களுத்துறை மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

482,920

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 59.49%
59.49% Complete
Generic placeholder image

284,213

சஜித் பிரேமதாஸ 35.01%
35.01% Complete
Generic placeholder image

27,681

அநுர குமார திசாநாயக்க 3.41%
3.41% Complete
Generic placeholder image

3,213

மஹேஷ் சேனாநாயக 0.40%
0.40% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 811,763
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 6,847
மொத்த வாக்கெடுப்பு 818,610
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 955,079

களுத்துறை வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

பேருவளை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 48,037 47.58%
சஜித் பிரேமதாஸ 47,654 47.20%
அநுர குமார திசாநாயக்க 3,172 3.14%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 266 0.26%
மஹேஷ் சேனாநாயக 252 0.25%
அஜந்த பெரேரா 228 0.23%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 142 0.14%
ரொஹான் பல்லேவத்த 127 0.13%
எஸ்.அமரசிங்க 97 0.10%
துமிந்த நாகமுவ 97 0.10%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 91 0.09%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 86 0.09%
அஜந்த டி சொய்சா 78 0.08%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 62 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 60 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 58 0.06%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 54 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 49 0.05%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 48 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 42 0.04%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 33 0.03%
அநுர டி சொய்சா 24 0.02%
சரத் மனமேந்திர 23 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 23 0.02%
சமன் பெரேரா 22 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 21 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 16 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 16 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 15 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 15 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 14 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 13 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 9 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 6 0.01%
சந்திரசேக்கர 4 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 100,954
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 885
மொத்த வாக்கெடுப்பு 101,839
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 121,686

மத்துகம
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 55,932 60.42%
சஜித் பிரேமதாஸ 31,451 33.98%
அநுர குமார திசாநாயக்க 3,028 3.27%
மஹேஷ் சேனாநாயக 257 0.28%
அஜந்த பெரேரா 226 0.24%
ரொஹான் பல்லேவத்த 199 0.22%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 164 0.18%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 139 0.15%
எஸ்.அமரசிங்க 111 0.12%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 96 0.10%
துமிந்த நாகமுவ 93 0.10%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 85 0.09%
அஜந்த டி சொய்சா 84 0.09%
கெட்டகொட ஜயந்த 82 0.09%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 81 0.09%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 75 0.08%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 70 0.08%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 46 0.05%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 39 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 38 0.04%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 31 0.03%
சரத் மனமேந்திர 29 0.03%
அநுர டி சொய்சா 25 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 24 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 22 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 21 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 21 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 20 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 17 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 15 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 14 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 9 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 8 0.01%
சமன் பெரேரா 7 0.01%
சந்திரசேக்கர 7 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 92,566
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 786
மொத்த வாக்கெடுப்பு 93,352
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 109,804

அகலவத்தை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 52,400 61.36%
சஜித் பிரேமதாஸ 28,744 33.66%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,319 2.72%
அஜந்த பெரேரா 243 0.28%
மஹேஷ் சேனாநாயக 203 0.24%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 185 0.22%
ரொஹான் பல்லேவத்த 182 0.21%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 149 0.17%
எஸ்.அமரசிங்க 111 0.13%
அஜந்த டி சொய்சா 106 0.12%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 83 0.10%
துமிந்த நாகமுவ 67 0.08%
கெட்டகொட ஜயந்த 62 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 55 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 53 0.06%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 45 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 41 0.05%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 40 0.05%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 35 0.04%
அநுர டி சொய்சா 33 0.04%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 30 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 24 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 24 0.03%
சரத் மனமேந்திர 22 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 19 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 18 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 17 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 15 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 14 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 12 0.01%
சமன் பெரேரா 10 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 8 0.01%
சந்திரசேக்கர 8 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 7 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 7 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 85,391
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 492
மொத்த வாக்கெடுப்பு 85,883
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 99,484

களுத்துறை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 59,796 59.82%
சஜித் பிரேமதாஸ 34,076 34.09%
அநுர குமார திசாநாயக்க 4,034 4.04%
மஹேஷ் சேனாநாயக 542 0.54%
அஜந்த பெரேரா 241 0.24%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 179 0.18%
ரொஹான் பல்லேவத்த 157 0.16%
துமிந்த நாகமுவ 109 0.11%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 98 0.10%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 75 0.08%
அஜந்த டி சொய்சா 71 0.07%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 59 0.06%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 55 0.06%
எஸ்.அமரசிங்க 53 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 40 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 39 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 34 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 30 0.03%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 30 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 29 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 27 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 24 0.02%
சரத் மனமேந்திர 21 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 21 0.02%
அநுர டி சொய்சா 18 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 18 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 18 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 15 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 12 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 11 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 9 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 8 0.01%
சமன் பெரேரா 7 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 6 0.01%
சந்திரசேக்கர 3 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 99,965
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 870
மொத்த வாக்கெடுப்பு 100,835
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 119,526

புளத்சிங்கள
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 42,021 59.51%
சஜித் பிரேமதாஸ 25,407 35.98%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,468 2.08%
அஜந்த பெரேரா 187 0.26%
மஹேஷ் சேனாநாயக 169 0.24%
ரொஹான் பல்லேவத்த 169 0.24%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 151 0.21%
எஸ்.அமரசிங்க 110 0.16%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 93 0.13%
அஜந்த டி சொய்சா 78 0.11%
துமிந்த நாகமுவ 74 0.10%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 68 0.10%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 67 0.09%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 59 0.08%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 50 0.07%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 50 0.07%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 44 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 42 0.06%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 34 0.05%
அநுர டி சொய்சா 29 0.04%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 26 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 25 0.04%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 25 0.04%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 21 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 21 0.03%
சரத் மனமேந்திர 20 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 20 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 18 0.03%
சமன் பெரேரா 13 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 13 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 12 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 12 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 10 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 8 0.01%
சந்திரசேக்கர 3 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 70,617
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 503
மொத்த வாக்கெடுப்பு 71,120
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 82,439

ஹொரன
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 69,822 64.30%
சஜித் பிரேமதாஸ 32,967 30.36%
அநுர குமார திசாநாயக்க 3,532 3.25%
மஹேஷ் சேனாநாயக 412 0.38%
அஜந்த பெரேரா 299 0.28%
ரொஹான் பல்லேவத்த 239 0.22%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 146 0.13%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 120 0.11%
எஸ்.அமரசிங்க 105 0.10%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 93 0.09%
அஜந்த டி சொய்சா 81 0.07%
துமிந்த நாகமுவ 75 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 64 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 64 0.06%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 61 0.06%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 52 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 47 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 44 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 36 0.03%
அநுர டி சொய்சா 35 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 33 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 30 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 28 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 26 0.02%
சரத் மனமேந்திர 23 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 21 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 21 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 19 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 17 0.02%
சமன் பெரேரா 16 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 14 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 14 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 13 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 11 0.01%
சந்திரசேக்கர 3 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 108,583
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 883
மொத்த வாக்கெடுப்பு 109,466
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 128,005

பாணந்துறை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 57,447 58.01%
சஜித் பிரேமதாஸ 35,761 36.11%
அநுர குமார திசாநாயக்க 3,904 3.94%
மஹேஷ் சேனாநாயக 649 0.66%
ரொஹான் பல்லேவத்த 184 0.19%
அஜந்த பெரேரா 161 0.16%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 137 0.14%
துமிந்த நாகமுவ 89 0.09%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 85 0.09%
எஸ்.அமரசிங்க 59 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 58 0.06%
அஜந்த டி சொய்சா 55 0.06%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 54 0.05%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 50 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 34 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 33 0.03%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 30 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 25 0.03%
அநுர டி சொய்சா 20 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 18 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 17 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 17 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 16 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 16 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 15 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 14 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 14 0.01%
சரத் மனமேந்திர 13 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 11 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 10 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 9 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 8 0.01%
சமன் பெரேரா 7 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 5 0.01%
சந்திரசேக்கர 3 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 99,028
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 827
மொத்த வாக்கெடுப்பு 99,855
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 118,719

பண்டாரகம
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 74,879 62.17%
சஜித் பிரேமதாஸ 38,981 32.37%
அநுர குமார திசாநாயக்க 4,312 3.58%
மஹேஷ் சேனாநாயக 432 0.36%
அஜந்த பெரேரா 295 0.24%
ரொஹான் பல்லேவத்த 206 0.17%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 193 0.16%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 124 0.10%
துமிந்த நாகமுவ 108 0.09%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 90 0.07%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 87 0.07%
எஸ்.அமரசிங்க 82 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 77 0.06%
அஜந்த டி சொய்சா 74 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 59 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 52 0.04%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 44 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 36 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 35 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 32 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 32 0.03%
அநுர டி சொய்சா 30 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 24 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 22 0.02%
சரத் மனமேந்திர 20 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 20 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 15 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 15 0.01%
சமன் பெரேரா 14 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 12 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 10 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 7 0.01%
சந்திரசேக்கர 7 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 7 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 4 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 120,437
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 944
மொத்த வாக்கெடுப்பு 121,381
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 140,199

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 22,586 66.00%
சஜித் பிரேமதாஸ 9,172 26.80%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,912 5.59%
மஹேஷ் சேனாநாயக 297 0.87%
ரொஹான் பல்லேவத்த 48 0.14%
துமிந்த நாகமுவ 27 0.08%
அஜந்த பெரேரா 22 0.06%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 19 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 16 0.05%
எஸ்.அமரசிங்க 12 0.04%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 12 0.04%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 10 0.03%
அஜந்த டி சொய்சா 10 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 9 0.03%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 8 0.02%
சமன் பெரேரா 8 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 7 0.02%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 6 0.02%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 4 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 4 0.01%
அநுர டி சொய்சா 4 0.01%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 4 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 4 0.01%
கெட்டகொட ஜயந்த 4 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 4 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 2 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 2 0.01%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 2 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 2 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 2 0.01%
சரத் மனமேந்திர 1 0.00%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 1 0.00%
சந்திரசேக்கர 1 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 0 0.00%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 34,222
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 657
மொத்த வாக்கெடுப்பு 34,879
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 35,218

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019