மாத்தறை மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

374,481

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 67.25%
67.25% Complete
Generic placeholder image

149,026

சஜித் பிரேமதாஸ 26.76%
26.76% Complete
Generic placeholder image

23,439

அநுர குமார திசாநாயக்க 4.21%
4.21% Complete
Generic placeholder image

1,436

மஹேஷ் சேனாநாயக 0.26%
0.26% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 556,868
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 3,782
மொத்த வாக்கெடுப்பு 560,650
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 652,417

மாத்தறை வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

ஹக்மன
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 55,814 71.13%
சஜித் பிரேமதாஸ 18,346 23.38%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,750 3.50%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 202 0.26%
அஜந்த பெரேரா 169 0.22%
ரொஹான் பல்லேவத்த 158 0.20%
மஹேஷ் சேனாநாயக 131 0.17%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 87 0.11%
அஜந்த டி சொய்சா 87 0.11%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 76 0.10%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 67 0.09%
எஸ்.அமரசிங்க 59 0.08%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 47 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 46 0.06%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 44 0.06%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 44 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 33 0.04%
அநுர டி சொய்சா 31 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 31 0.04%
கெட்டகொட ஜயந்த 31 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 29 0.04%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 26 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 22 0.03%
சரத் மனமேந்திர 19 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 19 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 18 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 18 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 18 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 10 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 9 0.01%
சமன் பெரேரா 8 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 8 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 7 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 4 0.01%
சந்திரசேக்கர 3 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 78,471
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 419
மொத்த வாக்கெடுப்பு 78,890
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 91,543

தெனியாய
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 54,472 64.04%
சஜித் பிரேமதாஸ 25,763 30.29%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,786 3.28%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 214 0.25%
ரொஹான் பல்லேவத்த 196 0.23%
அஜந்த பெரேரா 192 0.23%
மஹேஷ் சேனாநாயக 177 0.21%
அஜந்த டி சொய்சா 123 0.14%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 112 0.13%
எஸ்.அமரசிங்க 106 0.12%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 80 0.09%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 80 0.09%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 78 0.09%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 65 0.08%
துமிந்த நாகமுவ 64 0.08%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 63 0.07%
கெட்டகொட ஜயந்த 55 0.06%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 52 0.06%
பியசிறி விஜேநாயக்க 41 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 40 0.05%
அநுர டி சொய்சா 36 0.04%
சரத் மனமேந்திர 28 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 27 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 26 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 25 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 25 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 21 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 18 0.02%
சமன் பெரேரா 17 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 17 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 17 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 16 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 16 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 9 0.01%
சந்திரசேக்கர 5 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 85,062
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 731
மொத்த வாக்கெடுப்பு 85,793
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 100,264

வெலிகம
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 52,439 65.93%
சஜித் பிரேமதாஸ 23,065 29.00%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,692 3.38%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 199 0.25%
மஹேஷ் சேனாநாயக 180 0.23%
அஜந்த பெரேரா 168 0.21%
ரொஹான் பல்லேவத்த 116 0.15%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 79 0.10%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 59 0.07%
அஜந்த டி சொய்சா 56 0.07%
எஸ்.அமரசிங்க 51 0.06%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 45 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 42 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 41 0.05%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 40 0.05%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 31 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 25 0.03%
அநுர டி சொய்சா 23 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 21 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 21 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 20 0.03%
சரத் மனமேந்திர 15 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 13 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 12 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 11 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 11 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 11 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 10 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 9 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 8 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 6 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 6 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 5 0.01%
சமன் பெரேரா 4 0.01%
சந்திரசேக்கர 3 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 79,537
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 491
மொத்த வாக்கெடுப்பு 80,028
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 94,655

மாத்தறை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 47,203 63.66%
சஜித் பிரேமதாஸ 21,747 29.33%
அநுர குமார திசாநாயக்க 4,084 5.51%
மஹேஷ் சேனாநாயக 374 0.50%
ரொஹான் பல்லேவத்த 119 0.16%
அஜந்த பெரேரா 103 0.14%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 87 0.12%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 46 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 46 0.06%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 39 0.05%
அஜந்த டி சொய்சா 38 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 33 0.04%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 28 0.04%
எஸ்.அமரசிங்க 27 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 19 0.03%
கெட்டகொட ஜயந்த 19 0.03%
அநுர டி சொய்சா 15 0.02%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 14 0.02%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 13 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 12 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 11 0.01%
சரத் மனமேந்திர 10 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 9 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 6 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 6 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 6 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 6 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 5 0.01%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 5 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 5 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 4 0.01%
சமன் பெரேரா 3 0.00%
சந்திரசேக்கர 3 0.00%
சரத் கீர்த்திரத்ன 3 0.00%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 74,150
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 563
மொத்த வாக்கெடுப்பு 74,713
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 87,076

கம்புறுப்பிட்டிய
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 48,140 71.53%
சஜித் பிரேமதாஸ 15,517 23.06%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,427 3.61%
அஜந்த பெரேரா 185 0.27%
மஹேஷ் சேனாநாயக 172 0.26%
ரொஹான் பல்லேவத்த 130 0.19%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 114 0.17%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 71 0.11%
அஜந்த டி சொய்சா 60 0.09%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 56 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 45 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 40 0.06%
எஸ்.அமரசிங்க 36 0.05%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 28 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 27 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 27 0.04%
கெட்டகொட ஜயந்த 27 0.04%
துமிந்த நாகமுவ 25 0.04%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 21 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 21 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 17 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 16 0.02%
அநுர டி சொய்சா 15 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 12 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 11 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 9 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 8 0.01%
சரத் மனமேந்திர 7 0.01%
சமன் பெரேரா 7 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 7 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 6 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 6 0.01%
சந்திரசேக்கர 5 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 5 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 4 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 67,304
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 396
மொத்த வாக்கெடுப்பு 67,700
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 79,236

அக்குரஸ்ஸ
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 53,478 66.81%
சஜித் பிரேமதாஸ 21,415 26.75%
அநுர குமார திசாநாயக்க 3,787 4.73%
மஹேஷ் சேனாநாயக 149 0.19%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 149 0.19%
அஜந்த பெரேரா 137 0.17%
ரொஹான் பல்லேவத்த 124 0.15%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 83 0.10%
அஜந்த டி சொய்சா 81 0.10%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 77 0.10%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 65 0.08%
எஸ்.அமரசிங்க 63 0.08%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 56 0.07%
கெட்டகொட ஜயந்த 39 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 29 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 24 0.03%
அநுர டி சொய்சா 24 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 24 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 24 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 24 0.03%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 23 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 21 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 20 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 20 0.03%
சரத் மனமேந்திர 19 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 18 0.02%
சமன் பெரேரா 16 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 14 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 10 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 9 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 8 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 8 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 8 0.01%
சந்திரசேக்கர 3 0.00%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 80,049
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 499
மொத்த வாக்கெடுப்பு 80,548
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 93,616

தெவிநுவர
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 43,556 67.32%
சஜித் பிரேமதாஸ 17,391 26.88%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,760 4.27%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 131 0.20%
மஹேஷ் சேனாநாயக 126 0.19%
அஜந்த பெரேரா 121 0.19%
ரொஹான் பல்லேவத்த 74 0.11%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 63 0.10%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 61 0.09%
அஜந்த டி சொய்சா 58 0.09%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 37 0.06%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 31 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 29 0.04%
எஸ்.அமரசிங்க 28 0.04%
கெட்டகொட ஜயந்த 25 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 20 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 19 0.03%
அநுர டி சொய்சா 17 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 14 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 14 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 13 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 13 0.02%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 12 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 12 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 12 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 11 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 10 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 8 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 7 0.01%
சந்திரசேக்கர 6 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 6 0.01%
சரத் மனமேந்திர 5 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 4 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 3 0.00%
சமன் பெரேரா 3 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 64,700
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 355
மொத்த வாக்கெடுப்பு 65,055
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 77,788

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 19,379 70.23%
சஜித் பிரேமதாஸ 5,782 20.95%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,153 7.80%
மஹேஷ் சேனாநாயக 127 0.46%
ரொஹான் பல்லேவத்த 30 0.11%
துமிந்த நாகமுவ 26 0.09%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 15 0.05%
அஜந்த பெரேரா 11 0.04%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 11 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 9 0.03%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 8 0.03%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 6 0.02%
எஸ்.அமரசிங்க 5 0.02%
கெட்டகொட ஜயந்த 5 0.02%
அஜந்த டி சொய்சா 5 0.02%
அநுர டி சொய்சா 3 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 3 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 3 0.01%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 2 0.01%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 2 0.01%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 2 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 1 0.00%
அசோக வடிகமங்காவ 1 0.00%
சமன் பெரேரா 1 0.00%
சந்திரசேக்கர 1 0.00%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 1 0.00%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 1 0.00%
ரஜீவ விஜேசிங்க 1 0.00%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 1 0.00%
சரத் மனமேந்திர 0 0.00%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 0 0.00%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 0 0.00%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 0 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 0 0.00%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 27,595
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 328
மொத்த வாக்கெடுப்பு 27,923
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 28,239

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019