர குமார திசாநாயக்க 647 2.21%
மஹேஷ் சேனாநாயக 236 0.81%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 53 0.18%
ரொஹான் பல்லேவத்த 42 0.14%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 29 0.10%
அஜந்த பெரேரா 27 0.09%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 26 0.09%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 22 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 16 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 15 0.05%
எஸ்.அமரசிங்க 15 0.05%
ரஜீவ விஜேசிங்க 12 0.04%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 9 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 9 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 9 0.03%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 8 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 6 0.02%
கெட்டகொட ஜயந்த 6 0.02%
அஜந்த டி சொய்சா 6 0.02%
அநுர டி சொய்சா 5 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 5 0.02%
துமிந்த நாகமுவ 4 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 4 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 4 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 3 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 3 0.01%
சரத் மனமேந்திர 1 0.00%
பியசிறி விஜேநாயக்க 1 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 1 0.00%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 0 0.00%
சமன் பெரேரா 0 0.00%
சந்திரசேக்கர 0 0.00%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 29,213
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 458
மொத்த வாக்கெடுப்பு 29,671
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 40,187

பொரளை
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 27,436 56.28%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 18,850 38.67%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,500 3.08%
மஹேஷ் சேனாநாயக 329 0.67%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 74 0.15%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 69 0.14%
அஜந்த பெரேரா 60 0.12%
ரொஹான் பல்லேவத்த 58 0.12%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 52 0.11%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 43 0.09%
எஸ்.அமரசிங்க 30 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 30 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 28 0.06%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 24 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 18 0.04%
அஜந்த டி சொய்சா 15 0.03%
துமிந்த நாகமுவ 14 0.03%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 12 0.02%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 12 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 11 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 11 0.02%
சரத் மனமேந்திர 10 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 8 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 8 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 6 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 6 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 6 0.01%
அநுர டி சொய்சா 5 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 5 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 5 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 5 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 4 0.01%
சமன் பெரேரா 4 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 2 0.00%
சந்திரசேக்கர 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 48,752
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 672
மொத்த வாக்கெடுப்பு 49,424
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 61,169

கொழும்பு - கிழக்கு
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 28,599 55.81%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 19,619 38.28%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,750 3.42%
மஹேஷ் சேனாநாயக 571 1.11%
ரொஹான் பல்லேவத்த 85 0.17%
அஜந்த பெரேரா 76 0.15%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 74 0.14%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 56 0.11%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 40 0.08%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 38 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 33 0.06%
எஸ்.அமரசிங்க 30 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 25 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 22 0.04%
துமிந்த நாகமுவ 21 0.04%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 21 0.04%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 19 0.04%
அஜந்த டி சொய்சா 19 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 17 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 17 0.03%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 15 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 12 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 12 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 11 0.02%
சரத் மனமேந்திர 9 0.02%
அநுர டி சொய்சா 9 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 9 0.02%
சமன் பெரேரா 9 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 6 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 5 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 5 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 3 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 3 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 3 0.01%
சந்திரசேக்கர 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 51,245
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 727
மொத்த வாக்கெடுப்பு 51,972
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 65,398

கொழும்பு - வடக்கு
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 52,983 72.94%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 16,986 23.38%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,084 1.49%
மஹேஷ் சேனாநாயக 199 0.27%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 193 0.27%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 136 0.19%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 121 0.17%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 113 0.16%
எஸ்.அமரசிங்க 97 0.13%
ரொஹான் பல்லேவத்த 73 0.10%
அஜந்த பெரேரா 68 0.09%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 62 0.09%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 55 0.08%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 51 0.07%
கெட்டகொட ஜயந்த 44 0.06%
அஜந்த டி சொய்சா 41 0.06%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 34 0.05%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 32 0.04%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 32 0.04%
துமிந்த நாகமுவ 23 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 23 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 22 0.03%
சமன் பெரேரா 21 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 18 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 17 0.02%
சரத் மனமேந்திர 16 0.02%
அநுர டி சொய்சா 15 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 15 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 15 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 13 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 11 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 9 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 8 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 8 0.01%
சந்திரசேக்கர 5 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 72,643
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,355
மொத்த வாக்கெடுப்பு 73,998
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 93,705

கோட்டை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 31,853 54.56%
சஜித் பிரேமதாஸ 22,628 38.76%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,439 4.18%
மஹேஷ் சேனாநாயக 875 1.50%
ரொஹான் பல்லேவத்த 152 0.26%
அஜந்த பெரேரா 75 0.13%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 53 0.09%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 43 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 29 0.05%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 28 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 26 0.04%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 25 0.04%
அஜந்த டி சொய்சா 21 0.04%
எஸ்.அமரசிங்க 15 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 15 0.03%
கெட்டகொட ஜயந்த 11 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 10 0.02%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 8 0.01%
அநுர டி சொய்சா 8 0.01%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 8 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 8 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 8 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 6 0.01%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 6 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 5 0.01%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 5 0.01%
சரத் மனமேந்திர 4 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 4 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 4 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 3 0.01%
சமன் பெரேரா 3 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 3 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 2 0.00%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 2 0.00%
சந்திரசேக்கர 1 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 58,386
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 745
மொத்த வாக்கெடுப்பு 59,131
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 73,926

தெஹிவளை
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 25,004 53.74%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 19,122 41.10%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,480 3.18%
மஹேஷ் சேனாநாயக 414 0.89%
ரொஹான் பல்லேவத்த 86 0.18%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 68 0.15%
அஜந்த பெரேரா 59 0.13%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 37 0.08%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 29 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 28 0.06%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 27 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 19 0.04%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 16 0.03%
அஜந்த டி சொய்சா 16 0.03%
எஸ்.அமரசிங்க 15 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 14 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 13 0.03%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 9 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 7 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 7 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 7 0.02%
அநுர டி சொய்சா 6 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 6 0.01%
கெட்டகொட ஜயந்த 5 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 5 0.01%
சரத் மனமேந்திர 4 0.01%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 4 0.01%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 4 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 4 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 3 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 3 0.01%
சமன் பெரேரா 2 0.00%
பியசிறி விஜேநாயக்க 1 0.00%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 1 0.00%
சந்திரசேக்கர 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 46,525
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 576
மொத்த வாக்கெடுப்பு 47,101
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 58,892

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 21,717 65.89%
சஜித் பிரேமதாஸ 8,294 25.16%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,229 6.76%
மஹேஷ் சேனாநாயக 522 1.58%
ரொஹான் பல்லேவத்த 37 0.11%
அஜந்த பெரேரா 27 0.08%
துமிந்த நாகமுவ 27 0.08%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 16 0.05%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 13 0.04%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 6 0.02%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 5 0.02%
எஸ்.அமரசிங்க 5 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 5 0.02%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 5 0.02%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 5 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 5 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 5 0.02%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 5 0.02%
அநுர டி சொய்சா 4 0.01%
கெட்டகொட ஜயந்த 4 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 4 0.01%
அஜந்த டி சொய்சா 4 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 3 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 3 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 3 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 3 0.01%
சமன் பெரேரா 2 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 1 0.00%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 1 0.00%
சந்திரசேக்கர 1 0.00%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 1 0.00%
சரத் மனமேந்திர 0 0.00%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 0 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 0 0.00%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 32,962
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 531
மொத்த வாக்கெடுப்பு 33,493
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 33,920

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019