புத்தளம் மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

230,760

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 50.83%
50.83% Complete
Generic placeholder image

199,356

சஜித் பிரேமதாஸ 43.91%
43.91% Complete
Generic placeholder image

12,912

அநுர குமார திசாநாயக்க 2.84%
2.84% Complete
Generic placeholder image

2,204

மஹேஷ் சேனாநாயக 0.49%
0.49% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 453,976
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 4,478
மொத்த வாக்கெடுப்பு 458,454
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 599,042

புத்தளம் வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

சிலாபம்
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 51,233 54.57%
சஜித் பிரேமதாஸ 37,512 39.96%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,977 3.17%
மஹேஷ் சேனாநாயக 427 0.45%
அஜந்த பெரேரா 252 0.27%
ரொஹான் பல்லேவத்த 201 0.21%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 193 0.21%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 158 0.17%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 107 0.11%
அஜந்த டி சொய்சா 85 0.09%
எஸ்.அமரசிங்க 79 0.08%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 71 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 61 0.07%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 54 0.06%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 50 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 45 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 42 0.04%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 40 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 39 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 34 0.04%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 26 0.03%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 23 0.02%
சரத் மனமேந்திர 21 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 18 0.02%
அநுர டி சொய்சா 17 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 17 0.02%
சமன் பெரேரா 16 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 16 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 14 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 12 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 11 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 10 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 9 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 8 0.01%
சந்திரசேக்கர 7 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 93,885
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 984
மொத்த வாக்கெடுப்பு 94,869
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 122,963

புத்தளம்
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 76,385 71.28%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 26,118 24.37%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,896 1.77%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 390 0.36%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 336 0.31%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 200 0.19%
ரொஹான் பல்லேவத்த 186 0.17%
எஸ்.அமரசிங்க 163 0.15%
மஹேஷ் சேனாநாயக 157 0.15%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 157 0.15%
அஜந்த பெரேரா 156 0.15%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 142 0.13%
கெட்டகொட ஜயந்த 99 0.09%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 66 0.06%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 65 0.06%
அஜந்த டி சொய்சா 63 0.06%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 59 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 53 0.05%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 46 0.04%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 41 0.04%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 40 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 39 0.04%
சரத் மனமேந்திர 34 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 31 0.03%
துமிந்த நாகமுவ 29 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 28 0.03%
அநுர டி சொய்சா 27 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 26 0.02%
சமன் பெரேரா 24 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 24 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 19 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 17 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 16 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 16 0.01%
சந்திரசேக்கர 7 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 107,155
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,283
மொத்த வாக்கெடுப்பு 108,438
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 142,408

நாத்தாண்டியா
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 38,832 58.02%
சஜித் பிரேமதாஸ 24,308 36.32%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,190 3.27%
மஹேஷ் சேனாநாயக 555 0.83%
அஜந்த பெரேரா 140 0.21%
ரொஹான் பல்லேவத்த 128 0.19%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 113 0.17%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 110 0.16%
அஜந்த டி சொய்சா 55 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 49 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 48 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 43 0.06%
எஸ்.அமரசிங்க 40 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 30 0.04%
துமிந்த நாகமுவ 30 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 30 0.04%
கெட்டகொட ஜயந்த 28 0.04%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 27 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 22 0.03%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 16 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 16 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 15 0.02%
அநுர டி சொய்சா 15 0.02%
சரத் மனமேந்திர 14 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 14 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 12 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 11 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 11 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 6 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 6 0.01%
சமன் பெரேரா 5 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 5 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 3 0.00%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 2 0.00%
சந்திரசேக்கர 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 66,931
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 668
மொத்த வாக்கெடுப்பு 67,599
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 94,055

வென்னப்புவ
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 45,969 59.29%
சஜித் பிரேமதாஸ 26,624 34.34%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,902 3.74%
மஹேஷ் சேனாநாயக 761 0.98%
அஜந்த பெரேரா 204 0.26%
ரொஹான் பல்லேவத்த 179 0.23%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 128 0.17%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 94 0.12%
அஜந்த டி சொய்சா 72 0.09%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 64 0.08%
துமிந்த நாகமுவ 63 0.08%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 45 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 45 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 37 0.05%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 37 0.05%
எஸ்.அமரசிங்க 35 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 29 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 28 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 26 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 26 0.03%
அநுர டி சொய்சா 21 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 16 0.02%
சரத் மனமேந்திர 15 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 15 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 14 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 13 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 12 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 9 0.01%
சமன் பெரேரா 9 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 9 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 9 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 9 0.01%
சந்திரசேக்கர 5 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 4 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 77,530
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 714
மொத்த வாக்கெடுப்பு 78,244
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 109,810

ஆனமடுவ
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 60,963 64.07%
சஜித் பிரேமதாஸ 29,842 31.36%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,183 2.29%
அஜந்த பெரேரா 326 0.34%
ரொஹான் பல்லேவத்த 236 0.25%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 226 0.24%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 213 0.22%
மஹேஷ் சேனாநாயக 174 0.18%
அஜந்த டி சொய்சா 115 0.12%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 112 0.12%
எஸ்.அமரசிங்க 76 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 71 0.07%
துமிந்த நாகமுவ 68 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 60 0.06%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 51 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 40 0.04%
கெட்டகொட ஜயந்த 40 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 39 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 36 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 32 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 28 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 27 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 27 0.03%
அநுர டி சொய்சா 24 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 19 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 17 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 15 0.02%
சமன் பெரேரா 14 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 14 0.01%
சரத் மனமேந்திர 13 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 11 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 10 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 9 0.01%
சந்திரசேக்கர 9 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 8 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 95,148
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 643
மொத்த வாக்கெடுப்பு 95,791
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 116,053

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 7,645 57.36%
சஜித் பிரேமதாஸ 4,685 35.15%
அநுர குமார திசாநாயக்க 764 5.73%
மஹேஷ் சேனாநாயக 130 0.98%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 20 0.15%
ரொஹான் பல்லேவத்த 15 0.11%
அஜந்த பெரேரா 11 0.08%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 11 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 8 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 7 0.05%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 5 0.04%
எஸ்.அமரசிங்க 4 0.03%
கெட்டகொட ஜயந்த 4 0.03%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 3 0.02%
துமிந்த நாகமுவ 3 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 2 0.02%
சமன் பெரேரா 2 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 2 0.02%
அஜந்த டி சொய்சா 2 0.02%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 1 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 1 0.01%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 1 0.01%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 1 0.01%
சரத் மனமேந்திர 0 0.00%
பியசிறி விஜேநாயக்க 0 0.00%
அநுர டி சொய்சா 0 0.00%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 0 0.00%
சந்திரசேக்கர 0 0.00%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 0 0.00%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 0 0.00%
சரத் கீர்த்திரத்ன 0 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 0 0.00%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 0 0.00%
ரஜீவ விஜேசிங்க 0 0.00%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 13,327
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 186
மொத்த வாக்கெடுப்பு 13,513
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 13,753

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019