ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

278,804

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 66.17%
66.17% Complete
Generic placeholder image

108,906

சஜித் பிரேமதாஸ 25.85%
25.85% Complete
Generic placeholder image

26,295

அநுர குமார திசாநாயக்க 6.24%
6.24% Complete
Generic placeholder image

845

அஜந்த பெரேரா 0.20%
0.20% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 421,374
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 3,179
மொத்த வாக்கெடுப்பு 424,553
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 485,786

ஹம்பாந்தோட்டை வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

தங்காலை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 72,673 69.53%
சஜித் பிரேமதாஸ 22,141 21.18%
அநுர குமார திசாநாயக்க 7,830 7.49%
அஜந்த பெரேரா 227 0.22%
ரொஹான் பல்லேவத்த 212 0.20%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 206 0.20%
மஹேஷ் சேனாநாயக 187 0.18%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 142 0.14%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 109 0.10%
அஜந்த டி சொய்சா 97 0.09%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 72 0.07%
துமிந்த நாகமுவ 68 0.07%
எஸ்.அமரசிங்க 59 0.06%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 57 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 53 0.05%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 45 0.04%
அநுர டி சொய்சா 40 0.04%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 35 0.03%
கெட்டகொட ஜயந்த 34 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 25 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 24 0.02%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 24 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 22 0.02%
சரத் மனமேந்திர 20 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 20 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 19 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 15 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 13 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 12 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 10 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 9 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 9 0.01%
சமன் பெரேரா 7 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 7 0.01%
சந்திரசேக்கர 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 104,525
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 696
மொத்த வாக்கெடுப்பு 105,221
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 121,212

திஸ்ஸமஹாராம
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 91,577 62.55%
சஜித் பிரேமதாஸ 43,460 29.68%
அநுர குமார திசாநாயக்க 8,749 5.98%
அஜந்த பெரேரா 296 0.20%
ரொஹான் பல்லேவத்த 284 0.19%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 276 0.19%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 225 0.15%
மஹேஷ் சேனாநாயக 206 0.14%
அஜந்த டி சொய்சா 139 0.09%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 113 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 102 0.07%
எஸ்.அமரசிங்க 101 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 90 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 82 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 78 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 72 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 57 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 55 0.04%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 55 0.04%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 53 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 42 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 34 0.02%
அநுர டி சொய்சா 33 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 32 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 27 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 26 0.02%
சரத் மனமேந்திர 23 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 23 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 19 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 18 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 16 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 15 0.01%
சமன் பெரேரா 14 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 13 0.01%
சந்திரசேக்கர 4 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 146,409
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,007
மொத்த வாக்கெடுப்பு 147,416
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 169,555

முல்கிரிகல
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 58,903 67.73%
சஜித் பிரேமதாஸ 22,329 25.68%
அநுர குமார திசாநாயக்க 4,192 4.82%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 201 0.23%
ரொஹான் பல்லேவத்த 180 0.21%
அஜந்த பெரேரா 153 0.18%
மஹேஷ் சேனாநாயக 135 0.16%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 101 0.12%
அஜந்த டி சொய்சா 91 0.10%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 72 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 67 0.08%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 51 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 49 0.06%
எஸ்.அமரசிங்க 47 0.05%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 44 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 41 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 36 0.04%
அநுர டி சொய்சா 32 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 24 0.03%
சரத் மனமேந்திர 23 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 22 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 20 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 20 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 20 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 18 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 15 0.02%
சமன் பெரேரா 14 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 13 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 10 0.01%
சந்திரசேக்கர 9 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 9 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 9 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 8 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 4 0.00%
அசோக வடிகமங்காவ 4 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 86,966
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 691
மொத்த வாக்கெடுப்பு 87,657
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 99,833

பெலியத்த
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 42,668 66.01%
சஜித் பிரேமதாஸ 17,029 26.34%
அநுர குமார திசாநாயக்க 3,793 5.87%
அஜந்த பெரேரா 163 0.25%
மஹேஷ் சேனாநாயக 131 0.20%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 125 0.19%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 96 0.15%
ரொஹான் பல்லேவத்த 91 0.14%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 56 0.09%
அஜந்த டி சொய்சா 54 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 50 0.08%
துமிந்த நாகமுவ 38 0.06%
எஸ்.அமரசிங்க 32 0.05%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 28 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 25 0.04%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 24 0.04%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 23 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 23 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 22 0.03%
அநுர டி சொய்சா 22 0.03%
கெட்டகொட ஜயந்த 22 0.03%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 13 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 13 0.02%
சரத் மனமேந்திர 11 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 11 0.02%
சமன் பெரேரா 11 0.02%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 10 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 9 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 8 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 8 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 8 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 7 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 7 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 7 0.01%
சந்திரசேக்கர 3 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 64,641
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 483
மொத்த வாக்கெடுப்பு 65,124
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 75,851

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 12,983 68.94%
சஜித் பிரேமதாஸ 3,947 20.96%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,731 9.19%
மஹேஷ் சேனாநாயக 67 0.36%
ரொஹான் பல்லேவத்த 15 0.08%
துமிந்த நாகமுவ 13 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 9 0.05%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 9 0.05%
அஜந்த பெரேரா 6 0.03%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 6 0.03%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 5 0.03%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 4 0.02%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 4 0.02%
எஸ்.அமரசிங்க 4 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 4 0.02%
அஜந்த டி சொய்சா 4 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 3 0.02%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 3 0.02%
அநுர டி சொய்சா 2 0.01%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 2 0.01%
சமன் பெரேரா 2 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 2 0.01%
சரத் மனமேந்திர 1 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 1 0.01%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 1 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 1 0.01%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 1 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 1 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 1 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 1 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 0 0.00%
சந்திரசேக்கர 0 0.00%
கெட்டகொட ஜயந்த 0 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 0 0.00%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 18,833
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 302
மொத்த வாக்கெடுப்பு 19,135
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 19,535

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019