வன்னி மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

174,739

சஜித் பிரேமதாஸ 82.12%
82.12% Complete
Generic placeholder image

26,105

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 12.27%
12.27% Complete
Generic placeholder image

2,546

ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 1.20%
1.20% Complete
Generic placeholder image

1,295

எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 0.61%
0.61% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 212,778
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 3,294
மொத்த வாக்கெடுப்பு 216,072
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 282,119

வன்னி வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

வவுனியா
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 65,141 77.83%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 13,715 16.39%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 901 1.08%
அநுர குமார திசாநாயக்க 667 0.80%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 522 0.62%
எஸ்.அமரசிங்க 234 0.28%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 210 0.25%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 191 0.23%
கெட்டகொட ஜயந்த 145 0.17%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 140 0.17%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 140 0.17%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 139 0.17%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 135 0.16%
ரொஹான் பல்லேவத்த 135 0.16%
அஜந்த பெரேரா 133 0.16%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 97 0.12%
சரத் கீர்த்திரத்ன 89 0.11%
ரஜீவ விஜேசிங்க 87 0.10%
மஹேஷ் சேனாநாயக 76 0.09%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 71 0.08%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 67 0.08%
சரத் மனமேந்திர 66 0.08%
அநுர டி சொய்சா 64 0.08%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 60 0.07%
அஜந்த டி சொய்சா 59 0.07%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 58 0.07%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 48 0.06%
பியசிறி விஜேநாயக்க 47 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 44 0.05%
அசோக வடிகமங்காவ 41 0.05%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 41 0.05%
சமரவீர வீரவன்னி 41 0.05%
சமன் பெரேரா 38 0.05%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 37 0.04%
சந்திரசேக்கர 22 0.03%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 83,701
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,331
மொத்த வாக்கெடுப்பு 85,032
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 113,193

முல்லைத்தீவு
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 47,594 86.19%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 4,252 7.70%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 902 1.63%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 251 0.45%
எஸ்.அமரசிங்க 188 0.34%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 185 0.34%
அநுர குமார திசாநாயக்க 162 0.29%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 143 0.26%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 139 0.25%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 116 0.21%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 100 0.18%
சரத் கீர்த்திரத்ன 98 0.18%
கெட்டகொட ஜயந்த 94 0.17%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 91 0.16%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 82 0.15%
ரொஹான் பல்லேவத்த 78 0.14%
ரஜீவ விஜேசிங்க 75 0.14%
மஹேஷ் சேனாநாயக 69 0.13%
அநுர டி சொய்சா 59 0.11%
பியசிறி விஜேநாயக்க 52 0.09%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 51 0.09%
அஜந்த பெரேரா 46 0.08%
அஜந்த டி சொய்சா 46 0.08%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 42 0.08%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 42 0.08%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 35 0.06%
சரத் மனமேந்திர 33 0.06%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 32 0.06%
சமன் பெரேரா 30 0.05%
துமிந்த நாகமுவ 30 0.05%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 30 0.05%
சமரவீர வீரவன்னி 30 0.05%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 17 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 16 0.03%
சந்திரசேக்கர 7 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 55,217
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 979
மொத்த வாக்கெடுப்பு 56,196
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 72,538

மன்னார்
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 53,602 84.73%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 6,435 10.17%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 695 1.10%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 378 0.60%
அநுர குமார திசாநாயக்க 180 0.28%
ரொஹான் பல்லேவத்த 161 0.25%
எஸ்.அமரசிங்க 150 0.24%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 150 0.24%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 143 0.23%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 130 0.21%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 121 0.19%
கெட்டகொட ஜயந்த 109 0.17%
அஜந்த பெரேரா 94 0.15%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 79 0.12%
அஜந்த டி சொய்சா 71 0.11%
சரத் கீர்த்திரத்ன 62 0.10%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 61 0.10%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 59 0.09%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 59 0.09%
மஹேஷ் சேனாநாயக 57 0.09%
ரஜீவ விஜேசிங்க 57 0.09%
பியசிறி விஜேநாயக்க 42 0.07%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 41 0.06%
அநுர டி சொய்சா 39 0.06%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 39 0.06%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 36 0.06%
அசோக வடிகமங்காவ 35 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 34 0.05%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 27 0.04%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 26 0.04%
சரத் மனமேந்திர 24 0.04%
சமன் பெரேரா 24 0.04%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 19 0.03%
சந்திரசேக்கர 13 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 13 0.02%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 63,265
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 837
மொத்த வாக்கெடுப்பு 64,102
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 85,394

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 8,402 79.30%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 1,703 16.07%
அநுர குமார திசாநாயக்க 147 1.39%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 144 1.36%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 48 0.45%
அஜந்த பெரேரா 14 0.13%
மஹேஷ் சேனாநாயக 14 0.13%
எஸ்.அமரசிங்க 13 0.12%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 11 0.10%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 10 0.09%
சரத் கீர்த்திரத்ன 10 0.09%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 7 0.07%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 6 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 6 0.06%
பியசிறி விஜேநாயக்க 5 0.05%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 5 0.05%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 4 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 4 0.04%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 4 0.04%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 4 0.04%
ரொஹான் பல்லேவத்த 4 0.04%
சரத் மனமேந்திர 3 0.03%
அநுர டி சொய்சா 3 0.03%
சந்திரசேக்கர 3 0.03%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 3 0.03%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 3 0.03%
அஜந்த டி சொய்சா 3 0.03%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 2 0.02%
சமன் பெரேரா 2 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 2 0.02%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 2 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 2 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 1 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 1 0.01%
துமிந்த நாகமுவ 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 10,595
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 147
மொத்த வாக்கெடுப்பு 10,742
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 10,994

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019