மட்டக்களப்பு மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

238,649

சஜித் பிரேமதாஸ 78.70%
78.70% Complete
Generic placeholder image

38,460

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 12.68%
12.68% Complete
Generic placeholder image

13,228

எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 4.36%
4.36% Complete
Generic placeholder image

2,363

ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 0.78%
0.78% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 303,221
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 4,258
மொத்த வாக்கெடுப்பு 307,479
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 398,301

மட்டக்களப்பு வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

பாண்டிருப்பு
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 54,132 83.05%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 7,948 12.19%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 767 1.18%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 238 0.37%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 191 0.29%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 188 0.29%
அநுர குமார திசாநாயக்க 156 0.24%
எஸ்.அமரசிங்க 150 0.23%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 133 0.20%
ரொஹான் பல்லேவத்த 129 0.20%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 113 0.17%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 100 0.15%
கெட்டகொட ஜயந்த 100 0.15%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 90 0.14%
அஜந்த பெரேரா 82 0.13%
ரஜீவ விஜேசிங்க 71 0.11%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 66 0.10%
அஜந்த டி சொய்சா 58 0.09%
மஹேஷ் சேனாநாயக 49 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 44 0.07%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 42 0.06%
பியசிறி விஜேநாயக்க 41 0.06%
அநுர டி சொய்சா 38 0.06%
சமன் பெரேரா 31 0.05%
சரத் மனமேந்திர 30 0.05%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 29 0.04%
சரத் கீர்த்திரத்ன 27 0.04%
துமிந்த நாகமுவ 22 0.03%
சமரவீர வீரவன்னி 22 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 21 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 21 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 19 0.03%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 18 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 10 0.02%
சந்திரசேக்கர 3 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 65,179
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 674
மொத்த வாக்கெடுப்பு 65,853
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 91,945

மட்டக்களப்பு
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 109,449 78.13%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 12,594 8.99%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 12,122 8.65%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,499 1.07%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 913 0.65%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 519 0.37%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 335 0.24%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 246 0.18%
எஸ்.அமரசிங்க 218 0.16%
ரொஹான் பல்லேவத்த 211 0.15%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 184 0.13%
ரஜீவ விஜேசிங்க 184 0.13%
கெட்டகொட ஜயந்த 176 0.13%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 159 0.11%
அஜந்த பெரேரா 157 0.11%
மஹேஷ் சேனாநாயக 132 0.09%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 124 0.09%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 111 0.08%
அஜந்த டி சொய்சா 92 0.07%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 63 0.05%
சரத் மனமேந்திர 61 0.04%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 57 0.04%
அநுர டி சொய்சா 55 0.04%
அசோக வடிகமங்காவ 49 0.04%
சரத் கீர்த்திரத்ன 49 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 46 0.03%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 43 0.03%
சமன் பெரேரா 41 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 37 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 36 0.03%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 34 0.02%
துமிந்த நாகமுவ 32 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 25 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 20 0.01%
சந்திரசேக்கர 9 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 140,082
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 2,480
மொத்த வாக்கெடுப்பு 142,562
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 181,169

கல்குடா
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 65,847 75.96%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 16,663 19.22%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 652 0.75%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 648 0.75%
ரொஹான் பல்லேவத்த 346 0.40%
அநுர குமார திசாநாயக்க 300 0.35%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 255 0.29%
அஜந்த பெரேரா 237 0.27%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 168 0.19%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 150 0.17%
எஸ்.அமரசிங்க 148 0.17%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 145 0.17%
அஜந்த டி சொய்சா 105 0.12%
கெட்டகொட ஜயந்த 96 0.11%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 88 0.10%
மஹேஷ் சேனாநாயக 85 0.10%
அசோக வடிகமங்காவ 72 0.08%
ரஜீவ விஜேசிங்க 69 0.08%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 63 0.07%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 63 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 62 0.07%
பியசிறி விஜேநாயக்க 60 0.07%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 53 0.06%
சரத் மனமேந்திர 45 0.05%
அநுர டி சொய்சா 36 0.04%
சரத் கீர்த்திரத்ன 32 0.04%
துமிந்த நாகமுவ 31 0.04%
சமன் பெரேரா 30 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 30 0.03%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 27 0.03%
சமரவீர வீரவன்னி 21 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 21 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 20 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 17 0.02%
சந்திரசேக்கர 7 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 86,692
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 924
மொத்த வாக்கெடுப்பு 87,616
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 113,665

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 9,221 81.83%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 1,255 11.14%
அநுர குமார திசாநாயக்க 349 3.10%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 266 2.36%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 59 0.52%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 35 0.31%
கெட்டகொட ஜயந்த 8 0.07%
அஜந்த டி சொய்சா 8 0.07%
எஸ்.அமரசிங்க 7 0.06%
சரத் கீர்த்திரத்ன 6 0.05%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 5 0.04%
மஹேஷ் சேனாநாயக 5 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 5 0.04%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 5 0.04%
அஜந்த பெரேரா 4 0.04%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 4 0.04%
ரொஹான் பல்லேவத்த 4 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 3 0.03%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 3 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 3 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 3 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 3 0.03%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 2 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 2 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 1 0.01%
சமன் பெரேரா 1 0.01%
சந்திரசேக்கர 1 0.01%
சரத் மனமேந்திர 0 0.00%
பியசிறி விஜேநாயக்க 0 0.00%
அநுர டி சொய்சா 0 0.00%
துமிந்த நாகமுவ 0 0.00%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 0 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 0 0.00%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 0 0.00%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 11,268
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 180
மொத்த வாக்கெடுப்பு 11,448
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 11,522

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019