கேகாலை மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

320,484

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 55.66%
55.66% Complete
Generic placeholder image

228,032

சஜித் பிரேமதாஸ 39.60%
39.60% Complete
Generic placeholder image

15,043

அநுர குமார திசாநாயக்க 2.61%
2.61% Complete
Generic placeholder image

1,711

மஹேஷ் சேனாநாயக 0.30%
0.30% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 575,831
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 5,152
மொத்த வாக்கெடுப்பு 580,983
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 676,440

கேகாலை வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

அரநாயக்க
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 24,294 56.39%
சஜித் பிரேமதாஸ 17,075 39.63%
அநுர குமார திசாநாயக்க 752 1.75%
அஜந்த பெரேரா 120 0.28%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 96 0.22%
மஹேஷ் சேனாநாயக 81 0.19%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 80 0.19%
துமிந்த நாகமுவ 66 0.15%
ரொஹான் பல்லேவத்த 60 0.14%
அஜந்த டி சொய்சா 45 0.10%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 42 0.10%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 39 0.09%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 35 0.08%
எஸ்.அமரசிங்க 34 0.08%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 32 0.07%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 26 0.06%
பியசிறி விஜேநாயக்க 25 0.06%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 24 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 23 0.05%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 14 0.03%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 12 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 11 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 11 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 11 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 10 0.02%
சரத் மனமேந்திர 9 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 9 0.02%
அநுர டி சொய்சா 8 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 8 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 7 0.02%
சந்திரசேக்கர 6 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 6 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 4 0.01%
சமன் பெரேரா 4 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 3 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 43,082
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 288
மொத்த வாக்கெடுப்பு 43,370
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 50,780

யட்டியாந்தோட்டை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 32,753 51.62%
சஜித் பிரேமதாஸ 28,215 44.47%
அநுர குமார திசாநாயக்க 990 1.56%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 145 0.23%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 125 0.20%
அஜந்த பெரேரா 119 0.19%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 99 0.16%
மஹேஷ் சேனாநாயக 97 0.15%
ரொஹான் பல்லேவத்த 96 0.15%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 93 0.15%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 80 0.13%
எஸ்.அமரசிங்க 65 0.10%
கெட்டகொட ஜயந்த 65 0.10%
அஜந்த டி சொய்சா 61 0.10%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 53 0.08%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 37 0.06%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 36 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 30 0.05%
அநுர டி சொய்சா 30 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 26 0.04%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 26 0.04%
துமிந்த நாகமுவ 25 0.04%
சரத் மனமேந்திர 24 0.04%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 19 0.03%
சமன் பெரேரா 17 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 17 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 16 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 15 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 14 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 13 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 13 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 12 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 8 0.01%
சந்திரசேக்கர 7 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 6 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 63,447
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 659
மொத்த வாக்கெடுப்பு 64,106
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 74,836

மாவனெல்லை
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 37,967 50.09%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 34,443 45.44%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,856 2.45%
மஹேஷ் சேனாநாயக 211 0.28%
அஜந்த பெரேரா 178 0.23%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 133 0.18%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 123 0.16%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 83 0.11%
ரொஹான் பல்லேவத்த 77 0.10%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 71 0.09%
அஜந்த டி சொய்சா 65 0.09%
துமிந்த நாகமுவ 59 0.08%
எஸ்.அமரசிங்க 58 0.08%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 57 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 41 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 40 0.05%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 39 0.05%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 35 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 31 0.04%
ரஜீவ விஜேசிங்க 29 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 27 0.04%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 20 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 19 0.03%
அநுர டி சொய்சா 18 0.02%
சரத் மனமேந்திர 15 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 15 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 15 0.02%
சமன் பெரேரா 13 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 12 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 12 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 10 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 8 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 7 0.01%
சந்திரசேக்கர 6 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 6 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 75,799
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 561
மொத்த வாக்கெடுப்பு 76,360
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 91,492

தெடிகம
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 41,632 56.84%
சஜித் பிரேமதாஸ 28,097 38.36%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,164 2.95%
மஹேஷ் சேனாநாயக 213 0.29%
அஜந்த பெரேரா 162 0.22%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 106 0.14%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 88 0.12%
ரொஹான் பல்லேவத்த 87 0.12%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 64 0.09%
அஜந்த டி சொய்சா 61 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 55 0.08%
துமிந்த நாகமுவ 53 0.07%
எஸ்.அமரசிங்க 51 0.07%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 46 0.06%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 44 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 35 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 26 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 25 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 23 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 21 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 20 0.03%
அநுர டி சொய்சா 17 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 17 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 17 0.02%
சரத் மனமேந்திர 14 0.02%
சந்திரசேக்கர 14 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 14 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 14 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 12 0.02%
சமன் பெரேரா 11 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 11 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 8 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 6 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 6 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 6 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 73,240
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 593
மொத்த வாக்கெடுப்பு 73,833
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 86,351

தெரணியாகல
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 31,392 54.30%
சஜித் பிரேமதாஸ 23,733 41.05%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,116 1.93%
அஜந்த பெரேரா 143 0.25%
ரொஹான் பல்லேவத்த 122 0.21%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 117 0.20%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 106 0.18%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 101 0.17%
மஹேஷ் சேனாநாயக 97 0.17%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 96 0.17%
கெட்டகொட ஜயந்த 73 0.13%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 69 0.12%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 67 0.12%
எஸ்.அமரசிங்க 66 0.11%
துமிந்த நாகமுவ 61 0.11%
அஜந்த டி சொய்சா 52 0.09%
அநுர டி சொய்சா 48 0.08%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 39 0.07%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 36 0.06%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 36 0.06%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 27 0.05%
சரத் மனமேந்திர 26 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 25 0.04%
சமன் பெரேரா 22 0.04%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 18 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 17 0.03%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 16 0.03%
சமரவீர வீரவன்னி 15 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 14 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 12 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 12 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 12 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 9 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 9 0.02%
சந்திரசேக்கர 7 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 57,811
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 471
மொத்த வாக்கெடுப்பு 58,282
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 67,424

கேகாலை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 36,109 61.52%
சஜித் பிரேமதாஸ 19,341 32.95%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,032 3.46%
மஹேஷ் சேனாநாயக 263 0.45%
அஜந்த பெரேரா 129 0.22%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 88 0.15%
துமிந்த நாகமுவ 84 0.14%
ரொஹான் பல்லேவத்த 83 0.14%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 83 0.14%
அஜந்த டி சொய்சா 58 0.10%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 38 0.06%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 37 0.06%
எஸ்.அமரசிங்க 37 0.06%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 33 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 27 0.05%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 26 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 22 0.04%
கெட்டகொட ஜயந்த 22 0.04%
சரத் மனமேந்திர 18 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 18 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 18 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 17 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 14 0.02%
அநுர டி சொய்சா 12 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 12 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 12 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 10 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 9 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 8 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 8 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 7 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 6 0.01%
சமன் பெரேரா 5 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 4 0.01%
சந்திரசேக்கர 4 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 58,694
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 625
மொத்த வாக்கெடுப்பு 59,319
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 69,473

றம்புக்கனை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 31,902 59.54%
சஜித் பிரேமதாஸ 18,657 34.82%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,828 3.41%
மஹேஷ் சேனாநாயக 202 0.38%
அஜந்த பெரேரா 154 0.29%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 115 0.21%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 89 0.17%
ரொஹான் பல்லேவத்த 72 0.13%
அஜந்த டி சொய்சா 51 0.10%
எஸ்.அமரசிங்க 49 0.09%
துமிந்த நாகமுவ 43 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 40 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 40 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 38 0.07%
கெட்டகொட ஜயந்த 37 0.07%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 29 0.05%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 27 0.05%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 26 0.05%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 20 0.04%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 18 0.03%
சரத் மனமேந்திர 15 0.03%
அநுர டி சொய்சா 14 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 14 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 13 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 13 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 12 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 10 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 10 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 9 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 8 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 7 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 7 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 7 0.01%
சந்திரசேக்கர 6 0.01%
சமன் பெரேரா 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 53,584
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 519
மொத்த வாக்கெடுப்பு 54,103
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 63,798

ருவன்வெல்ல
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 35,714 56.71%
சஜித் பிரேமதாஸ 24,604 39.07%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,403 2.23%
அஜந்த பெரேரா 125 0.20%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 123 0.20%
மஹேஷ் சேனாநாயக 120 0.19%
ரொஹான் பல்லேவத்த 93 0.15%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 89 0.14%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 75 0.12%
அஜந்த டி சொய்சா 63 0.10%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 56 0.09%
துமிந்த நாகமுவ 52 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 51 0.08%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 45 0.07%
எஸ்.அமரசிங்க 44 0.07%
கெட்டகொட ஜயந்த 42 0.07%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 33 0.05%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 28 0.04%
சரத் மனமேந்திர 22 0.03%
அநுர டி சொய்சா 22 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 22 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 21 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 19 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 16 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 16 0.03%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 15 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 14 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 11 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 9 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 8 0.01%
சமன் பெரேரா 7 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 7 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 7 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 3 0.00%
சந்திரசேக்கர 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 62,981
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 570
மொத்த வாக்கெடுப்பு 63,551
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 74,386

கலிகமுவ
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 32,376 58.36%
சஜித் பிரேமதாஸ 20,475 36.91%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,405 2.53%
மஹேஷ் சேனாநாயக 174 0.31%
அஜந்த பெரேரா 138 0.25%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 85 0.15%
துமிந்த நாகமுவ 82 0.15%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 82 0.15%
ரொஹான் பல்லேவத்த 70 0.13%
அஜந்த டி சொய்சா 64 0.12%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 56 0.10%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 54 0.10%
எஸ்.அமரசிங்க 54 0.10%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 50 0.09%
கெட்டகொட ஜயந்த 38 0.07%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 34 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 33 0.06%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 28 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 22 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 20 0.04%
சரத் மனமேந்திர 17 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 14 0.03%
அநுர டி சொய்சா 13 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 11 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 11 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 11 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 11 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 10 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 10 0.02%
சமன் பெரேரா 7 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 6 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 6 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 6 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 5 0.01%
சந்திரசேக்கர 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 55,480
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 472
மொத்த வாக்கெடுப்பு 55,952
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 65,331

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 19,869 62.65%
சஜித் பிரேமதாஸ 9,868 31.12%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,497 4.72%
மஹேஷ் சேனாநாயக 253 0.80%
துமிந்த நாகமுவ 39 0.12%
ரொஹான் பல்லேவத்த 28 0.09%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 20 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 17 0.05%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 16 0.05%
அஜந்த பெரேரா 14 0.04%
எஸ்.அமரசிங்க 11 0.03%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 11 0.03%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 11 0.03%
கெட்டகொட ஜயந்த 7 0.02%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 5 0.02%
சமன் பெரேரா 4 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 4 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 4 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 4 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 4 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 3 0.01%
அநுர டி சொய்சா 3 0.01%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 3 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 3 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 3 0.01%
சரத் மனமேந்திர 2 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 2 0.01%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 2 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 2 0.01%
அஜந்த டி சொய்சா 2 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 1 0.00%
சந்திரசேக்கர 1 0.00%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 0 0.00%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 0 0.00%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 31,713
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 394
மொத்த வாக்கெடுப்பு 32,107
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 32,569

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019