காலி மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

466,148

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 64.26%
64.26% Complete
Generic placeholder image

217,401

சஜித் பிரேமதாஸ 29.97%
29.97% Complete
Generic placeholder image

27,006

அநுர குமார திசாநாயக்க 3.72%
3.72% Complete
Generic placeholder image

2,542

மஹேஷ் சேனாநாயக 0.35%
0.35% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 725,358
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 5,878
மொத்த வாக்கெடுப்பு 731,236
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 858,749

காலி வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

பத்தேகம
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 51,698 63.56%
சஜித் பிரேமதாஸ 24,945 30.67%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,811 3.46%
மஹேஷ் சேனாநாயக 238 0.29%
அஜந்த பெரேரா 229 0.28%
ரொஹான் பல்லேவத்த 176 0.22%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 170 0.21%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 120 0.15%
அஜந்த டி சொய்சா 97 0.12%
துமிந்த நாகமுவ 86 0.11%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 82 0.10%
எஸ்.அமரசிங்க 81 0.10%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 64 0.08%
கெட்டகொட ஜயந்த 61 0.08%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 53 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 50 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 41 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 38 0.05%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 33 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 29 0.04%
அநுர டி சொய்சா 24 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 24 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 23 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 19 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 18 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 18 0.02%
சரத் மனமேந்திர 15 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 14 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 14 0.02%
சமன் பெரேரா 12 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 12 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 12 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 10 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 9 0.01%
சந்திரசேக்கர 8 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 81,334
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 657
மொத்த வாக்கெடுப்பு 81,991
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 95,503

இனிதும
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 54,299 62.66%
சஜித் பிரேமதாஸ 28,046 32.37%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,479 2.86%
அஜந்த பெரேரா 209 0.24%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 184 0.21%
ரொஹான் பல்லேவத்த 183 0.21%
மஹேஷ் சேனாநாயக 164 0.19%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 105 0.12%
அஜந்த டி சொய்சா 102 0.12%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 85 0.10%
எஸ்.அமரசிங்க 75 0.09%
துமிந்த நாகமுவ 74 0.09%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 72 0.08%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 60 0.07%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 56 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 56 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 35 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 35 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 35 0.04%
அநுர டி சொய்சா 31 0.04%
ரஜீவ விஜேசிங்க 31 0.04%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 30 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 29 0.03%
சரத் மனமேந்திர 24 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 24 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 19 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 17 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 16 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 15 0.02%
சமன் பெரேரா 13 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 12 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 12 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 10 0.01%
சந்திரசேக்கர 8 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 6 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 86,651
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 624
மொத்த வாக்கெடுப்பு 87,275
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 100,295

கரந்தெனிய
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 42,664 70.29%
சஜித் பிரேமதாஸ 14,437 23.79%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,199 3.62%
அஜந்த பெரேரா 177 0.29%
துமிந்த நாகமுவ 165 0.27%
மஹேஷ் சேனாநாயக 143 0.24%
ரொஹான் பல்லேவத்த 141 0.23%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 122 0.20%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 77 0.13%
அஜந்த டி சொய்சா 65 0.11%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 49 0.08%
அநுர டி சொய்சா 43 0.07%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 42 0.07%
எஸ்.அமரசிங்க 41 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 38 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 32 0.05%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 31 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 23 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 23 0.04%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 23 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 20 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 19 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 15 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 14 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 13 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 12 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 12 0.02%
சரத் மனமேந்திர 11 0.02%
சமன் பெரேரா 10 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 7 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 7 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 7 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 4 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 4 0.01%
சந்திரசேக்கர 3 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 60,693
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 415
மொத்த வாக்கெடுப்பு 61,108
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 73,981

பலப்பிட்டிய
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 28,185 66.07%
சஜித் பிரேமதாஸ 12,567 29.46%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,127 2.64%
மஹேஷ் சேனாநாயக 112 0.26%
அஜந்த பெரேரா 91 0.21%
ரொஹான் பல்லேவத்த 85 0.20%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 77 0.18%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 39 0.09%
அஜந்த டி சொய்சா 38 0.09%
எஸ்.அமரசிங்க 36 0.08%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 29 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 28 0.07%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 27 0.06%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 23 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 22 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 21 0.05%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 15 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 12 0.03%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 12 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 12 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 11 0.03%
அநுர டி சொய்சா 10 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 10 0.02%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 9 0.02%
சமன் பெரேரா 9 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 9 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 8 0.02%
சரத் மனமேந்திர 6 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 6 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 6 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 5 0.01%
சந்திரசேக்கர 3 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 3 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 3 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 42,658
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 306
மொத்த வாக்கெடுப்பு 42,964
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 52,844

அக்மீமன
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 51,418 63.58%
சஜித் பிரேமதாஸ 24,117 29.82%
அநுர குமார திசாநாயக்க 3,745 4.63%
மஹேஷ் சேனாநாயக 340 0.42%
அஜந்த பெரேரா 196 0.24%
ரொஹான் பல்லேவத்த 163 0.20%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 129 0.16%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 89 0.11%
அஜந்த டி சொய்சா 77 0.10%
துமிந்த நாகமுவ 74 0.09%
எஸ்.அமரசிங்க 69 0.09%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 65 0.08%
கெட்டகொட ஜயந்த 49 0.06%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 41 0.05%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 31 0.04%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 28 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 26 0.03%
அநுர டி சொய்சா 25 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 24 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 21 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 16 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 16 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 16 0.02%
சரத் மனமேந்திர 14 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 13 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 12 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 9 0.01%
சமன் பெரேரா 8 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 8 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 8 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 7 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 7 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 6 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 5 0.01%
சந்திரசேக்கர 3 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 80,875
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 605
மொத்த வாக்கெடுப்பு 81,480
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 95,614

ரத்கம
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 42,756 67.92%
சஜித் பிரேமதாஸ 17,062 27.11%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,896 3.01%
மஹேஷ் சேனாநாயக 176 0.28%
அஜந்த பெரேரா 157 0.25%
ரொஹான் பல்லேவத்த 97 0.15%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 89 0.14%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 74 0.12%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 67 0.11%
அஜந்த டி சொய்சா 56 0.09%
துமிந்த நாகமுவ 50 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 43 0.07%
கெட்டகொட ஜயந்த 39 0.06%
பியசிறி விஜேநாயக்க 38 0.06%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 32 0.05%
எஸ்.அமரசிங்க 30 0.05%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 27 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 26 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 22 0.04%
அநுர டி சொய்சா 22 0.04%
சரத் மனமேந்திர 19 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 18 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 18 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 16 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 16 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 16 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 16 0.03%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 14 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 13 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 10 0.02%
சமன் பெரேரா 8 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 8 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 7 0.01%
சந்திரசேக்கர 5 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 4 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 62,947
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 581
மொத்த வாக்கெடுப்பு 63,528
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 76,853

பெந்தர - எல்பிட்டிய
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 49,734 66.70%
சஜித் பிரேமதாஸ 20,606 27.63%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,511 3.37%
அஜந்த பெரேரா 222 0.30%
மஹேஷ் சேனாநாயக 213 0.29%
ரொஹான் பல்லேவத்த 171 0.23%
துமிந்த நாகமுவ 127 0.17%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 114 0.15%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 98 0.13%
அஜந்த டி சொய்சா 79 0.11%
எஸ்.அமரசிங்க 68 0.09%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 56 0.08%
பியசிறி விஜேநாயக்க 50 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 50 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 44 0.06%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 41 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 41 0.06%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 36 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 32 0.04%
சமன் பெரேரா 31 0.04%
அநுர டி சொய்சா 30 0.04%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 28 0.04%
சரத் மனமேந்திர 21 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 21 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 21 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 16 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 16 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 15 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 13 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 12 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 12 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 12 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 12 0.02%
சந்திரசேக்கர 9 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 4 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 74,566
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 499
மொத்த வாக்கெடுப்பு 75,065
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 88,427

காலி
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 31,248 46.89%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 31,108 46.68%
அநுர குமார திசாநாயக்க 3,044 4.57%
மஹேஷ் சேனாநாயக 424 0.64%
ரொஹான் பல்லேவத்த 95 0.14%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 93 0.14%
அஜந்த பெரேரா 63 0.09%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 51 0.08%
துமிந்த நாகமுவ 51 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 49 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 48 0.07%
கெட்டகொட ஜயந்த 42 0.06%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 30 0.05%
எஸ்.அமரசிங்க 30 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 29 0.04%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 29 0.04%
அஜந்த டி சொய்சா 28 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 18 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 17 0.03%
அநுர டி சொய்சா 15 0.02%
சரத் மனமேந்திர 13 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 13 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 13 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 12 0.02%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 11 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 11 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 8 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 7 0.01%
சமன் பெரேரா 7 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 7 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 7 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 6 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 6 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 4 0.01%
சந்திரசேக்கர 1 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 66,638
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 673
மொத்த வாக்கெடுப்பு 67,311
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 80,618

ஹபராதுவ
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 47,659 69.40%
சஜித் பிரேமதாஸ 17,487 25.46%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,264 3.30%
மஹேஷ் சேனாநாயக 197 0.29%
அஜந்த பெரேரா 148 0.22%
ரொஹான் பல்லேவத்த 122 0.18%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 119 0.17%
துமிந்த நாகமுவ 92 0.13%
அஜந்த டி சொய்சா 73 0.11%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 61 0.09%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 50 0.07%
எஸ்.அமரசிங்க 41 0.06%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 37 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 36 0.05%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 29 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 28 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 24 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 22 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 21 0.03%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 20 0.03%
அநுர டி சொய்சா 18 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 16 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 14 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 14 0.02%
சமன் பெரேரா 11 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 9 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 9 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 9 0.01%
சரத் மனமேந்திர 8 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 8 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 8 0.01%
சந்திரசேக்கர 7 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 6 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 5 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 3 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 68,675
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 600
மொத்த வாக்கெடுப்பு 69,275
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 81,062

அம்பலாங்கொடை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 41,528 65.78%
சஜித் பிரேமதாஸ 17,793 28.19%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,480 3.93%
மஹேஷ் சேனாநாயக 234 0.37%
அஜந்த பெரேரா 156 0.25%
ரொஹான் பல்லேவத்த 148 0.23%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 105 0.17%
துமிந்த நாகமுவ 87 0.14%
அஜந்த டி சொய்சா 74 0.12%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 71 0.11%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 49 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 37 0.06%
எஸ்.அமரசிங்க 35 0.06%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 33 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 27 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 24 0.04%
சரத் மனமேந்திர 22 0.03%
அநுர டி சொய்சா 22 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 22 0.03%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 19 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 19 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 16 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 15 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 15 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 14 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 13 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 12 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 11 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 10 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 10 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 9 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 7 0.01%
சமன் பெரேரா 6 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 4 0.01%
சந்திரசேக்கர 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 63,129
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 525
மொத்த வாக்கெடுப்பு 63,654
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 75,507

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 25,099 67.48%
சஜித் பிரேமதாஸ 9,093 24.45%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,450 6.59%
மஹேஷ் சேனாநாயக 301 0.81%
துமிந்த நாகமுவ 52 0.14%
ரொஹான் பல்லேவத்த 40 0.11%
அஜந்த பெரேரா 18 0.05%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 14 0.04%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 12 0.03%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 11 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 11 0.03%
அஜந்த டி சொய்சா 11 0.03%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 10 0.03%
எஸ்.அமரசிங்க 9 0.02%
அநுர டி சொய்சா 6 0.02%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 5 0.01%
சமன் பெரேரா 5 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 5 0.01%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 4 0.01%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 4 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 4 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 4 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 4 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 3 0.01%
சரத் மனமேந்திர 2 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 2 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 2 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 2 0.01%
சந்திரசேக்கர 2 0.01%
கெட்டகொட ஜயந்த 2 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 2 0.01%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 1 0.00%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 1 0.00%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 1 0.00%
ரஜீவ விஜேசிங்க 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 37,192
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 393
மொத்த வாக்கெடுப்பு 37,585
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 38,045

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019