%
Gotabaya Rajapaksa

Votes - 6,924,255

%
Sajith Premadasa

Votes - 5,564,239