திருகோணமலை மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

166,841

சஜித் பிரேமதாஸ 72.10%
72.10% Complete
Generic placeholder image

54,135

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 23.39%
23.39% Complete
Generic placeholder image

3,730

அநுர குமார திசாநாயக்க 1.61%
1.61% Complete
Generic placeholder image

1,101

ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 0.48%
0.48% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 231,410
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,832
மொத்த வாக்கெடுப்பு 233,242
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 281,114

திருகோணமலை வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

திருகோணமலை
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 56,594 78.02%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 12,818 17.67%
அநுர குமார திசாநாயக்க 713 0.98%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 438 0.60%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 325 0.45%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 230 0.32%
எஸ்.அமரசிங்க 131 0.18%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 107 0.15%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 92 0.13%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 89 0.12%
அஜந்த பெரேரா 84 0.12%
ரொஹான் பல்லேவத்த 80 0.11%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 68 0.09%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 64 0.09%
கெட்டகொட ஜயந்த 61 0.08%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 59 0.08%
மஹேஷ் சேனாநாயக 58 0.08%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 51 0.07%
ரஜீவ விஜேசிங்க 51 0.07%
அஜந்த டி சொய்சா 42 0.06%
அநுர டி சொய்சா 41 0.06%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 41 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 36 0.05%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 30 0.04%
சரத் மனமேந்திர 27 0.04%
சரத் கீர்த்திரத்ன 26 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 25 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 25 0.03%
சமன் பெரேரா 23 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 22 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 22 0.03%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 21 0.03%
சமரவீர வீரவன்னி 16 0.02%
சந்திரசேக்கர 15 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 12 0.02%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 72,537
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 762
மொத்த வாக்கெடுப்பு 73,299
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 90,881

சேருவில
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 31,303 49.90%
சஜித் பிரேமதாஸ 28,205 44.96%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,598 2.55%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 194 0.31%
துமிந்த நாகமுவ 189 0.30%
அஜந்த பெரேரா 177 0.28%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 139 0.22%
ரொஹான் பல்லேவத்த 113 0.18%
மஹேஷ் சேனாநாயக 81 0.13%
எஸ்.அமரசிங்க 68 0.11%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 66 0.11%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 61 0.10%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 56 0.09%
கெட்டகொட ஜயந்த 56 0.09%
அஜந்த டி சொய்சா 56 0.09%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 48 0.08%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 34 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 30 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 26 0.04%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 25 0.04%
ரஜீவ விஜேசிங்க 24 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 21 0.03%
அநுர டி சொய்சா 19 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 19 0.03%
சரத் மனமேந்திர 18 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 17 0.03%
சமன் பெரேரா 13 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 13 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 13 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 13 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 11 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 10 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 8 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 7 0.01%
சந்திரசேக்கர 6 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 62,737
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 333
மொத்த வாக்கெடுப்பு 63,070
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 72,888

மூதூர்
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 74,171 90.15%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 4,925 5.99%
அநுர குமார திசாநாயக்க 809 0.98%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 502 0.61%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 451 0.55%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 192 0.23%
எஸ்.அமரசிங்க 128 0.16%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 127 0.15%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 127 0.15%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 90 0.11%
கெட்டகொட ஜயந்த 87 0.11%
அஜந்த பெரேரா 61 0.07%
ரொஹான் பல்லேவத்த 61 0.07%
ரஜீவ விஜேசிங்க 56 0.07%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 54 0.07%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 45 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 40 0.05%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 35 0.04%
அஜந்த டி சொய்சா 34 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 30 0.04%
மஹேஷ் சேனாநாயக 30 0.04%
சரத் மனமேந்திர 24 0.03%
சமன் பெரேரா 22 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 21 0.03%
அநுர டி சொய்சா 18 0.02%
துமிந்த நாகமுவ 18 0.02%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 17 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 17 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 17 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 17 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 16 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 15 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 9 0.01%
சந்திரசேக்கர 6 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 4 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 82,276
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 576
மொத்த வாக்கெடுப்பு 82,852
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 103,197

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 7,871 56.79%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 5,089 36.72%
அநுர குமார திசாநாயக்க 610 4.40%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 74 0.53%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 49 0.35%
மஹேஷ் சேனாநாயக 30 0.22%
துமிந்த நாகமுவ 21 0.15%
அஜந்த பெரேரா 19 0.14%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 18 0.13%
ரொஹான் பல்லேவத்த 13 0.09%
எஸ்.அமரசிங்க 10 0.07%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 8 0.06%
அஜந்த டி சொய்சா 6 0.04%
கெட்டகொட ஜயந்த 4 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 3 0.02%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 3 0.02%
அநுர டி சொய்சா 3 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 3 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 3 0.02%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 3 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 3 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 3 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 2 0.01%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 2 0.01%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 2 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 2 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 2 0.01%
சரத் மனமேந்திர 1 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 1 0.01%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 1 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 1 0.01%
சமன் பெரேரா 0 0.00%
சந்திரசேக்கர 0 0.00%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 0 0.00%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 13,860
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 161
மொத்த வாக்கெடுப்பு 14,021
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 14,148

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019