இரத்தினபுரி மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

448,044

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 59.93%
59.93% Complete
Generic placeholder image

264,503

சஜித் பிரேமதாஸ 35.38%
35.38% Complete
Generic placeholder image

18,887

அநுர குமார திசாநாயக்க 2.53%
2.53% Complete
Generic placeholder image

1,662

அஜந்த பெரேரா 0.22%
0.22% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 747,671
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 5,853
மொத்த வாக்கெடுப்பு 753,524
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 864,978

இரத்தினபுரி வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

கொலன்ன
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 83,520 68.05%
சஜித் பிரேமதாஸ 32,052 26.12%
அநுர குமார திசாநாயக்க 4,747 3.87%
ரொஹான் பல்லேவத்த 274 0.22%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 259 0.21%
அஜந்த பெரேரா 240 0.20%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 213 0.17%
மஹேஷ் சேனாநாயக 186 0.15%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 123 0.10%
அஜந்த டி சொய்சா 116 0.09%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 100 0.08%
எஸ்.அமரசிங்க 96 0.08%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 84 0.07%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 62 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 62 0.05%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 61 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 60 0.05%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 53 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 47 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 44 0.04%
அநுர டி சொய்சா 40 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 38 0.03%
சரத் மனமேந்திர 33 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 28 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 24 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 24 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 20 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 19 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 18 0.01%
சமன் பெரேரா 17 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 17 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 17 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 15 0.01%
சந்திரசேக்கர 13 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 8 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 122,730
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 828
மொத்த வாக்கெடுப்பு 123,558
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 144,558

நிவித்திகல
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 50,806 58.35%
சஜித் பிரேமதாஸ 32,691 37.55%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,344 1.54%
அஜந்த பெரேரா 211 0.24%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 200 0.23%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 199 0.23%
ரொஹான் பல்லேவத்த 162 0.19%
மஹேஷ் சேனாநாயக 160 0.18%
எஸ்.அமரசிங்க 151 0.17%
அஜந்த டி சொய்சா 110 0.13%
கெட்டகொட ஜயந்த 102 0.12%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 98 0.11%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 95 0.11%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 90 0.10%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 79 0.09%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 69 0.08%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 57 0.07%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 53 0.06%
பியசிறி விஜேநாயக்க 40 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 31 0.04%
ரஜீவ விஜேசிங்க 31 0.04%
சரத் மனமேந்திர 30 0.03%
அநுர டி சொய்சா 30 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 30 0.03%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 28 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 28 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 25 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 25 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 23 0.03%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 21 0.02%
சமன் பெரேரா 16 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 16 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 11 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 5 0.01%
சந்திரசேக்கர 4 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 87,071
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 723
மொத்த வாக்கெடுப்பு 87,794
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 99,796

பலாங்கொடை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 53,120 56.42%
சஜித் பிரேமதாஸ 36,421 38.69%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,160 2.29%
அஜந்த பெரேரா 253 0.27%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 220 0.23%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 217 0.23%
மஹேஷ் சேனாநாயக 206 0.22%
ரொஹான் பல்லேவத்த 179 0.19%
எஸ்.அமரசிங்க 154 0.16%
அஜந்த டி சொய்சா 137 0.15%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 124 0.13%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 114 0.12%
கெட்டகொட ஜயந்த 87 0.09%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 84 0.09%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 77 0.08%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 66 0.07%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 62 0.07%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 58 0.06%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 47 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 46 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 43 0.05%
அநுர டி சொய்சா 37 0.04%
ரஜீவ விஜேசிங்க 37 0.04%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 32 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 27 0.03%
சமன் பெரேரா 25 0.03%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 20 0.02%
சரத் மனமேந்திர 19 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 18 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 16 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 12 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 11 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 9 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 7 0.01%
சந்திரசேக்கர 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 94,147
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 741
மொத்த வாக்கெடுப்பு 94,888
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 109,756

கலவான
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 35,399 61.86%
சஜித் பிரேமதாஸ 19,291 33.71%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,221 2.13%
அஜந்த பெரேரா 173 0.30%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 133 0.23%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 105 0.18%
மஹேஷ் சேனாநாயக 100 0.17%
ரொஹான் பல்லேவத்த 89 0.16%
அஜந்த டி சொய்சா 75 0.13%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 61 0.11%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 57 0.10%
எஸ்.அமரசிங்க 57 0.10%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 49 0.09%
துமிந்த நாகமுவ 42 0.07%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 40 0.07%
கெட்டகொட ஜயந்த 40 0.07%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 39 0.07%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 37 0.06%
அநுர டி சொய்சா 26 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 25 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 22 0.04%
சரத் மனமேந்திர 22 0.04%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 18 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 15 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 12 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 12 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 11 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 10 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 9 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 9 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 7 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 6 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 5 0.01%
சந்திரசேக்கர 4 0.01%
சமன் பெரேரா 3 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 57,224
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 415
மொத்த வாக்கெடுப்பு 57,639
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 65,310

இறக்குவானை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 48,867 53.86%
சஜித் பிரேமதாஸ 38,008 41.89%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,743 1.92%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 217 0.24%
அஜந்த பெரேரா 200 0.22%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 181 0.20%
ரொஹான் பல்லேவத்த 166 0.18%
மஹேஷ் சேனாநாயக 150 0.17%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 136 0.15%
எஸ்.அமரசிங்க 114 0.13%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 101 0.11%
அஜந்த டி சொய்சா 98 0.11%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 87 0.10%
கெட்டகொட ஜயந்த 80 0.09%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 73 0.08%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 66 0.07%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 61 0.07%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 53 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 39 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 32 0.04%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 30 0.03%
சரத் மனமேந்திர 29 0.03%
அநுர டி சொய்சா 29 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 26 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 21 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 18 0.02%
சமன் பெரேரா 17 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 16 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 15 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 15 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 13 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 12 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 10 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 8 0.01%
சந்திரசேக்கர 7 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 90,738
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 757
மொத்த வாக்கெடுப்பு 91,495
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 106,025

பெல்மதுளை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 41,469 54.33%
சஜித் பிரேமதாஸ 31,845 41.72%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,315 1.72%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 160 0.21%
அஜந்த பெரேரா 146 0.19%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 126 0.17%
மஹேஷ் சேனாநாயக 120 0.16%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 119 0.16%
எஸ்.அமரசிங்க 112 0.15%
ரொஹான் பல்லேவத்த 108 0.14%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 87 0.11%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 82 0.11%
கெட்டகொட ஜயந்த 81 0.11%
அஜந்த டி சொய்சா 67 0.09%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 61 0.08%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 52 0.07%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 45 0.06%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 36 0.05%
ரஜீவ விஜேசிங்க 35 0.05%
சரத் மனமேந்திர 30 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 25 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 21 0.03%
சமன் பெரேரா 21 0.03%
அநுர டி சொய்சா 20 0.03%
துமிந்த நாகமுவ 20 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 20 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 17 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 17 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 16 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 13 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 11 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 11 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 10 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 8 0.01%
சந்திரசேக்கர 3 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 76,329
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 606
மொத்த வாக்கெடுப்பு 76,935
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 88,540

எஹலியகொட
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 50,993 61.11%
சஜித் பிரேமதாஸ 28,855 34.58%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,946 2.33%
அஜந்த பெரேரா 202 0.24%
மஹேஷ் சேனாநாயக 175 0.21%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 160 0.19%
ரொஹான் பல்லேவத்த 140 0.17%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 111 0.13%
எஸ்.அமரசிங்க 95 0.11%
அஜந்த டி சொய்சா 76 0.09%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 65 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 63 0.08%
கெட்டகொட ஜயந்த 60 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 59 0.07%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 49 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 48 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 40 0.05%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 33 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 30 0.04%
ரஜீவ விஜேசிங்க 29 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 26 0.03%
அநுர டி சொய்சா 25 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 22 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 19 0.02%
சமன் பெரேரா 14 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 14 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 14 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 13 0.02%
சரத் மனமேந்திர 12 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 12 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 12 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 10 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 8 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 7 0.01%
சந்திரசேக்கர 4 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 83,441
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 587
மொத்த வாக்கெடுப்பு 84,028
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 97,311

இரத்தினபுரி
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 64,809 60.58%
சஜித் பிரேமதாஸ 37,400 34.96%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,733 2.55%
மஹேஷ் சேனாநாயக 237 0.22%
அஜந்த பெரேரா 223 0.21%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 197 0.18%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 180 0.17%
ரொஹான் பல்லேவத்த 138 0.13%
அஜந்த டி சொய்சா 121 0.11%
எஸ்.அமரசிங்க 105 0.10%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 91 0.09%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 90 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 80 0.07%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 69 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 59 0.06%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 58 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 43 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 34 0.03%
அநுர டி சொய்சா 30 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 30 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 27 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 27 0.03%
சரத் மனமேந்திர 25 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 25 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 20 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 20 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 17 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 16 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 15 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 15 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 15 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 13 0.01%
சமன் பெரேரா 12 0.01%
சந்திரசேக்கர 6 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 6 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 106,986
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 818
மொத்த வாக்கெடுப்பு 107,804
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 123,967

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 19,061 65.72%
சஜித் பிரேமதாஸ 7,940 27.37%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,678 5.79%
மஹேஷ் சேனாநாயக 183 0.63%
ரொஹான் பல்லேவத்த 23 0.08%
துமிந்த நாகமுவ 16 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 15 0.05%
அஜந்த பெரேரா 14 0.05%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 10 0.03%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 10 0.03%
அஜந்த டி சொய்சா 9 0.03%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 7 0.02%
எஸ்.அமரசிங்க 6 0.02%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 5 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 4 0.01%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 3 0.01%
சமன் பெரேரா 3 0.01%
அநுர டி சொய்சா 2 0.01%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 2 0.01%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 2 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 2 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 2 0.01%
சரத் மனமேந்திர 1 0.00%
பியசிறி விஜேநாயக்க 1 0.00%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 1 0.00%
சந்திரசேக்கர 1 0.00%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 1 0.00%
கெட்டகொட ஜயந்த 1 0.00%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 1 0.00%
சரத் கீர்த்திரத்ன 1 0.00%
அசோக வடிகமங்காவ 0 0.00%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 0 0.00%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 0 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 0 0.00%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 29,005
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 378
மொத்த வாக்கெடுப்பு 29,383
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 29,716

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019