யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

312,722

சஜித் பிரேமதாஸ 83.86%
83.86% Complete
Generic placeholder image

23,261

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 6.24%
6.24% Complete
Generic placeholder image

6,845

எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 1.84%
1.84% Complete
Generic placeholder image

6,790

ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 1.82%
1.82% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 372,913
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 11,251
மொத்த வாக்கெடுப்பு 384,164
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 564,714

யாழ்ப்பாணம் வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

மானிப்பாய்
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 31,369 84.69%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 1,859 5.02%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 790 2.13%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 534 1.44%
எஸ்.அமரசிங்க 281 0.76%
சரத் கீர்த்திரத்ன 183 0.49%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 160 0.43%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 124 0.33%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 122 0.33%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 117 0.32%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 108 0.29%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 103 0.28%
கெட்டகொட ஜயந்த 103 0.28%
அநுர குமார திசாநாயக்க 102 0.28%
ரொஹான் பல்லேவத்த 89 0.24%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 88 0.24%
ரஜீவ விஜேசிங்க 87 0.23%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 86 0.23%
மஹேஷ் சேனாநாயக 67 0.18%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 65 0.18%
அஜந்த டி சொய்சா 65 0.18%
அநுர டி சொய்சா 63 0.17%
அஜந்த பெரேரா 54 0.15%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 54 0.15%
பியசிறி விஜேநாயக்க 48 0.13%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 46 0.12%
சரத் மனமேந்திர 45 0.12%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 40 0.11%
சமன் பெரேரா 33 0.09%
துமிந்த நாகமுவ 31 0.08%
சமரவீர வீரவன்னி 29 0.08%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 26 0.07%
அசோக வடிகமங்காவ 26 0.07%
சந்திரசேக்கர 24 0.06%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 17 0.05%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 37,038
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,210
மொத்த வாக்கெடுப்பு 38,248
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 55,783

உடுப்பிட்டி
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 19,307 81.74%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 1,334 5.65%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 942 3.99%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 529 2.24%
எஸ்.அமரசிங்க 172 0.73%
கெட்டகொட ஜயந்த 84 0.36%
சரத் கீர்த்திரத்ன 83 0.35%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 74 0.31%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 73 0.31%
ரொஹான் பல்லேவத்த 73 0.31%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 69 0.29%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 69 0.29%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 69 0.29%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 65 0.28%
அநுர குமார திசாநாயக்க 63 0.27%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 63 0.27%
ரஜீவ விஜேசிங்க 58 0.25%
மஹேஷ் சேனாநாயக 55 0.23%
அஜந்த பெரேரா 50 0.21%
அநுர டி சொய்சா 41 0.17%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 41 0.17%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 39 0.17%
சரத் மனமேந்திர 31 0.13%
அஜந்த டி சொய்சா 30 0.13%
பியசிறி விஜேநாயக்க 27 0.11%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 27 0.11%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 26 0.11%
சமரவீர வீரவன்னி 22 0.09%
அசோக வடிகமங்காவ 19 0.08%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 19 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 18 0.08%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 16 0.07%
சமன் பெரேரா 14 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 14 0.06%
சந்திரசேக்கர 5 0.02%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 23,621
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 857
மொத்த வாக்கெடுப்பு 24,478
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 38,879

கிளிநொச்சி
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 55,585 87.11%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 3,238 5.07%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 1,041 1.63%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 526 0.82%
எஸ்.அமரசிங்க 406 0.64%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 230 0.36%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 205 0.32%
அநுர குமார திசாநாயக்க 197 0.31%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 195 0.31%
சரத் கீர்த்திரத்ன 165 0.26%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 152 0.24%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 139 0.22%
பியசிறி விஜேநாயக்க 130 0.20%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 129 0.20%
கெட்டகொட ஜயந்த 126 0.20%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 125 0.20%
மஹேஷ் சேனாநாயக 101 0.16%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 97 0.15%
அஜந்த பெரேரா 95 0.15%
ரொஹான் பல்லேவத்த 92 0.14%
ரஜீவ விஜேசிங்க 90 0.14%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 74 0.12%
அநுர டி சொய்சா 73 0.11%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 71 0.11%
அஜந்த டி சொய்சா 70 0.11%
சமரவீர வீரவன்னி 67 0.11%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 57 0.09%
சமன் பெரேரா 56 0.09%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 56 0.09%
அசோக வடிகமங்காவ 48 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 46 0.07%
சரத் மனமேந்திர 41 0.06%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 39 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 37 0.06%
சந்திரசேக்கர 14 0.02%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 63,813
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,782
மொத்த வாக்கெடுப்பு 65,595
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 86,670

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 17,961 84.69%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 1,563 7.37%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 810 3.82%
அநுர குமார திசாநாயக்க 239 1.13%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 121 0.57%
சரத் கீர்த்திரத்ன 80 0.38%
எஸ்.அமரசிங்க 56 0.26%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 40 0.19%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 37 0.17%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 27 0.13%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 27 0.13%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 20 0.09%
கெட்டகொட ஜயந்த 20 0.09%
சரத் மனமேந்திர 18 0.08%
மஹேஷ் சேனாநாயக 16 0.08%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 16 0.08%
அநுர டி சொய்சா 14 0.07%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 13 0.06%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 13 0.06%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 12 0.06%
அஜந்த பெரேரா 10 0.05%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 10 0.05%
ரொஹான் பல்லேவத்த 10 0.05%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 10 0.05%
அஜந்த டி சொய்சா 10 0.05%
பியசிறி விஜேநாயக்க 8 0.04%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 8 0.04%
துமிந்த நாகமுவ 8 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 7 0.03%
சந்திரசேக்கர 7 0.03%
சமன் பெரேரா 6 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 5 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 4 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 3 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 21,209
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 557
மொத்த வாக்கெடுப்பு 21,766
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 22,041

கோப்பாய்
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 30,835 83.44%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 1,858 5.03%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 897 2.43%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 462 1.25%
எஸ்.அமரசிங்க 354 0.96%
சரத் கீர்த்திரத்ன 194 0.53%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 181 0.49%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 149 0.40%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 145 0.39%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 145 0.39%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 130 0.35%
ரஜீவ விஜேசிங்க 125 0.34%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 123 0.33%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 120 0.32%
கெட்டகொட ஜயந்த 115 0.31%
மஹேஷ் சேனாநாயக 112 0.30%
அநுர குமார திசாநாயக்க 100 0.27%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 86 0.23%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 80 0.22%
ரொஹான் பல்லேவத்த 74 0.20%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 71 0.19%
பியசிறி விஜேநாயக்க 57 0.15%
அஜந்த டி சொய்சா 55 0.15%
அஜந்த பெரேரா 51 0.14%
சமரவீர வீரவன்னி 51 0.14%
அநுர டி சொய்சா 50 0.14%
சரத் மனமேந்திர 48 0.13%
அசோக வடிகமங்காவ 46 0.12%
துமிந்த நாகமுவ 43 0.12%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 39 0.11%
சமன் பெரேரா 38 0.10%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 35 0.09%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 35 0.09%
சந்திரசேக்கர 26 0.07%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 23 0.06%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 36,953
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,074
மொத்த வாக்கெடுப்பு 38,027
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 57,711

சாவகச்சேரி
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 28,007 84.75%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 1,775 5.37%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 656 1.99%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 377 1.14%
எஸ்.அமரசிங்க 289 0.87%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 125 0.38%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 123 0.37%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 116 0.35%
சரத் கீர்த்திரத்ன 116 0.35%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 113 0.34%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 101 0.31%
அநுர குமார திசாநாயக்க 98 0.30%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 91 0.28%
கெட்டகொட ஜயந்த 89 0.27%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 89 0.27%
ரொஹான் பல்லேவத்த 83 0.25%
ரஜீவ விஜேசிங்க 75 0.23%
அஜந்த பெரேரா 72 0.22%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 67 0.20%
மஹேஷ் சேனாநாயக 54 0.16%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 50 0.15%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 49 0.15%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 42 0.13%
பியசிறி விஜேநாயக்க 41 0.12%
அநுர டி சொய்சா 41 0.12%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 41 0.12%
அஜந்த டி சொய்சா 40 0.12%
சமரவீர வீரவன்னி 39 0.12%
சமன் பெரேரா 37 0.11%
சரத் மனமேந்திர 29 0.09%
அசோக வடிகமங்காவ 27 0.08%
துமிந்த நாகமுவ 27 0.08%
சந்திரசேக்கர 25 0.08%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 21 0.06%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 21 0.06%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 33,046
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 871
மொத்த வாக்கெடுப்பு 33,917
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 53,247

வட்டுக்கோட்டை
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 26,238 82.44%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 1,728 5.43%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 727 2.28%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 594 1.87%
எஸ்.அமரசிங்க 238 0.75%
சரத் கீர்த்திரத்ன 186 0.58%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 161 0.51%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 129 0.41%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 126 0.40%
அநுர குமார திசாநாயக்க 126 0.40%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 125 0.39%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 119 0.37%
கெட்டகொட ஜயந்த 104 0.33%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 93 0.29%
மஹேஷ் சேனாநாயக 87 0.27%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 82 0.26%
ரஜீவ விஜேசிங்க 82 0.26%
ரொஹான் பல்லேவத்த 79 0.25%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 78 0.25%
அஜந்த பெரேரா 68 0.21%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 68 0.21%
அநுர டி சொய்சா 60 0.19%
அஜந்த டி சொய்சா 54 0.17%
பியசிறி விஜேநாயக்க 51 0.16%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 51 0.16%
சமரவீர வீரவன்னி 50 0.16%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 49 0.15%
சரத் மனமேந்திர 44 0.14%
அசோக வடிகமங்காவ 39 0.12%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 38 0.12%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 38 0.12%
துமிந்த நாகமுவ 35 0.11%
சமன் பெரேரா 32 0.10%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 25 0.08%
சந்திரசேக்கர 21 0.07%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 31,825
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,259
மொத்த வாக்கெடுப்பு 33,084
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 47,856

காங்கேசன்துறை
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 23,773 83.20%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 1,688 5.91%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 586 2.05%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 475 1.66%
சரத் கீர்த்திரத்ன 191 0.67%
எஸ்.அமரசிங்க 190 0.66%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 119 0.42%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 106 0.37%
அநுர குமார திசாநாயக்க 101 0.35%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 99 0.35%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 92 0.32%
கெட்டகொட ஜயந்த 88 0.31%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 86 0.30%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 81 0.28%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 75 0.26%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 68 0.24%
அஜந்த பெரேரா 66 0.23%
மஹேஷ் சேனாநாயக 64 0.22%
அஜந்த டி சொய்சா 63 0.22%
ரஜீவ விஜேசிங்க 60 0.21%
அநுர டி சொய்சா 58 0.20%
ரொஹான் பல்லேவத்த 58 0.20%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 51 0.18%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 48 0.17%
பியசிறி விஜேநாயக்க 38 0.13%
சரத் மனமேந்திர 37 0.13%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 37 0.13%
சமரவீர வீரவன்னி 31 0.11%
அசோக வடிகமங்காவ 25 0.09%
சமன் பெரேரா 24 0.08%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 23 0.08%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 23 0.08%
துமிந்த நாகமுவ 20 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 18 0.06%
சந்திரசேக்கர 12 0.04%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 28,574
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 988
மொத்த வாக்கெடுப்பு 29,562
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 63,428

பருத்தித்துறை
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 19,931 82.31%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 1,848 7.63%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 644 2.66%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 431 1.78%
எஸ்.அமரசிங்க 117 0.48%
சரத் கீர்த்திரத்ன 90 0.37%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 79 0.33%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 77 0.32%
கெட்டகொட ஜயந்த 69 0.28%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 68 0.28%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 66 0.27%
ரொஹான் பல்லேவத்த 66 0.27%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 60 0.25%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 59 0.24%
அநுர குமார திசாநாயக்க 57 0.24%
ரஜீவ விஜேசிங்க 57 0.24%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 47 0.19%
அநுர டி சொய்சா 45 0.19%
மஹேஷ் சேனாநாயக 43 0.18%
அஜந்த பெரேரா 42 0.17%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 38 0.16%
அஜந்த டி சொய்சா 36 0.15%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 33 0.14%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 33 0.14%
சரத் மனமேந்திர 25 0.10%
அசோக வடிகமங்காவ 25 0.10%
துமிந்த நாகமுவ 21 0.09%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 21 0.09%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 21 0.09%
சமரவீர வீரவன்னி 18 0.07%
பியசிறி விஜேநாயக்க 17 0.07%
சமன் பெரேரா 14 0.06%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 6 0.02%
சந்திரசேக்கர 6 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 6 0.02%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 24,216
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 710
மொத்த வாக்கெடுப்பு 24,926
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 36,677

யாழ்ப்பாணம்
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 20,792 85.51%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 1,617 6.65%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 466 1.92%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 288 1.18%
சரத் கீர்த்திரத்ன 124 0.51%
எஸ்.அமரசிங்க 104 0.43%
அநுர குமார திசாநாயக்க 96 0.39%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 75 0.31%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 63 0.26%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 58 0.24%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 52 0.21%
ரொஹான் பல்லேவத்த 52 0.21%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 47 0.19%
கெட்டகொட ஜயந்த 44 0.18%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 42 0.17%
அஜந்த பெரேரா 36 0.15%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 35 0.14%
மஹேஷ் சேனாநாயக 34 0.14%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 29 0.12%
ரஜீவ விஜேசிங்க 29 0.12%
அஜந்த டி சொய்சா 23 0.09%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 22 0.09%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 21 0.09%
அநுர டி சொய்சா 19 0.08%
துமிந்த நாகமுவ 18 0.07%
சரத் மனமேந்திர 17 0.07%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 17 0.07%
அசோக வடிகமங்காவ 16 0.07%
சமன் பெரேரா 16 0.07%
பியசிறி விஜேநாயக்க 15 0.06%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 15 0.06%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 10 0.04%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 9 0.04%
சமரவீர வீரவன்னி 9 0.04%
சந்திரசேக்கர 4 0.02%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 24,314
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 616
மொத்த வாக்கெடுப்பு 24,930
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 33,153

ஊர்காவற்றுறை
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 11,319 69.82%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 2,917 17.99%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 382 2.36%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 223 1.38%
எஸ்.அமரசிங்க 117 0.72%
சரத் கீர்த்திரத்ன 112 0.69%
ரொஹான் பல்லேவத்த 93 0.57%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 72 0.44%
அஜந்த பெரேரா 70 0.43%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 65 0.40%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 59 0.36%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 58 0.36%
அஜந்த டி சொய்சா 54 0.33%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 50 0.31%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 47 0.29%
மஹேஷ் சேனாநாயக 47 0.29%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 44 0.27%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 44 0.27%
கெட்டகொட ஜயந்த 42 0.26%
ரஜீவ விஜேசிங்க 41 0.25%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 37 0.23%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 36 0.22%
பியசிறி விஜேநாயக்க 32 0.20%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 31 0.19%
அசோக வடிகமங்காவ 30 0.19%
அநுர குமார திசாநாயக்க 30 0.19%
அநுர டி சொய்சா 28 0.17%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 23 0.14%
சமரவீர வீரவன்னி 22 0.14%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 21 0.13%
சரத் மனமேந்திர 20 0.12%
துமிந்த நாகமுவ 15 0.09%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 11 0.07%
சமன் பெரேரா 10 0.06%
சந்திரசேக்கர 9 0.06%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 16,211
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 479
மொத்த வாக்கெடுப்பு 16,690
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 22,651

நல்லூர்
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 27,605 86.02%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 1,836 5.72%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 659 2.05%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 475 1.48%
அநுர குமார திசாநாயக்க 166 0.52%
எஸ்.அமரசிங்க 147 0.46%
சரத் கீர்த்திரத்ன 111 0.35%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 89 0.28%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 82 0.26%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 78 0.24%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 74 0.23%
கெட்டகொட ஜயந்த 72 0.22%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 68 0.21%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 56 0.17%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 51 0.16%
மஹேஷ் சேனாநாயக 50 0.16%
அஜந்த பெரேரா 46 0.14%
ரொஹான் பல்லேவத்த 40 0.12%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 37 0.12%
ரஜீவ விஜேசிங்க 35 0.11%
அஜந்த டி சொய்சா 32 0.10%
அநுர டி சொய்சா 31 0.10%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 31 0.10%
அசோக வடிகமங்காவ 30 0.09%
பியசிறி விஜேநாயக்க 27 0.08%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 23 0.07%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 22 0.07%
துமிந்த நாகமுவ 19 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 19 0.06%
சமன் பெரேரா 18 0.06%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 18 0.06%
சரத் மனமேந்திர 17 0.05%
சமரவீர வீரவன்னி 16 0.05%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 7 0.02%
சந்திரசேக்கர 6 0.02%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 32,093
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 848
மொத்த வாக்கெடுப்பு 32,941
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 46,888

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019