அநுராதபுரம் மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

342,223

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 58.97%
58.97% Complete
Generic placeholder image

202,348

சஜித் பிரேமதாஸ 34.87%
34.87% Complete
Generic placeholder image

22,879

அநுர குமார திசாநாயக்க 3.94%
3.94% Complete
Generic placeholder image

1,635

ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 0.28%
0.28% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 580,346
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 4,916
மொத்த வாக்கெடுப்பு 585,262
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 682,450

அநுராதபுரம் வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

அநுராதபுரம் - கிழக்கு
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 49,708 60.71%
சஜித் பிரேமதாஸ 25,910 31.64%
அநுர குமார திசாநாயக்க 4,567 5.58%
மஹேஷ் சேனாநாயக 309 0.38%
அஜந்த பெரேரா 216 0.26%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 207 0.25%
ரொஹான் பல்லேவத்த 155 0.19%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 111 0.14%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 69 0.08%
அஜந்த டி சொய்சா 63 0.08%
துமிந்த நாகமுவ 54 0.07%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 53 0.06%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 44 0.05%
எஸ்.அமரசிங்க 42 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 35 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 33 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 33 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 25 0.03%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 24 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 23 0.03%
அநுர டி சொய்சா 22 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 22 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 21 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 19 0.02%
சரத் மனமேந்திர 17 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 17 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 15 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 12 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 12 0.01%
சமன் பெரேரா 9 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 9 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 7 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 6 0.01%
சந்திரசேக்கர 6 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 4 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 81,879
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 836
மொத்த வாக்கெடுப்பு 82,715
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 97,314

மிஹிந்தல
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 30,815 57.36%
சஜித் பிரேமதாஸ 19,320 35.96%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,245 4.18%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 186 0.35%
அஜந்த பெரேரா 134 0.25%
மஹேஷ் சேனாநாயக 124 0.23%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 120 0.22%
ரொஹான் பல்லேவத்த 115 0.21%
அஜந்த டி சொய்சா 74 0.14%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 48 0.09%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 48 0.09%
துமிந்த நாகமுவ 46 0.09%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 45 0.08%
எஸ்.அமரசிங்க 42 0.08%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 41 0.08%
கெட்டகொட ஜயந்த 35 0.07%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 34 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 33 0.06%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 26 0.05%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 23 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 19 0.04%
அநுர டி சொய்சா 17 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 13 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 13 0.02%
சமன் பெரேரா 12 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 12 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 11 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 11 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 11 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 11 0.02%
சரத் மனமேந்திர 10 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 10 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 9 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 8 0.01%
சந்திரசேக்கர 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 53,723
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 461
மொத்த வாக்கெடுப்பு 54,184
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 64,810

கலாவெவ
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 63,306 60.89%
சஜித் பிரேமதாஸ 34,215 32.91%
அநுர குமார திசாநாயக்க 4,023 3.87%
அஜந்த பெரேரா 334 0.32%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 276 0.27%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 251 0.24%
ரொஹான் பல்லேவத்த 229 0.22%
மஹேஷ் சேனாநாயக 211 0.20%
அஜந்த டி சொய்சா 143 0.14%
எஸ்.அமரசிங்க 93 0.09%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 85 0.08%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 77 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 65 0.06%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 57 0.05%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 55 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 53 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 50 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 49 0.05%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 39 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 38 0.04%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 36 0.03%
அநுர டி சொய்சா 33 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 27 0.03%
சரத் மனமேந்திர 26 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 26 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 26 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 23 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 21 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 20 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 16 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 15 0.01%
சமன் பெரேரா 14 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 14 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 12 0.01%
சந்திரசேக்கர 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 103,960
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 773
மொத்த வாக்கெடுப்பு 104,733
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 123,938

அநுராதபுரம் - மேற்கு
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 51,091 59.35%
சஜித் பிரேமதாஸ 30,301 35.20%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,789 3.24%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 251 0.29%
அஜந்த பெரேரா 248 0.29%
ரொஹான் பல்லேவத்த 191 0.22%
மஹேஷ் சேனாநாயக 167 0.19%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 167 0.19%
அஜந்த டி சொய்சா 93 0.11%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 72 0.08%
எஸ்.அமரசிங்க 70 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 70 0.08%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 65 0.08%
கெட்டகொட ஜயந்த 53 0.06%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 51 0.06%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 48 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 41 0.05%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 35 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 32 0.04%
அநுர டி சொய்சா 28 0.03%
துமிந்த நாகமுவ 25 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 25 0.03%
சரத் மனமேந்திர 24 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 22 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 19 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 19 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 16 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 15 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 12 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 11 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 10 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 9 0.01%
சந்திரசேக்கர 8 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 7 0.01%
சமன் பெரேரா 5 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 86,090
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 683
மொத்த வாக்கெடுப்பு 86,773
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 102,705

ஹொரவபொத்தானை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 36,698 54.42%
சஜித் பிரேமதாஸ 27,274 40.44%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,967 2.92%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 206 0.31%
அஜந்த பெரேரா 196 0.29%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 146 0.22%
ரொஹான் பல்லேவத்த 145 0.22%
மஹேஷ் சேனாநாயக 96 0.14%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 71 0.11%
அஜந்த டி சொய்சா 64 0.09%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 63 0.09%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 57 0.08%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 47 0.07%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 45 0.07%
கெட்டகொட ஜயந்த 45 0.07%
எஸ்.அமரசிங்க 40 0.06%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 30 0.04%
அநுர டி சொய்சா 23 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 20 0.03%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 19 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 19 0.03%
துமிந்த நாகமுவ 19 0.03%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 17 0.03%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 15 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 14 0.02%
சரத் மனமேந்திர 13 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 13 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 13 0.02%
சமன் பெரேரா 12 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 12 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 9 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 8 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 8 0.01%
சந்திரசேக்கர 7 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 7 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 67,438
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 484
மொத்த வாக்கெடுப்பு 67,922
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 79,155

கெக்கிராவ
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 39,361 56.65%
சஜித் பிரேமதாஸ 26,538 38.19%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,929 2.78%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 219 0.32%
அஜந்த பெரேரா 183 0.26%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 166 0.24%
மஹேஷ் சேனாநாயக 150 0.22%
ரொஹான் பல்லேவத்த 128 0.18%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 75 0.11%
அஜந்த டி சொய்சா 74 0.11%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 63 0.09%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 62 0.09%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 60 0.09%
எஸ்.அமரசிங்க 54 0.08%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 43 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 41 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 31 0.04%
சரத் மனமேந்திர 29 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 28 0.04%
துமிந்த நாகமுவ 28 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 23 0.03%
சமன் பெரேரா 21 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 21 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 19 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 18 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 14 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 14 0.02%
அநுர டி சொய்சா 13 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 13 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 12 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 11 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 11 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 10 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 10 0.01%
சந்திரசேக்கர 9 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 69,481
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 493
மொத்த வாக்கெடுப்பு 69,974
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 83,254

மதவாச்சி
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 42,287 60.40%
சஜித் பிரேமதாஸ 23,423 33.46%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,619 3.74%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 231 0.33%
அஜந்த பெரேரா 216 0.31%
ரொஹான் பல்லேவத்த 177 0.25%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 177 0.25%
மஹேஷ் சேனாநாயக 117 0.17%
அஜந்த டி சொய்சா 88 0.13%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 69 0.10%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 57 0.08%
எஸ்.அமரசிங்க 49 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 42 0.06%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 41 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 40 0.06%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 35 0.05%
அநுர டி சொய்சா 31 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 28 0.04%
துமிந்த நாகமுவ 28 0.04%
சரத் மனமேந்திர 27 0.04%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 26 0.04%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 23 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 19 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 17 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 17 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 17 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 16 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 15 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 14 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 14 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 12 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 12 0.02%
சமன் பெரேரா 11 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 10 0.01%
சந்திரசேக்கர 1 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 70,006
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 537
மொத்த வாக்கெடுப்பு 70,543
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 82,173

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 28,957 60.62%
சஜித் பிரேமதாஸ 15,367 32.17%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,740 5.74%
மஹேஷ் சேனாநாயக 248 0.52%
ரொஹான் பல்லேவத்த 67 0.14%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 59 0.12%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 42 0.09%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 32 0.07%
அஜந்த பெரேரா 31 0.06%
அஜந்த டி சொய்சா 30 0.06%
எஸ்.அமரசிங்க 19 0.04%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 17 0.04%
துமிந்த நாகமுவ 17 0.04%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 17 0.04%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 13 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 11 0.02%
கெட்டகொட ஜயந்த 11 0.02%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 10 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 8 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 8 0.02%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 7 0.01%
சந்திரசேக்கர 7 0.01%
அநுர டி சொய்சா 6 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 6 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 6 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 5 0.01%
சரத் மனமேந்திர 4 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 4 0.01%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 4 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 4 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 4 0.01%
சமன் பெரேரா 3 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 2 0.00%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 2 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 1 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 47,769
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 649
மொத்த வாக்கெடுப்பு 48,418
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 49,101

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019