மஹநுவர மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

471,502

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 50.43%
50.43% Complete
Generic placeholder image

417,355

சஜித் பிரேமதாஸ 44.64%
44.64% Complete
Generic placeholder image

23,539

அநுர குமார திசாநாயக்க 2.52%
2.52% Complete
Generic placeholder image

3,619

மஹேஷ் சேனாநாயக 0.39%
0.39% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 934,875
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 9,020
மொத்த வாக்கெடுப்பு 943,895
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 1,111,860

மஹநுவர வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

குண்டசாலை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 43,788 53.81%
சஜித் பிரேமதாஸ 33,293 40.92%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,539 3.12%
மஹேஷ் சேனாநாயக 344 0.42%
ரொஹான் பல்லேவத்த 155 0.19%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 143 0.18%
அஜந்த பெரேரா 140 0.17%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 137 0.17%
எஸ்.அமரசிங்க 91 0.11%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 84 0.10%
அஜந்த டி சொய்சா 72 0.09%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 62 0.08%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 54 0.07%
கெட்டகொட ஜயந்த 53 0.07%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 39 0.05%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 37 0.05%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 36 0.04%
துமிந்த நாகமுவ 35 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 33 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 28 0.03%
சரத் மனமேந்திர 20 0.02%
அநுர டி சொய்சா 20 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 20 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 19 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 19 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 18 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 15 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 14 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 11 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 10 0.01%
சமன் பெரேரா 10 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 10 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 10 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 6 0.01%
சந்திரசேக்கர 5 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 81,370
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 700
மொத்த வாக்கெடுப்பு 82,070
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 97,309

பாத்ததும்பர
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 35,848 50.20%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 32,057 44.89%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,439 2.02%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 213 0.30%
மஹேஷ் சேனாநாயக 208 0.29%
எஸ்.அமரசிங்க 159 0.22%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 157 0.22%
அஜந்த பெரேரா 153 0.21%
ரொஹான் பல்லேவத்த 123 0.17%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 102 0.14%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 101 0.14%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 94 0.13%
கெட்டகொட ஜயந்த 81 0.11%
அஜந்த டி சொய்சா 75 0.11%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 64 0.09%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 60 0.08%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 50 0.07%
துமிந்த நாகமுவ 39 0.05%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 39 0.05%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 35 0.05%
ரஜீவ விஜேசிங்க 33 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 30 0.04%
அநுர டி சொய்சா 28 0.04%
சரத் மனமேந்திர 24 0.03%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 22 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 21 0.03%
சமன் பெரேரா 21 0.03%
சமரவீர வீரவன்னி 21 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 20 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 20 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 19 0.03%
சரத் கீர்த்திரத்ன 16 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 14 0.02%
சந்திரசேக்கர 14 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 14 0.02%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 71,414
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 684
மொத்த வாக்கெடுப்பு 72,098
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 86,342

யட்டிநுவர
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 38,765 58.32%
சஜித் பிரேமதாஸ 24,244 36.48%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,021 3.04%
மஹேஷ் சேனாநாயக 302 0.45%
அஜந்த பெரேரா 146 0.22%
ரொஹான் பல்லேவத்த 125 0.19%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 112 0.17%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 92 0.14%
அஜந்த டி சொய்சா 67 0.10%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 63 0.09%
எஸ்.அமரசிங்க 57 0.09%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 51 0.08%
கெட்டகொட ஜயந்த 49 0.07%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 42 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 42 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 36 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 32 0.05%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 29 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 20 0.03%
சரத் மனமேந்திர 16 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 16 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 16 0.02%
அநுர டி சொய்சா 15 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 14 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 14 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 13 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 12 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 11 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 9 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 8 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 8 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 7 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 7 0.01%
சமன் பெரேரா 3 0.00%
சந்திரசேக்கர 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 66,464
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 584
மொத்த வாக்கெடுப்பு 67,048
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 79,471

நாவலபிட்டிய
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 39,887 49.51%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 36,436 45.22%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,740 2.16%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 284 0.35%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 224 0.28%
அஜந்த பெரேரா 189 0.23%
மஹேஷ் சேனாநாயக 179 0.22%
எஸ்.அமரசிங்க 178 0.22%
ரொஹான் பல்லேவத்த 138 0.17%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 127 0.16%
கெட்டகொட ஜயந்த 126 0.16%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 116 0.14%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 102 0.13%
அஜந்த டி சொய்சா 102 0.13%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 82 0.10%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 63 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 62 0.08%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 60 0.07%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 45 0.06%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 44 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 36 0.04%
துமிந்த நாகமுவ 36 0.04%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 36 0.04%
அசோக வடிகமங்காவ 35 0.04%
அநுர டி சொய்சா 34 0.04%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 31 0.04%
ரஜீவ விஜேசிங்க 31 0.04%
சரத் மனமேந்திர 26 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 26 0.03%
சமன் பெரேரா 24 0.03%
சமரவீர வீரவன்னி 19 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 18 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 14 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 11 0.01%
சந்திரசேக்கர 6 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 80,567
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,030
மொத்த வாக்கெடுப்பு 81,597
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 96,659

கண்டி
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 16,334 51.36%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 13,795 43.38%
அநுர குமார திசாநாயக்க 966 3.04%
மஹேஷ் சேனாநாயக 282 0.89%
ரொஹான் பல்லேவத்த 81 0.25%
அஜந்த பெரேரா 41 0.13%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 38 0.12%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 37 0.12%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 33 0.10%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 25 0.08%
எஸ்.அமரசிங்க 22 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 19 0.06%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 17 0.05%
அஜந்த டி சொய்சா 13 0.04%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 11 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 10 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 10 0.03%
கெட்டகொட ஜயந்த 9 0.03%
துமிந்த நாகமுவ 8 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 8 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 8 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 6 0.02%
சரத் மனமேந்திர 5 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 5 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 4 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 4 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 4 0.01%
அநுர டி சொய்சா 2 0.01%
சமன் பெரேரா 2 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 2 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 2 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 1 0.00%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 0 0.00%
சந்திரசேக்கர 0 0.00%
சரத் கீர்த்திரத்ன 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 31,804
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 409
மொத்த வாக்கெடுப்பு 32,213
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 40,507

செங்கடகல
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 35,242 53.07%
சஜித் பிரேமதாஸ 27,399 41.26%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,189 3.30%
மஹேஷ் சேனாநாயக 509 0.77%
ரொஹான் பல்லேவத்த 162 0.24%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 122 0.18%
அஜந்த பெரேரா 112 0.17%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 86 0.13%
எஸ்.அமரசிங்க 58 0.09%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 54 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 50 0.08%
அஜந்த டி சொய்சா 44 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 40 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 32 0.05%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 29 0.04%
கெட்டகொட ஜயந்த 29 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 28 0.04%
துமிந்த நாகமுவ 28 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 27 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 15 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 15 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 14 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 14 0.02%
அநுர டி சொய்சா 13 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 13 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 13 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 11 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 11 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 10 0.02%
சமன் பெரேரா 9 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 9 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 8 0.01%
சரத் மனமேந்திர 5 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 4 0.01%
சந்திரசேக்கர 1 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 66,405
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 666
மொத்த வாக்கெடுப்பு 67,071
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 82,680

உடுநுவர
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 33,131 47.60%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 33,003 47.41%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,913 2.75%
மஹேஷ் சேனாநாயக 261 0.38%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 146 0.21%
அஜந்த பெரேரா 126 0.18%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 122 0.18%
ரொஹான் பல்லேவத்த 109 0.16%
எஸ்.அமரசிங்க 93 0.13%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 72 0.10%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 67 0.10%
கெட்டகொட ஜயந்த 61 0.09%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 53 0.08%
அஜந்த டி சொய்சா 51 0.07%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 42 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 42 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 40 0.06%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 35 0.05%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 31 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 24 0.03%
அநுர டி சொய்சா 23 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 22 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 18 0.03%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 17 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 15 0.02%
சரத் மனமேந்திர 13 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 12 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 11 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 11 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 9 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 9 0.01%
சமன் பெரேரா 8 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 8 0.01%
சந்திரசேக்கர 5 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 4 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 69,607
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 563
மொத்த வாக்கெடுப்பு 70,170
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 82,842

கம்பளை
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 46,531 52.95%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 37,648 42.84%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,469 1.67%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 244 0.28%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 192 0.22%
மஹேஷ் சேனாநாயக 181 0.21%
எஸ்.அமரசிங்க 171 0.19%
அஜந்த பெரேரா 160 0.18%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 118 0.13%
ரொஹான் பல்லேவத்த 118 0.13%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 117 0.13%
கெட்டகொட ஜயந்த 112 0.13%
அஜந்த டி சொய்சா 98 0.11%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 93 0.11%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 77 0.09%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 62 0.07%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 61 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 52 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 48 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 30 0.03%
அநுர டி சொய்சா 28 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 27 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 25 0.03%
சரத் மனமேந்திர 24 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 23 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 21 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 21 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 20 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 20 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 19 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 19 0.02%
சமன் பெரேரா 17 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 17 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 10 0.01%
சந்திரசேக்கர 8 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 87,881
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 816
மொத்த வாக்கெடுப்பு 88,697
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 105,054

உடதும்பர
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 29,334 58.11%
சஜித் பிரேமதாஸ 19,098 37.83%
அநுர குமார திசாநாயக்க 748 1.48%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 142 0.28%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 135 0.27%
அஜந்த பெரேரா 120 0.24%
மஹேஷ் சேனாநாயக 105 0.21%
ரொஹான் பல்லேவத்த 98 0.19%
எஸ்.அமரசிங்க 78 0.15%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 68 0.13%
அஜந்த டி சொய்சா 56 0.11%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 50 0.10%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 47 0.09%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 45 0.09%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 38 0.08%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 38 0.08%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 38 0.08%
கெட்டகொட ஜயந்த 36 0.07%
பியசிறி விஜேநாயக்க 23 0.05%
ரஜீவ விஜேசிங்க 18 0.04%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 17 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 17 0.03%
துமிந்த நாகமுவ 16 0.03%
அநுர டி சொய்சா 15 0.03%
சரத் மனமேந்திர 13 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 12 0.02%
சமன் பெரேரா 11 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 10 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 9 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 8 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 8 0.02%
சந்திரசேக்கர 7 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 7 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 7 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 6 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 50,478
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 345
மொத்த வாக்கெடுப்பு 50,823
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 57,764

ஹேவாஹெட்ட
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 28,166 48.80%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 27,263 47.24%
அநுர குமார திசாநாயக்க 791 1.37%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 190 0.33%
அஜந்த பெரேரா 136 0.24%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 125 0.22%
மஹேஷ் சேனாநாயக 116 0.20%
எஸ்.அமரசிங்க 103 0.18%
ரொஹான் பல்லேவத்த 84 0.15%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 82 0.14%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 64 0.11%
அஜந்த டி சொய்சா 63 0.11%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 60 0.10%
கெட்டகொட ஜயந்த 57 0.10%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 52 0.09%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 37 0.06%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 36 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 36 0.06%
ரஜீவ விஜேசிங்க 26 0.05%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 22 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 21 0.04%
சமரவீர வீரவன்னி 21 0.04%
அநுர டி சொய்சா 20 0.03%
சரத் மனமேந்திர 19 0.03%
துமிந்த நாகமுவ 17 0.03%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 17 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 14 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 14 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 13 0.02%
சமன் பெரேரா 11 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 10 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 9 0.02%
சந்திரசேக்கர 8 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 7 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 6 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 57,716
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 627
மொத்த வாக்கெடுப்பு 58,343
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 69,251

தெல்தெனிய
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 20,296 50.28%
சஜித் பிரேமதாஸ 18,238 45.18%
அநுர குமார திசாநாயக்க 681 1.69%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 109 0.27%
மஹேஷ் சேனாநாயக 107 0.27%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 96 0.24%
எஸ்.அமரசிங்க 85 0.21%
அஜந்த பெரேரா 84 0.21%
ரொஹான் பல்லேவத்த 79 0.20%
அஜந்த டி சொய்சா 58 0.14%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 57 0.14%
கெட்டகொட ஜயந்த 53 0.13%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 51 0.13%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 50 0.12%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 46 0.11%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 31 0.08%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 28 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 28 0.07%
துமிந்த நாகமுவ 23 0.06%
ரஜீவ விஜேசிங்க 17 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 16 0.04%
அநுர டி சொய்சா 16 0.04%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 15 0.04%
சரத் மனமேந்திர 14 0.03%
சமன் பெரேரா 13 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 13 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 10 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 9 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 9 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 8 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 8 0.02%
சந்திரசேக்கர 6 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 6 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 5 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 3 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 40,368
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 422
மொத்த வாக்கெடுப்பு 40,790
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 47,510

ஹரிஸ்பத்துவ
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 64,298 48.53%
சஜித் பிரேமதாஸ 62,044 46.83%
அநுர குமார திசாநாயக்க 3,401 2.57%
மஹேஷ் சேனாநாயக 383 0.29%
அஜந்த பெரேரா 251 0.19%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 245 0.18%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 227 0.17%
ரொஹான் பல்லேவத்த 219 0.17%
அஜந்த டி சொய்சா 139 0.10%
எஸ்.அமரசிங்க 137 0.10%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 121 0.09%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 108 0.08%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 97 0.07%
கெட்டகொட ஜயந்த 86 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 85 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 80 0.06%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 68 0.05%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 60 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 56 0.04%
சரத் மனமேந்திர 43 0.03%
அநுர டி சொய்சா 42 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 38 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 33 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 31 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 27 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 26 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 25 0.02%
சமன் பெரேரா 25 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 19 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 18 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 17 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 17 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 16 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 10 0.01%
சந்திரசேக்கர 5 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 132,497
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,135
மொத்த வாக்கெடுப்பு 133,632
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 158,903

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 34,748 63.69%
சஜித் பிரேமதாஸ 16,303 29.88%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,683 4.92%
மஹேஷ் சேனாநாயக 507 0.93%
ரொஹான் பல்லேவத்த 55 0.10%
துமிந்த நாகமுவ 40 0.07%
அஜந்த பெரேரா 34 0.06%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 24 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 23 0.04%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 22 0.04%
எஸ்.அமரசிங்க 13 0.02%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 12 0.02%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 10 0.02%
அஜந்த டி சொய்சா 8 0.01%
கெட்டகொட ஜயந்த 7 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 7 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 7 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 7 0.01%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 6 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 6 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 4 0.01%
சமன் பெரேரா 4 0.01%
சந்திரசேக்கர 4 0.01%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 4 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 4 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 3 0.01%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 3 0.01%
சரத் மனமேந்திர 2 0.00%
அநுர டி சொய்சா 2 0.00%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 2 0.00%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 2 0.00%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 1 0.00%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 1 0.00%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 1 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 54,559
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 762
மொத்த வாக்கெடுப்பு 55,321
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 55,936

கலகெதர
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 24,829 56.76%
சஜித் பிரேமதாஸ 16,839 38.49%
அநுர குமார திசாநாயக்க 959 2.19%
மஹேஷ் சேனாநாயக 135 0.31%
அஜந்த பெரேரா 132 0.30%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 105 0.24%
ரொஹான் பல்லேவத்த 93 0.21%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 78 0.18%
எஸ்.அமரசிங்க 77 0.18%
அஜந்த டி சொய்சா 49 0.11%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 48 0.11%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 44 0.10%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 39 0.09%
கெட்டகொட ஜயந்த 38 0.09%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 32 0.07%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 31 0.07%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 27 0.06%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 25 0.06%
ரஜீவ விஜேசிங்க 22 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 19 0.04%
அநுர டி சொய்சா 16 0.04%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 13 0.03%
சரத் மனமேந்திர 12 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 10 0.02%
துமிந்த நாகமுவ 9 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 9 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 9 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 8 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 8 0.02%
சமன் பெரேரா 7 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 7 0.02%
சந்திரசேக்கர 5 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 4 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 4 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 3 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 43,745
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 277
மொத்த வாக்கெடுப்பு 44,022
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 51,632

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019