திகாமடுல்ல மாவட்ட முடிவு


Generic placeholder image

259,673

சஜித் பிரேமதாஸ 63.09%
63.09% Complete
Generic placeholder image

135,058

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 32.82%
32.82% Complete
Generic placeholder image

7,460

அநுர குமார திசாநாயக்க 1.81%
1.81% Complete
Generic placeholder image

2,214

எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 0.54%
0.54% Complete

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 411,570
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 3,158
மொத்த வாக்கெடுப்பு 414,728
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 503,790

திகாமடுல்ல வாக்குப்பதிவு பிரிவுகளின் முடிவுகள்

அம்பாறை
Logo Candidate Vote Pre %
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 89,674 64.69%
சஜித் பிரேமதாஸ 42,241 30.47%
அநுர குமார திசாநாயக்க 3,984 2.87%
அஜந்த பெரேரா 442 0.32%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 298 0.22%
ரொஹான் பல்லேவத்த 289 0.21%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 217 0.16%
மஹேஷ் சேனாநாயக 203 0.15%
துமிந்த நாகமுவ 162 0.12%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 158 0.11%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 112 0.08%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 96 0.07%
அஜந்த டி சொய்சா 88 0.06%
எஸ்.அமரசிங்க 81 0.06%
கெட்டகொட ஜயந்த 62 0.04%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 54 0.04%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 47 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 43 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 40 0.03%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 31 0.02%
ரஜீவ விஜேசிங்க 31 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 29 0.02%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 27 0.02%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 25 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 24 0.02%
சரத் மனமேந்திர 23 0.02%
அநுர டி சொய்சா 22 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 22 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 17 0.01%
சமன் பெரேரா 16 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 16 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 14 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 13 0.01%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 10 0.01%
சந்திரசேக்கர 5 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 138,616
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 772
மொத்த வாக்கெடுப்பு 139,388
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 159,857

பொத்துவில்
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 100,952 80.62%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 20,116 16.06%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,061 0.85%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 716 0.57%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 454 0.36%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 217 0.17%
எஸ்.அமரசிங்க 172 0.14%
அஜந்த பெரேரா 160 0.13%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 159 0.13%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 135 0.11%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 126 0.10%
ரொஹான் பல்லேவத்த 110 0.09%
கெட்டகொட ஜயந்த 94 0.08%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 69 0.06%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 69 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 68 0.05%
அஜந்த டி சொய்சா 57 0.05%
ரஜீவ விஜேசிங்க 55 0.04%
மஹேஷ் சேனாநாயக 47 0.04%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 38 0.03%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 36 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 33 0.03%
துமிந்த நாகமுவ 30 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 30 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 29 0.02%
சமன் பெரேரா 29 0.02%
அநுர டி சொய்சா 26 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 22 0.02%
சரத் மனமேந்திர 21 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 19 0.02%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 18 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 17 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 15 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 14 0.01%
சந்திரசேக்கர 7 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 125,221
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 925
மொத்த வாக்கெடுப்பு 126,146
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 159,694

சம்மாந்துறை
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 57,910 86.22%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 7,151 10.65%
அநுர குமார திசாநாயக்க 572 0.85%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 410 0.61%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 184 0.27%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 105 0.16%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 102 0.15%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 88 0.13%
எஸ்.அமரசிங்க 88 0.13%
கெட்டகொட ஜயந்த 64 0.10%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 60 0.09%
ரொஹான் பல்லேவத்த 45 0.07%
அஜந்த பெரேரா 43 0.06%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 39 0.06%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 36 0.05%
மஹேஷ் சேனாநாயக 29 0.04%
அஜந்த டி சொய்சா 29 0.04%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 27 0.04%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 17 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 17 0.03%
சரத் மனமேந்திர 16 0.02%
அநுர டி சொய்சா 15 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 15 0.02%
அசோக வடிகமங்காவ 12 0.02%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 12 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 12 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 11 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 10 0.01%
சமரவீர வீரவன்னி 10 0.01%
துமிந்த நாகமுவ 9 0.01%
சமன் பெரேரா 8 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 8 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 8 0.01%
சந்திரசேக்கர 2 0.00%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 1 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 67,165
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 494
மொத்த வாக்கெடுப்பு 67,659
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 85,911

கல்முனை
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 47,309 83.08%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 7,286 12.79%
அநுர குமார திசாநாயக்க 709 1.25%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 644 1.13%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 135 0.24%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 117 0.21%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 106 0.19%
அஜந்த பெரேரா 73 0.13%
எஸ்.அமரசிங்க 72 0.13%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 58 0.10%
ரொஹான் பல்லேவத்த 57 0.10%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 56 0.10%
கெட்டகொட ஜயந்த 45 0.08%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 29 0.05%
மஹேஷ் சேனாநாயக 29 0.05%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 20 0.04%
அஜந்த டி சொய்சா 19 0.03%
சரத் மனமேந்திர 18 0.03%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 18 0.03%
ரஜீவ விஜேசிங்க 17 0.03%
பியசிறி விஜேநாயக்க 15 0.03%
அசோக வடிகமங்காவ 14 0.02%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 12 0.02%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 12 0.02%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 12 0.02%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 9 0.02%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 9 0.02%
சமரவீர வீரவன்னி 9 0.02%
அநுர டி சொய்சா 7 0.01%
சமன் பெரேரா 7 0.01%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 6 0.01%
சரத் கீர்த்திரத்ன 5 0.01%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 5 0.01%
சந்திரசேக்கர 3 0.01%
துமிந்த நாகமுவ 3 0.01%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 56,945
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 555
மொத்த வாக்கெடுப்பு 57,500
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 74,068

தபால் மூல வாக்குகள்
Logo Candidate Vote Pre %
சஜித் பிரேமதாஸ 11,261 47.67%
கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ 10,831 45.85%
அநுர குமார திசாநாயக்க 1,134 4.80%
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் 146 0.62%
மஹேஷ் சேனாநாயக 56 0.24%
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 30 0.13%
ஆரியவங்ஷ திசாநாயக்க 29 0.12%
ரொஹான் பல்லேவத்த 16 0.07%
அபரக்கே புஞ்ஞானந்த தேரர் 15 0.06%
துமிந்த நாகமுவ 15 0.06%
எஸ்.அமரசிங்க 14 0.06%
அஜந்த பெரேரா 12 0.05%
மில்றோய் பெர்னாண்டோ 7 0.03%
பத்தரமுல்லே சீலரத்ன தேரர் 7 0.03%
சுப்ரமணியம் குணரத்னம் 7 0.03%
நாமல் ராஜபக்‌ஷ 5 0.02%
சரத் கீர்த்திரத்ன 5 0.02%
அநுர டி சொய்சா 4 0.02%
அநுருத்த பொல்கம்பொல 4 0.02%
பியசிறி விஜேநாயக்க 3 0.01%
அசோக வடிகமங்காவ 3 0.01%
ரஜீவ விஜேசிங்க 3 0.01%
ஏ.எச்.எம்.அலவி 3 0.01%
அஜந்த டி சொய்சா 3 0.01%
ஏ.எஸ்.பி.லியனகே 2 0.01%
ஐதுருஸ் மொஹமது இலியாஸ் 2 0.01%
கெட்டகொட ஜயந்த 2 0.01%
சரத் மனமேந்திர 1 0.00%
சந்திரசேக்கர 1 0.00%
பீ.எம்.எதிரிசிங்ஹ 1 0.00%
சமரவீர வீரவன்னி 1 0.00%
பத்தேகமகே நத்திமித்திர 0 0.00%
சமன் பெரேரா 0 0.00%
பாணி விஜேசிறிவர்தன 0 0.00%
சிறிதுங்க ஜயசூரிய 0 0.00%

சுருக்கம்
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 23,623
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 412
மொத்த வாக்கெடுப்பு 24,035
மொத்த பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 24,260

Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2019