குருணாகல் மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

652,278

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 57.90%
57.90% Complete
Generic placeholder image

416,961

சஜித் பிரேமதாஸ 37.01%
37.01% Complete
Generic placeholder image

36,178

அநுர குமார திசாநாயக்க 3.21%
3.21% Complete
Generic placeholder image

3,296

மஹேஷ் சேனாநாயக 0.29%
0.29% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 1,126,610
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 8,522
மொத்த வாக்கெடுப்பு 1,135,132
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 1,331,705

குருணாகல் வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

பிங்கிரிய
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 42,161 56.73%
சஜித் பிரேமதாஸ 29,247 39.35%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,514 2.04%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 0 0.00%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 0 0.00%
சரத் மனமேந்திர 0 0.00%
பியசிறி விஜேநாயக்க 0 0.00%
அஜந்த பெரேரா 0 0.00%
அநுர டி சொய்சா 0 0.00%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 0 0.00%
எஸ்.அமரசிங்க 0 0.00%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 0 0.00%
அசோக வடிகமங்காவ 0 0.00%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 0 0.00%
சமன் பெரேரா 0 0.00%
மஹேஷ் சேனாநாயக 0 0.00%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 0 0.00%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 0 0.00%
சந்திரசேக்கர 0 0.00%
துமிந்த நாகமுவ 0 0.00%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 0 0.00%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 0 0.00%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 0 0.00%
ரொஹான் பல்லேவத்த 0 0.00%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 0 0.00%
கெட்டகொட ஜயந்த 0 0.00%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 0 0.00%
சரத் கீர்த்திரத்ன 0 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 0 0.00%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 0 0.00%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 0 0.00%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 0 0.00%
ரஜீவ விஜேசிங்க 0 0.00%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 0 0.00%
அஜந்த டி சொய்சா 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 74,318
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 479
மொத்த வாக்கெடுப்பு 74,797
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 89,746

ஹிரியால
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 46,443 57.44%
சஜித் பிரேமதாஸ 30,232 37.39%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,538 3.14%
அஜந்த பெரேரா 209 0.26%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 198 0.24%
மஹேஷ் சேனாநாயக 197 0.24%
ரொஹான் பல்லேவத்த 144 0.18%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 134 0.17%
அஜந்த டி சொய்சா 81 0.10%
எஸ்.அமரசிங்க 65 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 64 0.08%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 56 0.07%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 48 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 44 0.05%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 41 0.05%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 41 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 32 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 30 0.04%
துமிந்த நாகமுவ 27 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 24 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 23 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 23 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 21 0.03%
சமன் பெரேரா 19 0.02%
அநுர டி சொய்சா 18 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 17 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 16 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 15 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 12 0.01%
சரத் மனமேந்திர 11 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 10 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 10 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 10 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 6 0.01%
சந்திரசேக்கர 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 80,861
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 590
மொத்த வாக்கெடுப்பு 81,451
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 97,456

கட்டுகம்பொல
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 47,832 59.43%
சஜித் பிரேமதாஸ 29,041 36.08%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,284 2.84%
மஹேஷ் சேனாநாயக 205 0.25%
அஜந்த பெரேரா 198 0.25%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 129 0.16%
ரொஹான் பல்லேவத்த 110 0.14%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 95 0.12%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 55 0.07%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 51 0.06%
அஜந்த டி சொய்சா 51 0.06%
எஸ்.அமரசிங்க 50 0.06%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 46 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 37 0.05%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 35 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 30 0.04%
கெட்டகொட ஜயந்த 26 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 23 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 21 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 21 0.03%
அநுர டி சொய்சா 20 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 16 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 15 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 14 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 14 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 12 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 10 0.01%
சரத் மனமேந்திர 9 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 8 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 8 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 7 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 5 0.01%
சமன் பெரேரா 3 0.00%
சந்திரசேக்கர 3 0.00%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 80,486
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 517
மொத்த வாக்கெடுப்பு 81,003
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 95,449

குளியாபிட்டிய
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 44,701 53.11%
சஜித் பிரேமதாஸ 35,807 42.54%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,159 2.57%
மஹேஷ் சேனாநாயக 216 0.26%
அஜந்த பெரேரா 193 0.23%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 147 0.17%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 114 0.14%
ரொஹான் பல்லேவத்த 113 0.13%
துமிந்த நாகமுவ 63 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 61 0.07%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 60 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 53 0.06%
அஜந்த டி சொய்சா 53 0.06%
எஸ்.அமரசிங்க 49 0.06%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 40 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 39 0.05%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 39 0.05%
சரத் மனமேந்திர 35 0.04%
கெட்டகொட ஜயந்த 30 0.04%
அநுர டி சொய்சா 23 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 20 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 17 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 15 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 15 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 15 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 15 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 15 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 15 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 11 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 11 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 8 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 6 0.01%
சமன் பெரேரா 4 0.00%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 4 0.00%
சந்திரசேக்கர 1 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 84,167
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 595
மொத்த வாக்கெடுப்பு 84,762
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 100,268

மாவத்தகம
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 41,961 55.14%
சஜித் பிரேமதாஸ 30,124 39.58%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,468 3.24%
மஹேஷ் சேனாநாயக 232 0.30%
அஜந்த பெரேரா 190 0.25%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 161 0.21%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 142 0.19%
ரொஹான் பல்லேவத்த 132 0.17%
எஸ்.அமரசிங்க 76 0.10%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 73 0.10%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 56 0.07%
அஜந்த டி சொய்சா 54 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 44 0.06%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 38 0.05%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 37 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 36 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 30 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 29 0.04%
அநுர டி சொய்சா 27 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 25 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 19 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 16 0.02%
சமன் பெரேரா 15 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 15 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 14 0.02%
துமிந்த நாகமுவ 13 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 13 0.02%
சரத் மனமேந்திர 11 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 10 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 9 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 8 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 6 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 6 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 6 0.01%
சந்திரசேக்கர 4 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 76,100
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 581
மொத்த வாக்கெடுப்பு 76,681
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 91,431

யாப்பஹுவ
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 55,823 59.86%
சஜித் பிரேமதாஸ 32,581 34.93%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,944 3.16%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 274 0.29%
அஜந்த பெரேரா 239 0.26%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 170 0.18%
மஹேஷ் சேனாநாயக 156 0.17%
ரொஹான் பல்லேவத்த 153 0.16%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 100 0.11%
அஜந்த டி சொய்சா 89 0.10%
எஸ்.அமரசிங்க 79 0.08%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 74 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 67 0.07%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 55 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 53 0.06%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 44 0.05%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 43 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 30 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 27 0.03%
அநுர டி சொய்சா 27 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 26 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 25 0.03%
சரத் மனமேந்திர 22 0.02%
துமிந்த நாகமுவ 20 0.02%
சமன் பெரேரா 19 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 18 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 16 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 14 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 13 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 13 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 13 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 12 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 10 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 9 0.01%
சந்திரசேக்கர 4 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 93,262
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 683
மொத்த வாக்கெடுப்பு 93,945
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 110,915

தொடங்கஸ்லந்த
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 32,074 56.21%
சஜித் பிரேமதாஸ 21,489 37.66%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,078 3.64%
அஜந்த பெரேரா 173 0.30%
மஹேஷ் சேனாநாயக 159 0.28%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 130 0.23%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 124 0.22%
ரொஹான் பல்லேவத்த 121 0.21%
அஜந்த டி சொய்சா 85 0.15%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 53 0.09%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 52 0.09%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 47 0.08%
எஸ்.அமரசிங்க 44 0.08%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 39 0.07%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 37 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 36 0.06%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 29 0.05%
அநுர டி சொய்சா 27 0.05%
ரஜீவ விஜேசிங்க 27 0.05%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 26 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 24 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 20 0.04%
அசோக வடிகமங்காவ 19 0.03%
சரத் மனமேந்திர 16 0.03%
சமரவீர வீரவன்னி 16 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 16 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 14 0.02%
சமன் பெரேரா 13 0.02%
துமிந்த நாகமுவ 13 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 13 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 11 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 10 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 10 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 9 0.02%
சந்திரசேக்கர 3 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 57,057
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 540
மொத்த வாக்கெடுப்பு 57,597
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 69,356

கல்கமுவ
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 50,185 59.17%
சஜித் பிரேமதாஸ 30,373 35.81%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,553 3.01%
அஜந்த பெரேரா 260 0.31%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 244 0.29%
ரொஹான் பல்லேவத்த 179 0.21%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 153 0.18%
மஹேஷ் சேனாநாயக 113 0.13%
அஜந்த டி சொய்சா 88 0.10%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 72 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 64 0.08%
எஸ்.அமரசிங்க 59 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 55 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 41 0.05%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 40 0.05%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 33 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 31 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 31 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 24 0.03%
துமிந்த நாகமுவ 23 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 22 0.03%
சரத் மனமேந்திர 19 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 17 0.02%
அநுர டி சொய்சா 16 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 16 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 16 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 14 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 12 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 11 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 10 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 10 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 9 0.01%
சமன் பெரேரா 7 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 5 0.01%
சந்திரசேக்கர 4 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 84,809
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 518
மொத்த வாக்கெடுப்பு 85,327
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 99,948

நிக்கவரெட்டிய
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 44,354 56.50%
சஜித் பிரேமதாஸ 30,286 38.58%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,194 2.79%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 247 0.31%
அஜந்த பெரேரா 201 0.26%
ரொஹான் பல்லேவத்த 155 0.20%
மஹேஷ் சேனாநாயக 146 0.19%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 138 0.18%
அஜந்த டி சொய்சா 81 0.10%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 78 0.10%
எஸ்.அமரசிங்க 68 0.09%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 58 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 56 0.07%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 48 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 45 0.06%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 43 0.05%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 42 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 30 0.04%
ரஜீவ விஜேசிங்க 20 0.03%
துமிந்த நாகமுவ 19 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 19 0.02%
சரத் மனமேந்திர 18 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 17 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 15 0.02%
அநுர டி சொய்சா 14 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 14 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 14 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 14 0.02%
சமன் பெரேரா 13 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 12 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 12 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 12 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 10 0.01%
சந்திரசேக்கர 7 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 7 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 78,507
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 477
மொத்த வாக்கெடுப்பு 78,984
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 93,010

வாரியபொல
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 40,261 62.91%
சஜித் பிரேமதாஸ 20,591 32.17%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,984 3.10%
அஜந்த பெரேரா 167 0.26%
மஹேஷ் சேனாநாயக 167 0.26%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 146 0.23%
ரொஹான் பல்லேவத்த 113 0.18%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 90 0.14%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 49 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 46 0.07%
அஜந்த டி சொய்சா 46 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 35 0.05%
எஸ்.அமரசிங்க 32 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 27 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 26 0.04%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 25 0.04%
அநுர டி சொய்சா 19 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 17 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 17 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 16 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 15 0.02%
துமிந்த நாகமுவ 13 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 11 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 10 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 10 0.02%
சரத் மனமேந்திர 9 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 9 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 9 0.01%
சந்திரசேக்கர 8 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 7 0.01%
சமன் பெரேரா 6 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 6 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 5 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 4 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 3 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 63,999
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 474
மொத்த வாக்கெடுப்பு 64,473
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 75,394

பண்டுவஸ்நுவர
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 35,508 57.01%
சஜித் பிரேமதாஸ 24,238 38.92%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,441 2.31%
அஜந்த பெரேரா 161 0.26%
மஹேஷ் சேனாநாயக 138 0.22%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 134 0.22%
ரொஹான் பல்லேவத்த 93 0.15%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 91 0.15%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 52 0.08%
அஜந்த டி சொய்சா 50 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 48 0.08%
எஸ்.அமரசிங்க 43 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 34 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 26 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 25 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 24 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 23 0.04%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 18 0.03%
அநுர டி சொய்சா 13 0.02%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 13 0.02%
சமன் பெரேரா 12 0.02%
சரத் மனமேந்திர 10 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 10 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 10 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 10 0.02%
துமிந்த நாகமுவ 9 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 9 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 7 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 6 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 5 0.01%
சந்திரசேக்கர 5 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 4 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 4 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 3 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 62,279
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 419
மொத்த வாக்கெடுப்பு 62,698
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 73,474

தம்பதெனிய
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 47,006 60.31%
சஜித் பிரேமதாஸ 27,041 34.69%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,506 3.22%
மஹேஷ் சேனாநாயக 249 0.32%
அஜந்த பெரேரா 196 0.25%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 118 0.15%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 116 0.15%
ரொஹான் பல்லேவத்த 111 0.14%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 77 0.10%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 53 0.07%
அஜந்த டி சொய்சா 53 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 44 0.06%
எஸ்.அமரசிங்க 43 0.06%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 42 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 27 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 27 0.03%
கெட்டகொட ஜயந்த 24 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 22 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 21 0.03%
சரத் மனமேந்திர 17 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 17 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 17 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 15 0.02%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 14 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 13 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 12 0.02%
அநுர டி சொய்சா 11 0.01%
சமன் பெரேரா 11 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 11 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 8 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 8 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 5 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 5 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 5 0.01%
சந்திரசேக்கர 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 77,947
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 666
மொத்த வாக்கெடுப்பு 78,613
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 92,781

பொல்ஹாவெல
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 36,836 57.98%
சஜித் பிரேமதாஸ 23,458 36.92%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,085 3.28%
மஹேஷ் சேனாநாயக 219 0.34%
அஜந்த பெரேரா 151 0.24%
ரொஹான் பல்லேவத்த 106 0.17%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 101 0.16%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 88 0.14%
அஜந்த டி சொய்சா 49 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 48 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 43 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 36 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 30 0.05%
எஸ்.அமரசிங்க 29 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 28 0.04%
கெட்டகொட ஜயந்த 25 0.04%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 24 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 22 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 17 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 17 0.03%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 14 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 14 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 12 0.02%
அநுர டி சொய்சா 10 0.02%
சரத் மனமேந்திர 9 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 9 0.01%
சமன் பெரேரா 8 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 8 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 7 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 5 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 5 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 5 0.01%
சந்திரசேக்கர 4 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 4 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 3 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 63,529
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 472
மொத்த வாக்கெடுப்பு 64,001
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 75,819

குருநாகல்
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 41,940 55.68%
சஜித் பிரேமதாஸ 29,021 38.53%
அநுர குமார திசாநாயக்க 3,030 4.02%
மஹேஷ் சேனாநாயக 431 0.57%
அஜந்த பெரேரா 134 0.18%
ரொஹான் பல்லேவத்த 119 0.16%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 98 0.13%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 87 0.12%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 44 0.06%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 43 0.06%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 42 0.06%
எஸ்.அமரசிங்க 40 0.05%
அஜந்த டி சொய்சா 38 0.05%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 26 0.03%
கெட்டகொட ஜயந்த 25 0.03%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 24 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 21 0.03%
சமன் பெரேரா 19 0.03%
சரத் மனமேந்திர 16 0.02%
துமிந்த நாகமுவ 15 0.02%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 13 0.02%
அநுர டி சொய்சா 10 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 10 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 10 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 9 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 9 0.01%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 8 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 6 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 6 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 6 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 6 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 6 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 5 0.01%
சந்திரசேக்கர 3 0.00%
ரஜீவ விஜேசிங்க 3 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 75,323
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 621
மொத்த வாக்கெடுப்பு 75,944
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 90,702

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 45,193 61.10%
சஜித் பிரேமதாஸ 23,432 31.68%
அநுர குமார திசாநாயக்க 4,400 5.95%
மஹேஷ் சேனாநாயக 463 0.63%
ரொஹான் பல்லேவத்த 88 0.12%
அஜந்த பெரேரா 47 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 41 0.06%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 31 0.04%
எஸ்.அமரசிங்க 30 0.04%
துமிந்த நாகமுவ 29 0.04%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 28 0.04%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 23 0.03%
அஜந்த டி சொய்சா 23 0.03%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 18 0.02%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 11 0.01%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 11 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 11 0.01%
அநுர டி சொய்சா 9 0.01%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 8 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 8 0.01%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 7 0.01%
கெட்டகொட ஜயந்த 7 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 7 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 6 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 6 0.01%
சரத் மனமேந்திர 5 0.01%
சமன் பெரேரா 4 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 4 0.01%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 3 0.00%
சரத் கீர்த்திரத்ன 3 0.00%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 3 0.00%
சந்திரசேக்கர 2 0.00%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 2 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 2 0.00%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 1 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 73,966
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 890
மொத்த வாக்கெடுப்பு 74,856
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 75,956

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019