மாத்தளை மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

187,821

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 55.37%
55.37% Complete
Generic placeholder image

134,291

சஜித் பிரேமதாஸ 39.59%
39.59% Complete
Generic placeholder image

8,890

அநுர குமார திசாநாயக்க 2.62%
2.62% Complete
Generic placeholder image

899

மஹேஷ் சேனாநாயக 0.27%
0.27% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 339,221
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 3,252
மொத்த வாக்கெடுப்பு 342,473
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 401,496

மாத்தளை வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

லக்கல
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 36,363 60.23%
சஜித் பிரேமதாஸ 21,384 35.42%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,070 1.77%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 0 0.00%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 0 0.00%
சரத் மனமேந்திர 0 0.00%
பியசிறி விஜேநாயக்க 0 0.00%
அஜந்த பெரேரா 0 0.00%
அநுர டி சொய்சா 0 0.00%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 0 0.00%
எஸ்.அமரசிங்க 0 0.00%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 0 0.00%
அசோக வடிகமங்காவ 0 0.00%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 0 0.00%
சமன் பெரேரா 0 0.00%
மஹேஷ் சேனாநாயக 0 0.00%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 0 0.00%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 0 0.00%
சந்திரசேக்கர 0 0.00%
துமிந்த நாகமுவ 0 0.00%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 0 0.00%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 0 0.00%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 0 0.00%
ரொஹான் பல்லேவத்த 0 0.00%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 0 0.00%
கெட்டகொட ஜயந்த 0 0.00%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 0 0.00%
சரத் கீர்த்திரத்ன 0 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 0 0.00%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 0 0.00%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 0 0.00%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 0 0.00%
ரஜீவ விஜேசிங்க 0 0.00%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 0 0.00%
அஜந்த டி சொய்சா 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 60,378
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 501
மொத்த வாக்கெடுப்பு 60,879
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 69,632

ரத்தோட்டை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 37,390 48.43%
சஜித் பிரேமதாஸ 35,774 46.34%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,717 2.22%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 232 0.30%
அஜந்த பெரேரா 222 0.29%
மஹேஷ் சேனாநாயக 215 0.28%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 187 0.24%
எஸ்.அமரசிங்க 156 0.20%
ரொஹான் பல்லேவத்த 147 0.19%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 135 0.17%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 118 0.15%
அஜந்த டி சொய்சா 118 0.15%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 109 0.14%
கெட்டகொட ஜயந்த 83 0.11%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 68 0.09%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 56 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 54 0.07%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 53 0.07%
துமிந்த நாகமுவ 33 0.04%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 30 0.04%
சரத் மனமேந்திர 27 0.04%
அநுர டி சொய்சா 26 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 26 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 25 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 24 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 23 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 23 0.03%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 22 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 19 0.02%
சமன் பெரேரா 19 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 19 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 17 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 16 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 15 0.02%
சந்திரசேக்கர 5 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 77,203
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 678
மொத்த வாக்கெடுப்பு 77,881
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 93,503

தம்புள்ளை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 68,177 61.11%
சஜித் பிரேமதாஸ 37,717 33.81%
அநுர குமார திசாநாயக்க 3,221 2.89%
அஜந்த பெரேரா 307 0.28%
ரொஹான் பல்லேவத்த 255 0.23%
மஹேஷ் சேனாநாயக 241 0.22%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 240 0.22%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 222 0.20%
அஜந்த டி சொய்சா 141 0.13%
எஸ்.அமரசிங்க 120 0.11%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 101 0.09%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 89 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 84 0.08%
கெட்டகொட ஜயந்த 78 0.07%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 60 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 58 0.05%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 56 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 41 0.04%
அநுர டி சொய்சா 36 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 33 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 32 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 31 0.03%
சரத் மனமேந்திர 30 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 30 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 24 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 23 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 21 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 20 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 15 0.01%
சமன் பெரேரா 15 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 14 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 13 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 13 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 8 0.01%
சந்திரசேக்கர 6 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 111,572
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,000
மொத்த வாக்கெடுப்பு 112,572
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 132,221

மாத்தளை
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 33,251 48.01%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 32,486 46.90%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,895 2.74%
மஹேஷ் சேனாநாயக 223 0.32%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 159 0.23%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 140 0.20%
அஜந்த பெரேரா 129 0.19%
ரொஹான் பல்லேவத்த 108 0.16%
எஸ்.அமரசிங்க 102 0.15%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 77 0.11%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 72 0.10%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 71 0.10%
அஜந்த டி சொய்சா 68 0.10%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 48 0.07%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 44 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 40 0.06%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 37 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 33 0.05%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 32 0.05%
ரஜீவ விஜேசிங்க 27 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 24 0.03%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 22 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 21 0.03%
சரத் மனமேந்திர 19 0.03%
துமிந்த நாகமுவ 19 0.03%
அநுர டி சொய்சா 18 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 17 0.02%
சமன் பெரேரா 16 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 16 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 11 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 11 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 8 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 8 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 5 0.01%
சந்திரசேக்கர 4 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 69,261
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 812
மொத்த வாக்கெடுப்பு 70,073
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 84,846

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 13,405 64.43%
சஜித் பிரேமதாஸ 6,165 29.63%
அநுர குமார திசாநாயக்க 987 4.74%
மஹேஷ் சேனாநாயக 113 0.54%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 17 0.08%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 16 0.08%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 14 0.07%
அஜந்த பெரேரா 13 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 13 0.06%
எஸ்.அமரசிங்க 12 0.06%
ரொஹான் பல்லேவத்த 12 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 7 0.03%
அஜந்த டி சொய்சா 5 0.02%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 4 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 4 0.02%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 3 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 3 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 2 0.01%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 2 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 2 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 1 0.00%
அநுர டி சொய்சா 1 0.00%
சமன் பெரேரா 1 0.00%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 1 0.00%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 1 0.00%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 1 0.00%
கெட்டகொட ஜயந்த 1 0.00%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 1 0.00%
சரத் மனமேந்திர 0 0.00%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 0 0.00%
அசோக வடிகமங்காவ 0 0.00%
சந்திரசேக்கர 0 0.00%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 0 0.00%
சரத் கீர்த்திரத்ன 0 0.00%
ரஜீவ விஜேசிங்க 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 20,807
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 261
மொத்த வாக்கெடுப்பு 21,068
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 21,294

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019