கம்பஹா மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

855,870

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 59.28%
59.28% Complete
Generic placeholder image

494,671

சஜித் பிரேமதாஸ 34.26%
34.26% Complete
Generic placeholder image

61,760

அநுர குமார திசாநாயக்க 4.28%
4.28% Complete
Generic placeholder image

11,272

மஹேஷ் சேனாநாயக 0.78%
0.78% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 1,443,800
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 15,751
மொத்த வாக்கெடுப்பு 1,459,551
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 1,751,892

கம்பஹா வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

ஜா-எல
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 71,690 58.76%
சஜித் பிரேமதாஸ 41,649 34.14%
அநுர குமார திசாநாயக்க 5,556 4.55%
மஹேஷ் சேனாநாயக 1,527 1.25%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 0 0.00%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 0 0.00%
சரத் மனமேந்திர 0 0.00%
பியசிறி விஜேநாயக்க 0 0.00%
அஜந்த பெரேரா 0 0.00%
அநுர டி சொய்சா 0 0.00%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 0 0.00%
எஸ்.அமரசிங்க 0 0.00%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 0 0.00%
அசோக வடிகமங்காவ 0 0.00%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 0 0.00%
சமன் பெரேரா 0 0.00%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 0 0.00%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 0 0.00%
சந்திரசேக்கர 0 0.00%
துமிந்த நாகமுவ 0 0.00%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 0 0.00%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 0 0.00%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 0 0.00%
ரொஹான் பல்லேவத்த 0 0.00%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 0 0.00%
கெட்டகொட ஜயந்த 0 0.00%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 0 0.00%
சரத் கீர்த்திரத்ன 0 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 0 0.00%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 0 0.00%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 0 0.00%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 0 0.00%
ரஜீவ விஜேசிங்க 0 0.00%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 0 0.00%
அஜந்த டி சொய்சா 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 121,997
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,625
மொத்த வாக்கெடுப்பு 123,622
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 153,164

கம்பஹா
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 84,507 67.31%
சஜித் பிரேமதாஸ 31,984 25.48%
அநுர குமார திசாநாயக்க 6,256 4.98%
மஹேஷ் சேனாநாயக 932 0.74%
ரொஹான் பல்லேவத்த 627 0.50%
அஜந்த பெரேரா 247 0.20%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 145 0.12%
துமிந்த நாகமுவ 108 0.09%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 99 0.08%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 61 0.05%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 60 0.05%
அஜந்த டி சொய்சா 56 0.04%
எஸ்.அமரசிங்க 53 0.04%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 47 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 34 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 31 0.02%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 29 0.02%
கெட்டகொட ஜயந்த 28 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 28 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 22 0.02%
அநுர டி சொய்சா 21 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 20 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 19 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 17 0.01%
சரத் மனமேந்திர 15 0.01%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 15 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 15 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 14 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 12 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 11 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 9 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 8 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 7 0.01%
சமன் பெரேரா 6 0.00%
சந்திரசேக்கர 4 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 125,547
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,191
மொத்த வாக்கெடுப்பு 126,738
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 151,418

மஹர
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 83,989 64.43%
சஜித் பிரேமதாஸ 38,407 29.46%
அநுர குமார திசாநாயக்க 5,547 4.26%
மஹேஷ் சேனாநாயக 804 0.62%
அஜந்த பெரேரா 269 0.21%
ரொஹான் பல்லேவத்த 235 0.18%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 157 0.12%
துமிந்த நாகமுவ 110 0.08%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 98 0.08%
எஸ்.அமரசிங்க 87 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 82 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 82 0.06%
அஜந்த டி சொய்சா 68 0.05%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 63 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 44 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 35 0.03%
அநுர டி சொய்சா 26 0.02%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 26 0.02%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 24 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 23 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 21 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 20 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 18 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 16 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 14 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 14 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 13 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 10 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 9 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 8 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 8 0.01%
சரத் மனமேந்திர 7 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 6 0.00%
சமன் பெரேரா 6 0.00%
சந்திரசேக்கர 4 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 130,350
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,166
மொத்த வாக்கெடுப்பு 131,516
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 156,924

வத்தளை
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 49,463 47.72%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 48,214 46.51%
அநுர குமார திசாநாயக்க 3,428 3.31%
மஹேஷ் சேனாநாயக 899 0.87%
ரொஹான் பல்லேவத்த 258 0.25%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 191 0.18%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 129 0.12%
அஜந்த பெரேரா 127 0.12%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 111 0.11%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 95 0.09%
எஸ்.அமரசிங்க 70 0.07%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 64 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 61 0.06%
அஜந்த டி சொய்சா 57 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 56 0.05%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 51 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 44 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 41 0.04%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 41 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 36 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 28 0.03%
அநுர டி சொய்சா 27 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 24 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 22 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 19 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 17 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 14 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 12 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 12 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 12 0.01%
சரத் மனமேந்திர 9 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 9 0.01%
சமன் பெரேரா 8 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 7 0.01%
சந்திரசேக்கர 6 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 103,662
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,418
மொத்த வாக்கெடுப்பு 105,080
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 129,912

அத்தனகல்ல
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 66,850 58.98%
சஜித் பிரேமதாஸ 39,548 34.89%
அநுர குமார திசாநாயக்க 4,829 4.26%
மஹேஷ் சேனாநாயக 503 0.44%
ரொஹான் பல்லேவத்த 252 0.22%
அஜந்த பெரேரா 231 0.20%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 177 0.16%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 120 0.11%
எஸ்.அமரசிங்க 85 0.08%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 76 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 71 0.06%
அஜந்த டி சொய்சா 69 0.06%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 63 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 54 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 51 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 46 0.04%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 39 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 33 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 23 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 22 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 21 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 18 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 18 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 17 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 16 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 15 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 15 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 15 0.01%
சரத் மனமேந்திர 14 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 14 0.01%
அநுர டி சொய்சா 13 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 12 0.01%
சமன் பெரேரா 8 0.01%
சந்திரசேக்கர 5 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 5 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 113,348
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 960
மொத்த வாக்கெடுப்பு 114,308
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 135,618

மினுவாங்கொடை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 69,978 61.03%
சஜித் பிரேமதாஸ 37,212 32.45%
அநுர குமார திசாநாயக்க 5,259 4.59%
மஹேஷ் சேனாநாயக 646 0.56%
ரொஹான் பல்லேவத்த 269 0.23%
அஜந்த பெரேரா 251 0.22%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 129 0.11%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 127 0.11%
எஸ்.அமரசிங்க 86 0.08%
அஜந்த டி சொய்சா 86 0.08%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 76 0.07%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 55 0.05%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 53 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 50 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 43 0.04%
அநுர டி சொய்சா 34 0.03%
கெட்டகொட ஜயந்த 34 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 30 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 25 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 24 0.02%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 24 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 18 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 18 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 18 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 17 0.01%
சரத் மனமேந்திர 16 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 14 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 12 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 11 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 10 0.01%
சமன் பெரேரா 9 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 9 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 8 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 8 0.01%
சந்திரசேக்கர 7 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 114,666
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,123
மொத்த வாக்கெடுப்பு 115,789
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 137,067

பியகம
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 68,145 63.13%
சஜித் பிரேமதாஸ 33,715 31.24%
அநுர குமார திசாநாயக்க 4,188 3.88%
மஹேஷ் சேனாநாயக 646 0.60%
ரொஹான் பல்லேவத்த 215 0.20%
அஜந்த பெரேரா 211 0.20%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 126 0.12%
துமிந்த நாகமுவ 73 0.07%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 71 0.07%
எஸ்.அமரசிங்க 58 0.05%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 58 0.05%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 54 0.05%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 52 0.05%
அஜந்த டி சொய்சா 52 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 40 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 30 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 23 0.02%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 21 0.02%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 20 0.02%
அநுர டி சொய்சா 14 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 14 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 14 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 13 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 11 0.01%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 11 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 11 0.01%
சரத் மனமேந்திர 10 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 10 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 10 0.01%
சமன் பெரேரா 6 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 5 0.00%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 4 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 3 0.00%
சந்திரசேக்கர 2 0.00%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 107,938
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 902
மொத்த வாக்கெடுப்பு 108,840
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 128,417

களனி
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 43,668 57.57%
சஜித் பிரேமதாஸ 27,521 36.28%
அநுர குமார திசாநாயக்க 3,134 4.13%
மஹேஷ் சேனாநாயக 589 0.78%
ரொஹான் பல்லேவத்த 138 0.18%
அஜந்த பெரேரா 122 0.16%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 90 0.12%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 76 0.10%
எஸ்.அமரசிங்க 47 0.06%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 47 0.06%
அஜந்த டி சொய்சா 46 0.06%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 43 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 41 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 37 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 30 0.04%
கெட்டகொட ஜயந்த 26 0.03%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 25 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 19 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 16 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 15 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 13 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 12 0.02%
அநுர டி சொய்சா 11 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 10 0.01%
சரத் மனமேந்திர 9 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 9 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 9 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 8 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 8 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 7 0.01%
சமன் பெரேரா 7 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 7 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 7 0.01%
சந்திரசேக்கர 4 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 4 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 75,855
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 899
மொத்த வாக்கெடுப்பு 76,754
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 93,979

தொம்பே
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 67,754 66.92%
சஜித் பிரேமதாஸ 28,629 28.28%
அநுர குமார திசாநாயக்க 3,070 3.03%
மஹேஷ் சேனாநாயக 341 0.34%
அஜந்த பெரேரா 272 0.27%
ரொஹான் பல்லேவத்த 229 0.23%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 136 0.13%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 90 0.09%
அஜந்த டி சொய்சா 79 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 70 0.07%
எஸ்.அமரசிங்க 68 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 54 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 45 0.04%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 41 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 35 0.03%
கெட்டகொட ஜயந்த 35 0.03%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 32 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 28 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 23 0.02%
சரத் மனமேந்திர 20 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 20 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 20 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 20 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 19 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 19 0.02%
அநுர டி சொய்சா 17 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 17 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 14 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 14 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 9 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 9 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 7 0.01%
சமன் பெரேரா 6 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 5 0.00%
சந்திரசேக்கர 4 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 101,251
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 684
மொத்த வாக்கெடுப்பு 101,935
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 117,950

மீரிகம
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 61,478 59.53%
சஜித் பிரேமதாஸ 35,184 34.07%
அநுர குமார திசாநாயக்க 4,720 4.57%
மஹேஷ் சேனாநாயக 365 0.35%
அஜந்த பெரேரா 228 0.22%
ரொஹான் பல்லேவத்த 178 0.17%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 139 0.13%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 139 0.13%
எஸ்.அமரசிங்க 96 0.09%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 77 0.07%
அஜந்த டி சொய்சா 74 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 70 0.07%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 52 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 51 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 48 0.05%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 40 0.04%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 38 0.04%
கெட்டகொட ஜயந்த 33 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 27 0.03%
அநுர டி சொய்சா 26 0.03%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 26 0.03%
சரத் மனமேந்திர 25 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 22 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 21 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 21 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 20 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 13 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 12 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 11 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 11 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 10 0.01%
சமன் பெரேரா 7 0.01%
சந்திரசேக்கர 7 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 5 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 5 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 103,279
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 981
மொத்த வாக்கெடுப்பு 104,260
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 124,599

திவுலபிட்டிய
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 55,371 59.93%
சஜித் பிரேமதாஸ 32,149 34.80%
அநுர குமார திசாநாயக்க 3,117 3.37%
மஹேஷ் சேனாநாயக 399 0.43%
அஜந்த பெரேரா 221 0.24%
ரொஹான் பல்லேவத்த 179 0.19%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 121 0.13%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 121 0.13%
எஸ்.அமரசிங்க 78 0.08%
அஜந்த டி சொய்சா 70 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 64 0.07%
துமிந்த நாகமுவ 57 0.06%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 56 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 54 0.06%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 32 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 30 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 28 0.03%
கெட்டகொட ஜயந்த 27 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 26 0.03%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 25 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 19 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 17 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 17 0.02%
அநுர டி சொய்சா 16 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 15 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 13 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 13 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 13 0.01%
சரத் மனமேந்திர 12 0.01%
சமன் பெரேரா 7 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 7 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 6 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 4 0.00%
சந்திரசேக்கர 4 0.00%
சரத் கீர்த்திரத்ன 4 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 92,392
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 780
மொத்த வாக்கெடுப்பு 93,172
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 110,231

கட்டான
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 71,565 58.10%
சஜித் பிரேமதாஸ 43,053 34.95%
அநுர குமார திசாநாயக்க 5,343 4.34%
மஹேஷ் சேனாநாயக 1,375 1.12%
ரொஹான் பல்லேவத்த 351 0.28%
அஜந்த பெரேரா 247 0.20%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 173 0.14%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 133 0.11%
அஜந்த டி சொய்சா 93 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 92 0.07%
எஸ்.அமரசிங்க 79 0.06%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 79 0.06%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 73 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 59 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 52 0.04%
கெட்டகொட ஜயந்த 52 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 46 0.04%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 35 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 32 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 27 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 25 0.02%
அநுர டி சொய்சா 21 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 21 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 20 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 19 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 18 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 17 0.01%
சரத் மனமேந்திர 15 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 14 0.01%
சமன் பெரேரா 12 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 12 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 9 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 8 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 6 0.00%
சந்திரசேக்கர 4 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 123,180
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,786
மொத்த வாக்கெடுப்பு 124,966
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 153,448

நீர்கொழும்பு
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 44,032 53.03%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 31,743 38.23%
அநுர குமார திசாநாயக்க 4,132 4.98%
மஹேஷ் சேனாநாயக 1,546 1.86%
ரொஹான் பல்லேவத்த 199 0.24%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 159 0.19%
அஜந்த பெரேரா 138 0.17%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 128 0.15%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 111 0.13%
எஸ்.அமரசிங்க 91 0.11%
அஜந்த டி சொய்சா 76 0.09%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 69 0.08%
கெட்டகொட ஜயந்த 58 0.07%
துமிந்த நாகமுவ 55 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 52 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 50 0.06%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 46 0.06%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 40 0.05%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 35 0.04%
அநுர டி சொய்சா 29 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 28 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 24 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 24 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 24 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 22 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 18 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 17 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 17 0.02%
சரத் மனமேந்திர 16 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 16 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 15 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 11 0.01%
சமன் பெரேரா 8 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 6 0.01%
சந்திரசேக்கர 4 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 83,039
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,430
மொத்த வாக்கெடுப்பு 84,469
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 110,551

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 30,918 65.37%
சஜித் பிரேமதாஸ 12,125 25.64%
அநுர குமார திசாநாயக்க 3,181 6.73%
மஹேஷ் சேனாநாயக 700 1.48%
ரொஹான் பல்லேவத்த 143 0.30%
துமிந்த நாகமுவ 41 0.09%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 26 0.06%
அஜந்த பெரேரா 21 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 19 0.04%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 17 0.04%
அஜந்த டி சொய்சா 17 0.04%
எஸ்.அமரசிங்க 13 0.03%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 9 0.02%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 8 0.02%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 8 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 6 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 4 0.01%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 4 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 4 0.01%
கெட்டகொட ஜயந்த 4 0.01%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 3 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 3 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 3 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 3 0.01%
சரத் மனமேந்திர 2 0.00%
அநுர டி சொய்சா 2 0.00%
சந்திரசேக்கர 2 0.00%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 2 0.00%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 2 0.00%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 2 0.00%
ரஜீவ விஜேசிங்க 2 0.00%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 1 0.00%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 1 0.00%
சமன் பெரேரா 0 0.00%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 47,296
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 806
மொத்த வாக்கெடுப்பு 48,102
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 48,614

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019