நுவரெலியா மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

277,913

சஜித் பிரேமதாஸ 58.28%
58.28% Complete
Generic placeholder image

175,823

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 36.87%
36.87% Complete
Generic placeholder image

5,891

அநுர குமார திசாநாயக்க 1.24%
1.24% Complete
Generic placeholder image

2,130

ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 0.45%
0.45% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 476,864
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 7,155
மொத்த வாக்கெடுப்பு 484,019
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 569,028

நுவரெலியா வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

நுவரெலியா - மஸ்கெலியா
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 174,413 66.37%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 75,499 28.73%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,256 0.86%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 1,348 0.51%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 891 0.34%
எஸ்.அமரசிங்க 879 0.33%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 702 0.27%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 653 0.25%
கெட்டகொட ஜயந்த 592 0.23%
ரொஹான் பல்லேவத்த 564 0.21%
அஜந்த பெரேரா 502 0.19%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 486 0.18%
அஜந்த டி சொய்சா 406 0.15%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 344 0.13%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 339 0.13%
மஹேஷ் சேனாநாயக 293 0.11%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 253 0.10%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 229 0.09%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 203 0.08%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 193 0.07%
ரஜீவ விஜேசிங்க 177 0.07%
பியசிறி விஜேநாயக்க 176 0.07%
அசோக வடிகமங்காவ 176 0.07%
அநுர டி சொய்சா 174 0.07%
சரத் மனமேந்திர 133 0.05%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 125 0.05%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 122 0.05%
சமரவீர வீரவன்னி 107 0.04%
சமன் பெரேரா 104 0.04%
துமிந்த நாகமுவ 99 0.04%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 89 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 87 0.03%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 79 0.03%
சரத் கீர்த்திரத்ன 63 0.02%
சந்திரசேக்கர 34 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 262,790
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 4,358
மொத்த வாக்கெடுப்பு 267,148
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 318,528

கொத்மலை
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 36,901 54.70%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 27,572 40.87%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,057 1.57%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 212 0.31%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 166 0.25%
எஸ்.அமரசிங்க 157 0.23%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 123 0.18%
அஜந்த பெரேரா 116 0.17%
கெட்டகொட ஜயந்த 115 0.17%
ரொஹான் பல்லேவத்த 112 0.17%
அஜந்த டி சொய்சா 97 0.14%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 96 0.14%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 84 0.12%
மஹேஷ் சேனாநாயக 80 0.12%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 60 0.09%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 54 0.08%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 51 0.08%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 41 0.06%
ரஜீவ விஜேசிங்க 39 0.06%
பியசிறி விஜேநாயக்க 34 0.05%
அநுர டி சொய்சா 30 0.04%
சரத் மனமேந்திர 27 0.04%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 27 0.04%
அசோக வடிகமங்காவ 26 0.04%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 25 0.04%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 23 0.03%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 22 0.03%
துமிந்த நாகமுவ 22 0.03%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 19 0.03%
சமன் பெரேரா 17 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 16 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 15 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 12 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 8 0.01%
சந்திரசேக்கர 3 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 67,459
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 833
மொத்த வாக்கெடுப்பு 68,292
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 80,139

ஹங்குராங்கெத்த
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 30,999 52.50%
சஜித் பிரேமதாஸ 24,995 42.33%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,153 1.95%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 261 0.44%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 160 0.27%
அஜந்த பெரேரா 159 0.27%
மஹேஷ் சேனாநாயக 151 0.26%
ரொஹான் பல்லேவத்த 114 0.19%
எஸ்.அமரசிங்க 110 0.19%
அஜந்த டி சொய்சா 105 0.18%
கெட்டகொட ஜயந்த 93 0.16%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 88 0.15%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 88 0.15%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 63 0.11%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 59 0.10%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 46 0.08%
பியசிறி விஜேநாயக்க 41 0.07%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 38 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 38 0.06%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 30 0.05%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 29 0.05%
சரத் மனமேந்திர 25 0.04%
சமன் பெரேரா 22 0.04%
துமிந்த நாகமுவ 22 0.04%
ரஜீவ விஜேசிங்க 22 0.04%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 21 0.04%
சமரவீர வீரவன்னி 18 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 16 0.03%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 15 0.03%
சரத் கீர்த்திரத்ன 15 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 15 0.03%
அநுர டி சொய்சா 11 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 11 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 8 0.01%
சந்திரசேக்கர 5 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 59,046
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 680
மொத்த வாக்கெடுப்பு 59,726
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 69,644

வலப்பனை
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 33,908 48.51%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 32,602 46.65%
அநுர குமார திசாநாயக்க 787 1.13%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 299 0.43%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 227 0.32%
எஸ்.அமரசிங்க 207 0.30%
அஜந்த பெரேரா 162 0.23%
ரொஹான் பல்லேவத்த 161 0.23%
மஹேஷ் சேனாநாயக 140 0.20%
கெட்டகொட ஜயந்த 136 0.19%
அஜந்த டி சொய்சா 130 0.19%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 128 0.18%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 114 0.16%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 108 0.15%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 89 0.13%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 78 0.11%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 71 0.10%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 57 0.08%
ரஜீவ விஜேசிங்க 56 0.08%
பியசிறி விஜேநாயக்க 45 0.06%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 44 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 33 0.05%
அசோக வடிகமங்காவ 32 0.05%
சரத் மனமேந்திர 31 0.04%
அநுர டி சொய்சா 31 0.04%
சமரவீர வீரவன்னி 30 0.04%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 30 0.04%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 28 0.04%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 27 0.04%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 25 0.04%
சரத் கீர்த்திரத்ன 21 0.03%
சமன் பெரேரா 20 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 17 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 14 0.02%
சந்திரசேக்கர 4 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 69,892
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 978
மொத்த வாக்கெடுப்பு 70,870
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 82,593

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 9,151 51.77%
சஜித் பிரேமதாஸ 7,696 43.54%
அநுர குமார திசாநாயக்க 638 3.61%
மஹேஷ் சேனாநாயக 75 0.42%
ரொஹான் பல்லேவத்த 18 0.10%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 11 0.06%
அஜந்த பெரேரா 10 0.06%
எஸ்.அமரசிங்க 10 0.06%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 10 0.06%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 8 0.05%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 7 0.04%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 5 0.03%
அஜந்த டி சொய்சா 5 0.03%
துமிந்த நாகமுவ 4 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 4 0.02%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 3 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 3 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 3 0.02%
அநுர டி சொய்சா 2 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 2 0.01%
கெட்டகொட ஜயந்த 2 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 2 0.01%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 1 0.01%
சரத் மனமேந்திர 1 0.01%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 1 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 1 0.01%
சமன் பெரேரா 1 0.01%
சந்திரசேக்கர 1 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 1 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 1 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 0 0.00%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 0 0.00%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 0 0.00%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 0 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 17,677
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 306
மொத்த வாக்கெடுப்பு 17,983
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 18,124

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019