பொலன்னறுவை மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

147,340

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 53.01%
53.01% Complete
Generic placeholder image

112,473

சஜித் பிரேமதாஸ 40.47%
40.47% Complete
Generic placeholder image

12,284

அநுர குமார திசாநாயக்க 4.42%
4.42% Complete
Generic placeholder image

802

மஹேஷ் சேனாநாயக 0.29%
0.29% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 277,924
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 2,563
மொத்த வாக்கெடுப்பு 280,487
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 326,443

பொலன்னறுவை வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

பொலன்னறுவை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 62,882 50.33%
சஜித் பிரேமதாஸ 54,238 43.41%
அநுர குமார திசாநாயக்க 5,045 4.04%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 340 0.27%
மஹேஷ் சேனாநாயக 321 0.26%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 287 0.23%
அஜந்த பெரேரா 269 0.22%
ரொஹான் பல்லேவத்த 253 0.20%
துமிந்த நாகமுவ 150 0.12%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 125 0.10%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 124 0.10%
எஸ்.அமரசிங்க 93 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 88 0.07%
அஜந்த டி சொய்சா 87 0.07%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 67 0.05%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 62 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 58 0.05%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 50 0.04%
அநுர டி சொய்சா 45 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 40 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 32 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 32 0.03%
சரத் மனமேந்திர 28 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 28 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 27 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 24 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 23 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 21 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 21 0.02%
சமன் பெரேரா 20 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 20 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 16 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 14 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 13 0.01%
சந்திரசேக்கர 7 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 124,950
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,334
மொத்த வாக்கெடுப்பு 126,284
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 148,401

மெதிரிகிரிய
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 34,022 51.44%
சஜித் பிரேமதாஸ 28,324 42.82%
அநுர குமார திசாநாயக்க 2,734 4.13%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 136 0.21%
மஹேஷ் சேனாநாயக 124 0.19%
அஜந்த பெரேரா 100 0.15%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 98 0.15%
ரொஹான் பல்லேவத்த 90 0.14%
துமிந்த நாகமுவ 67 0.10%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 58 0.09%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 54 0.08%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 45 0.07%
அஜந்த டி சொய்சா 45 0.07%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 33 0.05%
எஸ்.அமரசிங்க 22 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 22 0.03%
கெட்டகொட ஜயந்த 21 0.03%
சரத் மனமேந்திர 16 0.02%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 13 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 13 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 12 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 12 0.02%
சமன் பெரேரா 11 0.02%
அநுர டி சொய்சா 10 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 10 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 9 0.01%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 9 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 9 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 5 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 4 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 4 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 4 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 3 0.00%
சந்திரசேக்கர 3 0.00%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 2 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 66,144
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 417
மொத்த வாக்கெடுப்பு 66,561
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 77,499

மின்னேரியா
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 41,151 58.65%
சஜித் பிரேமதாஸ 24,076 34.31%
அநுர குமார திசாநாயக்க 3,271 4.66%
மஹேஷ் சேனாநாயக 214 0.31%
அஜந்த பெரேரா 185 0.26%
துமிந்த நாகமுவ 177 0.25%
ரொஹான் பல்லேவத்த 161 0.23%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 151 0.22%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 147 0.21%
அஜந்த டி சொய்சா 78 0.11%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 66 0.09%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 55 0.08%
எஸ்.அமரசிங்க 52 0.07%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 40 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 33 0.05%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 32 0.05%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 32 0.05%
கெட்டகொட ஜயந்த 32 0.05%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 27 0.04%
பியசிறி விஜேநாயக்க 24 0.03%
சரத் மனமேந்திர 21 0.03%
அநுர டி சொய்சா 20 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 17 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 15 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 13 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 11 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 10 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 9 0.01%
சமன் பெரேரா 9 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 9 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 8 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 6 0.01%
சந்திரசேக்கர 5 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 4 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 3 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 70,164
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 561
மொத்த வாக்கெடுப்பு 70,725
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 83,307

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 9,285 55.71%
சஜித் பிரேமதாஸ 5,835 35.01%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,234 7.40%
மஹேஷ் சேனாநாயக 143 0.86%
துமிந்த நாகமுவ 32 0.19%
ரொஹான் பல்லேவத்த 22 0.13%
அஜந்த பெரேரா 16 0.10%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 15 0.09%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 14 0.08%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 12 0.07%
எஸ்.அமரசிங்க 10 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 8 0.05%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 6 0.04%
கெட்டகொட ஜயந்த 5 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 4 0.02%
சமன் பெரேரா 3 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 3 0.02%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 2 0.01%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 2 0.01%
அஜந்த டி சொய்சா 2 0.01%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 1 0.01%
சரத் மனமேந்திர 1 0.01%
பியசிறி விஜேநாயக்க 1 0.01%
அநுர டி சொய்சா 1 0.01%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 1 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 1 0.01%
சந்திரசேக்கர 1 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 1 0.01%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 1 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 1 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 1 0.01%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 1 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 1 0.01%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 0 0.00%
ரஜீவ விஜேசிங்க 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 16,666
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 251
மொத்த வாக்கெடுப்பு 16,917
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 17,236

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019